Katalog

Aleksandra Lewecka- Latosińska, 2012-05-30
Dębie

Zajęcia zintegrowane, WSO

Wymagania na koniec kl.III

- n +WYBRANE ELEMENTY WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH
NA KONIEC KL. III


Edukacja polonistyczna:

1. Korzysta z informacji:
- wyszukuje w tekście potrzebne informacje
- korzysta w miarę możliwości ze słowników i encyklopedii

2. Analizuje i interpretuje teksty
- zaznacza wybrane fragmenty tekstu, wskazuje głównych bohaterów, określa czas i miejsce akcji
- recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji
- czyta wskazane przez nauczyciela i siebie książki- wypowiada się na ich temat

3. Tworzy wypowiedzi:
- w formie ustnej i pisemnej formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, opis, list, życzenie, zaproszenie
- stosuje formy grzecznościowe
- stosuje właściwą intonację w zdaniu oznajmującym , pytającym i rozkazującym.
- dostrzega różnicę między literą i głoską, dzieli wyraz na sylaby.
- dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną
- pisze z pamięci i ze słuchu, przepisuje teksty
- pisze czytelnie i estetycznie

Edukacja przyrodnicza:

- prowadzi , analizuje i wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń
- charakteryzuje życie w wybranych ekosystemach (las, park, ogród, łąka, zbiorniki wodne)
- wymienia elementy typowych krajobrazów Polski (nadmorski, nizinny, górski)
- wymienia rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla wybranych regionów Polski,
- wyjaśnia zależności zjawisk przyrody od pór roku
- podejmuje działania ekologiczne w swoim środowisku, wie, jakie zniszczenia w przyrodzie może powodować człowiek
- zna znaczenie przyrody nieożywionej ( powietrza, wody, światła słonecznego, wybranych skał i minerałów) na życie ludzi, zwierząt i roślin
- nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi
- zna zasady zdrowego odżywiania się

Edukacja muzyczna:

- śpiewa piosenki i hymn narodowy, gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych
- realizuje proste rytmy za pomocą gestu, ruchu
- tańczy polkę, krakowiaka oraz innego prostego tańca ludowego,
- rozróżnia podstawowe elementy muzyki ( melodia, rytm, akompaniament, wysokość dźwięku, tempo, dynamika), wyraża ruchowo wartości rytmiczne nut i pauz
- orientuje się w rodzajach głosów męskich i żeńskich oraz w instrumentach muzycznych, rozpoznaje podstawowe formy muzyczneEdukacja matematyczna:

- liczy w przód i tył po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100,
setkami w zakresie 1000, a nie 10000
- dodaje i odejmuje w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych)
- podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia ( nie musi podawać ilorazów z pamięci, ważne by wiedział, że dzieląc 56:7 musi szukać liczby którą mnoży się przez 7)
- porównuje liczby w zakresie 1000, a nie 10000
- zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000, a nie 10000
- rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka ( bez przenoszenia na drugą stronę)
-rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównania ilorazowego)
- wykonuje proste obliczenia pieniężne, z którymi spotyka się na co dzień
- mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości. Posługuje się jednostkami mm, cm, m. Wykonuje obliczenia dotyczące miar (bez zamiany jednostek), używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych (bez zamiany na metry)
- waży przedmioty , używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagramy, gramy
(wykonuje obliczenia bez zamiany jednostek)
- odczytuje temperaturę (nie musi posługiwać się liczbami ujemnymi)
- odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII- stosuje je w odniesieniu do miesięcy
- podaje i zapisuje daty, zna dni tygodnia i miesiące, porządkuje chronologicznie daty, wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych
- odczytuje wskazania zegarów: w systemie 12 i 24-godzinnym. Wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny)
- oblicza obwody kwadratów, prostokątów, trójkątów ( w cm )
- rysuje drugą połowę figury geometrycznej, rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu.


W kl. III nie realizuje się zatem :
- ułamków
- skal
- obliczeń zegarowych z minutami
- zamian jednostek miar
- odcinków prostopadłych i równoległych
- reguł wykonywania działań
- porównywania ilorazowego
- mnożenia i dzielenia liczb wielocyfrowych przez jednocyfrowe
- dzielenia z resztą
- zapisu cyfrowego liczb do 10.000
- algorytmów działań pisemnych

Edukacja plastyczna:

- tworzy posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, faktura, barwa
- realizuje proste projekty
- rozróżnia: architekturę, sztuki plastyczne, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne oraz sztukę ludową

Edukacja społeczna:

- odróżnia dobro od zła,
- identyfikuj się ze swoją rodziną i jej tradycjami
- wie, jak należy zachować się wobec osób starszych i rówieśników
- jest tolerancyjny wobec innych narodowości
- zna prawa ucznia i jego obowiązki
- zna ważniejsze obiekty i tradycje w swojej okolicy
- zna symbole narodowe, najważniejsze wydarzenia historyczne oraz ludzi szczególnie zasłużonych dla Polski i świata
- zna zagrożenia ze strony ludzi, potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zna numery alarmowe


Zajęcia komputerowe:

- nazywa elementy zestawu komputerowego
- posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi
- tworzy teksty i rysunki
- korzysta z informacji zamieszczonych na stronach internetowych
- zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera


Zajęcia techniczne:

- orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku
- rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń
- realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu
- potrafi odmierzać, ciąć, montować modele według instrukcji
- wie, jak bezpiecznie poruszać się po drogach i korzystać ze środków komunikacji


Wychowanie fizyczne:

- realizuje marszobieg
- wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa
- skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż, przewrót w przód
- wykonuje ćwiczenia równoważne
- prawidłowo posługuje się piłką- rzuca, chwyta, kozłuje, odbija, prowadzi
- jeździ na rowerze
- uczestniczy w zabawach, grach, zawodach sportowych, respektuje obowiązujące reguły


Opracowała: Aleksandra Lewecka - Latosińska
Wyświetleń: 894


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.