AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Mieczysław Góralski, 2012-05-28
Białogard

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PROJEKT ROZWOJU NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOopr.: mgr Mieczysław Góralski§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


Zadania

1. Uzyskanie stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego.

2. Podwyższenie kwalifikacji – umiejętności i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Formy realizacji
ad 1
-ocena własnych możliwości, predyspozycji i umiejętności.
ad 2
-uczestniczenie w różnych formach szkolenia i doskonalenia zawodowego takich jak
konferencje, kursy i granty
- uzyskać kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia zajęć w zawodzie
elektryka.

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania

1. Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej
2. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy
3. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z
awansem zawodowym
Formy realizacji
ad 1
- obserwowanie aktualnych informacji na internetowych stronach edukacyjnych,
- dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami.
ad 2
- korzystanie z programów Microsoft Office oraz encyklopedii multimedialnych do
tworzenia pomocy dydaktycznych ,
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych na zajęciach w CKP.
ad 3

- sporządzenie wszystkich potrzebnych materiałów związanych z awansem
zawodowym nauczyciela przy pomocy komputera,
- regularne uzupełnianie zapisów w dokumentacji ”Awansu Zawodowego”.


§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.


Zadania
1. Praca na rzecz rady pedagogiczne
2. Praca na rzecz innych nauczycieli.

Formy realizacji

ad 1

- aktywne i pomysłowe uczestniczenie w posiedzeniach rad pedagogicznych.
- przybliżać na forum rady pedagogicznej zauważone trudności – problemy wynikające
z działalności placówki szkolnej

ad 2

- pomoc nauczycielom odbywającym staż na nauczyciela kontraktowego i
mianowanego
- udostępnianie informacji i materiałów umożliwiających właściwy i łatwiejszy rozwój
innym nauczycielom,
- udostępnianie innym nauczycielom opracowanych scenariuszy zajęć.
- przeprowadzanie zajęć otwartych dla innych nauczycieli
-prowadzenie spotkań zespołu przedmiotowego.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programy działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społecznąZdania
1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego
2. Przygotowanie i wdrożenie programu profilaktycznego.

Formy realizacji

ad 1
- opracowanie i wdrożenie programu mającego na celu wyrównanie szans uczniów
klas czwartych zdających egzaminy zewnętrzne w zawodzie technik mechanik
- podniesienie efektywności pracy z uczniami poprzez wprowadzenie indywidualnych
metod nauczaniaad 2


- opracowanie i wdrożenie programu profilaktyki poprawnej polszczyzny wśród
uczniów ,
- pedagogizacja rodziców poprzez szkolenia przeprowadzane na zebraniach
rodzicielskich,
- aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy,
- aktywny udział w zapobieganiu określonym formom słownictwa,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb wychowawczych uczniów

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania
1. Poszerzenie oferty dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej szkoły.
2. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przydatne w realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych szkoły.
3. Pozostałe działania na rzecz szkoły

Formy realizacji

ad 1

- przygotowywanie uczniów do zawodowych egzaminów zewnętrznych z
praktycznej części egzaminu – zajęcia dodatkowe.
- doradztwo uczniom i absolwentom szkoły
- rozwijanie przedsiębiorczości i możliwości na istniejącym regionalno-lokalnym
rynku pracy

ad 2

- uczestniczenie i ukończenie kursu oraz zdobycie kwalifikacji do nauczania w
zawodzie elektryk.

ad 3

- organizowanie wycieczek dla uczniów szkoły,
- aktywny udział w organizacji imprez szkolnych,
- pozyskiwanie materiałów przydatnych do rozwoju bazy dydaktycznej w CKP w
Białogardzie.
- nawiązanie współpracy z jednostkami gospodarczymi – instytucjami, celem
poszerzenia bazy materiałowo – dydaktycznej na rzecz szkoły

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


Zadania
1. Współpraca z organizacjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i szeroko pojętej edukacji.

Formy realizacji
- współpraca ze służbą zdrowia
- współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
- współpraca z policją i strażą miejską
- współpraca z kuratorem sądowym.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania
1. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły
2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z uczniem trudnym.
3. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego i wychowawczego

Formy realizacji
ad 1
- poznawanie sytuacji rodzinnej i wychowawczej uczniów poprzez rozmowy zbiorowe i
indywidualne z rodzicami i uczniami.
- diagnozowanie i opiniowanie uczniów ( np. sondaż, wywiad, ankieta )
- zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą wychowanków.

ad 2
- rozmowy z uczniem i rodzicami.
- wywiad środowiskowy,
- skierowanie do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
ad 3
- studium przypadku


Opracował: mgr Mieczysław Góralski
Wyświetleń: 1122


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.