Katalog

Joanna Dąbkowska-Baryń, 2012-05-29
Niegowonice

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego mgr Joanna Dąbkowska-Baryń

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Joanny Dąbkowskiej – Baryń
Nauczyciela Języka Niemieckiego

w Zespole Szkół im. Gen. Józefa Bema w Zawierciu
Czas realizacji stażu: 01. 09. 2009 r do 31. 05. 2012 r.Plan opracowano na podstawie:

· Ustawy Karty Nauczyciela z dnia 26. stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97; poz. 674 z .póż .zmianami ).· Rozporządzenia MENiS z dnia 01. 12. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, (Dz. U.z 2004 r. Nr 260 poz. 2593).· Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007r zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U .z 16 listopada 2007r.Nr 214,poz.1580)· Planu rozwoju szkoły.· Statutu szkoły.· Szkolnego programu wychowawczego.


Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

§ 8. 2. ust. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Systematyczne pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym izewnętrznym doskonaleniu.udział w radach szkoleniowych w szkole i pracach Zespołu Przedmiotowego. Uczestnictwo w kursach warsztatach, konferencjach metodycznych organizowanych przez instytucje pozaszkolne,uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego w zależności od potrzeb i propozycji w ramach WDN.

2.Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej.
Tworzenie własnego warsztatu pracy:dobieranie podręcznikówedukacyjnych.Opracowywanie testów ćwiczeń sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie określonym w „standardach wymagań egzaminacyjnych”.Modernizacja pracowni języka niemieckiego, opracowanie gazetek tematycznych
wykorzystanie materiałów i zdobytej wiedzy do pracy.


3.Przeprowadzenie badań dotyczących opinii rodziców na temat pracy szkoły.Opracowanie ankiety:
„Moje dziecko w szkole”.


4.Samodzielne studiowanie literatury.Korzystanie z zasobów biblioteki, wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych dotyczących aktywizujących metod pracy studiowanie czasopism i literatury metodycznej z dziedziny pedagogiki nauczania j. niemieckiego.Wykorzystanie materiałów i zdobytej wiedzy.


6.Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z j.niemieckiego.Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce j.niemieckiego.

§ 8. 2. ust. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera w pracy na co dzień.Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i internetu w pracy z uczniami .
samodzielne opracowania testów i ćwiczeń dla uczniów, kart informacyjnych dla rodziców techniką komputerową,
przygotowanie sprawozdań i dokumentów na komputerze.

2.Własna publikacja w internecie.
znalezienie i wybór portalu internetowego i opublikowanie w nim planu rozwoju zawodowego

3.Przygotowanie uczniów do konkursów
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
spotkania indywidualne w razie potrzeb
udział uczniów w konkursach


§ 8. 2. ust. 3.

Umiejętne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
przygotowanie materiałów szkoleniowych na posiedzenia Rad Pedagogicznych i przeprowadzenie szkolenia
przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli
wymiana doświadczeń poprzez opracowanie scenariuszy lekcji, metod aktywizujących i udostępnienie ich nauczycielom.


§ 8. 2. ust. 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie autorskich programów – scenariuszy widowisk tematycznych i uroczystości szkolnych.
wdrożenie i realizacja programów zgodnie ze „Szkolnym Kalendarzem Uroczystości”.

2.Opracowanie autorskich programów dla uczniów.
wdrożenie i realizacja programu Praca z uczniem zdolnym

§ 8. 2. ust. 4 b.

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

1.Wykonywanie zadań egzaminatora OKE.


§ 8. 2. ust. 4 c.

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Współpraca z rodzicami.Opracowanie i wygłoszenie referatu dla rodziców na temat szkodliwości używek.
angażowanie rodziców do organizowania uroczystości klasowych i uczestnictwa w nich. Pozyskiwanie rodziców
sponsorów na rzecz szkoły.

2.Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach.
uczestnictwo młodzieży w konkursach wewnątrzszkolnych.


3.Organizacja wewnątrzszkolnego konkursu: „Wiedzy o krajach strefy niemieckojęzycznej”.
opracowanie regulaminu konkursu
przygotowanie testów i nagród;
ocena i wyłonienie „Mistrza wiedzy o krajach niemieckich”.


4.Aktywne włączanie się w realizację zadań szkoły
praca w zespołach opracowujących akty prawne szkoły
podejmowanie dodatkowych zadań


5. Współorganizowanie imprez i uroczystości organizowanych przez środowisko lokalne.
współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych np.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; Dni Zawiercia.§8. 2 ust. 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami wspomagającymi,indywidualne rozmowy z rodzicami

2.Współpraca z komendą policji.Zapraszanie funkcjonariuszy na pogadanki o tematyce profilaktyki uzależnień i.t.p.

3.Współpraca z domem dziecka.Organizowanie przez młodzież uroczystych spotkań np.: Mikołajki; Boże Narodzenie...


4.Współorganizowanie akcji charytatywnych
organizowanie okolicznościowych upominków dla dzieci z najuboższych rodzin

§ 8. 2. ust. 5.

Umiejętność rozpoznawania i pozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych.

1.Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego.
identyfikacja problemu
geneza i dynamika zjawiska
propozycja rozwiązania problemu.
wdrożenie działań
uzyskane efekty
współpraca z rodzicami
współpraca z pedagogiem
szkolnym


2.Rozpoznanie i rozwiązanie problemu wychowawczego.
identyfikacja problemu ,geneza i dynamika zjawiska;
propozycja rozwiązania problemu; wdrożenie działań;
uzyskane efekty.
Zatwierdzono do realizacji:
Wyświetleń: 1424


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.