AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Busz, 2012-05-29
Ostrzeszów

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Cel główny stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

I. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI (§ 6 ust. 2 pkt. 1).
L.p. Wyszczególnienie zadań, działań i czynności. Forma / metoda realizacji Dowody realizacji / dokumentacja Termin realizacji, osoby wspierające.
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczycieli. - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karta nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami.
- Zapoznanie się z zadaniami i wymogami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. IX 2011
oraz cały okres trwania stażu
w miarę potrzeb (nowe akty
i rozporządzenia prawne).
Dyrektor szkoły, Opiekun stażu.
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. - Rozmowa, ustalenie zasad współpracy.
- Opracowanie harmonogramu obserwacji zajęć przez nauczyciela stażystę oraz zajęć obserwowanych przez opiekuna. - Harmonogram spotkań i obserwacji zajęć.
- podpisanie umowy - zasad współpracy
z opiekunem stażu. IX 2011, na bieżąco
Opiekun stażu.
3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego.
Plan Rozwoju Zawodowego. IX 2011

4. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w spotkaniach zespołów, posiedzeniach Rady Pedagogicznej, konsultacje z opiekunem stażu oraz dyrektorem.

Potwierdzenie opiekuna stażu oraz dyrektora. W ciągu stażu.
5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, WSO, szkolny Program Profilaktyki.
Notatki własne. IX, X 2011r.
6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokólarz Rady Pedagogicznej.
Wpisy w dzienniku. IX 2011
7. Uczestniczenie w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań
i funkcji. - Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Udział w zebraniach Rady Rodziców.
- Współpraca z rodzicami (zebrania, spotkania indywidualne).
Notatki własne, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. W ciągu stażu.
8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, kart obserwacyjnych zajęć. Teczka stażysty. W ciągu stażu.
9. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu Planu Rozwoju Zawodowego. Sporządzenie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego Planu rozwoju zawodowego, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. V 2012

10. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. - Udział w szkoleniu BHP
- Poznanie obowiązujących przepisów
- Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. IX 2011

II. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PLACÓWKI (§ 6 ust. 2 pkt. 2).

1. Doskonalenie multimedialnych technik pracy - Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
- Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych - Teczka stażysty
- CD z zapisem elektronicznym
W ciągu stażu.
2. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu i samokształceniu - Uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną i psychologiczną.
- Wyszukiwanie interesujących informacji w Internecie.
- Pogłębianie wiedzy na temat metod diagnozy psychologicznej, prowadzenia zajęć. - Notatki własne
- Wykaz pozycji bibliograficznych i stron internetowych wraz z notatkami z lektury
Notatki własne
Materiały pomocnicze
W ciągu stażu.
3. Uczestnictwo w kursach dokształcających. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych problemów dydaktycznych, bądź wychowawczych. Zaświadczenie ukończenia danej formy doskonalenia. W ciągu stażu.
4. Zadania wynikające z własnych zainteresowań oraz potrzeb placówki. Rozpoczęcie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i dziennikarstwa w zakresie Oligofrenopedagogiki. Zaświadczenie o rozpoczęciu studiów. X/XI 2011r. - VII 2012r.
5. Uczestnictwo i organizacja Świąt Przygotowania do Święta Pieczonego Ziemniaka. - Scenariusz Święta
- Zdjęcia IX 2011r.III. ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW (§ 6 ust. 2 pkt. 3).

1. Poznawanie środowiska uczniowskiego i włączenie się w rozwiązywanie problemów. Rozmowy i spotkania z rodzicami (zebrania) i uczniami oraz nauczycielami.
- Notatki, obserwacje, diagnozy. W ciągu stażu.
2. Poznawanie sytuacji wychowawczej wychowanków oraz ich problemów dydaktycznych. Analiza dokumentów prowadzonych w szkole:
-opinie i orzeczenie PPP
-zapisy w protokołach
-rozmowa, wywiad. Wpisy w dzienniku dot. spotkań z rodzicami uczniów. W ciągu stażu.
3. Zdobywanie wiedzy
w zakresie potrzeb terapeutyczno-pedagogicznych uczniów. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.

- Spis literatury.
- Notatki, streszczenia. W ciągu stażu.
4. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami, wychowawcami klas.
Spostrzeżenia, wnioski. IX 2011r.
5. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych. Własne poszukiwania, rozmowa w zespole integracyjnym, spotkania z pedagogiem i psychologiem.
Spostrzeżenia wnioski
XII 2011r. /I 2012r.
6. Nawiązanie współpracy z Pedagogiem, Psychologiem, Logopedą Rozmowy na temat problemów uczniów, udział w spotkaniach zespołów integracyjnego. Spostrzeżenia, wnioski W ciągu stażu.

IV. UMIEJĘTNOŚC OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ (§ 6 ust. 2 pkt. 4).

L.p. Wyszczególnienie zadań, działań i czynności.

Forma / metoda realizacji Dowody realizacji / dokumentacja Termin realizacji. Osoby wspierające.
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i zagadnień zajęć obserwacyjnych
Opracowanie zakresu i tematów zajęć, zagadnień i tematów lekcyjnych. Konspekty lekcji IX / X 2011
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacja zajęć i omawianie ich
z prowadzącym. Arkusze obserwacji zajęć prowadzone przez nauczyciela stażystę.
- Notatki i wnioski z obserwowanych zajęć. Raz w miesiącu, w ciągu stażu.
3. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu. - Konsultacja z opiekunem stażu.
- Ocena i analiza mocnych i słabych stron. - Konspekty / scenariusze konkretnych lekcji.
- Notatki, wnioski i uwagi do realizacji.
- Samoocena stopnia realizacji zajęć.
Raz w miesiącu, w ciągu stażu.
4. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora - Prowadzenie planowanych zajęć, omówienie ich oraz analiza.
- Opracowanie konspektu (scenariusza). Konspekty / scenariusze konkretnych lekcji.
- Notatki, wnioski i uwagi do realizacji.
- Samoocena stopnia realizacji zajęć.
W ciągu stażu.
5. Przygotowanie się do zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację programu zajęć. - Opracowanie konspektów / scenariuszy zajęć.
- Korzystanie z pomocy metodycznych (książki, poradniki). - Konspekty / scenariusze zajęć.
- Wykaz pomocy dydaktycznych. W ciągu stażu.
6. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne.

Wprowadzanie udoskonalenia w prowadzeniu zajęć. W ciągu stażu.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4884


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.