Katalog

Ewa Górny, 2012-05-28
Bielsko-Biała

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju

- n +

Plan rozwoju zawodowego mgr Ewy Górny zatrudnionej w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej
Nauczyciel ubiega się o stopień zawodowy ,,nauczyciela dyplomowanego’’.
Plan opracowano dla stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy. Autor zastrzega sobie prawo zmiany planu zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

& 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
-analiza przepisów prawa oświatowego Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982, Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004
-zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych MEN, portalu Eduseek, Literka, itp.
-opracowanie planu rozwoju zawodowego
2.Udział w kursach ,,Awans zawodowy nauczyciela’’
3.Doskonalenie własnego warsztatu pracy przez udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach organizowanych przez WOM, OKE oraz wydawnictwa językowe.
4.Samodzielne studiowanie literatury fachowej, gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotowej: literatura,słowniki, plansze, itp.
5.Udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach doskonalenia swojego warsztatu pracy.
6.Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego.
7.Współpraca z wychowawcami klas- przekazywanie własnych obserwacji tyczących wyników w nauce angielskiego bądż zachowania.
8.Opieka nad pracownią języka angielskiego.
9.Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej różnych stylów uczenia się.
10. Opracowanie testów diagnostycznych z języka angielskiego.
& 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
1.Stosowanie technologii komputerowej przy opracowaniu testów,kartkówek oraz regulaminów konkursów.
2.Wykorzystywanie Internetu jako dodatkowego żródła wiedzy prawnej oraz w pracy dydaktycznej.
3.Wykorzystywanie innych technik multimedialnych podczas zajęć.
4.Ukończenie kursów i szkoleń z zakresu technologii komputerowej.
5.Wykorzystanie Internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw językowych.
6.Umieszczenie dwóch publikacji w Internecie.
7.Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
8.Zamieszczenie zatwierdzonego planu rozwoju w Internecie.

& 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i prowadzenie zajęć w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1.Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli
2.Współpraca z innymi nauczycielami języków obcych
-dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym podczas szkoleń
-wspólny wybór podręczników
-wspólna analiza wyników matury i innych egzaminów
3.Współpraca w tworzeniu i aktualizacji banku pomocy dydaktycznych
4.Objęcie opieki nad studentami filologii angielskiej ( w razie potrzeby)

& 8 ust.2 pkt a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.Opracowanie programu zajęć przygotowujących do matury oraz prowadzenie dodatkowych zajęć tego typu.
2.Opracowanie programu zajęć wyrównawnawczych oraz prowadzenie zajęć tego typu.
3.Opracowanie wraz z innymi nauczycielami regulaminu Szkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej.

& 8 ust.2 pkt.b
Coroczny udział w pracach OKE przy poprawie pisemnych prac maturalnych oraz jako przewodniczący komisji przy egzaminie ustnym.

& 8 ust.2 pkt.c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności w zakresie działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
1.Organizacja i przeprowadzenie corocznego konkursu Języka Angielskiego FOX.
2.Opracowanie regulaminu oraz przeprowadzenie konkursu z zakresu znajomości słownictwa i struktur gramatycznych lub realioznawstwa krajów anglojęzycznych.
3.Stała współpraca z księgarnią ,,Za Orłem’’.

& 8 ust.2 pkt.d
1.Uzyskanie umiejętności posługiwania się językie włoskim na poziomie zaawansowanym.

& 8 ust.2 pkt.5
1.Szczególowa analiza dwóch przypadków oraz systematyczna praca nad rozwiązaniem problemów tych uczniów.
2.Stała współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami uczniów mających problemy wychowawcze oraz trudności w nauce.

Wyświetleń: 1329


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.