AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Kremer, 2012-05-31
Świętochłowice

Biologia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
IMIĘ I NAZWISKO: Dorota Kremer
NAUCZANY PRZEDMIOT: biologia
SZKOŁA: Zespół Szkół Ogónokształcących Nr 2 w Świętochłowicach
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2011 r.
DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2012 r.
OPIEKUN STAŻU: mgr Wojciech Adamus
POSIADANE KWALIFIAKCJE: studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierunek – biologia, specjalność – biologia ogólna i eksperymentalna; przygotowanie pedagogiczne.Plan rozwoju zawodowego opracowałam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 Nr 260, poz. 2593). Zawarte treści konsultowałam z opiekunem stażu.
Wszystkie zadania dostosowałam do swoich możliwości, a także do rodzaju i specyfiki szkoły, w której jestem zatrudniona. Celem głównym mojego rozwoju zawodowego w okresie stażu jest uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Natomiast cele szczegółowe to:

1) Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

2) Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omówienie z prowadzącym obserwowanych zajęć

3) Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omówienie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone

4) Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz samokształcenie

Poniżej w formie tabeli przedstawiam zaplanowane działania.

I. §6 ust. 2 pkt. 1 „Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły”.

Lp.
ZADANIE
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Zapoznam się z aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli: rozdział 3a Karty Nauczyciela oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
wrzesień 2011
Własne notatki
2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Nawiążę dobrą i systematyczną pracę z opiekunem.
wrzesień 2011
Własne notatki


Będę uczestniczyła w spotkaniach informacyjnych, organizacyjnych, instruktażowych organizowanych przez opiekuna stażu.
okres stażu
Własne notatki


Przedstawię opiekunowi do uzgodnienia wszelkie dokumenty związane z odbywaniem stażu.
okres stażu
Plan Rozwoju Zawodowego
3.
Zapoznanie się z przepisami BHP.
Ukończę szkolenie z zakresu BHP, zapoznam się z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na stanowisku nauczyciela biologii.
wrzesień 2011
Zaświadczenie ukończenia szkolenia, informacja o ryzyku zawodowym


Przeanalizuję przepisy dotyczące BHP w szkole.
wrzesień - październik 2011
Własne notatki


Zadbam o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyżurów, zajęć pozalekcyjnych.
okres stażu
Regulamin pracowni biologicznej
4.
Dokumentacja szkolna.
Zapoznam się z dokumentacją szkolną:
- statutem szkoły,
- wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
- programem wychowawczym,
- planem pracy szkoły
- kryteriami oceniania z biologii oraz innymi wewnętrznymi dokumentami szkoły.
okres stażu
Własne notatki


Nauczę się prowadzić dokumentację nauczyciela:
- dziennik lekcyjny,
- arkusze ocen ,
- dziennik zajęć pozalekcyjnych
- dokumentacja klasyfikacyjna uczniów,
- świadectwa szkolne.
okres stażu
Poprawne wpisy w dziennikach, arkuszach ocen, własne notatki
5.
Poznanie zasad organizacji szkoły.
Będę uczestniczyła w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
okres stażu
Listy obecności na konferencjach Rady Pedagogicznej


Będę uczestniczyła w spotkaniach dla rodziców prowadzonych przez opiekuna.
okres stażu
Własne notatki z zebrań
6.
Zapoznanie z obiektem szkolnym.
Zapoznam się z wszystkimi pomieszczeniami w szkole.
okres stażu
Własne notatki


Będę sprawowała opiekę nad salą biologiczną dla gimnazjum i zadbam o jej wizerunek.
okres stażu
Wizerunek sali biologicznej
7.
Nawiązanie współpracy z pracownikami szkoły.
Zapoznam się z wszystkimi pracownikami.
okres stażu
Własne notatki


Nawiążę systematyczną współpracę z nauczycielami w celu rozwiązywania problemów edukacyjno-wychowawczych.
okres stażu
Własne notatki
8.
Zespół przedmiotowy.
Będę aktywnie uczestniczyła w spotkaniach zespołu przedmiotowego.
okres stażu
Listy obecności spotkań zespołu


Podzielę się swoją wiedzą z członkami zespołu przedmiotowego.
okres stażu
Własne notatki
9.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Zgromadzę dokumentację, zaświadczenia z odbywanych szkoleń, scenariusze lekcji itp.
okres stażu
Zebrana dokumentacja
10.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opiszę realizację planu rozwoju zawodowego.
maj 2012
Sprawozdanie

II. §6 ust. 2 pkt. 2 „Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły”.


Lp.
ZADANIE
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1.
Warsztat pracy.
Przeanalizuję podstawę programową, program nauczania, rozkład materiału oraz podręczniki.
wrzesień 2011
Program nauczania, rozkład materiału, plan wynikowy
2.
Wypracowane dokumenty.
Opracuję cykl konspektów naucznia biologii w kl. I i II gimnazjum.
okres stażu
Konspekty z lekcji


Przygotuję różnego rodzaju środki dydaktyczne potrzebne na lekcji np. karty pracy, ćwiczenia, foliogramy, plansze.
okres stażu

Kopie gotowych materiałów
3.
Wykorzystanie różnych metod naucznia podczas lekcji.
Zapoznam się z literaturą metodyczną na ten temat.
okres stażu
Własne notatki


Wykorzystam poznane metody podczas prowadzenia lekcji.
okres stażu
Własne notatki
4.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Będę uczestniczyła w kursach doszkalających, konferencjach metodycznych, szkoleniach i warsztatach.
okres stażu
Zaświadczeniai świadectwa ze szkoleń itp.


Zapoznam się z literaturą o tematyce pedagogiczno-psychologicznej.
okres stażu
Własne notatki
5.
Doskonalenie technik multimedialnych.
Wykorzystam komputer do przygotowywania zajęć lekcyjnych.
okres stażu
Zapis w formie elektronicznej


Przygotuję dokumentację stażu w formie elektronicznej.
okres stażu
Zapis w formie elektronicznej


Opublikuję w internecie Plan Rozwoju Zawodowego.
okres stażu
Adres strony internetowej


III. §6 ust. 2 pkt. 3 „Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów.”.

Lp.
ZADANIE
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1.
Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów.
Przeanalizuję program wychowawczy szkoły.
wrzesień 2011
Własne notatki


Porozmawiam z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas.
okres stażu
Własne notatki


Zapoznam się z problemami dydaktycznymi w klasach, w których uczę poprzez rozmowy indywidualne z uczniami, rozmowy z wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym.
okres stażu
Własne notatki
2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.
Przeprowadzę rozmowy z uczniami, indywidualne konsultacje.
okres stażu
Własne notatki


Zapoznam się z literaturą o tematyce psychologiczno-pedagogicznej.
okres stażu
Własne notatki
3.
Praca z uczniami zdolnymi oraz uczniami z trudnościami edukacyjnymi.
Będę prowadziła Kółko Biologiczne, na którym uczniowie będą poszerzali swoją wiedzę z zakresu biologii.
okres stażu
Dziennik zajęć poza-lekcyjnych


Będę prowadziła zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających zaległości lub problemy w nauce.
okres stażu
Dziennik zajęć poza-
lekcyjnych

IV. §6 ust. 2 pkt. 4 „Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć”.

Lp.
ZADANIE
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZCJI
1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Ustalę z opiekunem stażu terimny zajęć obserwowanych.
wrzesień 2011
Harmonogram zajęć


Co najmniej raz w miesiącu będę obserwować lekcje przeprowadzane przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela według zaplanowanego harmonogramu.
okres stażu
Karty hospitacji zajęć, wnioski z obserwacji
2.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
Co najmniej raz w miesiącu przeprowadzę lekcję w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
okres stażu
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizcji


Przygotuję konspekt do hospitowanych zajęć.
okres stażu
Konspekt z zajęć
3.
Analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć z opiekunem stażu.
Omówię hospitowaną lekcję z opiekunem stażu, wysłucham uwag, wymienię poglądy i spostrzeżenia.
okres stażu
Własne notatki zawierające wnioski, uwagi, spostrzeżenia


Przeanalizuje lekcje obserwowane pod kątem zastosowanych metod nauczania, toku lekcji i odniosę swoje obserwacje do własnej pracy.
okres stażu
Własne notatki
4.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Zastanowię się nad sposobem prowadzenia własnych lekcji, ich mocnymi i słabymi stronami.
okres stażu
Analiza swoich mocnych i słabych stron


Uwzględnię opinię opiekuna na temat sposobu prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniami.
okres stażu
Własne notatki


Przepisy prawne:
1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 Nr 260, poz. 2593).
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2007 Nr 214, poz. 1580).
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 968


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.