AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Lewecka- Latosińska, 2012-05-30
Dębie

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
im. Jakuba Kani w OpoluPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Aleksandry Leweckiej

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGOInformacje o nauczycielu:

Imię i nazwisko: Aleksandra Lewecka
Data rozpoczęcia stażu : 1.09.2009r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Miejsce odbywania stażu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu
Poziom wykształcenia: wyższe magisterskie ( Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym- Opole, Podyplomowe Studium Logopedyczne - Wrocław)
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne, pierwsza pomoc, zajęcia artystyczne§7.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, doskonalenia ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności.

Lp.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2009 Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły
2. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
Wrzesień 2009
Kontrakt
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego Założenie teczki awansu zawodowego, gromadzenie dokumentacji, przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju, uzyskanie oceny dorobku zawodowego, złożenie wniosku i zgromadzonej dokumentacji o postępowanie egzaminacyjne
2009-2012


Czerwiec 2012 Teczka awansu zawodowego, ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły,
sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego, wniosek, teczka

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, logopedii, pierwszej pomocy Studiowanie literatury fachowej i czasopism, 2009-2012 Wykaz literatury,
5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych, udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu metodyki i problematyki wychowawczej uczniów Zgodnie z kalendarzem szkoleń Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa
6. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
Stworzenie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, analiza przeprowadzonych testów, sprawdzianów, narzędzi ewaluacyjnych Wrzesień 2009-2012
2009- 2012
Karty oceny opisowej, sprawdziany, testy, opis narzędzi ewaluacyjnych

7. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy. Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, scenariuszy Październik 2009
2009- 2012
Publikacja w internecie
8. Przygotowanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, dyplomów, scenariuszy, gazetek, materiałów dla rodziców
Stworzenie pomocy według własnego projektu

2009-2012 Dyplomy, zaproszenia, scenariusze itp.
9. Modernizowanie sali klasowej
Wyposażenie sali klasowej według aktualnych potrzeb 2009- 2012
Notatki, kserokopie z kroniki szkolnej
10. Nawiązanie współpracy z metodykiem Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Współorganizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli z innych placówek szkolnych 2009-2010 Zaświadczenie
11. Poszukiwanie ciekawych rozwiązań edukacyjnych
Wprowadzenie innowacji w zakresie metod utrwalania, sprawdzania wiadomości) 2009- 2012
Notatki, przykłady zastosowanych kart pracy ucznia
§7.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1.Współtworzenie programu dydaktyczno- wychowawczego szkoły

Określenie swoich zadań w realizacji programu


Wrzesień 2009-2012 Program dydaktyczno- wychowawczy szkoły

2. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej klasy. Przeprowadzenie rozmów z rodzicami, nauczycielami pedagogiem szkolnym, stworzenie planu wychowawczego, Wrzesień 2009-2012 Plan pracy wychowawczej klasy
3. Zorganizowanie na szczeblu szkolnym konkursów i pokazów z zakresu pierwszej pomocy Opracowanie scenariuszy, regulaminów konkursów Kwiecień 2009-2012
Scenariusze, regulaminy, kserokopie z kroniki szkolnej


4. Opracowanie autorskiego programu z zakresu pierwszej pomocy Wdrożenie programu, tworzenie gazetek tematycznych Wrzesień 2009-2012
Program, dziennik zajęć szkolnych, uchwała rady pedagogicznej
5. Opracowanie planu pracy zajęć logopedycznych Rozmowy z rodzicami i nauczycielami uczniów, konsultacje, opracowanie i wdrożenie planu pracy zajęć logopedycznych Wrzesień 2009-2012
Plan pracy zajęć logopedycznych, dziennik zajęć logopedycznych.
6. Opracowanie planu pracy zajęć artystycznych Wdrożenie planu, zorganizowanie wyjść do muzeum, galerii, udział w konkursach plastycznych, recytatorskich itp. Wrzesień 2009-2012

2009-2012
Plan pracy zajęć artystycznych, dziennik zajęć artystycznych, karta wycieczek
7. Współorganizowanie okolicznościowych imprez zuchowych. Przygotowanie dekoracji i zabaw podczas biwaków, rajdów zuchowych, przygotowanie dzieci do występów w festiwalach zuchowych 2009-2012 Zaświadczenia, dyplomy,

8. Zorganizowanie imprez wewnątrzszkolnych, przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i akcjach szkolnych i międzyszkolnych. Przygotowanie konkursu recytatorskiego, ”Pasowania na ucznia” „Dnia Rodzinnego”, „Andrzejek” „Wigilii i jasełek”, „Kiermaszu wielkanocnego”, „Dnia chłopaka”, „Balu karnawałowego”, ”Walentynek” itp. Zgodnie z kalendarzem imprez Scenariusze zajęć, kserokopie z kroniki szkolnej, dziennik zajęć szkolnych


9.

Udział w akcji „Radosny uśmiech- radosna przyszłość” Promowanie profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia. 2009/2010 Pokwitowania, zaświadczenie
10. Udział w programie „Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE” Wdrożenie do nawyku segregacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 2009/2010 Zaświadczenie, ewaluacja
11.

Współpraca ze strażą pożarną, policją, pielęgniarką szkolną.
Wycieczki do wybranych instytucji, lekcje prowadzone przez specjalistów Według potrzeb w okresie stażu Dzienniki zajęć


12.

Współpraca ze specjalistami

Nawiązane współpracy z pedagogiem, psychologiem, Miejską Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi specjalistami- prelekcje, pogadanki, warsztaty 2009-2012 Dziennik zajęć, notatki, zaświadczenia, potwierdzenie dyrektora
13.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków z uwzględnieniem problemów środowiska lokalnego Wywiad, obserwacja, współpraca z rodzicami- (sporządzenie planu i programu spotkań) pedagogiem szkolnym, opracowanie ankiety, 2009-2012 Zeszyt wychowawcy, ankieta, plan zebrań z rodzicami
14.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy

Współpraca z rodzicami, i wychowawcami (udział rodziców w organizowaniu imprez szkolnych, wycieczek, sprawowanie opieki nad uczniami) diagnozowanie środowiska, organizowanie wycieczek tematycznych
2009-2012


Dzienniki zajęć, kronika, zeszyt wyjść,
15. Wewnątrzszkolne działania integracyjne w celu łagodnego przejścia uczniów kl. III do blokowego systemu nauczania w kl. IV Współpraca z nauczycielami klas IV-VI, badanie kompetencji uczniów kl. III, udział uczniów w lekcjach kl. IV, wprowadzenie cząstkowej oceny cyfrowej w drugim semestrze kl. III. II semestr 2012 Notatki, narzędzia badań, ocena opisowa
16. Obserwacja i analiza możliwości ucznia i czynionych przez niego postępów Opracowanie narzędzi, zbieranie informacji 2009-2012 Oceny opisowe, narzędzia, testy , sprawdziany
17. Pełnienie dodatkowych funkcji Opiekun zajęć pomocy przedmedycznej, koła artystycznego, koordynator programu „Radosny Uśmiech- radosna przyszłość”, „Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE”, zbiórki makulatury, „Kiermaszu wigilijnego”„Kiermaszu wielkanocnego” itp. 2009-2012


§ 7.2 pkt 3
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej, wykorzystanie portali edukacyjnych, korzystanie z encyklopedii multimedialnej, programów edukacyjnych, opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów, scenariuszy, kart pracy
2009-2012 Wydruki, notatki, dyplomy, sprawdziany, karty oceny opisowej, przykładowe pomoce dydaktyczne, scenariusze, ulotki, karty pracy

2. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera oraz oprogramowania Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, wykorzystanie zdobytych umiejętności w toku pracy dydaktycznej Zgodnie z kalendarzem szkoleń Zaświadczenie
3. Wykorzystanie technologii informatycznej przy współpracy z rodzicami, nauczycielami, metodykami Przesyłanie informacji i dokumentów za pomocą poczty elektronicznej 2009-2012 Adres strony internetowej
4. Wykorzystanie technologii komputerowej podczas publikacji własnych dokumentów Umieszczenie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy na stronach internetowych 2009-2012 Adres strony internetowej
5. Wdrażanie uczniów do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu Dbanie o estetykę pracowni komputerowej, aktualizacja gazetek, przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej, przedstawienie zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z komputera i Internetu 2009- 2012
Notatki, kserokopie z kroniki szkolnej


§ 7.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty, pomocy społecznej realizowanych zadań przez nauczyciela.
1. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu metodyki, pedagogiki, logopedii, dydaktyki Samodzielne studiowanie fachowej literatury, udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, pedagogicznej i muzycznej, pedagogizacja rodziców – pogadanka, warsztaty prowadzone przez specjalistów, udział w warsztatach, szkoleniach.
2009-2012 Notatki, zaświadczenia
2. Współpraca z metodykiem Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, opiekunem, specjalistami. Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, przeciwdziałania agresji, kierowanie uczniów na badania do placówek specjalistycznych 2009-2012 Poświadczenia specjalistów
§ 7.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.
1. Zapoznawanie się ze zmianami w przepisach prawnych związanymi z oświatą i opieką Udzielanie pomocy i informacji rodzicom w zakresie działalności MPPP, MOPR, MOPS i innych specjalistycznych placówek, współpraca z kuratorem, aktywny udział w tworzeniu i modyfikowaniu podstawowych dokumentów szkolnych, udział w pracach OKE, klasyfikowanie i promowanie uczniów, organizowania wycieczek szkolnych, organizowanie pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin dysfunkcyjnych, realizacja obowiązku szkolnego.
2009-2012 Notatki, opinie o uczniach

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2719


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.