Katalog

Małgorzata Witulska, 2012-06-11
Bydgoszcz

Technika, Sprawdziany i testy

Sprawdzian z podstaw techniki

- n +

Praktycznie każda maszyna, urządzenie lub aparat składają się z części, gdyż wykonanie ich z jednolitego materiału w postaci jednolitej jest zazwyczaj niecelowe i bardzo trudne a często wręcz niemożliwe.
Miejsce styku dwu części jednego urządzenia nazywamy …................................
Ogólnie dzielimy je na: ruchome i spoczynkowe lub
na: nierozłączne i rozłączne.
Połączenia ruchome charakteryzują się tym, że przynajmniej jeden z łączonych elementów ma swobodę ruchu względem drugiego.
Połączenia spoczynkowe charakteryzują się tym, że złączone elementy …............................... (Ale mogą poruszać się razem!)
Połączenia nierozłączne cechują się tym, że poszczególnych elementów nie można rozdzielić bez ich …....................
Połączenia rozłączne to takie, które pozwalają na wielokrotne łączenie i rozłączanie elementów. Stosuje się je głównie tam gdzie zachodzi potrzeba ….........................................................................................................

Najważniejsze rodzaje połączeń nierozłącznych to:
•.....................
•..........................
•.........................
•...........................
•.........................
Najważniejsze rodzaje połączeń rozłącznych to:
•.........................
•.........................
•.........................
•........................
•........................
•........................

Połączenia spawane polegają na łączeniu elementów wykonanych z takich samych lub podobnych materiałów za pomocą …....................... Proces łączenia nazywamy spawaniem.
Rozróżniamy dwie zasadnicze metody spawania:
a)Spawanie ….........................
b)Spawanie ….........................

Połączenia …........................... polegają na łączeniu elementów wykonanych z takich samych lub podobnych materiałów za pomocą docisku łączonych elementów w wysokiej temperaturze. Pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury w miejscu połączenia powstaje odkształcenie plastyczne polegające na doprowadzeniu cząstek obydwu materiałów do wzajemnego kontaktu.

Połączenie …..................polega na złączeniu części metalowych za pomocą stopionego łatwo topliwego metalu zwanego …....................., który wprowadza się w szczelinę między łączone części. Substancja ta następnie krzepnie i łączy części. Wytrzymałość tego połączenia jest na ogół dużo słabsza niż wytrzymałość innych połączeń. W związku z tym stosuje się je głównie tam, gdzie duża wytrzymałość nie jest wymagana np. w tradycyjnej elektronice.
Połączenie …................. polega na złączeniu części za pomocą ciekłej substancji zwanej …................, która twardnieje i łączy obie części. Najważniejszą sprawą jest dobór odpowiedniego związku do łączonych substancji oraz odpowiednie przygotowanie łączonych powierzchni. Ze względu na sposób łączenia połączenie to dzieli się na nakładkowe i ukosowe.

Do najważniejszych i najczęściej stosowanych połączeń rozłącznych należą połączenia …..............................Połączenia te służą do łączenia elementów o kształcie walca i otworu walcowego. Istotą połączenia jest wykonanie na łączonych powierzchniach rowków i wypustów rozwiniętych w kształcie linii śrubowej.
…...............................nazywamy te części maszynowe, które podtrzymują osie lub wały lub osadzone na nich inne ruchome części. W każdej takiej części są dwie zasadnicze części pozostające względem siebie w ruchu obrotowym.

Sprzęgłem nazywamy element maszynowy służący do ….......................................................................................................................... Sprzęgła stosujemy wtedy, gdy zachodzi potrzeba połączenia dwu wałów ze względu na ich znaczną łączną długość, gdyż stosowanie jednego długiego wału jest niekorzystne ze względów wytrzymałościowych.
Wyświetleń: 3608


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.