Katalog

Mieczysław Góralski, 2012-05-23
Białogard

Zawodowe, Projekty edukacyjne

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH „Zajęcia praktyczne – sprawdź teorię w praktyce”

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH
„Zajęcia praktyczne – sprawdź teorię w praktyce”

I. WSTĘP.
W obecnych czasach mechanika w wydaniu praktycznym, jest jedną z ważniejszych dziedzin kształcenia zawodowego. Uczniowie klas technikum, kształcący się w zawodzie technik mechanik, w niedalekiej przyszłości zmierzą się z trudem egzaminu z przygotowania zawodowego dlatego nauczyciele robią wszystko aby ułatwić to młodzieży. Zanim to nastąpi, uczniowie borykają się z poważnymi problemami w ramach przedmiotów zawodowych, gdzie teorię trzeba zrozumieć i zastosować w praktyce a z obserwacji wiem że czas przeznaczony do opanowania programu na zajęciach praktycznych nie dla wszystkich jest wystarczający. Mając to na uwadze postanowiłem opracować program zajęć pozalekcyjnych tzw. wyrównawczych, pokazujących młodzieży jak należy łączyć teorię z praktyką, przez co zrozumienie szeroko pojętej mechaniki stanie się znacznie łatwiejsze i prostsze.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU.
Program zajęć wyrównawczych „Zajęcia praktyczne – sprawdź teorię w praktyce” opracowałem z myślą o ucz¬niach klasy technikum mechanicznego które przeprowadzane będą w wymiarze 40 godzin realizowane w systemie 2 godzinnym co drugi tydzień z określonej partii materiału. Zadaniem tego programu jest ułatwienie przyswojenia wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych w ramach realizacji programu nauczania oraz zrozumienie i zastosowanie teorii w działaniach praktycznych. Pozwala to na realizację oczekiwań uczniów, przekazanie wiedzy, która będzie przydatna w życiu , a jego treści powinny zachęcić ucznia do samodzielnych działań przy zastosowaniu odpowiednich metod nauczania, które rozwijają jego swobodę w dochodzeniu do wiedzy, rozbudzają podmiotowy udział ucznia w edukacji oraz kształcą motywację do pracy nad sobą i rozwijaniem swoich zdolności i zainteresowań.


III. CELE PROGRAMU
Uczestniczenie w pozalekcyjnych zajęciach w ramach zajęć wyrównawczych ma przede wszystkim na celu rozwój osobowości ucznia, kształtowanie umiejętności praktycznych i samodzielnego myślenia, rozwiązywanie postawionych problemów, a także sprzyjanie ogólnemu wykształceniu w tym:
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań mechaniką,
• odpowiednie wykorzystywanie dostępnych danych zawartych w dokumentacji technicznej,
• kształtowanie odpowiedzialności za wspólne mienie,
• kształtowanie postaw twórczych,
• wyrabianie roztropności i samokontroli,
• zrozumienie, czym zajmuje się dziedzina mechaniki i jaka jest jej rola we współczesnym świecie.
Cele szczegółowe;
• umiejętne posługiwanie się narzędziami pomiarowymi
• prawidłowe wykonywanie rysunków roboczych i dobór baz pomiarowych
• właściwa regeneracja i ostrzenie narzędzi
• opanowanie czynności manualnych przewidzianych programem nauczania
• bezpieczne i właściwe mocowanie przedmiotów i narzędzi
• umiejętność projektowania prostych procesów technologicznych
• znajomość obsługi maszyn analogowych
• przestrzeganie zasad bhp obowiązujących na działach
IV. OSIĄGANIE CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA.
Bardzo ważnym elementem osiągnięcia zakładanych celów kształcenia i wychowania jest umiejętność stworzenia warunków, które będą sprzyjały powstawaniu korzystnej atmosfery uczenia się i nauczania. Jest to o tyle istotne, że na zajęcia wyrównawcze, uczeń przychodzi z własnej i nieprzymuszonej woli, ponieważ są one nadobowiązkowe. Dlatego ważny jest dobór odpowiednich metod nauczania, środków dydaktycznych oraz kontroli osiągnięć, gdyż uczeń uczestniczy w takich zajęciach po to, by lepiej zrozumieć i wiedzieć więcej, a z wyników swojej pracy nie jest rozliczany za pomocą klasycznej oceny. Dobór tych metod powinien sprzyjać harmonijnej współpracy pomiędzy uczniem, a nauczycielem w celu osiągnięcia możliwie najlepszych efektów.

V. UWAGI O REALIZACJI.
Zajęcia będą odbywać się w budynku CKP, gdzie udostępnione będą w zależności od potrzeb odpowiednie materiały i stanowiska do ćwiczeń. Uczniowie podzieleni na grupy 2-3 osobowe będą mieli do dyspozycji oddzielne stanowiska, na których będą wykonywać określone ćwiczenia.
Główną metodą pracy podczas zajęć praktycznych będzie praca w grupach, która może być poprzedzona krótkim, ustnym przypomnieniem wiadomości z zakresu wykonywanego ćwiczenia.
Zadaniem nauczyciela będzie zachęcanie uczniów do:
• pracy zespołowej,
• zwiększenia własnej aktywności w pracach zespołu,
• samodzielnego doboru przyrządów pomiarowych i narzędzi,
• umiejętnego wykorzystywania informacji zamieszczonych w dokumentacji technicznej czy też w Internecie, literaturze fachowej, tablic itp.
W zależności od oczekiwań i potrzeb uczniów istnieje możliwość czasowego dopasowania bądź przesunięcia określonych treści kształcenia.
Zajęcia w ramach zajęć wyrównawczych i ich treści będą realizowane w zależności od potrzeb edukacyjnych i stopnia zaawansowania uczniów.

VI. ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW.
W ramach zajęć wyrównawczych zakłada się uzyskanie przez uczniów następujących kompetencji:
• pozytywne nastawienie do przedmiotu „Zajęcia praktyczne”,
• stosowanie zasad BHP,
• rozwiązywanie problemów w pracy indywidualnej i zespołowej,
• umiejętne korzystanie ze źródeł informacji,
• właściwa obsługa przyrządów pomiarowych,
• umiejętne korzystanie z dokumentacji technicznej,

VII. SPRAWDZANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.
Ocena postępów uczestników zajęć wyrównawczych jest bardzo istotna przede wszystkim dla nauczyciela, który powinien uzyskać jak najwięcej informacji o przystępności i efektywności prowadzenia zajęć. Ważną sprawą jest również stopień zainteresowania uczniów danym zagadnieniem, gdyż wskaże to nauczycielowi właściwą drogę w planowaniu dalszej pracy w ramach zajęć wyrównawczych. Dlatego też sama ocena będzie się ograniczać do obserwacji takich elementów jak:
• poprawność wykonania otrzymanych zadań,
• ilość zrealizowanych zagadnień z ćwiczenia,
• praca grupowa przy realizacji zagadnienia,
• zaangażowanie uczniów,
• właściwe stosowanie metod i środków dydaktycznych,
• poprawność wypowiedzi uczniów,
• stopień wykorzystania przez ucznia pomocy dydaktycznych i unikanie sytuacji stwarzających zagrożenia,
Natomiast wymierną formą sprawdzenia i oceny osiągnięć uczniów, którą zamierzam przeprowadzić będzie prezentacja swoich prac przed innymi uczniami na zajęciach lekcyjnych.
Zakładam również wypełnienie przez uczestników zajęć ankiety dotyczącej przede wszystkim treści programowych realizowanych na zajęciach wyrównawczych, sposobu prowadzenia zajęć, a także zakresu zdobytej wiedzy oraz poziomu nabytych umiejętności. Wyniki ankiety będą stanowić dla mnie cenną informację na przyszłość, zwłaszcza przy opracowywaniu kolejnych programów nauczania w ramach wyrównywania szans czy też przygotowania do egzaminu zawodowego dla młodzieży.

Mieczysław
Góralski

Wyświetleń: 1177


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.