Katalog

Maciej Brzozowski, 2012-06-11
Olecko

Informatyka, Sprawozdania

sprawozdanie z stażu kontraktowy

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
MACIEJ BRZOZOWSKI
NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W OLECKU
w okresie odbywania stażu pracy zatrudniony byłem w:
> Zespole Szkół Technicznych w Olecku
wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
obszar nauczania: przedmioty zawodowe – informatyczne i technologia informacyjna
czas trwania stażu: 01.09.2009 - 31.05.2012Z dniem 1 września 2009 roku jako nauczyciel kontraktowy rozpocząłem staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy, w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w momencie rozpoczęcia stażu posiadałem odpowiednie wykształcenie, a także zatrudniony byłem w pełnym wymiarze czasu pracy. Po złożeniu na ręce Dyrektora Szkoły, w dniu 1 września 2007 roku, wniosku o rozpoczęcie stażu i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego do realizacji, otrzymałem jego akceptację oraz został wyznaczony mi opiekun stażu. Plan rozwoju zawodowego został sporządzony po wnikliwej analizie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także potrzeb szkoły, w której byłem zatrudniony. Sporządzony plan rozwoju zawodowego zawiera różne formy mojej aktywności zawodowej, a niniejsze sprawozdanie ma być potwierdzeniem podejmowanych przeze mnie działań i osiągniętych korzyści.
W dniu 3 września 2009 roku nawiązałem współpracę ze swoim opiekunem stażu podpisując z nim Kontrakt - Umowę o współpracy. Dokument ten zobowiązywał obie ze stron do działań w zakresie:
> praktyki zawodowej,
> kontaktów zawodowych,
> ewaluacji działań,
co miało być pomocne w pomyślnie ukończonym stażu.
Po okresie 2 lat i 9 miesięcy od rozpoczęcia stażu chciałbym przedstawić sprawozdanie z jego przebiegu i realizacji planu rozwoju zawodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.§ 7 ust. 2, pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
1. wstępna ocena własnych umiejętności
Rozpoczynając staż pracy dokonałem autoanalizy własnej pracy, a także swoich umiejętności i kompetencji zawodowych. Pozwoliło mi to na doskonalenie swojego warsztatu pracy, a w kwestiach, które uważałem za obszary słabsze na ich weryfikację oraz skuteczną pracę na rzecz ich poprawy.
W momencie rozpoczęcia stażu zapoznałem się z procedurą dotyczącą awansu zawodowego, a w szczególności z treścią wiążącą się z awansem nauczyciela kontraktowego na mianowanego. Na bieżąco zapoznawałem się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i dokonywałem ich analizy.
Autoanalizy własnej pracy oraz dokumentów związanych z pracą szkoły, dokonywałem również przez cały okres stażu by móc obserwować swoje postępy w pracy zawodowej i aktualizować przepisy prawa dotyczące pracy nauczyciela jak i szkoły. Jestem zdania, że dokonywanie samooceny przez nauczycieli pomaga w pracy zawodowej i nie pozwala stanąć w miejscu w czasach gdy młodzież i ich wymagania dotyczące Edukacji tak szybko się zmieniają.
2. Doskonalenie zawodowe. Kontynuacja i podejmowanie różnych instytucjonalnych
form doskonalenia zawodowego:
Sprostaniu rosnącym wymogom uczniów wobec nauczycieli, ich warsztatu pracy i wiedzy, my jako pedagodzy musimy na bieżąco uaktualniać swoją wiedzę jak również doskonalić swój warsztat pracy. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wspomagane jest przez wiele instytucji zewnętrznych organizujących różne formy kształcenia nauczycieli. W trakcie odbytego stażu pracy pogłębiałem swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach szkolenia zawodowego.
W trakcie odbywania stażu uczestniczyłem w cyklu szkoleń dla nauczycieli :
- „Procedury awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego” zorganizowanych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia nauczycieli
- „Kierownik i opiekun wycieczek szkolnych, imprez turystyczno-krajobrazowych i zawodów sportowych” zorganizowanych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
- „ Filmoteka Szkolna” zorganizowanych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
- „ Ocenianie w kształceniu zawodowym- od oceny klasyfikacyjnej do oceny kształtującej” zorganizowanych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
- „Awans zawodowy – realizacja planu rozwoju zawodowego, dokumentowanie przebiegu stażu, praca komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych” zorganizowanych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
- „Ochrona danych osobowych 2012 a System Informacji Oświatowej” zorganizowanych przez Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Edytor Łomża


3. Aktywne uczestnictwo w WDN, przygotowanie do ewaluacji podejmowanych przez
Radę Pedagogiczną działań
W trakcie odbywanego stażu aktywnie uczestniczyłem w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. Brałem czynny udział w radach szkoleniowych macierzystej szkoły, Tematyką szkoleniowych rad pedagogicznych, w których więzłem udział było:
> „Funkcje oceny szkolnej. Ocenianie motywujące”
Udział w tej formie doskonalenia przyczynił się w dużej mierze do lepszego rozpoznanie potrzeb naszych uczniów i dostosowania zajęć do możliwości uczniów tak aby praca z nimi przynosiła lepsze efekty.
Okres trwania stażu to czas, w którym aktywnie uczestniczyłem w pracach Zespołu Przedmiotów Zawodowych w bloku przedmiotów Informatycznych. W roku szkolnym 2009/2010 2010/2011 i 2011/2012 zostałam zobowiązany do udziału w pracach zespołu bloku przedmiotów informatycznych. W trakcie spotkań dokonałem wspólnie z pozostałymi członkami zespołu szczegółowej analizy wyniki egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk, a także wspólnie z zespołem opracowałam plany działań naprawczych. Ponadto prowadziłem semestralną diagnozę osiągnięć uczniów, która wskazywała mi stopień opanowania podstawy programowej oraz elementy wymagające ponownego wyjaśnienia, opracowania. W roku szkolnym 2011/2012zostałem zobowiązany do przeprowadzenia analizy ewaluacji wewnątrzszkolnej jako przewodniczący zespołu ewaluacyjnego w obszarze „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki”. Analizując dokumentację szkolną i wyniki ankiet uczniów , nauczycieli i wywiad z dyrektorem szkoły opracowałem wraz z zespołem raport o ewaluacji w danym obszarze.
4. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.
Na początku każdego roku szkolnego opracowałem plany dydaktyczne dla poszczególnych przedmiotów biorąc pod uwagę w szczególności podstawę programową, program nauczania oraz standardy egzaminacyjne. W trakcie trwania stażu dokonywałem korekty i uzupełnień planów dydaktycznych, które były niezbędne w mojej pracy dydaktycznej, a w szczególności w osiągnięciu zamierzonych celów edukacyjnych przez uczniów.
Wspólnie z opiekunem stażu na początku każdego roku szkolnego opracowałem plan hospitacji zajęć. Hospitowane zajęcia odbywały się średnio raz w miesiącu, a w ostatnim roku dwa razy w semestrze. Hospitowane zajęcia były szczegółowo omawiane z opiekunem stażu, od którego otrzymywałam wiele cennych informacji i porad, które wykorzystuję w planowaniu swoich kolejnych lekcji. Zajęcia, które prowadziłam w obecności dyrekcji szkoły, opiekuna stażu pozwoliły mi na poznanie moich słabych i mocnych stron pracy dydaktycznej, a także na weryfikację moich pomysłów dotyczących sposobu prowadzenia lekcji. Ponadto uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwowane lekcje pozwoliły mi poszerzenie wiedzy na temat metod pracy nie tylko w formie teoretycznej ale przede wszystkim mogłam zobaczyć jak te metody wykorzystywane są przez nauczycieli w praktyce. W trakcie stażu prowadziłam również zajęcia dokształcające dla nauczycieli z obsługi programu MS EXCEL.
Czas stażu był okresem kiedy wykorzystywałem w dużym stopniu wiedzę zdobytą w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego. Stosowałam w trakcie powadzonych przez siebie zajęć różnego rodzaju metody aktywizacyjne w pracy z uczniem, pracowałam przede wszystkim metodą projektu, metodą tekstu przewodniego czy z wykorzystaniem gry dydaktycznej.
5. Rozbudowa własnego warsztatu pracy
Przez okres odbywanego stażu systematycznie gromadziłem biblioteczkę przedmiotową, pozyskiwałam podręczniki z wydawnictw zawodowych, przygotowywałem pomoce dydaktyczne w formie tradycyjne np. plansz dydaktycznych, foliogramów, ale także w postaci prezentacji multimedialnych.


§7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
1. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie pozalekcyjnych
W swojej pracy zawodowej kładę duży nacisk na rozwój osobisty, ale przede wszystkim na rozwój młodzieży, z którą współpracuję na co dzień. Ważne są dla mnie ich zainteresowania, które chcą rozwijać i dlatego też uwzględniając ich potrzeby organizuję im dodatkowe zajęcia. Prowadzę wraz z uczniami technikum informatycznego koło zainteresowań grafiką komputerową. Zajmowaliśmy się przygotowaniami do konkursów informatycznych i gromadzeniem zdjęć szkolnych od czasów jej utworzenia, przetworzeniem ich na formę elektroniczną, z wybranych zdjęć utworzyliśmy prezentację multimedialną na 65-lecie Szkoły. Zajęcia te cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem młodzieży, a fakt aktywnego uczestnictwa uczniów w popołudniowych spotkaniach jest tego najlepszym dowodem.
W trakcie trwania stażu przygotowywałem uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych takich jak: IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters 2010, grupa weszła do drugiego etapu czyli reprezentowała jedną z pięćdziesięciu drużyn w Polsce. Była to również forma przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W tym celu w zajęciach brali również uczniowie klas najwyższych (maturalnych) przez cały okres stażu, których celem było lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego. Świadomość uczniów jak ważne są dla nich kwalifikacje zawodowe spowodowała ich wysoką frekwencję na dodatkowych zajęciach. Były one dla młodzieży czasem na wzmocnienie elementów zadania praktycznego, z którymi nie potrafili sobie wcześniej poradzić.
Inną formą rozwoju uczniów jaką im oferowałem była przy okazji organizacji różnego rodzaju uroczystości szkolnych, doskonalenie swoich umiejętności w obsłudze sprzętu nagłośnieniowego .

społecznych i cywilizacyjnych
Pełniąc rolę opiekuna sprzętu nagłośnieniowego brałem udział w przygotowywaniu wielu imprez na rzecz lokalnego środowiska, pomagałem w organizacji: Olimpiady milusińskich, Dni Światowych, Dni Otwartych w ZST, Targi Edukacyjne w 2010r. Spotkania te uświadomiły mi jak ważna jest współpraca wszystkich instytucji działających na danym terenie w kształtowaniu pozytywnych postaw wśród młodych ludzi.

2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków
środowiskowych
W roku szkolnym 2009/2010 zostały powierzone mi obowiązki wychowawcy klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej. We wrześniu 2009 roku opracowałam plan pracy wychowawczej zgodny z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły. Na wstępie pracy wychowawczej w tej klasie starałem się poznać sytuację rodzinną wychowanków, tak aby lepiej rozpoznawać ich problemy oraz potrzeby i jak najszybciej pomóc im je rozwiązać. Systematycznie prowadziłem rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami. Stale współpracowałem z nauczycielami przedmiotów, kuratorem sądowym i pedagogiem szkolnym rozwiązując trudności wychowawcze i dydaktyczne moich podopiecznych. Spotykałam się z rodzicami moich uczniów na zebraniach ogólnoklasowych lub indywidualnych konsultacjach, gdzie wprowadzałem elementy pedagogiczne łącząc moją wiedzę z doświadczeniem rodziców, aby wspólnie rozwiązywać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego.
W trakcie pełnienia roli wychowawcy klasy starałem się pomagać swoim uczniom w rozwiązywaniu ich problemów osobistych, w szczególności uczennicom i uczniom, którzy wcześniej zostali rodzicami. Wspólnie z wychowankami zorganizowałem wigilię klasową w 2009 i 2010 r.
Moja praca wychowawcza nie sprowadzała się tylko i wyłącznie do własnej klasy. Wielu uczniów szkoły może liczyć na moje wsparcie i pomoc. Potrafię poświęcić swój czas prywatny aby pomóc uczniom w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej. Jedną z uczennic przekonałem do współpracy z kuratorem sądowym pod którego dozorem się znajdowała, co zaowocowało uczestnictwem w spotkaniach uczennicy z psychologiem na które nie chciała się zgłosić. Współpraca z kuratorem , rodzicami i uczennicą przyniosła efekt ukończenia szkoły przez uczennicę z dobrym wynikiem i zdanie egzaminu zawodowego.

§ 7, ust.2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
1. Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych oraz szkolnej bazy informatycznej koniecznej do planowania pracy z uczniami i do własnego rozwoju.
Miesiąc wrzesień 2009 roku był to czas kiedy dokonałam analizy swoich umiejętności informatycznych oraz bazy informatycznej. Z autoanalizy wnioskowałem, iż w dużym stopniu wykorzystuję swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej. Niemniej jednak postęp techniczny a w tym i informatyczny zmusza nas do ciągłego dokształcania się. Różnorodność oprogramowania dostępnego jest tak duża, że trudno wybrać idealne do potrzeb indywidualnych ucznia. Elementem, nad którym chciałem się skupić, jako cel szkoleniowy, to nabycie umiejętności administrowania serwerami i sieciami komputerowymi oraz wykorzystania programów edukacyjnych. Umiejętności te mają mi pomóc w przygotowaniu uczniów do zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w technikum informatycznym z wykorzystaniem takich właśnie programów.
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej
i informacyjnej
W celu aktualizacji własnej wiedzy informatycznej uczestniczę w różnego rodzaju forach internetowych
Dzielę się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami i użytkownikami TI. Fora te wzbogaciły moją wiedzę teoretyczną ale też i praktyczną. Dzięki nim mogę wykorzystywać programy w realizacji podstawy programowej czy też na zajęciach dodatkowych. Uatrakcyjniło to w znacznym stopniu zajęcia z tematyki informatycznej i grafiki komputerowej.
W trakcie swojej pracy w znacznym stopniu wykorzystuję programy komputerowe. Za pomocą pakietu MS Office przygotowuję materiały dydaktyczne, testy, karty pracy, sprawozdania, plany wynikowe oraz scenariusze lekcji. Wykorzystuję pakiet MS Office do zajęć technologii informacyjnej, multimediów, Urządzeń techniki komputerowej i aplikacji internetowych, a programy do obróbki graficznej w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Uważam, że wyposażenie w sprzęt multimedialny z podłączeniem do Internetu powinien być w każdej sali dydaktycznej gdyż zajęcia stają się zarówno dla nauczyciela jak i przede wszystkim dla ucznia ciekawsze.
Moje umiejętności wykorzystywałem również tworząc wiele prezentacji multimedialnych wychodzących poza pracę dydaktyczną tj. opracowywałam prezentacje szkoły w programie Power Point, Movie Maker. Swoimi umiejętnościami wykorzystania technologii informacyjnej, programów komputerowych dzieliłem się również z innymi nauczycielami. Pomagałam im w opanowaniu programu MS Excel, tworzeniu prezentacji czy dyplomów, a także przygotowywałam sprzęt multimedialny na różnego rodzaju spotkania, konferencje, prezentacje.
Z zasobów internetowych korzystałam również w celu uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi) www.literka.pl, www.profesor.pl,www.eduseek.ids.pl,www.matura.pl,www.liceum.pl, www.nowe- liceum.pl, www.interklasa.pl,www.niemiecki.edu.pl, a także w celu poznawania przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.
3. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
Ta część planu rozwoju zawodowego jaką sobie założyłem budziła moje obawy przed krytyką innych. Zastanawiałem się czy opracowania publikowane przeze mnie będą pozytywnie przyjęte ale także czy w ogóle ktoś będzie zainteresowany korzystaniem z tych materiałów.
Na kilku portalach internetowych umieściłem swoje publikacje jak również na stronie szkoły znalazła się prezentacja multimedialna wykonana przeze mnie. Swoje publikacje umieściłem na takich portalach internetowych jak:
> www.profesor.pl
> www.literka.pl
Obecnie analizuję ilość odsłon stron zawierających moje publikacje i widzę, że cieszą się one zainteresowaniem innych osób korzystających z tych portali. Dla mnie jest to nowe doświadczenie, które nadal będę kontynuować po zakończeniu stażu.

§ 7, ust.2, pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez
nauczyciela zadań;
1. rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
W trakcie trwania stażu zwracałem szczególną uwagę na doskonalenie swoich kompetencji pedagogicznych. Studiowałem literaturę psychologiczną, pedagogiczną aby móc w szybszy sposób rozpoznawać potrzeby uczniów i jak najlepiej im pomóc.
2. aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
Zadanie to realizowałem poprzez pracę z wychowankami głównie podczas godzin wychowawczych.. W trakcie tych lekcji omawiałam z uczniami ważne problemy społeczne i cywilizacyjne, takie jak: asertywność, eutanazja, zagrożenia wynikające z postępu cywilizacyjnego np. terror, bezrobocie, anonimowość człowieka, zagadnienie tolerancji i dyskryminacji, systemy wartości i wiele innych tematów wynikających z potrzeb uczniów.
Organizowałem zebrania z rodzicami, na których informowałam o postępach ich dzieci w nauce, frekwencji, wyjaśniałem przyczyny nieobecności, itp., kilkakrotnie dokonywałam pedagogizacji rodziców poruszając tematykę taką jak: agresja wśród młodzieży, zagrożenie narkotykami, stres szkolny i jak sobie z nim radzić, itp.
Wspólnie z pedagogiem szkolnym prowadziłyśmy rozmowy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze.
Uważam, że podejmowane przeze mnie działania pozytywnie wpływa na poprawę jakości mojej pracy. Poprzez studiowanie fachowej literatury wzbogaciłem i udoskonaliłem swój warsztat pracy jako nauczyciela ale przede wszystkim wychowawcy.


§7, ust. 2, pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której
nauczyciel odbywał staż.
1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu
zawodowego nauczycieli
Na początku stażu zapoznałem się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy szkoły tj. Statutem, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym a także z podstawowymi przepisami prawa oświatowego, w szczególności dotyczącego procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
W trakcie trwania stażu na bieżąco analizowałem akty prawne dotyczące systemu oświaty, akty wykonawcze do tych ustaw oraz śledziłem zachodzące w nich zmiany. Dokonywałem również aktualizacji wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej.
3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
Uczestniczyłam w Szkoleniowych Radach. Brałam czynny udział w pracach zespołów przedmiotowych opracowując dokumenty wewnątrzszkolne. W trakcie trwania stażu pracy byłam członkiem zespołów nadzorujących egzaminy maturalne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Tworzone przeze mnie plany wynikowe oraz przedmiotowe systemy oceniania dostosowane były do obowiązujących uregulowań prawnych.

Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy
Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłem w życiu szkoły, sumiennie wykonywałem powierzone obowiązki. W szkole jako instytucji pracuję od 1 października 2003 roku i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania, nowe doświadczenia i odkrywał przede mną nowe możliwości rozwiązywania problemów spotykających pracownika obsługi i nauczyciela w jego pracy zawodowej.
Jestem osobą bardzo energiczną, która nie boi się nowych wyzwań stawianych przez dyrekcję szkoły jak również jej uczniów. Inicjuję i realizuję wiele zadań wynikających z planu pracy ale także wykraczających poza ten plan a dających szansę na rozwój osobowy i zawodowy zarówno uczniów jak i mój osobisty. Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chciałem aby ten czas pokazał mi jakim jestem nauczycielem, czy wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować.
Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i całej instytucji. W trakcie trwania stażu starałem się stosować aktywne metody pracy aby zachęcić uczniów do nauki, osiągania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem ucznia i szkoły nie zapominając jednak o osobistym rozwoju zawodowym.
Ogromną satysfakcję z pracy przyniosła mi wdzięczność uczniów i słuchaczy doceniających mój wkład w przygotowanie ich do egzaminu zawodowego.
Dzień, w którym zakończyłam staż będący jednym z etapów uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, nie jest dniem w którym zakończyłem swoją aktywność zawodową. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikację, doskonalić swój warsztat pracy tak aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania.

Olecko dnia 4.06.2012
Maciej Brzozowski
Wyświetleń: 1759


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.