Katalog

Anna Niewińska, 2012-06-29
Człuchów

Język niemiecki, Plany pracy

PROJEKT PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

- n +

PROJEKT PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM


Opracowała: mgr Anna Niewińska
nauczyciel Zespołu Szkół w DebrznieKOGO NAZYWAMY UCZNIEM ZDOLNYM I JAKIE SA JEGO CECHY CHARAKTERU?

Współczesne szkolnictwo nastawione jest na kształtowanie powszechne.
Nauczyciele pracują z uczniem przeciętnym, borykają się ze słabym i nie mają czasu dla uczniów zdolnych. Dlatego właśnie ci uczniowie zdolni są znudzeni i nie rozwijają się na miarę swoich możliwości, nie czynią odpowiednich postępów, zniechęcają się, lekcje są dla nich nieciekawe. Dlatego też należy poświęcić im więcej uwagi i czasu.
Liczni pedagodzy i psycholodzy łączą zdolności ogólne ucznia inteligencją. E. Gondzik charakteryzował ucznia zdolnego w następujący sposób: „Uczeń zdolny (...) wyróżnia się wysokim poziomem sprawności intelektualnej, specjalnymi zdolnościami i łatwością uczenia się, a także możliwościami osiągnięć twórczych, szerokimi zainteresowaniami (...) samodzielnością i twórczą wyobraźnią”
Dlatego powinniśmy uczyć nie przez przymus, lecz przez rozbudzanie zainteresowań, przez stworzenie atmosfery sprzyjającej ciekawości i wysiłkom.
Sprawą ogromnej wagi są, więc nieustanne poszukiwania możliwości najskuteczniejszych i najatrakcyjniejszych form, metod i środków dydaktycznych.
Uczeń uzdolniony szybciej opanowuje dany poziom materiału i poszczególne umiejętności oraz uzyskuje bardzo dobre wyniki w jakiejś działalności. Jest to także taki uczeń, który posiada umiejętności twórcze.
Celem wychowawczym takiej pracy jest możliwie najlepsze przygotowanie takich uczniów do życia w społeczeństwie, poprzez kształcenie cech osobowości o bardziej całościowym charakterze, jak np. postawy, motywacje, zainteresowania.

CECHY UCZNIA ZDOLNEGO:

wysoki poziom zdolności specjalnych (uzdolnień)
krytyczne spojrzenie na rozumienie własne lub cudze,
tendencja do poszukiwania prostych, jasnych, czasami zaskakujących rozwiązań,
przeżywanie satysfakcji z rozwiązywania problemów i pokonywania trudności intelektualnych,
dobrze rozwinięta wyobraźnia i łatwość konsekwencji uwagi przez dłuższy czas,
szerokie zainteresowania,
zdolność do wytężonej pracy, łatwość skupienia się nad danym problemem, duże zróżnicowanie emocjonalne,
szybki styl pracy,
cechy osobowości i wytrwałości w dążeniach, samodzielność,
poczucie własnej wartości.

Pomocne w prawidłowym rozpoznawaniu i wyławianiu uczniów odpowiadających tym kryteriom jest baczne obserwowanie takich cech jak:
sprawność językowa (rozumienie szerokiego zakresu słów, łatwe dysponowanie potrzebnymi słowami oraz giętkość i umiejętność dobitnego wyrażania myśli),
zdolność skojarzeniowa, umiejętność ogarniania wielu idei i wiązania większej ilości faktów,
wyjątkowy zasób energii umysłowej i fizycznej, a nawet poczucie humoru.

CELE GŁÓWNE PRACY:

kształcenie myślenia twórczego, oryginalnego,
przyspieszenie rozwoju intelektualnego,
poszerzenie wiedzy uczniów z zagadnień pozaprogramowych,
rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i aspiracji,
uzyskanie wiedzy o wyższym poziomie trudności niż na dany rok nauki,
kształcenie działań i postaw twórczych,
kształtowanie umiejętności operowania strukturami językowymi i leksyką na poziomie myślenia konkretno – wyobrażeniowego i strukturalno – logicznego ze szczególnym uwzględnieniem strategii skojarzeniowej,
rozwój kompetencji komunikacyjnej i językowej,
wprowadzenie uczniów w krąg wiedzy kulturoznawczej.

CELE POŚREDNIE:

indywidualizowanie pracy dydaktycznej pod kątem zainteresowań i możliwości i kierowania,
inspirowanie uczniów zdolnych do aktywności twórczej i oryginalności myślenia,
poznanie przez uczniów samego siebie, swoich możliwości i kierowania własnym rozwojem,
wzbogacenie procesu kształcenia na lekcji,
tworzenie środowiska wychowawczego stymulującego rozwój uzdolnień i postaw twórczych,
poznanie metod i technik uczenia się określonych dziedzin wiedzy, wzbogacenie języka naukowego, rozwiązywanie problemów teoretycznych w tym oryginalnych i skomplikowanych.
TREŚCI NAUCZANIA:

1.Poznanie znacznej liczby wyrazów oraz związków wyrazowych w obrębie tematyki projektu i zbioru kategorii sematyczno – intencjonalnych.
2.Wzbogacenie wiedzy o kulturze i realiach krajów niemieckojęzycznych.
3.Rozwijanie umiejętności komunikowania się, np. w dziedzinie turystyki, informacji naukowej, biznesu i krajoznawstwa itp. zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
4.Przygotowanie do korzystania z oryginalnych tekstów w języku niemieckim np. Bilety wstępu, opakowania produktów spożywczych, materiały reklamowe, teksty przebojów, kartki okolicznościowe itp.
5.Zachęcanie ucznia do samodzielnego układania zdań, rebusów, łamigłówek oraz zagadek.
6.Opanowanie umiejętności samodzielnego opracowania nowego materiału z podręcznika.
7.Zachęcanie ucznia zdolnego do wspierania i pomocy uczniom słabszym oraz przewodnictwa w grupach lekcyjnych i zespołach zadaniowych.
8.Różnicowanie zadań klasowych, kontrolnych i domowych.
9.Motywowanie ucznia do rozwiązywania określonych problemów w czasie ferii i na wakacjach.
10.Motywowanie ucznia do uczestnictwa w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i olimpiadach.

METODY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM:

Metoda komunikacyjna.
Metoda świadomego uczenia się.
Metody aktywne: gry i zabawy, burza mózgów, drama, stosownie piosenek, praca w grupach, projekt.
Wykorzystywanie programów multimedialnych.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

1. Rozumienie tekstu słuchanego.
Uczeń potrafi:
rozumieć różnorodne krótkie teksty i rozmowy dotyczące życia codziennego wypowiadane w tempie zbliżonym do normalnego,
w wypowiedziach bardziej skomplikowanych określa kontekst rozmowy,
wybrać z tekstu najważniejsze informacje, w przypadku tekstu słuchanego potrafi je zapisać,
porównać usłyszane informacje z podanym tekstem, ilustracjami itp. w razie potrzeby umie nanieść poprawki.

2. Mówienie.
Uczeń:
w naturalny sposób zabiera głos w dyskusji dotyczącej tematyki dnia codziennego, własnych zainteresowań i upodobań,
potrafi opisać ludzi, zdarzenia, miejsca oraz dysponuje dużym zasobem słownictwa dla wyrażenia myśli i opinii,
prowadzi rozmowę wokół różnych bodźców wizualnych (przedmiotów, ilustracji, itp.),
wyraża swoje uczucia, potrzeby i krótko je uzasadnić,
opanował poprawna wymowę.

3. Czytanie.
Uczeń:
potrafi samodzielnie czytać i rozumieć powszechnie stosowane dokumenty typu: menu, rozkład jazdy, ogłoszenia, reklamy, listy, przepisy kulinarne,
rozumie sens prostych, adaptowanych tekstów oraz takich tekstów, które przekraczają zakres jego środków językowych,
korzysta ze słownika dwujęzycznego, aby odszukać znaczenie nieznanych wyrazów,
umie ocenić i dokonać wyboru interesujących go tekstów i książek.

4. Pisanie.
Uczeń:
potrafi napisać tekst zawierający pełne zdania z użyciem poznanych struktur gramatycznych i słownictwa,
umie wykonać krótki opis ludzi, zwierząt,
potrafi napisać krótkie opowiadanie,
umie na własny użytek zanotować informacje uzyskane z przeczytanego lub wysłuchanego tekstu,
zawiera w zadaniu pisemnym wszystkie istotne punkty,
potrafi streścić w punktach wysłuchany lub przeczytany tekst,
umie napisać krótki list;
potrafi napisać maila do koleżanki/kolegi.

UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU

Nauczyciel stosuje metody skierowane na działania komunikacyjne.
Uczeń zdolny słucha i czyta teksty, odpowiada na pytania i tworzy własne pytania do tekstu. Układa dialogi, krótkie opowiadania do historyjek obrazowych z zastosowaniem reguł gramatycznych, pisze krótkie opowiadania, listy, maile.
W rozwijaniu kompetencji językowych nauczyciel stosuje gry, zabawy językowe, prowadzi dyskusje i wywiady. Wykorzystuje teksty i materiały pochodzące z Internetu, prasy, literatury popularnonaukowej, programów telewizyjnych.

TECHNIKI PRACY:

słuchanie nagrań, czytanie oryginalnych tekstów,
oglądanie materiałów filmowych,
słuchanie tekstów i wypowiedzi radiowych
uczestnictwo w spontanicznej komunikacji i dyskusji,
zapisywanie wypowiedzi własnej, pisanie kartek, notatek,
gry i zabawy (można uniknąć monotonii, wprowadzają elementy rywalizacji)
odgrywanie ról w różnych sytuacjach (wprowadzanie ruchu, który pomaga w zapamiętywaniu, zwłaszcza uczniom kinestetycznym, rozwija kreatywność i umiejętność współpracy w grupie),
stosowanie piosenek (przydatne w prezentacji i utrwalaniu słownictwa, rozwija umiejętność rozumienia ze słuchu),
praca projektowa (kładzie nacisk na umiejętność współpracy z innymi i uczenia się od innych, pozwala na powiązanie języka niemieckiego z innymi przedmiotami).

KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Pracując z uczniem zdolnym należy systematycznie i na bieżąco kontrolować wzrost jego umiejętności językowych. Podstawowym kryterium oceny powinno być osiągnięcie przez ucznia efektu komunikacyjnego zgodnego z jego intencją i sytuacją. Do kontroli wyników nauczania należy stosować gotowe materiały testujące jak też testy samodzielnie przygotowane przez nauczyciela. Dzięki temu nauczyciel może oszacować wyniki stosowanych strategii, a uczeń otrzymuje informację o swoich mocnych i słabych stronach.

UWAGI
Projekt w czasie realizacji może być modyfikowany i uzupełniany w zależności od potrzeb i umiejętności uczniów.

Wyświetleń: 1612


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.