AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Anna Jurek, 2012-07-17
Pilzno

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego Anna Jurek

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Jurek
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2012
Opiekun stażu: mgr Anna Wnęk
Szkoła: Zespół Szkół w Łękach Górnych
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Zadania

Formy realizacji zadań

Termin realizacji


Sposób dokumentowania

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej


Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej


Potwierdzenie obecności
Praca w zespole opracowującym Szkolny Program Profilaktyki
Opracowanie Szkolnego Programu Profilaktyki

Realizowanie wyznaczonych działań

Dokonywanie ewaluacji
Początek roku szkolnego

Cały okres stażu

VI 2010 i 2011 Szkolny Program Profilaktyki

Dokumentacja

Sprawozdanie z realizacji
Pełnienie funkcji pedagoga szkolnego i wychowawcy świetlicy szkolnej Realizowanie zadań zgodnie z planami i potrzebami szkoły
Cały okres stażu
Dzienniki

Określenie zadań pedagoga zgodnie ze statutem, programem profilaktyki i wychowawczym szkoły Opracowanie rocznego planu pracy pedagoga szkolnego i jego realizacja

Cały okres stażu


Roczny plan pracy pedagoga szkolnego


Opracowanie planu pracy opiekuńczo - wychowawczej na dany rok szkolny
Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy szkolnej z uwzględnieniem tematyki tygodniowej

Opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Początek roku szkolnego


Wrzesień 2009


Plany pracy
Doskonalenie warsztatu pracy przez opracowanie narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych

Opracowanie i analiza ankiet


Na bieżąco
Ankiety
Publikowanie własnych prac
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www
W trakcie stażu Potwierdzenie
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Prowadzenie dzienników zajęć: pedagoga szkolnego, świetlicy szkolnej, zajęć rewalidacyjnych

Na bieżąco
Dzienniki zajęć
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentów Na bieżąco Zgromadzone dokumenty

Diagnoza środowiska wychowawczego

Pozyskanie informacji na podstawie „Arkusza diagnostycznego klasy”

Początek roku szkolnego 2009, 2010, 2011
Tabela sytuacji wychowawczej ZS
Indywidualna opieka psychologiczno - pedagogiczna
Udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności Cały okres stażu Wpis w dzienniku pedagoga
Profilaktyka prozdrowotna i uzależnień Diagnoza problemu używania środków odurzających i przeprowadzenie zajęć profilaktycznych
W razie potrzeb Wpis w dzienniku pedagoga
Preorientacja zawodowa uczniów klasy IIIG
Zajęcia tematyczne z uczniami, gromadzenie oferty szkół ponadgimnazjalnych
Cały okres stażu Wpis w dzienniku pedagoga
Udział w zebraniach z rodzicami
Nawiązanie kontaktu z rodzicami podczas spotkań klasowych, indywidualne rozmowy
W razie potrzeb Wpis w dzienniku pedagoga
Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju
Zorganizowanie spotkania uczniów klas VI i IIIG na temat ich motywacji do nauki 2009/2010 Wpisów dzienniku pedagoga
Nawiązanie współpracy z instytucjami samorządowymi i lokalnymi Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Dębicy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pilźnie, Komendą Powiatową Policji w Dębicy, Gminnym Koordynatorem Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Posterunkiem Policji w Pilźnie

Wg potrzeb


Potwierdzenia współpracy
Pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się
Proponowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, analiza opinii i orzeczeń oraz czuwanie nad realizacja zaleceń, zajęcia indywidualne z uczniami mającymi trudności dydaktyczne

Wg potrzeb


Zapis w dzienniku
Eliminowanie sytuacji problemowych w szkole oraz pomoc uczniom sprawiającym trudności wychowawcze


Rozmowy indywidualne z uczniami
Wg potrzeb


Zapis w dziennikuWspółpraca z opiekunem stażu

Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem

Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wniosków z obserwacji

Prowadzenie zaję w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza

Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

Wrzesień 2006
Raz w miesiącuW ciągu całego roku szkolnegoKontrakt

Plan rozwoju zawodowegoKonspektyKonspektyStosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami

Opracowywanie dokumentów
Cały okres stażu
Materiały dydaktyczne


Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji Wykorzystanie w swojej pracy materiałów z Internetu do zajęć z uczniami Cały okres stażu Konspekty,
baza danych

Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy zajęć Opracowanie oraz zamieszczenie w Internecie planu i wybranych scenariuszy Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011
Publikacja w Internecie
Wykorzystanie na zajęciach świetlicowych internetowych gier edukacyjnych
Korzystanie z bogatej oferty internetowych gier edukacyjnych podczas zajęć świetlicowych
Wg planu zajęć świetlicy szkolnej Wpis do dziennika zajęć świetlicowych

Wykorzystanie poczty elektronicznej
Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Organizowanie działań integrujących szkołę ze środowiskiem lokalnym
Współpraca z rodzicami

Wspólne organizowanie imprez
Wg potrzeb

Wg potrzeb
Potwierdzenie Dyrektora

Potwierdzenie Dyrektora

Opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez szkolnych Pomoc w organizowaniu wyjazdów, opieka nad uczniami
Wg potrzeb

Karty wycieczek
Przygotowanie akademii szkolnych
Współpraca w opracowaniu scenariuszy akademii szkolnych, przygotowaniu uroczystości, i ich prowadzenie

Wg kalendarza szkoły
Scenariusze akademii
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole Społeczna funkcja Szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa
Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.Zadania

Formy realizacji zadań

Termin realizacji


Sposób dokumentowania
Doskonalenie umiejętności zawodowych oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji Ukończenie Studiów Podyplomowych
Na bieżąco

Dyplom
Wzbogacanie warsztatu pracy o pomoce dydaktyczne Uzupełnianie materiałów do pracy z młodzieżą i gromadzenie pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi na świetlicy

Na bieżąco
Pomoce dydaktyczne, poradniki
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu

Udział w konferencjach i warsztatach
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej oraz dydaktycznej Korzystanie z biblioteki szkolnej i pedagogicznej

Zakup niektórych pozycji

Prenumerata pism pedagogicznychCały okres stażu


Bibliografia

Rozwijanie umiejętności pedagogicznych Udział w zajęciach konsultacyjno – superwizyjnych dla pedagogów w PPP w Dębicy

Wg potrzeb
Zaświadczenie


Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.Zadania
Formy realizacji zadań
Termin realizacji

Sposób dokumentowania
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
Cały okres stażu
Plan rozwoju zawodowego

Samodzielne studiowanie przepisów prawa oświatowego Analiza dokumentacji
 Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zmianą 14 listopada 2007 r)
 Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 Ustawa z dnia 7 października 1991 r. o systemie oświaty
 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
 Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 Rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniemCały okres stażuNotatki

 Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 23 stycznia 2009 r.
 Karta Nauczyciela
 Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet)

Aktualizowanie wiedzy na temat procedur awansu zawodowego
Pozyskiwanie wiedzy przez Internet Cały okres stażu Notatki
Zapoznawanie się z nowelizowanymi przepisami dotyczącymi systemu oświaty


Analiza przepisów prawa oświatowego Cały okres stażu Notatki
Powtórne przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Ponowne zapoznanie i analiza dokumentów szkoły Cały okres stażu Zapis w dokumentacji stażu


Łęki Górne 01.09.2009r
Wyświetleń: 1596


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.