Katalog

Sylwia Brusik-Bryła, 2012-06-21
Katowice

Język niemiecki, Sprawozdania

Sprawozdanie z PRZ nauczyciel kontraktowy

- n +

Katowice, 06.06.2012 rok


Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowegoMagister Sylwii Brusik-Bryły – nauczyciela języka niemieckiego
Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku,
ul. Mickiewicza 16
Katowice
Za okres od 1 września 2009 do
31 maja 2012 roku
1 września 2009 r. w Zespole Szkół Łączności w Katowicach rozpoczęłam staż, by uzyskać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. W okresie stażu pracowałam w oparciu o zatwierdzony przez Panią Dyrektor Magister Izabelę Suchanek plan rozwoju zawodowego.
Aby dobrze planować i realizować zadania dydaktyczno – wychowawcze, dokładnie przeanalizowałam dokumenty szkoły, w tym: Statut Szkoły, Program Profilaktyki oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania. Następnie systematycznie wprowadzałam w życie ustalone założenia wynikające z dokumentacji szkoły w celu osiągnięcia lepszych efektów dydaktyczno - wychowawczych. Brałam udział w konferencjach szkoleniowych Rady Pedagogicznej i spotkaniach Komisji Języków Obcych. Mój plan rozwoju zawodowego został opracowany w oparciu o:
-Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
-Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela,
-Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego.
Zadania zawarte w nim realizowałam terminowo i systematycznie. Realizując zadania brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do ich realizacji. Pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły, a także środowiska lokalnego. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Na podstawie sporządzonego obecnie sprawozdania mogę stwierdzić, że założone cele osiągnęłam.
Moja wiedza o obszarach pracy szkoły, pozwoliła mi na doprecyzowanie płaszczyzn działań, w obrębie, których mogę wykorzystać własne umiejętności i zainteresowania. Ponadto wiedza oraz umiejętności jakie pozyskałam w okresie odbywanego stażu są w pełni przeze mnie wykorzystywane w pracy nauczyciela.
W dalszej pracy zawodowej zamierzam nadal wykorzystywać zdobyte umiejętności i doświadczenie, ale chciałabym także kontynuować swój rozwój zawodowy i włączać się w działalność opiekuńczo – wychowawczą.
Zamierzam także nadal samodoskonalić siebie oraz swój warsztat pracy.

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.


§ 7 ust. 2 pkt. 1

„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

Nawiązanie kontaktu i współpraca z opiekunem stażu

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, Panią Magister Grażyną Kołodziej. Wszystkie te zasady zostały spisane w formie kontraktu. Następnie opracowałyśmy tematykę i harmonogram spotkań, które miały doprowadzić do realizacji postawionych sobie zadań. Podczas spotkań analizowałyśmy przepisy prawa oświatowego oraz procedury kompletowania dokumentacji. Omawiałyśmy tematy dotyczące sprawiedliwego oceniania, ze zwróceniem uwagi na aktywne uczestnictwo w zajęciach języka niemieckiego jak i na zaangażowanie oraz wysiłek włożony przez ucznia. Analizowałyśmy także sposoby uatrakcyjnienia zajęć języka niemieckiego, z zastosowaniem nowoczesnych form i metod nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Opiekun stażu uświadomił mi również jakie obowiązki będą na mnie spoczywać i pomógł mi w zaplanowaniu dalszej pracy związanej z moim awansem zawodowym.
Hospitowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Obserwacja tych zajęć pozwoliła mi na lepsze przygotowanie się do moich zajęć, na trafniejszy wybór metod oraz form pracy z uczniem.
Szczególną uwagę zwróciłam również na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu odbywała się raz na dwa miesiące. Obserwowane lekcje pozwoliły mi udoskonalić własne metody prowadzenia lekcji i utwierdziły mnie w przekonaniu, że stosowane metody muszą być indywidualnie dobrane do uczniów.

Dzięki prowadzeniu lekcji pod nadzorem opiekuna stażu miałam szansę zapoznać się z opinią i sugestiami, mogłam również dowiedzieć się jakie błędy metodyczne popełniam podczas prowadzenia lekcji. Późniejsze omówienie i przeanalizowanie lekcji z opiekunem stażu stanowiły pomoc w planowaniu moich następnych lekcji.
W maju 2012 roku zaprezentowałam na lekcji otwartej dla całego grona pedagogicznego metodę pracy na lekcji języka niemieckiego z filmem i muzyką. Przygotowania do lekcji były dość pracochłonne, gdyż celem takich lekcji w mojej szkole jest przede wszystkim podzielenie się z kolegami z grona, nowoczesnymi, nieznanymi i ciekawymi metodami nauczania. Materiały z których korzystałam, otrzymałam podczas szkolenia w Wiedniu jak i na warsztatach w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym pt: „Filmeinsatz im DaF-Unterricht. Multimediale Kompetenz am Beispiel des Lehrwerks Netzwerk“.
Lekcja otwarta jest także wyzwaniem samym w sobie gdyż uczy pokory w odbieraniu ewentualnej krytyki. Po komentarzach kolegów z grona lekcja zaproponowana przeze mnie okazała się ogromnym sukcesem.
Obserwowane lekcje wychowawcze ukazały mi jak wygląda praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniami na lekcjach wychowawczych i przygotowały mnie do pełnienia funkcji wychowawcy klasy.
Obserwowałam również zajęcia prowadzone przez swoich kolegów i koleżanki: lekcja wychowania fizycznego przeprowadzona przez Panią mgr Annę Bambynek, lekcja języka angielskiego przeprowadzona przez Panią Magister Krystynę Demczuk, lekcja fizyki przeprowadzona przez Panią Magister Annę Jacek, lekcja układów cyfrowych przeprowadzona przez Pana Magistra Krzysztofa Kurowskiego.
Wnioski pohospitacyjne pozwoliły mi na niwelowanie ewentualnych błędów w doborze metod, form lub realizacji celów. Dostarczały również wielu cennych wskazówek, dzięki którym doskonaliłam swój warsztat pracy.
Ważnym punktem w mojej pracy dydaktyczno - wychowawczej jest również unowocześnianie, dbanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy. Ciągłe jego rozwijanie jest konieczne ze względu na zachodzące zmiany w otoczeniu, rozwój cywilizacyjny i zwykłą różnicę wynikającą ze zmian pokoleń. My nauczyciele musimy być na bieżąco, potrafić się dostosować i nadążać za wszelkimi zmianami.
Wszelkie moje narzędzia pracy, pomoce dydaktyczne dostosowuję do zainteresowań i poziomu uczniów, przez co, ciągle wzrasta atrakcyjność moich zajęć, a młodzież chętniej w nich uczestniczy.
Praca z młodzieżą mniej zdolną wymaga wiele poświeceń, ale daje również wiele radości, kiedy dostrzega się nawet najmniejsze sukcesy swoich uczniów.
Dla młodzieży zdolniejszej również miałam dodatkowe propozycje w ramach zajęć: zadania dodatkowe, własne projekty do przeprowadzenia, a także udział
w konkursach tematycznych.
Aby uczniowie dobrze się czuli w mojej pracowni językowej zawsze dbałam o jej wystrój. W sali na ścianach wiszą wykonane przez uczniów gazetki, plakaty, tabele, zdjęcia, pomoce dydaktyczne, mapy oraz materiały dydaktyczne w antyramach. W mojej sali językowej dostępna jest biblioteczka, którą systematycznie wzbogacam o nowe pozycje – głównie testy, zadania, podręczniki, gry, zabawy, prace konkursowe, projekty, prezentacje multimedialne, słowniki, płyty DVD, programy multimedialne. Nigdy nie zapominam również o wystroju sali zależnym od pory roku, obchodzonych świąt czy innych uroczystości. Uważam, że sala lekcyjna musi być miejscem przyjaznym i bezpiecznym, a jej walory estetyczne również mają wpływ na chęć samego przebywania w niej a co za tym idzie lepszego przyswajania wiedzy. Nieodłączną częścią procesu nauczania jest przede wszystkim ocenianie. Obserwowanie dokonań ucznia i badanie jego umiejętności w różny sposób, to skuteczna forma diagnozowania jego postępów. Dla mnie celem oceny jest systematyczna obserwacja osiągnięć uczniów i znajdowanie ewentualnych dróg naprawczych, by uczeń w lepszy sposób mógł pozyskać wiedzę.
W oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniana opracowałam swój własny przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. Dobrze zorganizowane ocenianie jest wsparciem dla harmonijnego rozwoju ucznia oraz doskonali mój warsztat pracy.Podjęcie i ukończenie podyplomowych studiów

W październiku 2010 rozpoczęłam podyplomowe studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie na kierunku – Zarządzanie oświatą i wdrażanie projektów unijnych. Studia trwały rok. W czerwcu 2010 roku na ocenę bardzo dobrą zdałam egzamin dyplomowy. Wiedzę zdobytą w trakcie studiów chętnie wykorzystuję w praktyce oraz podczas prowadzenia lekcji w szkole. Istotnym elementem studiów były również zajęcia omawiające projekty unijne, co pozwoliło mi na podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy

Za największy sukces jaki odniosłam w trakcie odbywania stażu uważam wygrany grant na dwutygodniowy intensywny kurs dla nauczycieli języka niemieckiego w szkole ActiLingua w Wiedniu. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu unijnego Programu Comenius: „Uczenie się przez całe życie” i „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”.
Wyjazd ten uważam za swoją największą dotychczas podróż językową. Był to kurs dokształcający nauczycieli niemieckiego, których językiem ojczystym nie jest język niemiecki. Celem kursu było: udoskonalenie kompetencji językowej, wymiana doświadczeń zawodowych z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania, poznawanie literatury austriackiej oraz wykłady z historii i geografii Austrii. Szkolenie odbyło się w Wiedniu. Trwało czternaście dni. Brało w nim udział czterech uczestników z Polski oraz uczestnicy ze Słowacji, Włoch, Szwajcarii, Węgier, Japonii oraz Litwy. Zajęcia w ramach europejskiego projektu rozpoczynały się codziennie o 9.00 i trwały do 17.30, z podziałem na zajęcia językowe rano i metodyczne po południu, które trwały od 12.30 do 17.30. Bezpośrednim celem szkolenia było nie tylko doskonalenie własnych umiejętności językowych, ale również zapoznanie się z najnowszymi metodami nauczania języka obcego, poznanie nowych koncepcji prowadzenia i uatrakcyjniania zajęć lekcyjnych. Podczas szkolenia wiele czasu poświęcono na podejmowanie odpowiednich ćwiczeń na lekcji celem podniesienia efektywności uczenia i trwałe utrzymanie nabytej wiedzy. Szkolenie miało charakter wykładowy oraz warsztatowy.
Podczas wykładów poruszano aspekty związane z metodologią prowadzenia zajęć, zachęceniem ucznia do pracy w zespole, czynnym zaangażowaniem ucznia w zajęcia.
Wykorzystując filmy DVD oraz prezentacje multimedialne pokazano w jaki sposób korzystać z nowoczesnych technik nauczania. Z uwagi na małą liczbę uczestników szkolenia, warunki warsztatowe były idealne. Pracowano zwykle w grupach dwu lub trzy osobowych. W zależności od doświadczenia uczestników, dobierano zadania o różnym stopniu skomplikowania.
Szkolenie to nie tylko wykłady i warsztaty. To również poznanie ciekawych ludzi. Wszyscy mieszkaliśmy u rodzin austriackich. Zwiedzaliśmy okolice, wychodziliśmy razem. Kuchnia austriacka ciągle dostarczała tematów do długich dyskusji.
Wspólne spędzanie czasu przez uczestników to okazja do poznania różnic międzykulturowych w naszych krajach, omówienia realiów pracy w naszych szkołach czy systemów edukacji. Koniec szkolenia był dla wszystkich ciężkim przeżyciem, gdyż przez te kilka dni wszyscy się naprawdę mocno zaprzyjaźnili.
Warto wspomnieć o miejscu szkolenia. Szkolenie jak już wspomniałam miało miejsce w Wiedniu. Miałam okazję poznać język niemiecki austriacki i poznać bliżej realia życia Wiedeńczyków. Uczestnictwo w Programie „Uczenie się przez całe życie” w ramach doskonalenia zawodowego traktuję za swój największy sukces w ramach doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział również w wszelkiego rodzaju konferencjach i warsztatach metodycznych. Dzięki szkoleniom zdobyłam nowe doświadczenia i umiejętności.
Co roku wydawnictwa, z których podręczników korzystam organizują spotkania metodyczne podczas, których omawiane są zagadnienia z zakresu metodologii nauczania języka niemieckiego, a także przedstawiana jest oferta wydawnicza. W każdym z takich spotkań brałam udział co potwierdzają stosowne zaświadczenia. Dzięki tym spotkaniom dowiaduję się o nowościach wydawniczych oraz mogę porównywać oferty wydawnicze. Ważne jest aby stale wzbogacać swój warsztat pracy, szukać nowych pomysłów na przeprowadzanie tych samych lekcji, a także wsłuchać się w potrzeby uczniów – wszak każda grupa jest inna i uczy się na własnych błędach.
Tylko nauczyciel z pasją, który z entuzjazmem podchodzi do swych obowiązków jest w stanie pokazać swoim uczniom, że nauka to nie tylko przykry obowiązek, ale i radość z poznawania tego co nowe. Praca nauczyciela to stały kontakt z drugim człowiekiem.
Na co dzień współpracujemy z innymi nauczycielami, zwierzchnikami, pracownikami różnych instytucji współpracujących ze szkołą czy rodzicami naszych uczniów. Dobre relacje w miejscu pracy to podstawa satysfakcji z pracy. Jak skuteczniej komunikować się z koleżankami i kolegami z pracy, zwierzchnikami czy rodzicami uczniów pomogły mi warsztaty szkoleniowe: „Trening umiejętności społecznych – trening integracyjny”. Prowadzący szkolenie w ciekawy sposób opowiedział, a następnie przeprowadził ćwiczenia, które uświadomiły nam w jaki sposób komunikujemy się z innymi, jak ważne jest słuchanie siebie nawzajem i jasne formułowanie swoich myśli i potrzeb. Na bieżąco poszukiwałam też lepszych środków dydaktycznych, co skutkowało opracowywaniem nowych ćwiczeń, testów i prezentacji multimedialnych pomocnych w nauczaniu języka niemieckiego, a także zgromadzeniem pomocy naukowych w postaci stron internetowych, prezentacji multimedialnych i innych pomocy naukowych.
Starałam się, aby były one ciekawe oraz związane z codziennym życiem uczniów, aby prowadzone przeze mnie zajęcia dobrze przygotowywały ich do życia w obecnym świecie, który w znacznym stopniu został opanowany przez nowoczesne technologie informacyjne. Stosowałam na lekcjach języka niemieckiego również metody aktywizujące uczniów (burza mózgów, stoliki zadaniowe, Internet, film, programy multimedialne itp.).

Uczestniczenie w pracach organów szkoły

W związku z koniecznością realizowania programu nauczania w określonym tempie i zakresie, co roku opracowuję rozkłady materiału dla poszczególnych klas, plany nauczania, a także kryteria oceniania.
W naszej szkole jestem jedynym nauczycielem języka niemieckiego, dlatego też jestem odpowiedzialna za opracowanie wszystkich materiałów.
W ramach pracy Komisji Języków Obcych zajmuję się przygotowaniem uczniów do olimpiad językowych, matury, jak również organizuję konkursy szkolne i międzyszkolne.
Często bywam przewodniczącą Zespołu Nadzorującego egzaminu maturalnego, biorę również aktywny udział jako członek w komisji Zespołu Nadzorującego w egzaminach ustnych, udział biorę również w Komisjach Egzaminacyjnych na egzaminie zawodowym.
Przeprowadzałam również w szkole ewaluację pt: „Wdrażanie kultury krajów niemieckojęzycznych jak i krajów anglojęzycznych” z Panią Magister Krystyną Demczuk. W ramach ewaluacji przeprowadziłyśmy ankiety, zajmowałyśmy się również wymianą doświadczeń i zdań.
Podchodzę rzetelnie i odpowiedzialnie do swoich obowiązków. Nie tylko realizuję powierzone mi zadania i funkcje. Wychodzę także z własną inicjatywą. Przez cały okres stażu przygotowywałam uczniów do wielu konkursów szkolnych, międzyszkolnych, olimpiad językowych jak i konkursów ogólnopolskich. Co roku uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach i często odnoszą tam sukcesy. Dla mnie jako nauczyciela satysfakcjonujące jest także to, że uczniowie biorący udział w takich konkursach, sumiennie się do nich przygotowują. Często dopytują o materiały przygotowujące do konkursów jak oraz korzystają ze stron internetowych polecanych przez ze mnie. Jako placówka przystępująca do takich konkursów, jako nauczyciele jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie takich imprez, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem, a często także sprawdzanie prac. Byłam również organizatorem kilkunastu konkursów i olimpiad językowych na terenie szkoły, przygotowywałam pytania, testy oraz zajmowałam się organizacją samych konkursów. Uczniowie naszej szkoły biorący udział w konkursach organizowanych przez naszą szkołę otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody: słowniki, książki do nauki gramatyki, a także gadżety ufundowane przez sponsora – wydawnictwo WSiP podręczników z których korzystam.
Dnia 17 grudnia 2009 zorganizowałam w naszej szkole Dzień Języka Niemieckiego.
Celem imprezy było:
1) Zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie nauki języków obcych we współczesnej Europie.
2) Poprawa świadomości istnienia szacunku dla języka niemieckiego.
3) Propagowanie kultury krajów niemieckojęzycznych.

Obchody Dnia Języka Niemieckiego miały miejsce w Zespole Szkół Łączności po raz pierwszy. Przedstawiły publiczności w jaki sposób spędza się Święta Bożego Narodzenia w Niemczech oraz przybliżyły kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego. Impreza skierowana była do wszystkich uczniów całej szkoły oraz do Technikum Lotniczego.
Przedstawiciele uczniów wszystkich klas wzięli czynny udział w przygotowaniach w prowadzeniu uroczystości. Przedstawicielki klasy IV powitały zaproszonych gości w języku niemieckim i polskim. Następnie zaprosiły na wysłuchanie kolędy „Stille Nacht” –„Cicha Noc” w wykonaniu ucznia klasy Ia. Jednym z punktów imprezy był również pokaz prezentacji multimedialnych, które wygrały w szkolnym konkursie, przeprowadzonym również przeze mnie. Następnym punktem imprezy był walc wiedeński w wykonaniu uczennicy klasy IIIa i ucznia klasy IVbf.
Uczniowie tych klas bardzo starannie przygotowali się do występu. Występ dla nich przed publicznością był ogromnym przeżyciem, dlatego byli bardzo mocno zaangażowani w przygotowania. Ważnym punktem imprezy był quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy IV a.
Na zakończenie uczniowie ZSŁ zaprosili gości do obejrzenia walca wiedeńskiego w wykonaniu turniejowej pary tanecznej. Występ tej pary był ogromną niespodzianką dla wszystkich uczniów, wszystkich nauczycieli jak i dla Dyrekcji w obchodach Dnia Niemieckiego w naszej szkole. Sala swoim wystrojem wprowadziła zgromadzonych w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Można było również zobaczyć plakaty w języku niemieckim oraz specjalnie uszyte na ten Dzień flagi niemieckie. Uczestnicy quizu mogli częstować się również specjałami wiedeńskimi.
Dzień Języka Niemieckiego to dobra okazja, by propagować naukę języków obcych oraz popularyzować wiedzę z zakresu historii języków na świecie. Dzień ten stwarza sposobność dostarczenia młodzieży sporej dawki wiedzy oraz możliwość przygotowania zadań, które pozwalają dobrze się bawić. Charakter imprezy i ciekawy program sprawiły, że uczniowie naszej szkoły dobrze się bawili i przyswoili dużą dawkę wiedzy.
Sporym wyzwaniem jest dla mnie także przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Swoją wiedzę na ten temat wzbogacałam na konferencjach i warsztatach metodycznych.
Wiele emocji wzbudzały szczególnie zagadnienia związane ze zmianami w nowej podstawie programowej i egzaminach zewnętrznych.
Podchodzę rzetelnie i odpowiedzialnie do swoich obowiązków. Staram się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki nauczyciela, wychowawcy i członka grona pedagogicznego.
Utrzymuję dobre relacje interpersonalne z nauczycielami. Czuję się odpowiedzialna za szkołę, w której pracuję. Przez cały okres stażu doskonaliłam swoje umiejętności uczestnicząc w pracach organów szkoły i szkoleniowych radach pedagogicznych, kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz warsztatach.

Pełny wykaz szkoleń przedstawiam poniżej:

Rok szkolny 2009/2010:

- Ewaluacja dla liderów - Instytut Kształcenia EKO TUR.
- Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – ARCEL.
- Man lernt nie aus- „Człowiek uczy się przez całe życie”.
- „Kierunki kształcenia językowego i metodycznego w nauczaniu języka niemieckiego”.
- Metodyka pracy wychowawcy klasowego- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”.

- Odkryj raz jeszcze sprawdzone i poznaj najnowsze sposoby pracy na lekcji języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej. Przykłady w oparciu o kurs Direkt, repetytoria maturalne oraz internetową platformę edukacyjną – Lektorklett.
- Znajdujemy wspólny język - WSiP Europa.
- Rozwój sprawności językowych i strategii egzaminacyjnych, czyli jak przygotować do matury i nauczyć języka – PEARSON Longman.
- Edukacja przyszłości, wyzwania, modele i metody pracy w szkole XXI wieku – WSPW.
- „Jak realizować ścieżki edukacyjne w szkole?”.
- Szkolenie z zakresu przepisów przeciwpożarowych.
- „Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły”.
- „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
- Szkolenie dotyczące Dni Otwartych Szkoły.
- Szkolenie dotyczące obowiązków członków i przewodniczącego Komisji Maturalnych oraz przebiegu matury.
- Uczestnictwo w Dniach Języków Obcych-LektorKlett.
- Uczestnictwo w Dniach Języków Obcych-WSiP.
- Uczestnictwo w Dniach Języków Obcych-Longman Person.

Rok 2010/2011:

- Rozpoczęcie studiów podyplomowych – Zarządzanie Oświatą i wdrażanie projektów unijnych – WSPiM Chrzanów.
- Ewaluacja wewnętrzna w szkole - Instytut Kształcenia EKO TUR.
- Nowa formuła matury ustnej z języka obcego w kontekście praktyki szkolnej.
- „Ocenianie kształtujące – szkolenie informacyjne”.
- „Strategia postępowania wobec przemocy”.
- „Nauczyciele, rodzice, uczniowie, partnerzy w procesie wychowania w szkole”.
- „Trening umiejętności społecznych – trening integracyjny”.
- Szkolenie dotyczące obowiązków członków i przewodniczącego Komisji Maturalnych oraz przebiegu matury.
- Uczestnictwo w Dniach Języków Obcych-WSiP.
- Uczestnictwo w Dniach Języków Obcych-LektorKlett.
- Uczestnictwo w Dniach Języków Obcych-Longman Person.

Rok 2011/2012

- Kontynuacja i zakończenie studiów podyplomowych – Zarządzanie Oświatą – WSP Chrzanów.
- „Prawa człowieka w nauczaniu i wychowaniu w kontekście podstawy programowej”.
- „Ewaluacja wewnątrzszkolna”.
- „Odkryj raz jeszcze sprawdzone i poznaj najnowsze sposoby pracy na lekcji języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej”.- LektorKlett.
- „Fakten&Zeitzeugen - słownictwo i gramatyka ważne dla rozumienia tekstów i prawidłowego reagowania językowego, m.in. w kontekście egzaminu maturalnego”.- LektorKlett.
- Seminarium - Zdobycie wiedzy dydaktyczno-metodycznej oraz kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego przy użyciu podręczników wydawnictwa Hueber- Hueber Polska.
- „Jak polubić zmiany?- Krótka analiza nowych standardów egzaminacyjnych dotyczących formuły egzaminu ustnego oraz zmian związanych z wprowadzaniem nowej podstawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych. Nowe zadania i adekwatne formy pracy na przykładach kursu Direkt neu oraz z nowego wydania Repetytorium maturalnego Direkt”. - LektorKlett.
- „Jak skutecznie radzić sobie z absencją uczniów?”.
- „Filmeinsatz im DaF-Unterricht. Multimediale Kompetenz am Beispiel des Lehrwerks Netzwerk.”. – Lektorklett.
- Uczestnictwo w Dniach Języków Obcych- Pearson Longman.
- Uczestnictwo w Dniach Języków Obcych- WSiP.
- Uczestnictwo w Dniach Języków Obcych- LektorKlett.
Udział w tych szkoleniach pozwolił mi na wzbogacenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz nauczył jak rozwiązywać problemy wychowawcze i edukacyjne. Mogłam skutecznie przeciwdziałać agresji i rozwiązywać konflikty między uczniami.

Współpraca z higienistką

Przez cały okres stażu współpracowałam z higienistką szkolną. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzałam wywiad na temat stanu zdrowia uczniów, z którymi pracowałam. Stała współpraca pozwoliła mi na indywidualne podejście do ucznia oraz stałe monitorowanie stanu zdrowia.


§ 7 ust. 2 pkt. 2

„Umiejętności uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

Zwrócenie uwagi uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne

W trakcie stażu objęłam wychowawstwo w klasie I-szej Technikum Lotniczego w Katowicach. Jest to szkoła, która mieści się w budynku Zespołu Szkół Łączności. Obie szkoły bardzo blisko ze sobą współpracują i są bardzo zaprzyjaźnione. W oparciu o plan wychowawczy szkoły i plan godzin wychowawczych przewidzianych dla każdej klasy przeprowadzałam zajęcia w ramach godzin wychowawczych. Zagadnienia zawarte w planie godzin były sukcesywnie wprowadzane i przyswajane przez uczniów na lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych typu: wycieczki, rajdy, konkursy, wyjścia do kina, teatru oraz różnego rodzaju uroczystościach klasowych i szkolnych.
Wiele godzin wychowawczych poświęciłam z moją klasą na omówienie zagadnień: „Jak być dobrym zespołem klasowym?” Wnioski pozwoliły nam wypracować wzorzec, do którego powinniśmy dążyć. Wielokrotnie w razie zaistniałego problemu rozmawiałam indywidualnie z moimi wychowankami służąc im pomocą i radą. Rozmawiałam z innymi nauczycielami na temat zachowania uczniów w szkole, a także na temat problemów z nauką.
Rozbudziłam wśród moich uczniów wrażliwość na otaczający świat. Uczniowie chętnie brali udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez naszą szkołę, w których pomagał mi mój opiekun stażu Pani Magister Grażyna Kołodziej.
Co roku w naszej szkole organizowane są zajęcia w ramach „Tygodnia profilaktyki” uczniowie uczestniczą w wykładach nt. zachowań agresywnych, zagrożeń cywilizacyjnych i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Wszystkie te zajęcia uczniowie chętnie komentowali podczas dyskusji w czasie godzin wychowawczych.

Moje działania skierowane są również na rozbudzenie w uczniach poczucia wartości własnego dziedzictwa regionalnego i historycznego, bowiem silne poczucie regionalnej tożsamości to najważniejsza droga prowadząca do identyfikacji z wielką ojczyzną poprzez zakorzenienie się w małej. W tym celu corocznie wraz z klasą obchodziłam klasową Wigilię Bożonarodzeniową zachowując wszelkie tradycje związane z tym okresem, a także tradycje wypływające ze śląskich korzeni. Podczas Wigilii klasowej graliśmy w Karaoke, śpiewając również kolędy w języku niemieckim. Zorganizowałam również konkurs polegający na przygotowaniu książek kucharskich w języku niemieckim i polskim z okazji Świąt Wielkanocnych. Prace konkursowe zostały wystawione w galerii szkolnej w czytelni, gdzie swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Dyrektor Magister Izabela Suchanek jak i Pani Dyrektor Magister Anna Przybył Technikum Lotniczego. Galerię prac podziwiali również pozostali nauczyciele i wszyscy uczniowie. Wystawa prac cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W zorganizowaniu galerii pomógł mi mój opiekun stażu Pani Magister Grażyna Kołodziej.
W grudniu 2011 z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowałam wraz z klasą II Jasełka. Zaproszona została Pani Dyrektor Magister Izabela Suchanek jak i Pani Dyrektor Magister Anna Przybył Technikum Lotniczego, wszyscy nauczyciele i uczniowie. Przedstawienie nawiązywało do tradycji religii chrześcijańskiej, uczniowie bardzo solidnie przygotowali się do wystawienia. Wypożyczyłam odpowiednie stroje od Księdza Proboszcza z Klasztoru Ojców Franciszkanów z Panewnik. Przedstawienie wszystkich wprowadziło w przepiękną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Wystawione Jasełka okazały się moim ogromnym sukcesem. Zostały zrobione również pamiątkowe zdjęcia, które można było podziwiać w galerii na stronie szkoły. Cały klimat jaki panował w sali, dekoracje jak i sama gra aktorska oraz ogromne zaangażowanie moich wychowanków niezmiernie zachwycił wszystkich gości.
Zagadnienia dotyczące problematyki środowiska lokalnego, współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych omawiałam także na godzinie wychowawczej poruszając takie problemy jak ekologia, zdrowie fizyczne czy psychiczne. W ramach edukacji ekologicznej angażowałam uczniów do akcji „Sprzątanie świata”, mobilizowałam do zbierania surowców wtórnych, uwrażliwiałam na konieczność ochrony środowiska i odpowiedzialności za jej stan. Po omówieniu każdego z zaplanowanych tematów, wspólnie z uczniami gromadziłam wnioski i zapraszałam do współpracy w przygotowaniu kolejnych zajęć.
Problematykę współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych poruszałam również na zajęciach o problematyce zdrowotnej, gdzie omawiałam zasady zdrowego żywienia, higieny osobistej, aktywnego i zdrowego wypoczynku. Szczególny nacisk położyłam na realizację tematu dotyczącego współczesnych zagrożeń – narkotyki, alkohol, papierosy, sposoby unikania nałogów. Swoistym przedłużeniem rozmów z uczniami, były pogadanki z rodzicami przeprowadzane na zebraniach. Brałam również udział z klasą Ia w pokazie prezentacji multimedialnej pt: „Dzień bez papierosa” z okazji Światowego Dnia bez Papierosa. Młodzież wypełniała testy na temat nałogów, otrzymała także dydaktyczne ulotki na temat walki z nałogiem nikotynowym.
Cyklicznie omawiałam również kolejne tematy, które moim zdaniem są szczególnie ważne, oprócz zagrożeń, jakie istnieją we współczesnym świecie:
- Czas wolny mojego dziecka.
- Rola pochwały i kary w wychowaniu dziecka.
- Czy telewizja, Internet, komputer może być zagrożeniem dla dziecka?
- Co rodzice powinni wiedzieć o agresji?
- Sztuka porozumiewania się z dzieckiem.
Brałam również udział w lekcji otwartej przeprowadzonej przez Panią Magister Danutę Malik, podczas której został poruszony temat cywilizacyjno-społeczny. Chętnie wykorzystałam pozyskane materiały na temat Polski jako społeczeństwa wielokulturowego, a konkretnie pojawienia się Imigrantów Czeczeńskich w Katowicach.
Podczas mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej staram się wpajać uczniom zasadę, że uczy się on dla siebie. To, co osiąga jest jego przyszłością. Wzmacniam poczucie jego wartości. Są to elementy, które kształtują w pełni wartościowego dorosłego człowieka. Dobrze jest, aby mógł zaprezentować zastosować swoją zdobytą wiedzę i umiejętności.Staram się kształtować u uczniów umiejętność współpracy, współdziałania, dokonywania oceny i samooceny pracy, stwarzać im warunki do planowania i organizowania własnego sposobu uczenia się, przyjmowania przez ucznia odpowiedzialności za własną pracę, sprawić, żeby zdobyta przez uczniów wiedza była wykorzystywana w praktyce.
W tym celu corocznie przeprowadzam test po gimnazjum z języka niemieckiego. Chcę poznać warsztat młodego człowieka, wiadomości i umiejętności wyniesione z gimnazjum, aby odpowiednio go dalej kształtować i rozwijać. Testy ułożyłam samodzielnie w oparciu o podstawy programowe do gimnazjum.
Egzamin dojrzałości to również dla młodego człowieka przepustka w dorosłe życie. Mam świadomość tego, że język niemiecki jest słabiej popularnym językiem wybieranym na maturze wśród uczniów technikum. Jednakże, co roku mam kilku maturzystów, z którymi dodatkowo pracuję na fakultetach robiąc powtórki, przeprowadzając matury próbne, realizując ćwiczenia zawarte w arkuszach maturalnych z poprzednich lat. Wykorzystując nowoczesne metody komunikowania się, uczniowie systematycznie wysyłają mi wypracowania, zapytania, ćwiczenia gramatyczne za pomocą poczty elektronicznej. Pomaga to bardzo w dobrym przygotowaniu maturzystów do egzaminu maturalnego. Jest to forma pracy, która bardzo odpowiada również moim uczniom.
Uczeń wymaga nie tylko nauczania, ale przede wszystkim wychowania. Wychowanie jest bardzo ważnym elementem w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły, gdyż młody człowiek, któremu brakuje doświadczenia, ma często kłopoty
z zaistnieniem we współczesnym świecie. W swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązek rodziców, zmierzałam do tego, aby uczniowie
w szczególności:
- Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego
(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym),
- Dążyli do osiągnięcia celów życiowych i wartości wyższych, które pomogą im określić ich własne miejsce w świecie,
- Przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
Aby to osiągnąć propagowałam również podczas zajęć, spotkań i wycieczek zdrowy styl życia. Upowszechniałam wśród młodzieży prawidłowy model życia. Wskazywałam formy „pożytecznego” spędzania czasu wolnego. Organizowałam
i uczestniczyłam w wielu wycieczkach szkolnych. Były to między innymi:

- Rajd gwiaździsty 2009 z klasą I A
- Rajd gwiaździsty 2010 z klasą I L
- Rajd gwiaździsty 2011 z klasą II L
- Wycieczka do Szczecina w roku szkolnym 2011 / 2012 z klasą III a
- Lekcja języka niemieckiego w centrum Katowic z klasą IIL na temat „ Język niemiecki – komunikatywność Ślązaków w języku niemieckim…”
- Wycieczka do Krakowa na Europejski Dzień Języków Obcych
- Wyjście i opieka nad uczniami do Teatru Wyspiańskiego z klasą II A
- Wyjście i opieka do Sejmu z klasą III A
- Wyjazd i opieka nad uczniami w Defiladzie Lotniczej
- Wyjście i opieka nad uczniem, który dostał się do finału Konkursu Filmowego

Tradycją naszej szkoły są rajdy, wycieczki integracyjne dla klas pierwszych i nie wyobrażam sobie, aby nie wspierać tej tradycji i przekazywać jej kolejnym członkom szkolnej społeczności. Wychowanie poprzez zabawę i wspólnie świętowanie jest jedną z lepszych form kształcenia postawy moralnej i kulturalnej młodego człowieka.
Dlatego kolejny Dzień Języka Niemieckiego w ramach Międzyszkolnego Dnia Języków Obcych w naszej Szkole okazał się dobrą lekcją jak i formą zabawy. Uczniowie mogli podziwiać konkursowe prezentacje multimedialne „Dlaczego warto uczyć się i znać język niemiecki” jak i prace domowe wykonane przez poszczególnych uczniów w formie prezentacji pt: „Rodzaje domów” i „Obowiązki domowe”. Turniej językowy jaki odbył się podczas Dnia Języków Obcych okazał się dobrą ciekawą lekcją języków obcych, możliwością poznania obcych kultur jak pozytywną rywalizacją międzyszkolną. Tego typu imprezy szkolne dodają mi motywacji, aby ciągle poszukiwać nowych sposobów nauczania języka obcego i dają mi nowe pomysły na przyszłość.
Zwrócenie uwagi rodziców na problemy społeczne i cywilizacyjne

Czynnie współpracowałam z rodzicami uczniów, aby rozwiązywać na bieżąco problemy edukacyjne, wychowawcze i pedagogiczne. Miałam z rodzicami uczniów stały kontakt telefoniczny lub listowny. Organizowałam raz w miesiącu konsultacje lub zebrania z rodzicami uczniów. Na spotkaniach tych przeprowadziłam wiele pogadanek na temat funkcjonowania ucznia w szkole, przedstawiłam wszystkie dokumenty usprawniające pracę szkoły: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyki Szkoły.
W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, a w szczególności z Panią Pedagog Magister Małgorzatą Kusiną, nakłaniałam rodziców, poprzez rozmowę, do pójścia na badanie i konsultacje ze specjalistami pracującymi w poradni.
Współpraca z rodzicami moich podopiecznych przez cały okres stażu układała się bardzo dobrze. W razie problemów konsultowałam się z Dyrekcją i Pedagogiem Szkolnym.

Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym

Utrzymywałam stałą i systematyczną współpracę ze szkolnym pedagogiem. Dzięki temu mogłam lepiej rozwiązywać konflikty pomiędzy uczniami. Współpraca pozwoliła mi nabyć umiejętności postępowania z uczniami wykazującymi trudności wychowawcze i dydaktyczne, dzięki kontaktom z rodzicami w trakcie konsultacji przedmiotowych mogłam wnikliwie poznać środowisko uczniów.
Klasa, w której objęłam wychowawstwo w 2011 roku to moje pierwsze doświadczenie jako wychowawcy dlatego od razu zwróciłam się o pomoc do szkolnego pedagoga. Pani Pedagog Magister Izabela Zamirska przeprowadziła kilka zajęć w ramach godziny wychowawczej i pomagała mi w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowawstwem, w szczególności związanych z jednym z moich wychowanków.
Uczeń bieżącej klasy drugiej od początku sprawiał problemy wychowawcze. Bywał arogancki, chciał za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę. Wypróbowywał na co może sobie pozwolić w stosunku do konkretnych nauczycieli.
Wymagał dyscyplinowania ciągłego stawiania granic. Aktualnie jego postawa uległa lekkiej poprawie, nadal jednak jest uczniem trudnym, wymagającym zindywidualizowanego podejścia. Uczeń mojej klasy ma bardzo lekceważący stosunek do nauki; z większości przedmiotów otrzymuje słabe oceny, na półrocze jest zawsze zagrożony otrzymywaniem wielu ocen niedostatecznych co bynajmniej nie motywuje go do zmiany w podejściu do obowiązków szkolnych. Często wagaruje, czasami wybiera pojedyncze godziny lub dni i świadomie nie przychodzi na konkretne przedmioty. Uczeń nie jest wdrożony do systematyczności, nie potrafi regularnie, systematycznie przygotowywać się do zajęć.
Na koniec semestru, gdy praktycznie z wszystkich przedmiotów otrzymuje oceny niedostateczne; mobilizuje się na krótką chwilę, zaczyna uzupełniać zaległości i zdawać zaległy materiał. Nie zauważa niczego negatywnego w swej postawie, wręcz przeciwnie jest dumny z faktu, że nie musi systematycznie pracować, zdaje tylko „końcowe egzaminy” i w ten sposób zalicza dany rok szkolny. Na uwagi ze strony nauczycieli nie reaguje, twierdząc, że jest w stanie w ten sposób ukończyć naukę w technikum.
W klasie ma swoje grono kolegów i koleżanek, ale jest to niewielka grupa osób. Część uczniów nie akceptuje jego postawy i powoli daje mu do zrozumienia, że jego rola „błazna klasowego” ich męczy.
Uczeń w czasie nauki w gimnazjum wszedł w ostry konflikt z nauczycielami. W wyniku eskalacji zachowań urągających godności zawodu nauczyciela, Dyrekcja szkoły skierowała sprawę do sądu d/s Nieletnich. W wyniku czego uczeń objęty był kontrolą sądu i szkoła kierowała regularne sprawozdanie na temat postawy ucznia. Proceder ten jest kontynuowany na terenie naszej placówki i raz na semestr Pani Pedagog Magister Izabela Zamirska szkoły składa raport na temat zachowania ucznia. Prowadzono także rozmowy z uczniem na w/w temat. Nie prezentował skruchy, wręcz lekceważył osobę Pedagoga, który chciał uzyskać szczegółowe dane pomocne przy redagowaniu opinii. Twierdził, że to pomówienie i „złośliwość” ze strony nauczycieli i Dyrekcji gimnazjum.
Uczeń jawi się jako młody człowiek, który przede wszystkim pragnie zwrócić na siebie uwagę, niestety w nieakceptowany dla otoczenia sposób. Łamie normy, postępuje wbrew ogólnie przyjętym. Jego zachowanie jest bardzo często nie do przyjęcia, bywa arogancki, wręcz chamski.
Prowokuje nauczyciela, chcąc wyprowadzić go z równowagi i chociaż przez moment doznać uczucia triumfu, dominacji. Wybiera nauczycieli, którzy charakteryzują się wysokim stopniem empatii i wrażliwości i z zimną świadomością i determinacją gra na ich emocjach.
Nauczyciele starają się dostosowywać metody i formy pracy do możliwości ucznia i jego dysfunkcji (w gimnazjum uczeń był diagnozowany psychologicznie) ale nie mogą akceptować zachowań z grupy tych wskazujących na demoralizację i cechy niedostosowania społecznego.
Uczeń jest pozytywnie motywowany przez wszystkich nauczycieli. Dobrze działają na niego małe sukcesy, dajemy mu pole do wykazania swoich umiejętności, angażujemy go do konkursów szkolnych i międzyszkolnych, projektów unijnych, akademii, dzięki czemu jest pozytywnie odbierany przez całe grono Pedagogiczne.

Poznanie środowiska lokalnego

W swojej pracy zawodowej kładę duży nacisk na rozwój osobisty, ale przede wszystkim na rozwój młodzieży, z którą współpracuję na co dzień. Ważne są dla mnie ich zainteresowania, które chcą rozwijać i dlatego też uwzględniając ich potrzeby organizuję im dodatkowe zajęcia.
W trakcie trwania stażu przygotowywałam uczniów do wszelkiego rodzaju konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Szczegółowy spis konkursów jak i olimpiad językowych, podaję poniżej:

Zestawienie organizowanych konkursów z języka niemieckiego w roku 2009/2010”

- Konkursy i olimpiady językowe proponowane przez zewnętrzne placówki oświatowe.
- Dzień Niemiecki.
- Test Oxford PLUS.
- Konkursy językowe - Boże Narodzenie. (Słownik tematyczny polsko – niemiecko - śląski).
- Organizacja i udział w przedsięwzięciach mających na celu promowanie wiedzy o realiach krajów niemieckojęzycznych.
- Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach NJ.
- III Wewnątrzszkolna Olimpiada Języka niemieckiego.
- Konkurs na prezentację multimedialną. (Deutsch in unserer Schule, Mein Stammbaum).
- Konkurs na słownik polsko – niemiecko - śląski.
- Konkurs na kalendarz szkolny z przepisami kulinarnymi.
- Wystawy prac konkursowych.
- Zorganizowanie wyjazdu na Europejski Dzień Języków Obcych do Krakowa.

Zestawienie organizowanych konkursów z języka niemieckiego w roku 2010/2011

- Organizacja i udział w przedsięwzięciach mających na celu promowanie wiedzy o realiach krajów niemieckojęzycznych.
- Konkurs na kalendarz szkolny 2011- PREZENTACJA KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH LUB WAŻNYCH OSOBISTOŚCI.
- Zorganizowanie wyjścia klasy IIIa do Sejmu Śląskiego na „Rozmowy o Niemczech” z okazji 20-tej rocznicy Zjednoczenia Niemiec.
- Zorganizowanie wyjazdu na Europejski Dzień Języków Obcych do Krakowa. - Wycieczka fakultatywna z reprezentacją klas maturalnych.
- Udział w ogólnopolskim konkursie „Schlesien-meine kleine Heimat” zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gliwicach.
- Międzyszkolny konkurs z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych „Deutschland- mein Nachbarn”.
- TEST OXFRORD PLUS.


Zestawienie organizowanych konkursów z języka niemieckiego w roku 2011/2012

- Międzyszkolny konkurs (Zespół Szkół Łączności, Technikum Lotnicze, Liceum im. Kennedy’ego) – 3 X Tak – „Dlaczego warto znać i uczyć się języka niemieckiego?”
- Międzyszkolna olimpiada językowa z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
- Międzyszkolny konkurs na wykonanie przewodnika po krajach niemieckojęzycznych. Konkurs ogłoszony został w ZSŁ, Technikum Lotniczym oraz w Liceum im. F. Kennedy’ego.
- Udział w ogólnopolskim konkursie „Schlesien-meine kleine Heimat” zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gliwicach.
- Galeria, wystawa przewodników po krajach niemieckojęzycznych.
- Międzyszkolny Dzień Języków Obcych- Turniej językowy z wiedzy o realiach krajów (Niemcy, Anglia, Hiszpania, Włochy, Francja, Rosja).

Świadomość uczniów jak ważne są dla nich kwalifikacje językowe spowodowała ich wysoką frekwencję na dodatkowych zajęciach. Były one dla młodzieży czasem na wzmocnienie elementów zadania praktycznego, z którymi nie potrafili sobie wcześniej poradzić.
W tym roku szkolnym otrzymałam podziękowania od maturzystów kończących szkołę za czas im poświęcony i pomoc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Było to dla mnie ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem, że moje metody pracy zachęcają uczniów do nauki.
§ 7 ust. 2 pkt. 3

„Umiejętności wykorzystywania w swojej pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej”

Miesiąc wrzesień 2009 roku był to czas kiedy dokonałam analizy swoich umiejętności informatycznych oraz bazy informatycznej. Z autoanalizy wnioskowałam, iż w dużym stopniu wykorzystuję swoje umiejętności w zakresie obsługi podstawowych programów pakietu MS OFFICE, Internetu.
W okresie stażu nabywałam przede wszystkim umiejętności korzystania z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu oraz programów multimedialnych.
W okresie realizacji stażu komputer okazał się oczywiście bardzo przydatnym i pomocnym mi urządzeniem. Pomógł mi on wykorzystać technologię komputerową w szkole, a także w czasie opracowywania dorobku zawodowego. Komputerowo opracowuję: testy, sprawdziany, ogłoszenia, ankiety, sprawozdania oraz dokumentację dotyczącą awansu zawodowego. Samodzielnie przygotowałam również dyplomy, które wręczyłam laureatom w moich konkursach i olimpiadach językowych. Co roku komputerowo wypełniam świadectwa na zakończenie roku szkolnego.
Na bieżąco korzystam z Internetu, jako źródła informacji dotyczących zarówno awansu zawodowego nauczycieli, prawa oświatowego, jak i języka niemieckiego. Drogą mailową jestem informowana o bieżących szkoleniach i spotkaniach z metodykiem mgr Olgą Cupiał.
Drogą mailową kontaktują się również ze mną uczniowie w razie różnego rodzaju wątpliwości i zapytań związanych z przedmiotem, którego nauczam. Bardzo chętnie wymieniamy się również E-mailami w języku niemieckim. Często drogą mailową uczniowie przesyłają mi również swoje prace domowe. Na zajęciach ogromnym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju prezentowane przeze mnie ćwiczenia interaktywne jak i prezentacje multimedialne.
Wykonane przeze mnie prezentacje zgromadziłam we własnej biblioteczce multimedialnej, składającej się z około 15 pozycji prezentacji wykonanych przy użyciu programu Microsoft Power Point.
Są to prezentacje, które wykorzystuję na lekcjach z języka niemieckiego, celem uatrakcyjnienia moich zajęć. Są to prezentacje o takich tematach jak:
- Meine Familie- Moja rodzina
- Das Essen- meine Essgewonheiten- Jedzenie, przyzwyczajenia żywieniowe
- Die Tiere- Zwierzęta
- Sportarten- Dyscypliny sportowe
- Meine Freizeit und Hobby- Mój czas wolny i hobby
- Lebensmittel- Żywność, dialogi w restauracji, supermarkecie
- Die Haustiere- Zwierzęta domowe
- Die Hauspflichten- Obowiązki domowe
- Transportmittel- Środki transportu
- Farben- Kolory
- Mein Zimmer/meine Wohnung- Mój pokój, moje mieszkanie
- Meine Schulsachen- moje przybory szkolne
- Sportarten in Deutschland- Dyspliny sportowe w Niemczech
- Insekten- Owady
- Flugzeuge- Samoloty

Dobra znajomość komputera pozwala na maksymalne wykorzystanie tego medium w swojej pracy z korzyścią dla uczniów, szkoły oraz własnego warsztatu pracy.
Wzbogacenie warsztatu pracy z uwzględnieniem Internetu

W trakcie swojej pracy w znacznym stopniu wykorzystuję programy komputerowe. Za pomocą pakietu MS Office przygotowuję materiały dydaktyczne, testy, karty pracy, sprawozdania, plany wynikowe oraz scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych. Moje umiejętności wykorzystywałam również tworząc wiele prezentacji multimedialnych wychodzących poza pracę dydaktyczną tj. opracowywałam wszelkiego rodzaju prezentacje multimedialne w programie Power Point oraz tworzyłam dyplomy za osiągnięcia edukacyjne. Uważam, że świetnie radzę sobie z wykorzystaniem w mojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
W razie wątpliwości korzystam z pomocy nauczyciela informatyki naszej szkoły Pana Magistra Krzysztofa Kurowskeigo.
W swojej pracy korzystam również z Internetu, dzięki któremu mam dostęp do najnowszych informacji dotyczących oświaty i awansu zawodowego, a także nowości wydawniczych czy programów nauczania.
W Internecie wyszukuję dodatkowe ćwiczenia, czy autentyczne materiały, które wykorzystuję na lekcjach. Przeprowadzam także lekcje z wykorzystaniem Internetu. Swoimi umiejętnościami wykorzystania technologii informacyjnej, programów komputerowych dzieliłam się również z innymi nauczycielami. Pomagałam im w opracowywaniu różnych publikacji, tworzeniu prezentacji czy dyplomów. Z zasobów internetowych korzystałam również w celu uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (www.literka.pl , www.profesor.pl , www.eduseek.ids.pl, www.interklasa.pl , www.niemiecki.edu.pl ), a także w celu poznawania przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.
Grono pedagogiczne miało również okazję zobaczyć prezentację multimedialną pt.: „Meine grosse Sprachreise nach Wien- Moja podróż językowa do Wiednia”, jaką przedstawiłam po powrocie z kursu językowego z Wiednia. W maju w podczas II-giego Dnia Języków przedstawiłam prezentację na temat: „Dlaczego warto znać i uczyć się języka niemieckiego”.
Potwierdzeniem moich umiejętności jest sporządzona przeze mnie dokumentacja awansu zawodowego.

Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych

Ta część planu rozwoju zawodowego jaką sobie założyłam budziła moje obawy przed krytyką innych. Zastanawiałam się czy opracowania publikowane przeze mnie będą pozytywnie przyjęte ale także czy w ogóle ktoś będzie zainteresowany korzystaniem z tych materiałów. Na kilku portalach internetowych umieściłam opracowane przeze mnie przykłady zadań przygotowujących do egzaminu maturalnego. Swoje publikacje umieściłam na takich portalach internetowych jak www.profesor.pl , www.literka.pl.
Obecnie analizuję ilość odsłon stron zawierających moje publikacje widzę, że cieszą się one zainteresowaniem innych osób korzystających z tych portali. Dla mnie jest to nowe doświadczenie, które nadal będę kontynuować po zakończeniu stażu.

§ 7 ust. 2 pkt. 4

„Wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

Poznanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki

W trakcie trwania stażu zwracałam szczególną uwagę na doskonalenie swoich kompetencji pedagogicznych. Studiowałam literaturę psychologiczną, pedagogiczną aby móc w szybszy sposób rozpoznawać potrzeby uczniów i jak najlepiej im pomóc. Śledziłam na bieżąco oferty szkoleniowe proponowane przez WOM, a także wydawnictwa i w miarę możliwości korzystam z przedstawianych propozycji. Uczestniczyłam również w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, których celem było przybliżenie problematyki pracy z uczniem trudnym jak i jego rodzicem.
Poza tym niewątpliwie jedną z ważniejszych metod pogłębiania wiedzy pedagogicznej oraz poszukiwania rozwiązań dydaktycznych była dla mnie wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Poprzez rozmowę z opiekunem stażu, innymi nauczycielami, a także z pedagogiem szkolnym starałam się uzyskiwać podpowiedzi w nurtujących mnie sprawach.

Zapoznanie się z zasadami udzielania pomocy społecznej uczniom

Od kiedy zaczęłam pełnić funkcję wychowawcy klasy bliżej zainteresowałam się zasadami udzielania pomocy społecznej moim wychowankom. O pomoc zwróciłam się do pedagoga szkolnego. Dzięki jego wskazówkom mogłam pomóc moim wychowankom.Zdiagnozowanie potrzeb społecznych podopiecznych oraz ewentualna pomoc uczniom w sprawach rodzinnych

W trakcie stażu na bieżąco konsultowałam się pedagogiem szkolnym, psychologiem i metodykiem. Egzekwowałam zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jeżeli były udostępniane przez rodziców uczniów.
Stale współpracowałam z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami uczącymi uczniów mojej klasy. Wspólne konsultacje dotyczyły rozwiązywania problemów wychowawczych oraz pracy pozalekcyjnej. Ponadto współpraca dotyczyła również udzielania pomocy uczniom trudnym.
Przez cały okres stażu zbierałam informacje na temat środowiska i warunków, w jakich funkcjonują moi wychowankowie. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym, z którym omawiałam sytuacje moich wychowanków. Zadanie to realizowałam również poprzez pracę z wychowankami głównie podczas godzin wychowawczych. W trakcie tych lekcji omawiałam z uczniami ważne problemy społeczne i cywilizacyjne, takie jak: asertywność, eutanazja, zagrożenia wynikające z postępu cywilizacyjnego np. terror, bezrobocie, anonimowość człowieka, zagadnienie tolerancji i dyskryminacji, systemy wartości i wiele innych tematów wynikających z potrzeb uczniów. Organizowałam zebrania z rodzicami, na których informowałam o postępach ich dzieci w nauce, frekwencji, wyjaśniałam przyczyny nieobecności, itp., kilkakrotnie dokonywałam pedagogizacji rodziców poruszając tematykę taką jak: agresja wśród młodzieży, zagrożenie narkotykami, stres szkolny i jak sobie z nim radzić, itp. Wspólnie z Pedagogiem Szkolnym prowadziłyśmy rozmowy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze. Uważam, że podejmowane przeze mnie działania, poprzez współpracę z instytucjami wsparcia psychologicznego oraz pedagogicznego pozytywnie wpływa na poprawę jakości mojej pracy. Poprzez studiowanie fachowej literatury wzbogaciłam i udoskonaliłam swój warsztat pracy jako nauczyciela, ale przede wszystkim wychowawcy.
Udział w pracy wychowawczej i opiekuńczej - profilaktyka

W mojej pracy z młodzieżą szkolną spotkałam się z różnymi zachowaniami. Z wieloma potrafiłam poradzić sobie sama, natomiast gdy sytuacja była naprawdę trudna konsultowałam ją z Panią Pedagog Magister Izabelą Zamirską i Panią Dyrektor Magister Izabelą Suchanek. Wspólnie staraliśmy się pomóc uczniom i konsultowaliśmy się z rodzicami w razie zaistnienia takiej potrzeby.
Pełniąc przez okres stażu funkcję wychowawcy klasy starałam się realizować cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z wymogami szkoły, ale także uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów będących w mojej klasie.§ 7 ust. 2 pkt. 5

„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

Poznanie procedury awansu zawodowego

W celu właściwego rozpoznania problematyki oświatowej i obowiązków wynikających z wykonywania zawodu nauczyciela, a także całokształt regulacji dotyczących nauczania oraz pracy i regulaminów wewnętrznych zapoznałam się
z szeregiem dokumentów Zespołu Szkół Łączności i innych dokonując ich analizy.

Wśród poznanych dokumentów były:
- Dokumenty dostępne w mojej szkole: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyki.
- Konwencja Praw Dziecka.
- Ustawa o Systemie Oświaty – stosuję WSO.
- Karta Nauczyciela – wykorzystałam do awansu zawodowego.
- Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Przystępując do realizacji planu rozwoju zawodowego zapoznałam się
z procedurą awansu zawodowego. Przygotowując program i tematykę zajęć dydaktyczno - wychowawczych uwzględniałam w nim zasady funkcjonowania szkoły.
Dzięki znajomości przepisów szkolnych realizuję zgodnie z tematyką działy Planu Wychowawczego Szkoły. Stosuję również systematycznie regulamin WSO
w przedmiotowym systemie oceniania z języka niemieckiego.


Śledzenie na bieżąco zmian w prawie oświatowym i Karcie Nauczyciela

Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego w zakresie powinności i wymagań dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego oraz nowej podstawy programowej:

- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z2004 r. Nr 260, poz. 2593);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Śledzenie na bieżąco zmian w dokumentacji szkoły

Wraz z opiekunem dokonałam analizy treści dokumentów szkolnych i brałam udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Na zebraniu rodziców przedstawiłam Statut Zespołu Szkół Łączności i Wewnątrzszkolny System Oceniania, a także na bieżąco informowałam ich o zmianach. W ramach godzin wychowawczych zapoznałam uczniów z ich prawami i obowiązkami.


Wnioski do dalszej pracy:

1. Doskonalenie własnych umiejętności w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań w pracy dydaktyczno – wychowawczej;
2. Poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z zakresu języka niemieckiego;
3. Poszerzanie i stosowanie wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych i psychologicznych, niezbędnych do pracy z młodzieżą oraz rodzicami;
4. Aktualizowanie swojej wiedzy z zakresu prawa oświatowego, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie wykonywanych przeze mnie obowiązków.

Sprawozdanie sporządziła: mgr Sylwia Brusik-Bryła
Wyświetleń: 1395


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.