Katalog

Sylwia Brusik-Bryła, 2012-06-21
Katowice

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Sylwia Brusik-Bryła

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w
ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
w
KATOWICACH

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


(realizowany od 01.09.2009r. do 31.05. 2012r.)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Imię i nazwisko: mgr Sylwia Brusik-Bryła
2. Nauczany przedmiot: Język niemiecki
3. Wykształcenie: mgr filologii germańskiej – Uniwersytet Wrocławski
4. Szkoła: Zespół Szkół Łączności w Katowicach
5. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
6. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
7. Planowana data zakończenia: 31.05.2012
8. Opiekun stażu: mgr Grażyna Kołodziej
9. Staż pracy ogółem: 6 lat pracy pedagogicznej
10. Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel kontraktowy
11. Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
12. Posiadane kwalifikacje: nauczyciel języka niemieckiego w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach, liceach wieczorowych i zaocznych
13. Ukończone formy doskonalenia zawodowego: - egzamin językowy: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache w Goethe – Institut we Frankfurcie/Menem - egzamin językowy: Mittelstufe we Frankfurcie/Menem

Główne cele awansu:
1. Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracach organów szkoły.

2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.

3. Rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego dotyczącego szkolnictwa ogólnokształcącego.Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami
( z dnia 15 lipca 2004)
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)
(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 1)

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tych działaniach.

L.p. Podejmowane w tym zakresie działania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczycieli.
• Śledzenie stron internetowych MEN, CDN.
• Założenie teczki „awans zawodowy”. VIII – IX 2009 Rozporządzenie MENiS z dnia 1. XII. 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Przedłożenie planu rozwoju zawodowego do Dyrektora Szkoły.
Teczka „awans zawodowy”.
2. Wstępna ocena własnych umiejętności. • Analiza i autorefleksja. IX 2009 Autorefleksja.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. • Rozmowa, ustalenie zasad współpracy.
• Zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy, napisanie harmonogramu lekcji doradczych. IX 2009 Kontrakt, harmonogram współpracy.
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. • Obserwacja lekcji (2 w semestrze). Cały okres
stażu. Konspekty lekcji.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. • Przedstawienie konspektu, przeprowadzenie lekcji w obecności opiekuna. Cały okres
stażu. Konspekty lekcji.
6. Przeprowadzenie lekcji otwartych. • Przedstawienie konspektu, przeprowadzenie lekcji. Cały okres
stażu. Konspekty lekcji.

7. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. • Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Uczestnictwo w spotkaniach zespołu przedmiotowego.
• Rozpoznanie zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
• Pogłębienie wiedzy przedmiotowo- metodycznej i pedagogicznej:
- uczestnictwo w konferencjach i warsztatach metodycznych
- szkolenia i warsztaty związane z maturą
•Zapoznanie z ofertą szkoleniową placówek doskonalenia nauczycieli.
• Określenie kierunku rozwoju koniecznych do realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Określenie głównych kierunków rozwoju koniecznych do realizacji przy ubieganiu o następny stopień awansu zawodowego.


Cały okres
stażu.

Zaświadczenia, materiały szkoleniowe, wykaz tematyki spotkań zespołu przedmiotowego.

8. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. • Doskonalenie planów kierunkowych i wynikowych, planów wychowawczych, PSO, instrukcji do ćwiczeń. Cały okres
stażu.
Zbiór materiałów.

9. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
• Wpisy w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen.
Cały okres
stażu, (systematycznie). Dzienniki lekcyjne, arkusze ocen.
10. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. • Systematyczne gromadzenie dokumentacji. Cały okres
stażu, (systematycznie). Potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji.
11. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. • Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Do 30. 06. 2012 r. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwojowego.

(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 § 7 ust. 2 pkt 2)
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
L.p. Podejmowane w tym zakresie działania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego. • Obserwacja.
• Przeprowadzenie ankiet. Cały okres
stażu. Ankiety. Notatki.
2. Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów i pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów. • Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami. Według terminarza szkolnego i w zależności od potrzeb. Potwierdzenie od wychowawców i pedagoga o współpracy.
3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. •Aktywna współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
• Rozmowy indywidualne z uczniami. Cały okres
stażu, według potrzeb. Notatki, zapisy w dzienniku.
4. Przygotowanie materiałów uwzględniających potrzeby rozwojowe uczniów. • Dobór odpowiednich podręczników i materiałów edukacyjnych.
• Odpowiedni dobór tematyki zajęć. Cały okres
stażu. Notatki.
5. Konkursy językowe.
Dni niemieckie.
Konkursy –Boże Narodzenie.
Organizacja i udział w przedsięwzięciach mających na celu promowanie wiedzy o realiach krajów niemieckojęzycznych. • Konkurs wiedzy o krajach NJ.
• III Wewnątrzszkolna Olimpiada Języka niemieckiego
• Konkurs na prezentację multimedialną.
• Konkurs na słownik polsko-niemiecko-śląski.
• Konkurs na kalendarz szkolny z przepisami kulinarnymi. Cały okres stażu.
Terminy do ustalenia. Potwierdzenie Dyrekcji.


(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 3)
Umiejętność wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy dydaktycznej.
L.p. Podejmowane w tym zakresie działania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej nauczyciela. • Korzystanie z komputera i Internetu.
• Opracowywanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, sprawdzianów, testów przy wykorzystaniu komputera i ich archiwizacja w postaci plików komputerowych.
• Opracowanie dokumentów szkolnych (plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania itp.).

• Dokumentowanie przebiegu stażu.

• Przeprowadzenie lekcji języka niemieckiego z użyciem komputera.
• Wykorzystywanie programów komputerowych w realizacji niektórych lekcji.
• Znajdowanie w sieci i rozpropagowanie materiałów dla uczniów oraz dla nauczycieli.
• Tworzenie prezentacji multimedialnych.

• Znajomość podstawowych programów komputerów. Cały okres stażu.


Przynajmniej 2 w okresie stażu.

Cały okres stażu. Scenariusze zajęć, dokumentacja, testy, sprawdziany.

Plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania.
Zaświadczenia i inne materiały.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
Prezentacje multimedialne.


Informacje w Internecie, publikacje.


Materiały.
2. Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera. • Udział w kursach, warsztatach dotyczących poszerzania wiadomości dotyczących obsługi komputera.
• Poznanie nowych aplikacji, umiejętność korzystania z bazy danych, korzystanie ze szkolnej sieci komputerowej, z sieci Internet. Cały okres stażu. Zaświadczenie lub potwierdzenie dyrektora szkoły.
Nabyte umiejętności, opracowane materiały.

3. Publikacje w Internecie. • Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”, publikacje swoich materiałów w Internecie. Cały okres stażu. Termin do ustalenia. Płyta CD.
Strona www.

(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

L.p. Podejmowane w tym zakresie działania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1. Samokształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty. • Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin przez aktywne samokształcenie. Cały okres stażu. Notatki, wykaz lektur.
Umiejętność wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach. • Aktualizacja wiedzy na kursach, szkoleniach, warsztatach. Cały okres stażu. Zaświadczenia.
3. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki. • Wprowadzanie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
• Wykorzystywanie wiedzy do rozwiązywania problemów. Cały okres stażu. Konspekty lekcji.
4. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze. •Identyfikacja problemu.
•Rozwój i znaczenie.
•Prognoza.
•Propozycje rozwiązań.
•Efekty oddziaływań. Cały okres stażu. Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych, pisma do rodziców potwierdzone przez dyrektora szkoły.
5. Przekazanie do biblioteki scenariuszy lekcji z języka niemieckiego. • Opracowanie scenariuszy lekcji. VI 2012 Scenariusze – potwierdzenie z biblioteki.
6. Opracowanie i przekazanie do biblioteki oraz nauczycielom referatów dot. wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. • Opracowanie referatów o treści wychowawczo – dydaktycznej (metodycznej).
• Przekazanie dla nauczycieli i do biblioteki w celu wykorzystywania przez osoby zainteresowane. Cały okres stażu. Potwierdzenie nauczycieli i z biblioteki.
7. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy. • Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole. Na bieżąco. Opinia opiekuna pracy.
(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
L.p. Podejmowane w tym zakresie działania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Analiza przepisów prawa oświatowego. • Zapoznanie się z aktami prawnymi.
• Śledzenie stron internetowych MEN, analiza artykułów w czasopismach prawnych. Cały okres stażu. Akty prawne.
2. Studiowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. • Dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, Strategia Działań Wychowawczych, Program Profilaktyki Szkolnej, WSO, WDN, Plan Rozwoju Szkoły, Regulaminów, Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela.
• Znajomość prawa oświatowego i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły. Cały okres stażu. Dokumentacja szkolna.
Sprawozdanie, złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne, notatki.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. • Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych. Cały okres stażu. Harmonogram wizyt potwierdzonych przez pedagoga.

sporządziła: mgr Sylwia Brusik-Bryła

W planie mogą nastąpić zmiany w czasie roku szkolnego, po uzgodnieniu z opiekunem stażu.

Katowice, ……………………………..


…………………………………………… …………………………………………..
(opiekun stażu) (stażysta)
Wyświetleń: 1202


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.