AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Justyna Wilk, 2012-05-28
Szczecin

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Mianowanie

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO



Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Justyna Wilk
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2009r.
Planowane zakończenie stażu: 31 maja 2012r.
Szkoła: ……………………………………………
Opiekun stażu:……………………………………
Dyrektor szkoły: …………………………………



I Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania własnych działań, a także oceniania i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.


Zadania
do wykonania Formy
realizacji Termin
realizacji Sposoby
dokumentowania
1. Poznanie procedur
awansu zawodowego.









2. Nawiązanie
współpracy
z opiekunem
stażu. *analiza przepisów
prawa oświato-
wego dotyczących
awansu zawodo-
wego nauczycieli
*sformułowanie
wniosku o rozpo-
częcie stażu
*sporządzenie
planu rozwoju
zawodowego

*zawarcie kontraktu
*ustalenie
harmonogramu
spotkań
*obserwacja zajęć
prowadzonych
przez opiekuna
*prowadzenie zajęć
w obecności opie-
kuna
IX 2009r.











IX 2009r.



cały
staż


cały
staż wniosek o rozpoczęcie
stażu, plan rozwoju
zawodowego przedłożone
Dyrektorowi Szkoły,
notatki, sprawozdanie







kontrakt, scenariusze
zajęć, sprawozdanie
3. Organizowanie
pracy WDN. *sporządzenie planu
działań na rok
szkolny 2009/10
*wypełnianie zadań
wynikających
z obowiązków
lidera WDN
IX 2009r.


na
bieżąco teczka lidera WDN
4. Uczestniczenie w
różnych formach
doskonalenia
zawodowego
podnoszących kom-
petencje, nadają-
cych kwalifikacje,
udoskonalających
wiedzę i umieję-
tności. *udział w różnych
zewnętrznych
formach doskona-
lenia zwodowego
*udział w szkole-
niowych Radach
Pedagogicznych
*udziałach
w pracach zespołu
samokształce-
niowego


cały
staż zaświadczenia, zbiór
materiałów potwierdza-
jących udział
w szkoleniach
5. Planowanie
pracy dydaktycznej
i wychowawczej. *opracowywanie,
modyfikowanie:
- rozkładów
materiałów
- planów
wynikowych
- planów wychowa-
wczych
na
bieżąco-
w zale-
żności od
potrzeb
rozkład materiału,
plan wynikowy
6. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności
dydaktycznych
z zakresu nauczania
języka polskiego. *gromadzenie
książek, artykułów
*studiowanie
literatury
fachowej,
poradników
metodycznych
na
bieżąco Notatki, sprawozdanie
7. Projektowanie
narzędzi dydakty-
cznych. Tworzenie
warsztatu pracy.
*gromadzenie
pomocy
dydaktycznych cały
staż testy, scenariusze zajęć
i imprez szkolnych
8. Analiza wyników
nauczania,
mierzenie jakości
własnych działań.
*dokonywanie
ewaluacji
*diagnozowanie
wiedzy i umieję-
tności uczniów
cały
staż ankiety, sprawdziany,
testy
9. Prowadzenie
dokumentacji
z realizacji
planu rozwoju
zawodowego.

10. Przygotowanie
projektu
sprawozdania
z realizacji
planu rozwoju.
*gromadzenie
dokumentacji,
świadectw,
zaświadczeń,
scenariuszy itp.

*analiza doku-
mentacji, opis
stopnia realizacji
planu rozwoju na
bieżąco




VI 2011r. świadectwa, scenariusze,
zaświadczenia




sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju zawodo-
wego
11. Uczestniczenie
w pracach organów
szkoły związanych
z realizacją jej
podstawowych
funkcji i wynika-
jących z nich zadań. *udział w pracach
RP
*udział
w wewnątrz-
szkolnym dosko-
naleniu nauczy-
cieli
cały
staż zaświadczenia, wpisy
w dziennikach, protokoły
12. Opracowywanie
i wdrażanie
przedsięwzięć
edukacyjnych
i programów
na rzecz
doskonalenia
i podwyższania
jakości
pracy szkoły.











13. Obserwacja zajęć
prowadzonych przez
opiekuna stażu i/lub
innych nauczycieli,
omawianie lekcji
i wyciąganie
wniosków
po zajęciach.
*przeprowadzanie
testów sprawdza-
jących wiadomo-
ści uczniów
*organizacja
szkolnego
konkursu mitolo-
gicznego dla klas 5
*przygotowanie
uczniów klas 6
do udziału
w kuratoryjnym
konkursie
przedmiotowym
*współorganizowanie
międzyszkolnego
konkursu
„Szóstoklasista na 5”



*wykorzystywanie
Internetu do pracy
*hospitacja według
harmonogramu cały
staż


IV 2010r.



X 2009r.





2010r.






cały
staż
cały
staż testy, sprawdziany



protokoły



protokoły





potwierdzenie






podanie adresów stron

karta hospitacji
14. Prowadzenie zajęć
w obecności
opiekuna , omawia-
nie zajęć,
wyciąganie
wniosków z lekcji.
*opracowanie
scenariuszy zajęć
*konsultacja, analiza,
ewaluacja cały
staż scenariusze zajęć
15. Opracowywanie
i udostępnianie
własnych materiałów. *opublikowanie
planu rozwoju
zawodowego
i wybranych
scenariuszy zajęć
w Internecie
cały
staż archiwizacja plików,
adresy stron w sieci

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1095


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!



Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.