Katalog

Zuzanna Modrzyńska, 2012-07-11
Golub-Dobrzyń

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Zuzanna Modrzyńska
nauczyciel mianowany
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Orła Białego
w Golubiu- Dobrzyniu


SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

na stopień nauczyciela dyplomowanego
za okres od 1.09.2009 do 31.05.2012
WPROWADZENIE
Wykonywana przeze mnie praca nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej sprawia, że największy nacisk w swych działaniach zawodowych kładę na pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Celem moich działań jest wszechstronny rozwój dziecka. By móc go realizować, a zawód mój wykonywać lepiej, z korzyścią dla dziecka, staram się udoskonalać swój warsztat pracy. Jedną form jest awans zawodowy.
We wrześniu 2009 roku złożyłam do Dyrekcji Szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu oraz napisałam Plan Rozwoju Zawodowego. Uwzględniłam w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. W swym założeniu stanowił kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktyczno – wychowawczych, a zarazem był podstawą do podejmowania nowych zadań w ramach obowiązków zawodowych. Przez cały okres stażu dokumentowałam realizację planu.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie sobie założyłam w planie rozwoju zawodowego. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno- wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Staż pomógł mi rozwinąć moje zainteresowania, a także odkryć niektóre nowe zdolności i umiejętności. Uważam, że znacznie także poprawił jakość pracy z dziećmi oraz jakość pracy szkoły, gdyż proponowane przeze mnie rozwiązania, przedsięwzięcia i programy korzystnie wpłynęły na całą sferę dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczą placówki.
W trakcie stażu systematycznie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania, świadectwa, zaświadczenia. Opracowałam wiele przydatnych scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości oraz programów, które sukcesywnie wdrażałam do swojej pracy.
§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


1. Własne doskonalenie zawodowe

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z dwudziestojednoletnim stażem pracy. Swoją pracę staram się wykonywać sumiennie, rzetelnie i twórczo. Systematycznie poszerzam wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. W minionych latach ukończyłam też studia podyplomowe w zakresie Informatyki i Statystyki w Dydaktyce oraz Oligofrenopedagogiki. Mój wysiłek został doceniony. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej wychowawczej otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły (w 1997r. i 2010r).
Na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego- śledzenie stron internetowych, artykułów.
 Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu
 Opracowałam plan rozwoju
 Dokumentowałam realizację planu rozwoju
 Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

W roku 2010 ukończyłam Studia Podyplomowe- Oligofrenopedagogika
W okresie stażu uczestniczyłam w:
1)wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
• „Jak przeciwdziałać i radzić sobie z oznakami wypalenia zawodowego”-2009
• „Jak skutecznie motywować uczniów do nauki na etapie edukacji wczesnoszkolnej?”-2009
• „Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych”-2009
• „Szkoła przyjaźnie wymagająca- założenia reformy programowej”-2010
• „Wybrane metody i techniki efektywnego uczenia się”-2010
• „Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej”- 2011
• „Informatyzacja szkoły- wykorzystanie tablic interaktywnych”- 2011
• „Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole w kontekście nowych rozporządzeń MEN”- 2011
• „Plan działań wspierających- dla kogo i jak przygotować?”- 2012
2) zewnątrzszkolnych formach doskonalenia:
• spotkania warsztatowe organizowane przez Wydawnictwa MAC, WSiP, JUKA w celu poznania nowości wydawniczych dla klas 1 zgodnie z nową podstawą programową- 2011
• warsztaty: „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?”- KPCEN Toruń 2010
• konferencja metodyczna- „Rola edukacji w rewalidacji zawodowej osób niepełnosprawnych” Płock 2010
• kurs-„Nowe prawa i obowiązki nauczycieli w świetle wymagań prawa oświatowego- jak odróżnić fakty od mitów” Toruń 2011
• kurs: „Projekt edukacyjny w gimnazjum”- KPCEN Toruń 2011
• kurs: „Metoda projektu”- KPCEN Toruń 2011
• kurs-„Stosowanie procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniom w trakcie zajęć edukacyjnych- lekcyjnych i pozalekcyjnych”- CKU Toruń 2011
• konferencja „Co daje szkole porozumienie bez przemocy?”- KPCEN Toruń 2011
EFEKTY:
• uczniowie mieli sposobność wzięcia udziału w atrakcyjnych i wartościowych zajęciach
• byli edukowani najnowszymi metodami pracy pedagogicznej
• nastąpił wzrost zadowolenia rodziców z wyboru szkoły
• podwyższenie jakości pracy szkoły
• poszerzyłam swój warsztat pracy pedagogicznej
• pogłębiłam wiedzę teoretyczną
• podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej
• wzbogaciłam wiedzę
• doskonaliłam warsztat pracy
• gromadziłam dokumentację potwierdzającą przyjęte przeze mnie zadania


2. Organizacja Szkolnego Konkursu Matematycznego „Mistrz Matematyki” dla klas 2 i 3
W roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 organizowałam Szkolny Konkurs Matematyczny „Mistrz Matematyki” dla klas 2 i 3, który organizuję od 14 lat. Przygotowałam zestawy konkursowych zadań, zorganizowałam przebieg rywalizacji oraz pozyskałam sponsorów do zakupu nagród.
EFEKTY
• uczniowie mieli możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z koleżankami i kolegami z innych klas i szkół
• mogli zaprezentować się w środowisku rówieśniczym i lokalnym
• wzmocnili i rozwinęli w sobie wiarę we własne możliwości
• poznali zasady zdrowej rywalizacji
• umocnił się wizerunek szkoły jako miejsca intelektualnego i społecznego rozwoju uczniów
• wzrosła jakości pracy szkoły w obszarze kształcenia
• nastąpiła promocja osiągnięć szkoły
• zorganizowałam ogólnoszkolny konkurs, który jest imprezą wpisaną w kalendarz imprez szkoły
• zadania i testy konkursowe wzbogaciły mój warsztat pracy
• otrzymałam podziękowanie ze strony innych nauczycieli i rodziców za organizację i przeprowadzenie konkursu
• odczułam zadowolenie z sukcesów uczniów i poczucie dobrze spełnionego obowiązku


3. Działania na rzecz budowania pozytywnych relacji w obszarze szkoła- rodzice
W roku szkolnym 2009/2010 objęłam wychowawstwo w klasie 1d. Podejmowałam działania, które miały na celu poprawę jakości współpracy z rodzicami. Opracowałam ankietę informacyjną „Moje dziecko”, którą wypełniali rodzice na pierwszym zebraniu klasowym. Celem jej jest uzyskanie niezbędnych informacji o każdym dziecku, o jego upodobaniach, przyzwyczajeniach, zainteresowaniach, umiejętnościach oraz osobowości. Wszystkie informacje, z którymi się rzetelnie zapoznaję, znacznie ułatwiają mi, tak ważny w pierwszych dniach pobytu w szkole kontakt, na bazie wzajemnego zrozumienia, akceptacji i zaufania.

Współpracowałam z rodzicami zarówno podczas spotkań zbiorowych jak i indywidualnych.
W czasie spotkań z rodzicami w okresie stażu wygłosiłam referaty:
 „Jak zmotywować ucznia do nauki”
 „Jak pomagać swojemu dziecku przejść przez szkołę - 7 przykazań szkolnych” dla rodziców klasy pierwszej.
 „10 przykazań- jak być dobrym rodzicem”
 „Bezpiecznie korzystamy z Internetu”
 „Jak przygotować dziecko do nauki w klasie I V”
Inną formą spotkań zbiorowych z rodzicami, jaką realizowałam były spotkania towarzyskie z okazji uroczystości i imprez klasowych takich jak: początek i zakończenie roku szkolnego, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Wigilia, Bal Karnawałowy, Ślubowanie Klasy Pierwszej.
EFEKTY:
• budowanie przyjemnej i życzliwej atmosfery w klasie
• wzbogacanie osobowości dziecka
• promowanie pozytywnych wartości i właściwych zachowań
• możliwość prezentacji własnych osiągnięć
• integracja zespołu klasowego
• rodzice czują się partnerami w procesie dydaktyczno- wychowawczym organizowanym przez szkołę i chętnie w nim uczestniczą
• zaangażowanie rodziców w działania na rzecz klasy i szkoły
• wzrost zadowolenia rodziców z wyboru szkoły
• dobry wizerunek szkoły
• podwyższenie jakości pracy szkoły
• zaspokajałam potrzeby osobistego kontaktu rodziców ze środowiskiem klasowym
• dbałam o wszechstronny rozwój moich uczniów
• przygotowywałam uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym
• nawiązałam dobry kontakt z rodzicami
• zbudowałam więź wzajemnego zaufania
• zdobyte od rodziców informacje na temat dzieci wykorzystałam
efektywnie w codziennej pracy


4. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
Przygotowywałam moich uczniów do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach. Są to następujące konkursy:
1. Konkurs Interpretacji Teatralnej „Zielona Żaba”
2. Szkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii”
3. Konkurs szkolny „Bajkowe zmagania”
4. Konkurs Ekologiczny „Ratujmy naszą Planetę”
5. Konkurs Matematyczny „Mistrz Matematyki”
6. Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
7. Konkurs „Ratujemy i uczymy ratować”
8. Regionalny Przegląd Twórczości Ludowej
9. Konkursy plastyczne wewnątrzszkolne i zewnętrzne.
EFEKTY:
• uczniowie odnosili sukces na miarę swoich możliwości
• mobilizowali się do pracy, rozbudzają ambicję
• rozwijali zainteresowań i mocne strony
• zwiększali samoocenę
• promowanie szkoły na zewnątrz
• dobry wizerunek szkoły
• podwyższenie jakości pracy szkoły
• dbam o wszechstronny rozwój moich uczniów
• umożliwiam uczniom prezentację utworów literackich, zdolności matematycznych
• rozwijam w uczniach poczucie własnej wartości
• uświadamiam uczniom, że każdy wysiłek sprzyja osiąganiu sukcesu


5. Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych
Organizowałam wycieczki związane z tematyką realizowanych bloków tematycznych, a także dalsze wycieczki turystyczno- krajoznawcze. Każda wycieczka była omawiana na zajęciach zintegrowanych i wykorzystana do kształtowania u uczniów kompetencji językowych w czasie redagowania notatek kronikarskich.
EFEKTY:
• uczniowie zapoznali się z walorami turystycznymi naszego miasta i województwa
• podwyższyli swoje umiejętności w zakresie samodzielności i zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.
• rozwinęli kompetencje językowe.
• nastąpił wzrost jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia i wychowania.
• zdobyłam kolejne doświadczenia w organizacji wycieczek szkolnych
• poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności dotyczące środowiska człowieka i historii muzyki i kultury polskiej
• poprzez obserwację wspólnej zabawy moich uczniów i ich kolegów ze szkoły specjalnej miałam okazję zaznajomić się jeszcze bliżej z problemami dzieci o deficytach fizycznych i intelektualnych

6. Realizacja Ogólnopolskiej Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
W roku szkolnym 2011/2012 włączyłam się w realizację kampanii „Cała Polska czyta dzieciom.” Uczniowie słuchali lektur czytanych przeze mnie, a także przez zapraszanych do klasy rodziców. Akcję tę przeprowadzałam we współpracy z biblioteką szkolną oraz Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną.
EFEKTY:
• uczniowie rozwinęli nawyk czytania
• rozwinęli wrażliwość na piękno literatury
• uczyli się wspólnych działań
• wykształcili potrzebę kontaktu z książką
• doskonalili warsztat literacki
• wspieranie edukacyjnej i wychowawczej misji szkoły
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły
• rozbudzałam w dzieciach zainteresowania literackie i ciekawość poznawczą
• doskonaliłam własny warsztat pracy

7. Opracowanie i wdrożenie projektu dydaktyczno- wychowawczego „Bądź uważny na drodze” w ramach Społecznej Ogólnopolskiej Kampanii „Bezpieczna droga z radami SpongeBoba”
Realizowałam projekt dydaktyczno- wychowawczy „Bądź uważny na drodze” w ramach Społecznej Ogólnopolskiej Kampanii, której celem jest ograniczenie liczby wypadków wśród dzieci. Przeprowadziłam spotkania z uczniami mojej klasy, których tematem były zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do nauki przepisów ruchu drogowego wykorzystywałam quiz, w którym pytania zadawane były przez bohatera kreskówek- SpongeBoba. Podsumowaniem moich działań związanych z realizacją tej kampanii było zorganizowanie spotkania z policjantem.
EFEKTY:
• kształtowanie umiejętności prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym
• świadomość zachowania ostrożności i szczególnej uwagi w drodze do szkoły i do domu
• zachowanie ostrożności w czasie jazdy rowerem w ruchu ulicznym
• przestrzeganie zasad prawidłowego i bezpiecznego zachowania się w czasie jazdy autem
• kształtowanie dojrzałych i odpowiedzialnych postaw społecznych uczniów
• szkoła jako miejsce pierwszej edukacji komunikacyjno-drogowej uczniów oraz jako instytucja promująca zasady bezpieczeństwa drogowego
• urozmaicenie i uatrakcyjnienie prowadzonych lekcji
• bogacenie warsztatu pracy
• świadomość podniesienia codziennego bezpieczeństwa moich wychowanków
• satysfakcja z prawidłowego wprowadzania uczniów w złożone problemy dnia codziennego

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej
W roku 2001 ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie „Informatyka i Statystyka w Dydaktyce” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W okresie stażu systematycznie wykorzystywałam w swojej pracy technologię informacyjną i komunikacyjną. Wykorzystywałam komputer do gromadzenia informacji o uczniach. Dzięki oprogramowaniu VULCAN sporządzałam ocenę opisową. Codziennie prowadziłam dziennik elektroniczny. Wzbogacałam swój warsztat pracy dzięki zasobom Internetu. Uświadamiałam rodzicom i uczniom zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z komputera.

EFEKTY:
• uczniowie zdobyli umiejętność krytycznej oceny treści zawartych w Internecie
• poszerzyli wiedzę dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych źródeł informacji
• kreowanie obrazu szkoły jako instytucji wychowawczej i dydaktycznej korzystającej z najnowocześniejszych technologii informacyjnych
• stworzenie niezbędnej bazy danych złożonej z kartkówek, testów sprawdzianów i pomocy dydaktycznych, które mają estetyczną i czytelną postać
• wzbogacenie warsztatu pracy, co pomogło mi w prowadzeniu ciekawych lekcji opartych na autentycznych źródłach
• usprawnienie komunikacji z różnego rodzaju instytucjami poprzez stosowanie poczty elektronicznej
• stworzenie czytelnej oceny opisowej dla rodziców

2. Prowadzenie dokumentacji stażu oraz projektu sprawozdania
Prowadziłam dokumentację związaną z ubieganiem się o stopień awansu zawodowego. Wykorzystywałam technologię komputerową do gromadzenia materiałów dotyczących dokumentowania jego przebiegu. Wszystkie materiały przygotowane przeze mnie i zgromadzone w teczce awansu zawodowego mogą świadczyć o moim zaawansowaniu w wykorzystaniu technologii komputerowej. Mają one estetyczną i czytelną formę.
EFEKTY
• podniesienie atrakcyjności lekcji
• podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej
• podniesienie kwalifikacji zawodowych
• doskonalenie, wzbogacanie umiejętności planowania i projektowania strategii działania długoterminowego niezbędnego w szkole3. Prowadzenie zajęć komputerowych
W roku szkolnym 2009/2010 prowadziłam w klasie 1 zajęcia komputerowe przewidziane programem nauczania. Szczególną uwagę zwracałam na bezpieczne posługiwanie się komputerem, kształtowanie umiejętności korzystania z komputera i z
dostępnych programów, kształcenie umiejętności korzystania z Internetu.
EFEKTY:
• bezpieczne korzystanie z Internetu i programów komputerowych
• aktywne uczestnictwo w zajęciach
• rozwijanie zainteresowań komputerowych
• poszerzanie wiedzy w oparciu o wykorzystanie nowych źródeł informacji
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły jako miejsca wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych
• kreowanie wizji szkoły jako instytucji nauczającej i wprowadzającej dziecko w najnowocześniejsze zdobycze cywilizacyjne
• umiejętność oceniania efektywności wiedzy zdobytej przez uczniów dzięki nowoczesnym źródłom informacji
• dostrzeganie wpływu nowych mediów na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci


4. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Od lutego 2011roku pracowałam na lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Korzystałam z tego nowoczesnego środka dydaktycznego podczas zajęć zintegrowanych, a także pozalekcyjnych, np. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze czy koło plastyczne. Tablica interaktywna jest narzędziem pozwalającym na pracę w szerszym zakresie metodami aktywnymi z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
EFEKTY:
• podniesienie atrakcyjności lekcji
• korzystanie z ciekawej oferty
• aktywne uczestnictwo w zajęciach
• podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły
• urozmaicenie i uatrakcyjnienie prowadzonych lekcji
• bogacenie warsztatu pracy

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych

Dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami kontraktowymi, prowadziłam dla nich zajęcia otwarte, na których stosowałam różnorodne metody i formy pracy. Przeprowadzone zajęcia omawiałam oceniając stopień realizacji założonych celów, wyciągałam wnioski własne i wspólne. Młodszym stażem koleżankom udostępniałam własne scenariusze zajęć, sprawdzianów, imprez klasowych i kart pracy.
W trakcie stażu wielokrotnie przeprowadzałam zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących. Niektóre z nich były obserwowane przez nauczycieli mianowanych zainteresowanych stosowaniem tych metod. Najczęściej stosowałam następujące metody aktywizujące: dramę, burzę mózgów, metodę projektu.
EFEKTY:
• uczniowie nauczyli się współpracować oraz rozmawiać z innymi o swoich pomysłach
• uczyli się tolerancji wobec odmiennego zdania
• dostrzegali zalety własne i innych
• nabyli umiejętność zadawania pytań
• potrafili zaprezentować pracę swojej grupy
• uczyli się podejmowania decyzji
• aktywnie uczestniczyli w zajęciach
• w twórczy sposób zdobywali wiedzę
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły
• promocja szkoły w środowisku lokalnym
• podniesienie jakości pracy szkoły
• poszerzyłam własny warsztat pracy
• uatrakcyjniłam zajęcia
• zdobyłam nową wiedzę
• usprawniłam pracę dydaktyczno – wychowawczą
• możliwość udziału w różnych formach pracy dydaktycznej
• współpraca nauczycieli
• wymiana poglądów i doświadczeń
• rozwijanie umiejętności współpracy w zespole
• kształtowanie nastawienia na potrzeby ucznia
• ułatwienie przepływu informacji
• zadowolenie z podjętych wspólnie działań
2. Wymiana doświadczeń w ramach Zespołu Edukacyjnego Nauczania Zintegrowanego
W czasie odbywania stażu uczestniczyłam w sposób aktywny w pracach zespołu kształcenia zintegrowanego. W ramach pracy w zespole uczestniczyłam w tworzeniu programów, projektów i dokumentów szkolnych, omawiałam metody pracy z dzieckiem zdolnym i mającym trudności w nauce, rozwiązywałam bieżące problemy dotyczące nauczania i wychowania, szukałam sposobów zwiększenia efektywności nauczania.
EFEKTY:
• uczniowie mieli sposobność wzięcia udziału w atrakcyjnych zajęciach
• wzbogaciły obserwatorów o nowe doświadczenia i pobudziły do przemyśleń
• podniesienie jakości pracy szkoły
• podniesienie jakości pracy nauczycieli
• integracja zespołu nauczycielskiego
• poszerzyłam własny warsztat pracy
• urozmaiciłam zajęcia
• wymiana doświadczeń
• dzieliłam się wiedzą z koleżankami

3. Opracowanie i udostępnianie różnorodnych materiałów dydaktycznych innym nauczycielom
Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami poprzez opracowywanie i udostępnianie różnorodnych materiałów dydaktycznych. Były to konspekty zajęć zintegrowanych, konspekty zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, zajęć indywidualnych, karty pracy, sprawdziany i testy. W okresie stażu opracowałam zestaw scenariuszy uroczystości szkolnych i udostępniałam je nauczycielom kształcenia zintegrowanego. Swoją wiedzą dzieliłam się również z nauczycielami z innych szkół umieszczając swoje publikacje w Internecie.

EFEKTY:
• uczniowie mogli wziąć udział w atrakcyjnych uroczystościach
i akademiach szkolnych
• oryginalne uroczystości klasowe i szkolne stały się wizytówką placówki
• podniesienie jakości pracy szkoły
• integracja zespołu nauczycielskiego
• uatrakcyjniłam prowadzone zajęcia i uroczystości
• dzieliłam się pomysłami z koleżankami
• poszerzyłam swój warsztat pracy

4. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli edukacji przedszkolnej z udziałem przyszłych pierwszoklasistów
W maju 2012 roku przeprowadziłam zajęcia otwarte dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej oraz dla dzieci z dwóch oddziałów 0 naszej szkoły. Przyszli uczniowie brali udział w prowadzonych przeze mnie grach, zabawach, a także zajęciach plastycznych. Nauczyciele edukacji przedszkolnej mogli zaobserwować, jak ich wychowankowie funkcjonują w środowisku szkolnym.
EFEKTY:
• uczniowie mieli sposobność wzięcia udziału w atrakcyjnych i wartościowych zajęciach
• poznali nowe środowisko
• promocja szkoły
• zadowolenie rodziców przyszłych pierwszoklasistów
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły
• organizowałam i kierowałam aktywnością dzieci
• poszerzyłam swój warsztat pracy pedagogicznej
§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


1. Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu edukacji prozdrowotnej „Żyj zdrowo”
Opracowałam i wdrożyłam program z zakresu edukacji prozdrowotnej „Żyj zdrowo”, który realizowałam z uczniami klas 1-3 w latach 2009-2012. Realizowałam go w ramach zajęć zintegrowanych, pozalekcyjnych, wycieczek, konkursów, imprez szkolnych i pozaszkolnych.

EFEKTY:
• uczniowie wykazali większe zainteresowanie zdrowym stylem życia
• uświadomili sobie wpływ sposobów odżywiania i aktywnego spędzania czasu wolnego na kondycję fizyczną i psychiczną człowieka
• utrwalili nawyki zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej
• lansowanie pożądanych zachowań prozdrowotnych wśród uczniów i ich rodziców
• szkoła, jako miejsce edukacji nie tylko dzieci, ale i ich rodziców
• zdobyłam doświadczenia w organizacji i wdrażaniu nowego, niezwykle potrzebnego dla uczniów programu
• poszerzyłam swoją wiedzę na temat zdrowego życia człowieka (ekologiczna żywność, rekreacja, sport, agroturystyka)
• satysfakcja z realizacji programu o doniosłym znaczeniu społecznym

2.Opracowanie i realizacja własnego programu wychowawczego „Emocje pod kontrolą”
Opracowałam program, który był odpowiedzią na problemy emocjonalne, jakie pojawiły się u dzieci, i wyrazem rozumienia wagi inteligencji emocjonalnej, jej wpływu na życie uczniów i osiągnięcie przez nich sukcesu. Był on realizowany z uczniami klasy 3d podczas zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012. Realizacja tego programu pozwoliła wykształcić u dzieci dobre nawyki emocjonalne, służyła im radą i przykładem, uczyła rozwiązywania sprzeczek za pomocą negocjacji. Uczyła też kontrolowania emocji i wyrażania ich w odpowiedni sposób.
EFEKTY;
• dzieci nauczyły się współpracować oraz rozmawiać z innymi o swoich problemach
• uczyły się tolerancji wobec odmiennego zdania
• wyrażały siebie poprzez różne formy działania
• kontrolowały swoje zachowania
• dostrzegały zalety własne i innych
• nauczyły się rozumieć swoje i innych emocje
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły
• promocja szkoły w środowisku lokalnym
• podniesienie jakości pracy szkoły
• poszerzyłam własny warsztat pracy
• wyeliminowałam zachowania agresywne
• zdobyłam nowe doświadczenia
• usprawniłam pracę dydaktyczno – wychowawczą
§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

I. POSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

1. Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych
Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów mojej klasy, którzy mieli trudności z opanowaniem materiału przerabianego na zajęciach. W zajęciach brało udział od 3 do 5 uczniów. Sporadycznie uczęszczali na nie również ci uczniowie, którzy mieli problem z opanowaniem jakiejś partii materiału. Program, który opracowałam do realizacji zajęć, zawierał treści z edukacji polonistycznej i matematycznej.
EFEKTY:
• uczniowie mieli możliwość wyrównywania szans edukacyjnych
• uzupełniali wiedzę
• uzyskali pozytywne oceny i otrzymali promocję do klasy programowo wyższej
• doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej
• poprawa jakości pracy szkoły
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły
• odczuwałam radość z każdego sukcesu dziecka
• doskonaliłam własny warsztat pracy

2. Realizacja Programu Terapeutyczno- Ortograficznego „Ortograffiti”
W roku szkolnym 2011/2012 przystąpiłam do Programu Edukacyjno- Terapeutycznego „Ortograffiti” w celu pomocy uczniom mającym specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. . Głównym celem programu było rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania i pisania. Ponadto program umożliwił osiągnięcie celów terapeutycznych.
EFEKTY:
• uczniowie mieli możliwość wyrównywania szans edukacyjnych
• mieli sposobność wzięcia udziału w atrakcyjnych i wartościowych zajęciach
• poszerzali swoje wiadomości
• uzupełniali wiedzę
• uzyskali pozytywne oceny i otrzymali promocję do klasy programowo wyższej
• wzmocnili poczucie własnej wartości, uwierzyli w swoje możliwości, pokonali lęk przed szkołą i zajęciami edukacyjnymi
• doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej
• poprawa jakości pracy szkoły
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły
• odczuwałam radość z każdego sukcesu dziecka
• doskonaliłam własny warsztat pracy

II. POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W ZAKRESIE EFEKTYWNEGO ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO

1.Prowadzenie zajęć koła plastycznego
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów prowadziłam w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 koło plastyczne. Uczestniczyło w nim od 10 do 14 uczniów. Były to dzieci uzdolnione plastycznie i te, które lubią działalność plastyczną. Inspiracją do podejmowania działań był wielokrotnie udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych.
EFEKTY:
• uczniowie mieli możliwość rozwijania i ukierunkowania swoich zainteresowań
• poznali sposoby efektywnego spędzania wolnego czasu
• uzyskane nagrody i wyróżnienia pozwoliły na wzmocnienie poczucia własnej wartości i przeżycie sukcesu
• poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z działalnością plastyczną
• poszerzenie oferty szkoły o zajęcia pozalekcyjne
• wzrost jakości pracy szkoły we wszystkich jej obszarach
• wzbogacenie wiedzy merytorycznej dotyczącej zagadnień edukacji plastycznej
• umiejętność specyficznej organizacji pracy w czasie zajęć o charakterze artystycznym

2. Rozwijanie zainteresowań turystycznych
Rozwijałam zainteresowania turystyczno- krajoznawcze uczniów poprzez udział w rajdach organizowanych przez Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne. Były to: Ogólnopolski Rajd Pieszy „Szlakiem Chpina” do Szafarni oraz rajd „Topienie Marzanny” z Ciechocina do Golubia- Dobrzynia.

EFEKTY:
• wzrosło zainteresowanie uczniów turystyką pieszą.
• wzrosła ich wrażliwość na piękno przyrody w najbliższej okolicy Golubia – Dobrzynia
• wzrosła umiejętność pokonywania przez uczniów własnych ograniczeń i trudności sprzyjająca rozwojowi takich cech osobowościowych, które uchronią ich przed zagrożeniami ze strony patologii społecznych
• szkoła zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym „Szlakiem Chopina”
• nastąpiła promocja szkoły w środowisku lokalnym
• zapoczątkowałam kształtowanie u uczniów aktywnych postaw związanych z ochroną środowiska i aktywnym spędzaniem czasu wolnego
• wzbogaciłam swoją wiedzę dotyczącą historii i kultury lokalnej

3. Organizowanie zajęć społecznych w czasie ferii zimowych
W okresie ferii zimowych organizowałam zajęcia dla uczniów klas 1- 3. W roku szkolnym 2009/2010 przeprowadziłam:
-spotkania z ciekawą książką,
-zabawy i gry stolikowe,
-spotkania z harcerzami.
W roku szkolnym 2010/2011 moi uczniowie uczestniczyli w:
-zabawach z psem,
-warsztatach plastycznych.
W roku szkolnym 2011/2012 zorganizowałam:
-wyjazd do aquaparku w Małej Nieszawce
-spotkania i konkursy w bibliotece miejskiej
EFEKTY:
-uczniowie mieli zorganizowany czas wolny
-doskonalili swoje zdolności plastyczne
-poszerzali wiadomości dotyczące różnych dziedzin życia
-ćwiczyli logiczne myślenie
-doskonalili umiejętności pływackie i sportowe
-obserwowali i uczyli się odpowiedniego traktowania zwierząt

4. Organizowanie uroczystości szkolnych
Od samego początku mojej pracy brałam czynny udział w organizowaniu imprez szkolnych. Zachęcam tym samym moich uczniów do czynnego udziału w tych uroczystościach. W okresie stażu zorganizowałam wiele uroczystości szkolnych . Należały do nich:
• Ślubowanie klas 1
• Uroczystość charakterze miejskim z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
• Apel szkolny- Bezpieczna droga z radami SpongeBoba
• Apel szkolny- „5 porcji warzyw, owoców lub soku”
• Uroczysty apel z okazji Święta Szkoły
EFEKTY:
• uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu klasy i szkoły
• rozwijali postawę twórczej aktywności, ciekawości i otwartości
• rozwijali swoje umiejętności
• uczyli się współpracy
• uczyli się kulturalnego zachowania
• rozwijali swoje umiejętności
• poszerzenie formuły nawiązania kontaktów z rodzicami
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły
• integracja nauczycieli wspierających mnie w działaniach
• odczułam satysfakcję z udanych imprez klasowych
• miałam okazję do obserwacji dzieci w różnych sytuacjach
• współpracowałam z rodzicami
• przekazałam uczniom określone wiadomości
• kultywowałam tradycję
• integrowałam zespół klasowy
• doskonaliłam swój warsztat pracy

III. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Podjęłam działania mające na celu integrację zespołu klasowego z uczennicą niepełnosprawną. Nawiązałam współpracę ze szkołą specjalną: odwiedzałam razem z moimi wychowankami uczniów ze szkoły specjalnej, zaprosiłam uczniów SP nr 3 na spotkanie wigilijne, zorganizowałam piknik integracyjny oraz wycieczkę do osady Karbówko.

EFEKTY:
• kontakty z niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo dziećmi ze szkoły specjalnej wpłynęły na kształtowanie postaw społecznych uczniów naszej szkoły,
• uczyły tolerancji, akceptacji drugiego człowieka, odpowiedzialności i szacunku dla odrębności innych,
• dzieciom niepełnosprawnym umożliwiły terapię poprzez zabawę, poczucie, że potrafią funkcjonować wśród pełnosprawnych rówieśników,
• kształtowanie umiejętności pozytywnej rywalizacji,
• zaspokajały potrzebę kontaktów międzyludzkich,
• rozwijały zainteresowania,
• promowanie szkoły i jej działalności w środowisku,
• integracja środowisk sąsiadujących szkół,
• -doskonalenie warsztatu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
• -umiejętność rozwiązywania problemów pedagogicznych, psychologicznych i etycznych związanych z dzieckiem niepełnosprawnym§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Udział uczniów w życiu kulturalnym miasta we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Golubiu- Dobrzyniu i Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury „Animator”
Dbając o wszechstronny rozwój moich wychowanków współpracowałam z Domem Kultury w Golubiu- Dobrzyniu. Moi uczniowie z sukcesami brali udział w organizowanych tam imprezach, wystawach i przeglądach, projekcjach filmowych i przedstawieniach teatralnych. Współpracowałam również ze Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury „Animator”. Moi wychowankowie brali udział w organizowanych przez stowarzyszenie zajęciach plastycznych i tanecznych.


EFEKTY:
• uczniowie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta
• w wartościowy sposób spędzają czas wolny poprzez udział w spektaklach teatralnych, filmowych, koncertach, wystawach
• rozwijają swoje zainteresowania
• rozwijają swoje zdolności, prezentują osiągnięcia
• rozwijają pasje, które uchronią ich przed zagrożeniami ze strony patologii społecznej
• potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia i wiedzy uczniów wygrywających konkursy i przeglądy
• podnoszenie prestiżu placówki
• umiejętność współpracy z pracownikami kultury
• dostrzeżenie całościowego oddziaływania nauki i kultury na rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów.

2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz przygotowanie do odbioru tekstów kultury we współpracy biblioteką szkolną oraz Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Golubiu- Dobrzyniu
Systematycznie współpracowałam z biblioteką szkolną oraz Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną. Organizowałam wyjścia do biblioteki miejskiej oraz jej filii dla dzieci i młodzieży. Zapraszałam panią bibliotekarkę na spotkania w klasie. Moi uczniowie często brali udział w konkursach, zabawach i imprezach organizowanych przez bibliotekę szkolną i miejską.

EFEKTY:
• uczniowie rozwinęli zainteresowania czytelnicze
• potrafili samodzielnie korzystać ze zbiorów biblioteki
• uczestniczyli w imprezach organizowanych w bibliotece
• samodzielnie podejmowali kontakt z biblioteką, poszukiwali wybranych książek
• intensyfikacja współpracy między instytucjami
• poszerzanie i uzupełnianie szkolnej oferty edukacyjnej
• wzbogacanie mojego warsztatu pracy
• poszerzanie źródeł informacji
• rozpoznawanie potrzeb intelektualnych uczniów i ich oczekiwań czytelniczych
• umiejętność twórczej współpracy z bibliotekarzami


3. Minimalizowanie napięć i stresu związanego z rozpoczęciem nauki w szkole we współpracy z Publicznym Przedszkolem nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu- Dobrzyniu
Wychodząc naprzeciw potrzebie integracji uczniów i przedszkolaków nawiązałam współpracę z Przedszkolem nr 2 im. Marii Konopnickiej. Moi uczniowie bardzo często uczestniczyli w akcjach czytania wierszy swoim młodszym koleżankom i kolegom. Zapraszali młodsze dzieci do naszej klasy, zapoznali z salą lekcyjną, wspólnie bawili się i pracowali. Przygotowałam przedstawienie dla grupy przedszkolaków, które moi uczniowie zaprezentowali w przedszkolu.

EFEKTY:
• uczniowie potrafią współpracować z dziećmi od siebie młodszymi
• przygotowują i uczestniczą w imprezach kulturalnych poza szkołą
• służą radami i wskazówkami dla swoich młodszych kolegów
• poszerzenie współpracy między placówkami
• promocja działań kulturalnych w środowisku lokalnym
• szkoła jako miejsce otwarte i przyjazne inicjatywom edukacyjno- kulturalnym
• wymiana doświadczeń z nauczycielami z innej placówki
• rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych dzieci młodszych przydatne szczególnie w klasie pierwszej
4. Realizowanie zadań dotyczących bezpieczeństwa i profilaktyki uczniów wykonywane we współpracy z Powiatową Komendą Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Miejską Komisją do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W celu podniesienia bezpieczeństwa moich wychowanków współpracowałam z Komendą Powiatową Policji oraz Powiatową Strażą Pożarną. Organizowałam spotkania z policjantem oraz wycieczki na policję i do straży pożarnej. Realizując tematykę profilaktyki uzależnień współpracowałam z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczniowie uczestniczyli w przedstawieniach o tej tematyce oraz brali udział w konkursach plastycznych promujących zdrowy styl życia.

EFEKTY:
• uczniowie znacznie efektywniej przyswoili wiadomości i posiedli umiejętności związane z zachowaniem bezpieczeństwa
• poczuli się odpowiedzialni za bezpieczeństwo własne i innych
• uświadomili sobie konieczność przestrzegania porządku prawnego
• potrafią unikać zagrożeń
• spotkania z policją i strażą ukształtowały w uczniach pozytywny obraz tych instytucji
• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, sprzyjało kreowaniu wizerunku placówki na zewnątrz
• tworzenie wizerunku bezpiecznej szkoły
• promocja szkoły
• poprawa zachowania dzieci sprawiających trudności wychowawcze
• wyeliminowanie zachowań nieakceptowanych przez grupę i nauczycieli


5. Wykonywanie zadań związanych z opieką i wychowaniem na rzecz szkoły we współpracy z Samorządem Uczniowskim
Współpraca z Samorządem Szkolnym przebiegała na wielu płaszczyznach. Brałam udział w konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, uczestniczyłam w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez szkolnych, wspierałam finansowo i rzeczowo działania podejmowane przez Samorząd Uczniowski, takie jak: Loteria Mikołajkowa, loteria fantowa.
Przez cały okres stażu brałam wraz z moimi uczniami udział w akcjach charytatywnych, takich jak: Góra Grosza, zbiórka makulatury, plastikowych nakrętek, puszek aluminiowych, zabawek dla dzieci ze szkoły specjalnej w okresie świątecznym. Doraźnie przeprowadziłam również akcję zbierania odzieży dla koleżanki oraz zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka w Rypinie.


EFEKTY:
• uczniowie stali się wyczuleni na potrzeby innych ludzi
• wdrażali się do systematycznej pomocy społecznej
• uczyli się dobrej organizacji podejmowanych działań
• przeżywali radość i zadowolenie z własnych sukcesów
• szkoła organizowała pomoc materialną dla uczniów
• propagowała wśród swoich uczniów wzorzec człowieka, który potrafi dzielić się z innymi, nie przechodzi obojętnie wobec ludzkich problemów
• nastąpiła integracja społeczności szkolnej
• została wzbogacona oferta szkolna w zakresie imprez dla dzieci
• poprawa kontaktów w obszarze szkoła-dom
• wspierałam uczniów w rozwoju społecznym i moralnym
• dbałam o potrzeby wszystkich swoich uczniów
• potrafiłam dostrzec złożoną sytuację materialną i zdrowotną uczniów i ich rodzin
• przełamywali zahamowania podczas kontaktów interpersonalnych
• nastąpiła integracja społeczności szkolnej
• została wzbogacona oferta szkolna w zakresie imprez dla dzieci
• poprawa kontaktów w obszarze szkoła-dom
• wspierałam uczniów w rozwoju społecznym i moralnym
• wykazywałam się umiejętnościami organizatorskimi
• integrowałam zespół klasowy oraz rodziców uczniów


6. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy z pedagogiem, psychologiem, poradnią pedagogiczno- psychologiczną, kuratorem sądowym
Systematycznie współpracowałam ze szkolnym pedagogiem i psychologiem, uczniów mających problemy w nauce kierowałam na badania do Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej. W sytuacjach szczególnych współpracowałam z kuratorem sądowym.

EFEKTY:
• uczniowie mogli liczyć na pomoc nauczyciela
• mieli poczucie bezpieczeństwa
• byli pod stałą opieką pedagogiczno- psychologiczną
• pomoc uczniowi w różnych sytuacjach życiowych
• zaangażowanie się w pomoc i opiekę
• reagowanie na najmniejsze przejawy zachowań innych niż ogólnie przyjęte
• nawiązywałam kontakty ze specjalistami w szkole i poza nią
• rozwijałam zdolności interpersonalne
• miałam poczucie dobrze spełnionego obowiązku


7. Zwiększenie świadomości uczniów na temat zdrowego i higienicznego trybu życia we współpracy z pielęgniarką szkolną
W celu zwiększenia świadomości uczniów na temat zdrowego i higienicznego trybu życia systematycznie współpracowałam z pielęgniarką szkolną:
• motywowałam uczniów do dbałości o higienę osobistą,
• dostarczałam rodzicom i uczniom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia,
• uwrażliwiałam na możliwość zarażenia się chorobami zakaźnymi,
• podejmowałam działania mające na celu dbałość o właściwy rozwój fizyczny, kondycję i poprawę postawy ucznia,
• zapoznawałam uczniów ze skutkami wszelkich uzależnień i zagrożeń występujących we współczesnym świecie
• wyrabiałam właściwe nawyki dotyczące spędzania przez uczniów wolnego czasu.

EFEKTY:
• nastąpił wzrost świadomości dzieci dotyczących zdrowego i higienicznego trybu życia
• możliwość korzystania z opieki medycznej na terenie szkoły
• promocja zdrowego stylu życia
• ułatwienie przepływu informacji
• wpływ na przyszłe zdrowie populacji
• aktywnie i systematycznie współpracuję z lekarzem i pielęgniarką szkolną
• mam poczucie zadowolenia ze skuteczności podejmowanych w tym zakresie działań
8. Prowadzenie praktyk pedagogicznych dla studentów we współpracy z uczelniami wyższymi
W trakcie mojego stażu prowadziłam zajęcia dla studentów. Sprawowałam opiekę pedagogiczną nad studentką Karoliną Kaźmierkiewicz oraz studentką pedagogiki Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- Ewą Pasek. Studentki miały możliwość hospitowania prowadzonych przeze mnie zajęć lekcyjnych.
EFEKTY:
• uczniowie mieli sposobność wzięcia udziału w atrakcyjnych zajęciach
• zdobywanie nowego doświadczenia
• doskonalenie rozwoju nauczycieli młodszych stażem
• udoskonalenia warsztatu pracy pedagogicznej
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły
• umożliwiłam nauczycielom rozpoczynającym karierę zawodową obserwację prowadzonych przez mnie zajęć
• pomogłam w pisaniu scenariuszy zajęć
• promocja własnego warsztatu pracy


9. Wspieranie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań teatralnych we współpracy z Narodowym Teatrem Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

W celu wspierania uzdolnień, rozwijania zainteresowań teatralnych i zapewnieniu kontaktu ze sztuką moich podopiecznych w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 podjęłam współpracę z Narodowym Teatrem Edukacyjnym im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Moi wychowankowie uczestniczyli w cyklu przedstawień teatralnych przygotowanych i prezentowanych przez aktorów z wrocławskiego teatru, a prezentowanych w Miejskim Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu.

EFEKTY:
• uczniowie nabyli umiejętność uczestnictwa w spektaklach teatralnych,
• uwrażliwili się na piękno sztuki,
• pogłębili swoją wiedzę z obszaru edukacji teatralnej,
• rozwinęli i pogłębili swoje zainteresowania teatralne,
• wzrosła jakość pracy szkoły w obszarze kształcenia i wychowania – poszerzyła się oferta edukacyjna szkoły.§ 8 ust. 2 pkt.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. Opis i analiza rozpoznania i rozwiązywania problemu edukacyjnego- dziecko ze specyficznymi problemami w nauce.
Dokonałam analizy przypadku edukacyjnego ucznia mającego specyficzne trudności w nauce. Wprowadziłam propozycje rozwiązań, wdrożyłam oddziaływania, zastosowałam środki zaradcze.
EFEKTY:
• uczennica zaczęła otrzymywać lepsze oceny
• otrzymała promocję do klasy programowo wyższej
• nabrała wiary w siebie
• stała się bardziej aktywna
• zastosowałam w praktyce wiedzę teoretyczną
• odczułam satysfakcję z sukcesów mojej uczennicy


2. Opis i analiza rozpoznania przypadku edukacyjnego ucznia sprawiającego trudności wychowawcze.
Dokonałam analizy przypadku edukacyjnego ucznia sprawiającego trudności wychowawcze. Wprowadziłam propozycje rozwiązań, wdrożyłam oddziaływania, zastosowałam środki zaradcze.
EFEKTY:
• uczeń poczuł się doceniony i zauważony
• potrafił skupić się na wykonywanych czynnościach przez dłuższy czas
• podporządkował się normom i zasadom
• został zaakceptowany przez grupę
• usprawniłam pracę dydaktyczno- wychowawczą

Okres stażu był dla mnie niezwykle cennym czasem. Pozwolił na podnoszenie osobistych umiejętności i kompetencji nauczycielskich, a także przyczynił się do osiągnięć w prawidłowym budowaniu, często niełatwych relacji między uczniami, nauczycielami czy rodzicami.
Jestem głęboko przekonana, że był on ze wszech miar owocny i przyczynił się nie tylko do podniesienia jakości mojej pracy, ale również do lepszego, sprawniejszego funkcjonowania szkoły.
Różnorodność i rozmaita skala trudności zadań, których się podejmowałam, pomogła mi w przełamywaniu własnych ograniczeń: dodała kreatywności, zmusiła do ciągłych twórczych poszukiwań.
Planuję doskonalić kwalifikacje, aby podnosić jakość swojej pracy. Myślę, że zakończenie stażu to nie tylko okazja do podsumowania własnych działań i osiągnięć, ale coś, co może stać się impulsem do planowania dalszych wieloletnich działań.
Zuzanna ModrzyńskaWyświetleń: 23125


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.