Katalog

Dorota Sikora, 2012-06-28
Miastków Kościelny

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na dyplomowanego wczesnoszkolna

- n +

Dorota Sikora Data oddania: 2012-04-23
08-420 Miastków Kościelny
ul. Jana Kochanowskiego 2SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGOW okresie od 01.09.2008 do 26.03.2012r.
Z uwzględnieniem zwolnienia lekarskiego od 24.09.2010r. do 16.02.2011r. i urlopu macierzyńskiego od 17.02. 2011r. do 31.05.2011r.
Dorota Sikora
Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wprowadzenie
Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzegach. Mój staż pracy wynosi 13 lat. Zajmuję stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie jestem wychowawcą klasy III.
Posiadając wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, określone w art.9, ust.1 pkt. 1 Karty Nauczyciela, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego
z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż rozpoczęłam
1 września 2008 roku, a zakończyłam 26.03.2012r. Został on wydłużony o okres zwolnienia lekarskiego od 24.09.2010r. do 16.02.2011r. i urlopu macierzyńskiego od 17.02. 2011r.
do 31.05.2011r.
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałam
we wrześniu 2008 roku. Uwzględniłam w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze
i opiekuńcze. Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałam się głównie
na Rozporządzeniu MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z późniejszymi zmianami w 2007 r. , Statucie Szkoły i Planie Pracy Szkoły. Uwzględniając specyfikę i potrzeby szkoły, dzieci i ich rodziców, diagnozie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia pedagogicznego.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno — wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593)


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, przygotowałam planu rozwoju.
- Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego (Rozporządzenie MEN z dn. 01.12.2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami w 2007 r.), śledziłam strony internetowe, artykuły (cały okres stażu).
- Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

2. Analizowałam dokumentację szkolną.
- Statutu Szkoły.
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
- Planu Pracy Szkoły.
- Program Wychowawczy.
- Regulaminy.

3. Systematyczne poszerzałam wiedzę w zakresie pracy wychowawczo dydaktycznej
i opiekuńczej oraz wykorzystania jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
- Wewnątrzszkolne doskonalenie(cały okres stażu):
• Aktywnie i systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
• Uczestniczyłam w szkoleniach WDN-u.
- Zewnątrz szkolne doskonalenie(cały okres stażu):
• Kurs doskonalenia zawodowego „Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego”,
• Kurs doskonalenia zawodowego „Ewaluacja pracy Szkoły”,
• Kurs doskonalenia zawodowego „Diagnoza wstępna Ucznia”.
- Samodzielne poszerzałam wiedzę poprzez studiowanie literatury pedagogicznej
(cały okres stażu).
- Gromadziłam interesujące materiały z zakresu literatury pedagogicznej i psychologicznej,
w tym również udostępnione w Internecie, w celu uzupełniania swoich wiadomości
i zdobywania nowych umiejętności.
- Czytałam artykuły w czasopismach, poświęcone zagadnieniom z zakresu pedagogiki.
- Zapoznałam się z literaturą pedagogiczną:
• Małgorzata Podleśna „Perskie oko” – Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wydawnictwo HARMONIA,
• Marta Bogdanowicz „Przygotowanie do nauki pisania.” Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej. Wydawnictwo HARMONIA,
• Anna Tońska – Mrowiec „Językowe przygody i inne bajeczki logopedyczne”. Wydawnictwo HARMONIA,
• Sławomir Owczarek „Atlas ćwiczeń korekcyjnych”. Wydawnictwo WSiP,
• Jadwiga Andrychowska – Biegacz „Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych”. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE,
• D. Sobieraj, M. i M. Dzieszko, J. Mierwińska „Ortografia polska, liczenie w pamięci, szybkie czytanie błyskawiczny kurs”. Wydawnictwo PUBLICAT,
• Seweryn Sulisz „Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym” Wydawnictwo WSiP,
• Edyta Joanna Lichota „Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia”. Wydawnictwo HARMONIA,
• Mirosław Dąbrowski „Pozwólmy dzieciom myśleć!”. Warszawa 2007,
• Sławomir Owczarek „Gimnastyka Przedszkolaka”. Wydawnictwo WSiP,
• Mariola Malkiewicz „Chodźmy się bawić 150 zabaw dla dzieci”. Wydawnictwo HARMONIA,
• Doris Brett „Bajki, które leczą” część I i II. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
4. Uczestniczyłam w pracach zespołów w ramach badań podnoszących jakość pracy szkoły.
- Czynnie uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej, zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego.
- Pracowałam nad tworzeniem dokumentów, planów pracy i programów szkoły:
- Współtworzyłam Program Wychowawczy Szkoły.
- Brałam udział w tworzeniu Programu Profilaktycznego Szkoły.
- Na początku każdego roku opracowywałam plan wychowawczy swojej klasy, skorelowany z programem wychowawczym i programem profilaktycznym szkoły.
- Opracowałam Plan współpracy z rodzicami, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogizacji rodziców. Sporządziłam kartotekę scenariuszy do zajęć z rodzicami, którą udostępniłam zespołowi edukacji wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego.
- Sporządziłam diagnozę indywidualnych potrzeb ucznia „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach", Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".
- Opracowałam plan pracy Zespołu Promocja Zdrowia „5 porcji warzyw owoców lub soku”, w którym od bieżącego roku szkolnego jestem koordynatorem.
- Prowadziłam akcję promującą zdrowe nawyki żywieniowe „Tęczowe smaki lubią wszystkie dzieciaki”
- Jestem również twórcą Programu Adaptacyjnego dla kl. I „Już jestem uczniem”, który wdrożyłam na początku r. szk. 2009/2010.
- Na podstawie wskazań opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzałam arkusze dostosowania wymagań.
- Tworzyłam plany pracy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów klas I – III.

5. Rozwijałam twórczy potencjał dzieci w sferze werbalnej.
- Cykl zajęć ukierunkowanych na rozwój słownej twórczości dziecięcej. Prowadziłam zajęcia kształtujące umiejętności recytatorskie dzieci. Rozwijanie tych predyspozycji zaowocowało licznymi uroczystościami szkolnymi w których moi uczniowie brali udział od najmłodszych lat.
- Zorganizowałam biblioteczkę klasową, w której zgromadzone zostały zbiory opowiadań, bajek, wierszy dla dzieci, słowników i literatury popularno naukowej.

6. Obserwowałam i poznawałam możliwości uczniów. Diagnozowałam środowisko.
- Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam plan współpracy z rodzicami, którzy pomagali mi przy tworzeniu planu wychowawczego klasy, plan wspólnych imprez
i uroczystości szkolnych oraz planu wycieczek.
- W ramach spotkań z rodzicami organizowałam pedagogizację rodziców. Poruszaliśmy następujące zagadnienia: „Dziecko z trudnościami w nauce – jak można mu pomóc”, „Agresja w szkole”, Jak rozpoznać dziecko dyslektyczne?”, „Praca domowa ucznia jako ważny element w procesie kształcenia i wychowania”.
- Przygotowywałam ankiety dla rodziców: Czy znam swoje dziecko?, „Czy mam skłonność do wchodzenia w błędne koło agresji?” Rodzice mieli szansę wypowiedzieć się nt. własnych zachowań i ich wpływu na rozwój dziecka.
- Dzięki dobrym relacjom z rodzicami uczniowie uzyskiwali wysoką frekwencję (co roku kilkoro uczniów otrzymywało dyplomy za 100% frekwencji) oraz sukcesy w nauce (na miarę swoich możliwości).
- Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami poprzez:
• organizowanie spotkań bezpośrednich — zebrania klasowe, konsultacje, rozmowy po lekcjach, pośrednie — pisanie e-maili, rozmowy telefoniczne, smsy
• angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły,
• zachęcanie ich do organizacji i opieki podczas wycieczek klasowych, zakupów klasowych oraz do pomocy w organizacji imprez klasowych: Ślubowanie klasy pierwszej, Dzień Chłopaka, Święto Szkoły, Imieniny Patrona Szkoły, Andrzejki, Dzień Pluszowego Misia, Spotkanie Wigilijne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.
- Przygotowywałam spotkania otwarte: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Rodziny. 2009/2010, 2010/2011.
- Zorganizowałam wycieczkę do Pałacu Wilanowskiego, Pałacu Kultury, z udziałem rodziców, która okazała się doskonałym pomysłem na wspólne poznanie się i spędzenie miło czasu (2008/2009)
- Podnosiłam kulturę pedagogiczną rodziców w ramach spotkań z wychowawcą poprzez pogadanki:
• Agresja u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – geneza zachowań agresywnych (2008/2009),
• Sposoby radzenia sobie z przemocą (2009/2010, 2011/2012).
Powyższe pogadanki prowadziłam z rodzicami klasy 0-III, ze względu na wzmożone zjawisko agresji wśród uczniów. Rodzice brali aktywny udział w szukaniu rozwiązań zaistniałych sytuacji. Współpraca i korelacja działań moich i rodziców zaowocowała eliminacją zachowań agresywnych cielesnych i słownych.

7. Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach gminnych i szkolnych.
- Organizowałam spotkania dla uczniów biorących udział w konkursach przed planowanymi terminami konkursów:
• konkurs recytatorski imienia Kornela Makuszyńskiego (2008/2009, 2009/2010),
• konkurs recytatorski „Wiersze o Janie Pawle II” (2011/2012).

8. Przygotowywałam konkursy szkolne.
- Zorganizowałam klasowy konkurs ortograficzny w klasie I (2009/2010) oraz w klasie III (2011/2012).

9. Podejmowałam działania promujące placówkę w środowisku.
- Organizowałam uroczystości na forum środowiska lokalnego:
• Ślubowanie klasy I,
• Spotkanie wigilijne,
• Bal choinkowy,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Dzień Rodziny,
• Dzień Dziecka.
- Byłam koordynatorem zadań wykonywanych przez uczniów dotyczących uroczystości związanych z Patronem Szkoły:
• Święto Szkoły,
• Dzień Papieski,
• Imieniny Patrona Szkoły,
• Rocznica śmierci Papieża,
• Urodziny Papieża.

10.Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Technologie komputerowe i informacyjne to bez wątpienia w chwili obecnej niezbędny element pracy każdego nauczyciela, wychowawcy. Ja również nie wyobrażam sobie dzisiaj pracy bez komputera i Internetu.

1. Komputerowo opracowałam dokumentację związaną z awansem zawodowym.
- Sporządziłam plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie.
- Wykorzystywałam Internet do wyszukiwania nowych informacji z zakresu prawa oświatowego itp.

2. Korzystałam z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji.
- Wykorzystywałam Internet w celu pogłębienia wiedzy związanej z awansem zawodowym lub z dziedziny dydaktyki, pedagogiki i psychologii, zaglądałam na fora edukacyjne.
- Stosowałam na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych materiały zamieszczane na takich stronach, jak: www.literka.pl, www.interklasa.pl, www.wsip.com.pl., www.profesor.pl.
- Korzystałam z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymieniałam się informacjami z nauczycielami na forach internetowych.

3. Wykorzystywałam technologię komputerową do tworzenia pomocy dydaktycznych
i dokumentacji.
- Korzystając z komputera przygotowywałam pomoce dydaktyczne dla uczniów, testy, sprawdziany, dyplomy, scenariusze, karty pracy (pracując z programem Microsoft Office Word 2007).
- Opracowywałam wyniki sprawdzianów przy użyciu programu Microsoft Excel.
- Współpracowałam wirtualnie z Wydawnictwem Operon, któremu przekazywałam wyniki
z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty.
- Wypisując świadectwa szkolne korzystałam z programu komputerowego Druk Świadectw.
- Prowadziłam też zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
- Wykorzystując możliwości technologii informacyjnej wielokrotnie mogłam w prosty i przejrzysty sposób wykonywać bieżące gazetki edukacyjne. Ułatwiały one uczniom zdobywanie wiadomości.

4. Wykorzystywałam Internet jako dodatkowe źródło wiedzy.
- Swoich uczniów zapoznawałam z elementarnymi podstawami obsługi komputera,
z korzystaniem z Internetu i poczty elektronicznej. Wyczulałam na zagrożenia i skutki nadmiernego korzystania z komputera oraz Internetu.
- Opublikowałam swoje sprawozdanie z realizacji stażu na stronie internetowej. Otrzymałam odpowiednie zaświadczenie potwierdzające publikację.
Materiały wykonane techniką komputerową są z pewnością bardziej przejrzyste, czytelne
i estetyczne. Ponadto istnieje ciągła możliwość ich modyfikacji, co znacznie oszczędza czas.

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadziłam zajęcia otwarte dla zainteresowanych nauczycieli, w szczególności
dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
- Przeprowadziłam lekcje koleżeńskie. Każdą przeprowadzoną lekcję wspólnie omówiłyśmy
i podsumowałyśmy. Ewaluacja przeprowadzonych zajęć pozwoliła na udoskonalenie warsztatu pracy.
- Organizowałam otwarte imprezy okolicznościowe:
• Ślubowanie klasy pierwszej,
• Andrzejki,
• Spotkanie Wigilijne,
• Choinka,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Dzień Rodziny.

2. Dzieliłam się wiedzą z innymi nauczycielami.
- Aktywnie współpracowałam z innymi wychowawcami podczas organizacji wycieczek klasowych oraz opieki nad młodzieżą podczas imprez szkolnych, dyskotek, czy też wyjść poza teren szkoły.
- Udostępniłam w bibliotece szkolnej scenariusze zajęć, imprez, przykładowych ćwiczeń, sprawdzianów.

3. Wymiana doświadczeń w ramach zespołu - nauczania zintegrowanego.
- współtworzenie programów, projektów i dokumentów szkolnych,
- omówienie metod pracy z dzieckiem zdolnym, z dzieckiem z trudnościami,
- rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących dydaktyki i wychowania,
- szukanie rozwiązań zwiększenia efektywności nauczania,
- na spotkaniach z nauczycielkami przedstawiałam opracowane przez siebie materiały, przekazywałam wiedzę zdobytą.

4. Opublikowałam w portalu internetowym plan rozwoju zawodowego.
Najważniejszym efektem działań podjętych w tym zakresie jest mój własny rozwój zawodowy. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, zarówno tymi starszymi stażem ode mnie, jak i dopiero zaczynającymi, pomogła mi uświadomić sobie moje własne mocne i słabe strony, udoskonalić własny warsztat pracy oraz zaowocowała pomysłami przyszłych działań. Umożliwienie innym nauczycielom korzystania z moich doświadczeń spowodowało z kolei wzbogacenie ich warsztatu pracy i stymulację ich dalszego rozwoju zawodowego.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. a

Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowałam i wdrażałam programy współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych:
- Pedagogizacja rodziców i organizowanie spotkań z różnymi specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą, pielęgniarką szkolną.
- Organizowanie spotkań integrujących środowisko szkolne i rodzinne:
• Dzień Rodziny
• Spotkania wigilijne
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Dziecka.
• Promowanie patrona szkoły Jana Pawła II.
- Opracowałam i przeprowadziłam program adaptacyjny dla kl. 1 (wewnątrzklasowy) 2009/2010r.
- Opracowałam i przeprowadziłam program profilaktyczny (wewnątrzklasowy) „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Program sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
- Brałam udział w projekcie Europejski program dopłata do spożycia mleka w szkołach „Piję mleko bo jest pyszne”.

2. Wdrożyłam do realizacji program profilaktyczny przeciwdziałający agresji.
- Uwzględniłam w Programie wychowawczym zagadnienia dotyczące agresji zawarte
w Programie Profilaktycznym Szkoły.
- Brałam udział w opracowaniu ankiety skierowanej do uczniów na temat „Czy jesteś bezpieczny w szkole”

3. Promowałam poprawne i bezpieczne zachowania na drogach, w szkole i na podwórku.
- Moi uczniowie wzięli udział w pogadance o bezpieczeństwie przygotowanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach.
- Pracowałam z dziećmi podczas ferii zimowych. Organizowałam zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Zorganizowałam i urządziłam we współpracy z rodzicami kącika zabaw w sali dla dzieci.
- Pozyskałam środki finansowe za które zakupiłam sprzęt do urządzenia sali zabaw: klocki, zabawki, puzzle i gry planszowe.
- Urządziłam salę zabaw i sprawowałam nadzór nad sprzętem i zabawkami.
- Zaangażowałam rodziców na rzecz współpracy dla rozwoju szkoły.

2. Poznawanie nowych miejsc, zawodów.
- Organizowałam wycieczki:
• Do Warszawy program wycieczki obejmował Pałac Kultury, Wystawę „Dinozaury” Pałac Królewski, oraz basen,
• Wyjazd do Garwolina na przedstawienie teatralne pod tytułem „Pinokio”,
• Wycieczka do Warszawy na piknik artystyczny „Mazowsze Dzieciom”.

3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
- Organizowałam uroczystości szkolne:
• Dzień Babci i Dziadka,
• Bal choinkowy,
• Dzień Rodziny,
• Zabawa Andrzejkowa,
• Wigilia szkolna,
• Walentynki,
• Dzień Kobiet,
• Dzień Chłopaka,
• Dzień Dziecka
• Dzień sportu,
• Ślubowanie klasy I,
• Wyjazd do kina trójwymiarowego, teatru, muzeum
• Imprezy związane z Patronem Szkoły
W organizowanych imprezach brali aktywny udział rodzice, dziadkowie i inne osoby zapraszane, co skutkowało zaangażowaniem w pracę i rozwój szkoły.

4. Objęłam uczniów klasy I-III wnikliwą i systematyczną diagnozą kontrolującą umiejętność czytania ze zrozumieniem.
- Opracowałam zbiór testów i zadań sprawdzających poziom czytania ze zrozumieniem.
- Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne:
• Społecznie (kółko ortograficzne, małych artystów),
• W ramach godzin dodatkowych z art.42 KN (kółko naukowców ),
• Zajęcia wyrównawcze (r. szk. 2011/2012), w ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych”.
- prowadziłam systematyczną diagnozę postępów ucznia co pozwalało mi podejmować działania naprawcze.

5. Dbałam o powierzoną pracownię.
- Wykonywałam gazetki tematyczne zgodne z porami roku.
-Przygotowałam gazetki:
• Wspomagające edukacje matematyczną, polonistyczną,
• Przygotowałam kącik w którym prezentowane były prace plastyczne uczniów.
- Dbałam o wystrój Szkoły w zależności od harmonogramu uroczystości szkolnych.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami i instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Troska o doposażenie pracowni.
- Zmobilizowałam rodziców do zaangażowania się w prace na rzecz klasy co skutkowało wykonywaniem bieżących napraw oraz prostych pomocy edukacyjnych.
- Składałam zapotrzebowania na przybory i przyrządy według bieżących potrzeb.
- Uzyskałam dodatkowe zestawy pomocy naukowych z wydawnictw edukacyjnych.
- Wzięłam udział w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", w wyniku czego otrzymałam dodatkowe wyposażenie pracowni w pomoce edukacyjne i sprzęt sportowy.

2. Współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym.
- Pomagałam i udzielałam porad dla rodzin dzieci z trudną sytuacją materialną, np. w przyznawaniu posiłków bądź załatwieniu formalności w sprawie wyprawek do klasy zerowej i pierwszej.
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej skutkowała zmniejszeniem dysproporcji które mogły by powodować kompleksy i wykluczenie z grupy rówieśniczej.

3. Współpracowałam z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Garwolinie oraz z pedagogiem szkolnym.
- Współpracowałam z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Garwolinie w celu zdiagnozowania umiejętności i wiadomości uczniów mającymi trudności w nauce lub sprawiających trudności wychowawcze. Na podstawie otrzymywanych opinii sporządzałam arkusze dostosowania wymagań.
- Podejmowałam konsultacje z pedagogiem szkolnym w ramach indywidualnej pomocy uczniom.
- Realizowałam dodatkowe ćwiczenia zalecane w orzeczeniach.

4. Uczestniczyłam w akcji „Sprzątanie świata”. oraz „Cała Polska czyta dzieciom”.
- Brałam udział w sprzątanie terenu wokół placówki szkolnej.
- Wprowadziłam zwyczaj codziennego czytania dzieciom bajek, lektur.

5. Współpracowałam ze Służbą Zdrowia.
- Zaprosiłam pielęgniarkę szkolną na pogadankę dla dzieci „Choroby brudnych rąk”,
- We współpracy z pielęgniarką szkolną prowadzałam kontrole czystości i fluoryzację.

6. Współpracowałam z biblioteką.
- Zachęcałam do korzystania z księgozbioru szkolnego, poprzez wspólne wypożyczanie książek i wprowadzenie zeszytów lektur.
- Zorganizowałam wyjazd do Biblioteki Gminnej w której przeprowadzona została lekcja biblioteczna.


§ 8 ust. 2 pkt. 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Organizowałam i przeprowadzałam konkursy szkolne.
- Byłam organizatorem i przeprowadzałam etap szkolny konkursu recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego.
- Przygotowywałam szkolny konkurs recytatorski im J. Pawła II
Udział uczniów w konkursach wpływał na promocje szkoły na forum społeczności szkolnej i lokalnej. Zmagania konkursowe wzbogacały wiedzę i słownictwo dzieci.

2. Promowałam placówkę w środowisku.
- Organizowałam imprezy integrujące środowisko szkolne ze środowiskiem lokalnym:
• Dzień Rodziny,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Wigilia,
• Zabawa Choinkowa,
• Dzień Dziecka,

3. Otrzymałam nagrodę Wójta Gminy za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i pracę na rzecz szkoły (w latach: 2008/2009).


§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawałam i rozwiązywałam problemy edukacyjne, wychowawcze lub inne.
- Opracowałam opis i analizę dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów.
- Wprowadziłam propozycję rozwiązań i wdrożyłam oddziaływania, zastosowałam środki zaradcze.

Podsumowanie:
Niniejsze sprawozdanie jest próbą podsumowania mojej pracy i obejmuje ocenę stopnia realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego. Realizacja planu przyniosła mi dużo satysfakcji, jestem przekonana, że to co zrobiłam, przyczyniło się nie tylko do wzrostu jakości mojej pracy, ale i do jeszcze efektywniejszego funkcjonowania szkoły. Niekiedy termin planowanych przeze mnie działań przesunął się co wynikło z zaistniałych okoliczności. Realizując zadania, starałam się zawsze zwracać uwagę na efekty, jakie przyniosą różnym podmiotom. Staż wzbogacił mnie o nową wiedzę i doświadczenia, jakie będę wykorzystywała w swojej dalszej pracy zawodowej. Skłonił do autorefleksji i ewaluacji własnych działań. Sądzę, że coraz lepiej radzę sobie w planowaniu lekcji, doborze zadań, zastosowaniu skutecznych metod pracy, organizowaniu wycieczek, wypełnianiu zadań wychowawczych. Koniec stażu nie oznacza zakończenia mojego rozwoju. Mam zamiar nadal podnosić swoje kwalifikacje, zdaję sobie sprawę, że wybrany przeze mnie zawód stawia coraz to nowe wyzwanie, które zamierzam realizować z pełnym zaangażowaniem.

Brzegi 2012-04-23
Opracowała: Dorota Sikora
Wyświetleń: 7490


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.