Katalog

Marcin Karcz, 2012-05-28
Piszczac

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Marcin Karcz
Szkoła: Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego
w Dołdze, Gimnazjum Publiczne nr 2
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2012
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Korolczuk
Dyrektor Szkoły: mgr Grzegorz Michalczuk

Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających
z wymagań rozporządzenia MEN
z dnia 1 grudnia 2004r. Zadania
i
formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie
w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły:
a. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
b. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• współorganizacja zabaw (dyskotek) szkolnych,
• współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez,
c. Współpraca z dyrektorem szkoły:
• wsparcie w tworzeniu strony
internetowej szkoły, wszelkich informacji dotyczących pracy szkoły np.: o egzaminach, czy organizowanych przetargach.
2. Realizacja zadań edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych.
a. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
b. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
c. Współpraca z rodzicami (zebrania, rozmowy telefoniczne i spotkania indywidualne).

zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

w okresie trwania stażu

w okresie trwania stażu

wg terminarza w okresie trwania stażu
w okresie trwania stażu
Potwierdzenie obecności na szkoleniach RadyPotwierdzenia


aktualne dane na stronie szkołyPotwierdzenia§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym – radach szkoleniowych.
2. Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
a. konferencje szkoleniowe
b. warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego.
3. Udział w pracach zespołu językowego.
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej
i metodycznej.
5. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa.
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
a. Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
b. Tworzenie bazy łączy do stron WWW
z materiałami dydaktycznymi.


w okresie trwania stażu.
Zaświadczenie
z ukończonego szkolenia.

Potwierdzenia.


Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma
Baza łączy

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza ustaw i rozporządzeń dotyczących systemu oświaty.
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

w okresie trwania stażu
Potwierdzenia
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Poznanie procedur awansu
zawodowego nauczycieli:
a. Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
b. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z późniejszymi zmianami
c. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
d. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się
o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu zawodowego.
3. Współpraca z opiekunem stażu.
a. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
b. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
c. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
d. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
e. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
f. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
a. Analiza i wybór programów nauczania
w oparciu o merytoryczne jego wartości.
b. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.
c. Stosowanie aktywnych metod nauczania.
d. Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
e. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
5. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniami z innymi, publikowanie własnych prac:
a. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
b. Publikacja scenariuszy lekcji.
6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne.

w okresie trwania stażuwrzesień 2009


wrzesień 2009

raz w miesiącu

w ciągu całego roku szkolnego.
w okresie trwania stażu


Potwierdzenia
Notatki

Wniosek

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Konspekty


Konspekty

Konspekty

Kryteria oceniania – plany wynikowe
przedmiotowe systemy oceniania


Notatka

Pliki i artykuły na stronach WWW.Potwierdzenie

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpraca przy przygotowaniu uroczystości szkolnych.
2. Przygotowanie ściennych gazetek
o różnorodnej tematyce.
3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
4. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką
i zachowaniem.
5. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów.
6. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.
7. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego – praca z uczniem zdolnym
i mającym trudności w nauce.
8. Kontakty z Pedagogiem Szkolnym.
9. Rozmowy z rodzicami – w ramach „dni otwartych szkoły”.
10. Podejmowanie działań naprawczych
i korygujących.

według planu
w okresie trwania stażu
w okresie trwania stażuw okresie trwania stażu

Scenariusze
Potwierdzenie

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.
2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, publikacje.
3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
4. Opracowanie pomocy dydaktycznych.
5. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera
i Internetu.
6. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

w okresie trwania stażu
Potwierdzenia


Adres stronyZaświadczeniaKonspekty


Plan rozwoju zawodowego

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej
i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, zespołem wychowawczym
i pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych
4. Pedagogizacja rodziców – współpraca
z rodzicami.
5. Opieka nad uczniami uzdolnionymi (koło
j. angielskiego, indywidualna pomoc w przygotowani do konkursów)
6. Organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

w okresie trwania stażu
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Zapoznanie z dokumentacją szkoły: statutem, WSO, planami, regulaminami
i programami itp.
3. Aktywny udział w tworzeniu
i modyfikowaniu podstawowych dokumentów szkolnych.
4. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.
5. Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym
i przedmiotowym systemem oceniania, systematyczne przypominanie zasad oceniania..


w okresie trwania stażu


wg potrzeb


wg potrzeb


w okresie trwania stażu

Notatki


Potwierdzenia

Plan może ulec modyfikacji i uaktualnieniom adekwatnie do potrzeb szkoły i nauczyciela.

Opracował
mgr Marcin Karcz


Zatwierdzam do realizacji


……………………………………………
Miejscowość, data, pieczęć i podpis dyrektora
Wyświetleń: 1320


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.