AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dominika Brzyszkowska, 2012-06-19
Żory

Technika, Wymagania

Wymagania edukacyjne z techniki

- n +
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI DLA KLASY IV I V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z techniki w klasie czwartej

Wymagania konieczne (ocena dopuszczający)
Uczeń:
zna swoje miejsce pracy,
umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,
zna drogę ewakuacyjną z pracowni i szkoły,
potrafi odpowiednio postępować w razie ogłoszenia alarmu wymagającego ewakuacji z pracowni i szkoły,
rozumie znaczenie umieszczania znaków bezpieczeństwa na terenie obiektu użyteczności publicznej,
zna podstawowe kształty znaków,
wie, co to są przepisy ruchu drogowego,
zna skutki nieprawidłowego zachowania się na drodze,
zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze indywidualnie,
rozumie konieczność wprowadzenia odpowiedniego wieku i wyposażenia roweru w celu dopuszczenia do ruchu drogowego rowerzystów,
rozumie konieczność znajomości przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerzysty,
rozróżnia poszczególne manewry na drodze,
potrafi opisać budowę roweru,
potrafi omówić przeznaczenie poszczególnych elementów w rowerze,
rozumie konieczność przeprowadzenia czynności obsługi technicznej roweru,
rozumie niebezpieczeństwo związane z nieprawidłowym przygotowaniem roweru do jazdy,
rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta,
rozumie znaczenie znaków dotyczących rowerzystów,
rozumie pojęcie „skrzyżowanie”,
zna czynniki wpływające na zatrzymanie pojazdu,
potrafi prawidłowo zachować się w miejscu wypadku,
rozumie konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
potrafi poruszać się rowerem na placu,

Wymagania podstawowe (ocena dostateczny)
Ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dopuszczający” i ponadto:
zna zasady wydawania i korzystania z narzędzi w pracowni,
wie, gdzie znajduje się apteczka i sprzęt ppoż.,
umie czytać informacje umieszczoną na wybranych znakach bezpieczeństwa,
zna historię roweru,
zna obowiązkowe wyposażenie roweru,
potrafi wymienić elementy elektryczne roweru,
potrafi wykonać podstawowe czynności związane z obsługą elektryczną roweru,
potrafi ze zrozumieniem odczytać instrukcję obsługi roweru,
zna podstawowe pojęcia kodeksu drogowego,
wie, z jakich elementów składa się droga,
rozumie międzynarodowe znaczenie oznakowania dróg,
potrafi bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji publicznej,
zna znaczenie wybranych znaków drogowych dotyczących pieszego,
rozumie konieczność posiadania karty rowerowej,
zna warunki, jakie musi spełniać rowerzysta, aby mógł być dopuszczony do ruchu drogowego,
zna hierarchię ważności norm, znaków i sygnałów oraz poleceń,
potrafi prawidłowo omówić poszczególne manewry,
wie, kiedy rowerzysta staje się pieszym,
zna poszczególne grupy znaków drogowych,
zna zasady obowiązujące na skrzyżowaniach zarówno oznaczonych jak i nie oznaczonych,
rozumie pojęcie „bezpieczna prędkość”,
zna numery alarmowe,
potrafi wymienić przyczyny powstawania wypadków drogowych,
potrafi prawidłowo poruszać się rowerem na placu lub w miasteczku ruchu drogowego.

Wymagania rozszerzone (ocena dobry)
Ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dostateczny”
i ponadto:
potrafi odpowiednio postępować w razie skaleczenia i wypadku,
potrafi udzielić pomocy koledze w razie skaleczenia,
potrafi wskazać oznaczenie drogi ewakuacyjnej w szkole, sklepie,
umie odczytać informacje umieszczoną na znakach bezpieczeństwa umieszczonych w pracowni, szkole,
rozumie zasadę przekazywania napędu za pomocą przekładni,
rozumie znaczenie poruszania się rowerem jako ekologicznym środkiem transportu,
potrafi korzystać z kodeksu drogowego,
potrafi omówić najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem pieszych,
zna obowiązkowe wyposażenie roweru,
zna przepisy dotyczące rowerzysty,
zna definicje poszczególnych manewrów,
wie, w jakich miejscach zabronione jest wykonywanie poszczególnych manewrów,
zna zasady korzystania przez rowerzystów z chodnika,
zna przepisy zabraniające korzystania przez rowerzystów z chodnika,
zna wybrane znaki drogowe poziome i pionowe dotyczące rowerzysty,
wie, jak się zachować wobec pojazdów uprzywilejowanych,
zna hierarchię znaków i sygnałów drogowych,
zna czynniki mające wpływ na czas reakcji,
potrafi prawidłowo powiadomić służby ratunkowe o miejscu wypadku i stanie poszkodowanych,
zna obowiązujące prędkości poruszania się pojazdów,
potrafi przygotować rower do jazdy (sprawdzić jego stan techniczny, wyregulować wysokość siodełka do wzrostu osoby jadącej).

Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobry)

Ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dobry”
i ponadto:
wzorowo organizuje swoje stanowisko pracy,
umie odczytać informację umieszczoną na większości znaków bezpieczeństwa,
potrafi znaleźć informacje o znakach bezpieczeństwa w Internecie,
potrafi opisać elementy poszczególnych układów w rowerze, precyzyjnie opisać ich rolę,
zna ścieżki rowerowe w najbliższej okolicy,
potrafi samodzielnie wykonać obsługę techniczną roweru zgodnie z instrukcją,
wie, w jakie elementy nie może być wyposażony rower,
zna zasady przewożenia bagażu rowerem,
potrafi prawidłowo wykonać poszczególne manewry na rowerze w miasteczku ruchu drogowego, na placu,
zna zasady przewożenia osób rowerem,
zna wszystkie znaki drogowe poziome i pionowe dotyczące rowerzysty,

Wymagania wykraczające (ocena celujący)

Ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „bardzo dobry” i ponadto:
reprezentuje szkołę na zawodach, np. BRD,
potrafi samodzielnie wykonać projekt znaku bezpieczeństwa,
potrafi omówić konstrukcję rowerów wyścigowych,
potrafi zaplanować klasową wycieczkę rowerową,
potrafi samodzielnie wykonać drobne naprawy roweru (wymiana żarówki, regulacja hamulców, regulacja przerzutek),
potrafi omówić zasady: ograniczonego zaufania, szczególnej ostrożności,
zna zasady bezpiecznego poruszania się kolumn pieszych po drodze,
zna przepisy dotyczące poruszania się kolumn rowerowych,
potrafi omówić nieprawidłowości przy wykonywaniu manewrów na rowerze,
potrafi przedstawić wnioski, co należy zrobić, aby wypadków było mniej.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z techniki w klasie piątej


Wymagania konieczne (ocena dopuszczający)
Uczeń:
zna i przestrzega regulamin pracowni technicznej,
wymienia podstawowe środki transportu
rozumie znaczenie ochrony środowiska,
potrafi określić źródła zanieczyszczenia środowiska,
rozumie znaczenie segregacji śmieci,
potrafi prawidłowo zorganizować swoje stanowisko pracy,
bezpiecznie i prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru,
potrafi docenić znaczenie lasów dla życia człowieka,
rozumie skutki nieodpowiedzialnego pozyskiwania drewna,
zna rośliny i zwierzęta, z których uzyskuje się włókna do produkcji materiałów włókienniczych,
rozumie znaczenie umieszczania metek ubraniowych,
zna zasady zachowania się przy stole,
zna zasady przygotowania posiłku,
rozumie znaczenie dokumentacji technicznej,
stosuje odpowiednie narzędzi i przybory w zadaniach wytwórczych, przestrzegajac prz tym zasad BHP
wymienia instalacje w budynku mieszkalnym,
wymienia podstawowe materiały budowlane oraz zawody związane z budownictwem,
wymienia urządzenia techniczne znajdujące się w jego otoczeniu,
wymienia stałe opłaty miesięczne,Wymagania podstawowe (ocena dostateczny)
Ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dopuszczający” i ponadto:
potrafi wymienić surowce wtórne, które można odzyskać w gospodarstwie domowym,
wie, w jaki sposób ograniczyć „produkcję śmieci” w swoim gospodarstwie domowym,
rozumie sens racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, gazu, wody,
racjonalnie gospodaruje materiałami,
potrafi wymienić zalety i wady przedmiotów wykonanych z drewna,
rozumie konieczność produkcji materiałów drewnopochodnych,
rozróżnia i prawidłowo nazywa podstawowe narzędzia, przyrządy pomiarowe i przybory do obróbki drewna oraz potrafi określić ich przeznaczenie,
wymienia surowce do produkcji tkanian i dzianin,
potrafi odczytać symboli na metkach ubraniowych z pomocą tablicy znaków,
potrafi prawidłowo i bezpiecznie posługiwać się narzędziami do obróbki materiałów włókienniczych,
wymienia przykładowe wyroby z tworzyw sztucznych,
potrafi odczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi danego urządzenia,
odczytuje dane z liczników,
odczytuje na etykietach dane dotyczace terminów ważności,
wymienia podstaowe grupy składników pokarmowych,
zna zasady kulturalnego podawania i spożywania posiłku,
potrafi samodzielnie przygotować posiłek,
zna podstawowe sposoby przechowywania żywności.

Wymagania rozszerzone (ocena dobry)
Ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dostateczny”
i ponadto:
podaje przykład odzieży wykonanej z tkaniny lub dzianiny,
wyjaśnia różnicę między drzewem a drewnem,
dokonuje podziału tworzyw sztucznych,
potrafi wymienić zalety tworzyw sztucznych,
potrafi zorganizować stanowisko pracy,
wyjaśnia na czym polega recykling,
zna odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska i miejsca ich składowania,
potrafi odczytać znaczenie symboli na metkach ubraniowych,
potrafi opisać rolę poszczególnych instalacji domowych,
określa zagrożenia wynikające z użytkowania niesprawnych instalacji,
proponuje sposoby wykończenia wnętrz,
rozumie znaczenie i rolę w organizmie poszczególnych składników pokarmowych,
planuje wydatki zwiazane z wyżywieniem,
docenia znaczenie warzyw i owoców w żywieniu człowieka,
potrafi odczytać informacje na gotowych produktach żywnościowych,
potrafi ułożyć jadłospis dla siebie na jeden dzień,
wie co to dobowa norma energetyczna,
rozumie konieczność wymiarowania rysunku i zna zasady wymiarowania,
zna zasady rysowania w rzutach prostokątnych.

Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobry)
Ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dobry”
i ponadto:
wyjaśnia potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi,
potrafi wyjaśnić pojęcie utylizacja,
zna zawody związane z lasem i obróbką drewna,
zna budowę pnia drewna,
potrafi zorganizować stanowisko pracy,
zna zalety i wady materiałów włókienniczych pochodzenia naturalnego i sztucznego,
potrafi wymienić wady tworzyw sztucznych,
potrafi wytłumaczyć zależność między produkcją tworzyw sztucznych a zanieczyszczeniem środowiska,
omawia zasadę użytkowania wybranych urzadzeń domowych,
potrafi wyjaśnić pojęcie urządzenie energooszczędne
zna podstawowe witaminy i składniki mineralne,
objaśnia wpływ środków konserwujacych na jakość żywności,
uzasadnia potrzebę racjonalnego odżywiania,
zna skutki nieprawidłowego odżywiania się,
potrafi wykreślić w rzutach prostokątnych prostą bryłę,
potrafi przyporządkować rzutowanie do bryły i bryłę do rzutowania,
tworzy prace zgodne z projektem, funkcjonalne i estetyczne

Wymagania wykraczające (ocena celujący)
Ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „bardzo dobry” i ponadto:
określa właściwości tkanin i dzianin pochodzenia naturalnego i sztucznego,
odróżnia drewno od materiałów drewnopodobnych,
potrafi wymienić nazwy materiałów drewnopochodnych,
zna podstawowe nazwy włókien sztucznych,
wymienia etapy szycia odzieży,
potrafi rozróżnić, nazwać i wskazać zastosowanie podstawowych tworzy sztucznych,
odczytuje na rysunkach schematycznych elementy instalacji,
potrafi odczytać informacje z tabliczki znamionowej urządzenia,
potrafi wyjaśnić pojęcia: konserwanty,
potrafi wykreślić w rzutach prostokątnych bryłę bez pomocy nauczyciela,
potrafi dorysować trzeci rzut na podstawie podanych dwóch rzutów,
wykonuje prace wytwórcze charakteryzujące się pomysłowością oraz ekonomicznym wykorzystaniem materiału,
realizuje własne rozwiązania projektowe.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1625


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.