Katalog

Beata Jaśkowska, 2012-05-31
Potok Górny

Biologia, Konkursy

Konkurs wiedzy o lesie

- n +

Szkolny turniej pod hasłem “ Bezpieczniej cieszmy się lasem” organizowany w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej “Świadomi zagrożeń “ prowadzonej przez Lasy Państwowe.
Cele konkursu :
Celem turnieju jest przede wszystkim podniesienie świadomości młodzieży o zagrożeniach pożarowych lasów, spowodowanych działalnością ludzi.
Regulamin turnieju
Turniej odbędzie się ………………r. W rywalizacji będą brać udział trzyosobowe drużyny z poszczególnych klas .
Turniej składa się z trzech części:
I Test wiedzy dotyczącej następujących zagadnień;
- wyjaśnienia czym jest las,
- podania powierzchni ogólnej lasów w Polsce,
- las a bioróżnorodność biologiczna,
- funkcje lasów w aspekcie społecznym, ekonomicznym, ekologicznym, środowiskowym,
- znajomości podstaw prawnych ochrony przeciwpożarowej i korzystania z lasów.

II. Leśny savoir vivre
Zadaniem każdej drużyny jest przygotowanie plakatu obrazującego leśny savoir vivr.
Drużyny mogą wykorzystywać różnorakie formy plastyczne.

III Scenka z życia - scenka obrazująca postępowanie świadków pożaru w lesie.
Drużyny zobowiązane są do zaaranżowania krótkiej scenki przedstawiającej przyczyny powstałego pożaru oraz wszystkie czynności związane z powiadamianiem odpowiednich służb o zaistniałym zdarzeniu.

Jury konkursowe będzie brać pod uwagę poziom wiedzy na powyższe zagadnienia, umiejętności plastyczne oraz kreatywność.
Zwycięskie drużyny otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Lasy Państwowe .


Test wiedzy o lesie i zagrożeniach pożarowych dla gimnazjum – wraz z prawidłowymi odpowiedziami.

1. W myśl ustawy , rozporządzenia Parlamentu Europejskiego pod pojęciem lasu rozumiemy: (zakreśl odpowiednią odpowiedź)
a) grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokryty roślinnością leśną , drzewami, krzewami oraz runem leśnym lub przejściowo jej pozbawiony,
b) obszar z pokrywą korony drzew na ponad 10% i powierzchnią większą niż 0,5 ha. Drzewa powinny osiągać wysokość minimum 5 m w stanie dojrzałym,
c) las to dynamiczny twór przyrody , w którym są zespolone w niepodzielną całość układem zależności , powiązań i wzajemnych wpływów, określoną roślinnością z przeważającym udziałem form drzewiastych, związanych z nim zwierzętami ,
d) wszystkie wymienione punkty określają pojęcie lasu.
2.Obecna powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9121,3 tyś. ha , co daje lesistość 29,2%
3. Z pośród krajów europejskich Finlandię uważa się za „płuca Europy” , które z podanych poniżej krajów zajmują dalsze miejsca, jeśli chodzi o powierzchnię lasów
( dwa kraje z największą po Finlandii powierzchnią w % - 1 pkt. ).
a) Hiszpania, c) Szwecja, e) Estonia,
b) W. Brytania, d) Słowenia, f) Łotwa
4. Struktura gatunkowa lasów i związana z tym różnorodność biologiczna lasów Polski to: ( 1 pkt.)
a) pozostałości po wykopaliskach i roślinność z tym związana,
b) wydmy,
c) roślinność bagienna stanowiąca 35% ogólnej powierzchni lasów,
d) 2750 gatunków i podgatunków roślin naczyniowych i 45000 zwierząt, w tym 620 kręgowców z czego prawie 65% występuje w lasach.
5. Las spełnia różnorakie funkcje w życiu człowieka. Z pośród wymienionych funkcji lasu wybierz 5 najważniejszych dla naszego kraju:
a) las jest miejscem wypoczynku, biwakowania dla ludzi,
b) dostarcza drewna jako materiału budowlanego oraz opałowego,
c) w lesie można organizować różnego rodzaju formy rekreacji,
d) las dostarcza produktów ubocznych jak: grzyby, owoce leśne, rośliny lecznicze, zwierzynę łowną, korę,
e) las stanowi ostoję, schronienie dla wielu organizmów,
f) roślinność lasu asymiluje produkowany przez człowieka dwutlenek węgla wpływając na poprawę naszego środowiska,
g) las wpływa na ochronę gleby, wody, klimatu,
h) dostarcza wielu cennych surowców jak: skóry, poroża zwierząt ( jeleni, lisów itp.)
6. Wyjaśnij co jest bezpośrednim następstwem pożarów lasów ? (2pkt.)
Bezpośrednim następstwem pożarów lasu dla środowiska jest wzrost stężenia dwutlenku węgla w powietrzu a tym samym nasilenie efektu cieplarnianego.
7. Wskaż, które z podanych czynników są najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na stan zagrożenia pożarowego lasu: ( 3pkt.)
a) dostępność do zbiornika wodnego,
b) warunki meteorologiczne ( temp. powietrza, wilgotność powietrza, opad atmosferyczny, zachmurzenie, promieniowanie słoneczne,
c) rodzaj występujących zwierząt w lesie,
d) zagęszczenie ludzi na danej powierzchni lasu,
e) wszystkie wymienione czynniki,
f) rodzaj pokrywy gleby, szczególnie jej martwych składników, na które wpływ mają warunki meteorologiczne,
g) rodzaj leśnych materiałów palnych ; skład gatunkowy, wiek drzew, obciążenie ogniowe, struktura, skład chemiczny i właściwości fizyczne
8. Dokonaj podziału pożarów lasu : ( 2pkt.)
Pożary podpowierzchniowe (torfowe, torfowo-murszowe),
Pożary pokrywy gleby,
Pożary całkowite drzewostanu,
Pożary pojedynczych drzew
9. „Pogodę pożarową” podczas której obserwuje się wzrost częstotliwości powstawania pożarów charakteryzuje: ( uzupełnij poniższe parametry – 3 pkt.
- temperatura powietrza >24 C
- wilgotność względna powietrza < 40%
- opad - 0. mm,
- zachmurzenie małe
- wilgotność ściółki < 12%

10. Przypadkowy przechodzeń zauważył pożar w lesie, ustal jakie czynności powinien wykonać aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ognia a tym samym zagrożeniu życia ludzi:
Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne zagrożenie jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby: - powiadamiając o pożarze (998 lub 112) należy wyraźnie i spokojnie podać:
- swoje imię i nazwisko, numer telefonu z którego przekazywana jest informacja o zdarzeniu,
-lokalizację pożaru,
- co się pali,
- czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi,
-czy jest zagrożenie dla budynków

Po podaniu tych informacji nie należy się rozłączać do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.Wyświetleń: 1763


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.