AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Bukowska-Kaczmarczyk, 2012-05-07
Chorzów

Joanna Mały-Wieczorek , Adam Balon
Biologia, Projekty edukacyjne

KRAJOBRAZ WIEJSKI SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

- n +

KARTA PROJEKTU

TEMAT PROJEKTU
KRAJOBRAZ WIEJSKI W NASZYM MIEŚCIE

(KRAJOBRAZ WIEJSKI SIEMIANOWIC ŚL.)
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
Marzec-kwiecień 2012

CELE PROJEKTU 1. Zaciekawienie światem przyrodyna podstawie jedynej wiejskiej dzielnicy Siemianowic Śl.
2. Stawianie hipotez na temat zjawisk i procesówprzyrodniczych
3. Praktyczne wykorzystanie wiedzy
4. Poznawanie przyrody
5. Obserwacje

CELE OPERACYJNE PROJEKTU 1. Ja i moje otoczenie. Uczeń :
1.1 wymienia przyklady roslin i ziwrząt hodowlanych Przełajki
1.2 podaje przykłady roślin i zwierząt dzikożyjących w Przełajce
2. Orientacja w terenie
2.1 orientuje plan i mapęw terenie
2.2 posługuje się mapą i legendą
2.3 identyfikuje na mapie i planie kluczowe obiekty przełajki
3. Najbliższa okolica
3.1 rozpoznaje składniki krajobrazu
3.2 dokonuje obserwacji organizmów łąkowych, pla, zarośli nadrzecznych i wód powierzchniowych
3.3 podaje nazwy organizmów wyzej wymienionych środowisk z uwzględnieniem gatunków chronionych
4. Człowiek a środowisko
4.1 dokonuje obserwacji stopnia zanieczyśczenia
4.2 przeprowadza doświadczenia wykazjujące zanieczyszczenie wody i powietrza
4.3 porównuje stopieńzanieczyszczenia terenów wiejskich z centrum miasta
4.4 wyjaśnia wpływ codziennych zachowań oraz działalności przemysłowej i transportu na stan środowiska w obserwowanych dzielnicach Śiemianowic Śl.
5. Krajobrazy Polski i Europy
51. Charakteryzuje krajobraz wielkomiejski, przemysłowy i rolniczy

ZESPÓŁ UCZNIOWSKI imię i nazwisko ucznia podpisy uczniów


NAUCZYCIEL OPIEKUN imię i nazwisko nauczyciela podpis nauczyciela

Załącznik nr 2
KONTRAKT
Zawarty pomiędzy uczniami biorącymi udział w projekcie edukacyjnym:……………………………
………………………………………………………………………………………………………… ,
a opiekunem projektu…………………………………………………………………………………… .
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: ………………………………………………………….. .


Ja, niżej podpisany/ -a , po zapoznaniu się z dokumentacją i założeniami projektu zobowiązuję się do:
1. Regularnego uczestnictwa w zajęciach konsultacyjnych.
2. Aktywnego udziału w jego realizacji aż do całkowitego zakończenia prac.
3. Wywiązywania się z przydzielonych mi zadań.
4. Stosowania się do kryteriów oceniania mojego współuczestnictwa w powstającym przedsięwzięciu.

Opiekun projektu zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia konsultacji według ustalonego harmonogramu.
2. Pomocy uczniom na każdym etapie projektu.
3. Informowania na bieżąco o postępach w pracy, tempie realizacji, itp.


Konsekwencje za niedotrzymywanie terminów dotyczących realizacji wykonywanych zadań
W przypadku niedotrzymania terminu przedstawienia efektów pracy do oceny uczeń otrzyma ustne upomnienie i możliwość uzupełnienia braków w ciągu trzech dni. Jednocześnie przedstawi wyjaśnienie powodów niedotrzymania terminów na forum grupy w obecności nauczyciela.


Data zawarcia Kontraktu Podpisy uczniów i nauczyciela
……………………………… ………………………………………


Załącznik nr 3
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Lp. Zadania Osoby odpowiedzialne Termin
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7 Przedstawienie tematu projektu
Wyjaśnienie celu i założeń projektu
Podział uczniów na grupy zadaniowe.
Wybór lidera grupy.
Przekazanie instrukcji do realizacji projektu
Podpisanie kontraktu
Przedstawienie kryteriów oceniania
Nauczyciel
uczniowie
1marzec 2012

2.1 Kontrola materiałow zgromadzonych przez uczestników projektu na podstawie publikacji o Siemianowicach Nauczyciel
uczniowie 15 marzec 2012

3.1
3.2 Zapoznanie z efektami pracy zespołow zadaniowych
Przekazanie sugestii dotyczących prezentacji projektu Nauczyciel
uczniowie 29 marzec 2012
4.1 Podsumowanie i prezentacja projektu Nauczyciel
uczniowie 22 kwiecień 2012
W ramach obchodów Dnia Ziemi


Załącznik nr 4
KRYTERIA OCENIANIA
Wybór tematu projektu, ustalenie zagadnień istotnych dla wykonania pracy projektowej Wybór tematu projektu Samodzielny 3 pkt.
Przy wykorzystaniu sugestii nauczyciela 2 pkt.
Przyjęcie tematu zaproponowanego przez nauczyciela 1 pkt.
Ustalenie zagadnień istotnych dla wykonania pracy projektowej Samodzielny 3 pkt.
Przy niewielkiej pomocy nauczyciela 2 pkt.
Przy znacznej pomocy nauczyciela 1 pkt.
Trafność doboru źródeł informacji Trafne i różnorodne 2 pkt.
Trafne, ale mało zróżnicowane 1 pkt.
Nietrafne 0 pkt.
Planowanie pracy – podział zadań w grupie Podział pracy w grupie Samodzielny 2 pkt.
Przy pomocy nauczyciela 1 pkt.
Praca w zespole Wszyscy czynnie uczestniczą 2 pkt.
Część uczniów współpracuje 1 pkt.
Brak współpracy 0 pkt.
Wykonywanie zaplanowanych działań Wykazywanie wysokiego stopnia kreatywności i inicjatywy 3 pkt.
Wykazywanie kreatywności i inicjatywy w niektórych elementach prac projektowych 2 pkt.
Odtwórcze podejście do wykonywanych zadań 1 pkt.
Terminowość Wszystkie prace wykonane w zaplanowanym terminie 2 pkt.
Drobne odstępstwa od harmonogramu prac 1 pkt.
Prace wykonywane nieterminowo 0 pkt.

17 celujący
16 – 15 bardzo dobry
14 – 12 dobry
11 – 9 dostateczny
8 – 6 dopuszczający
5 – 0 niedostateczny


Załącznik nr 5

HARMONOGRAM KONSULTACJI
(Tabela wypełniana sukcesywnie w czasie realizacji projektu)

Terminy Temat Uwagi Podpis nauczyciela

Załącznik nr 6
KARTA OBSERWACJI ZACHOWAŃ W GRUPIE
(wypisuje każdy uczeń biorący udział w projekcie)
Całkowicie się zgadzam Raczej się zgadzam Częściowo się zgadzam Raczej się nie zgadzam Całkowicie się nie zgadzam
Moja grupa Zakreśl w kółko właściwą odpowiedź
Miała określone cele
5
4
3
2
1
Terminowo realizowała zadania
5
4
3
2
1
Podejmowała wspólnie decyzje
5
4
3
2
1
Członkowie mojej grupy Zakreśl w kółko właściwą odpowiedź
Słuchali sie nawzajem
5
4
3
2
1
Pomagali sobie wzajemnie
5
4
3
2
1
Szanowali odmienne punkty widzenia
5
4
3
2
1
Wszyscy byli zaangażowani
5
4
3
2
1


Załącznik nr 7
KARTA SAMOOCENY UCZNIA


PYTANIA TWOJE ODPOWIEDZI
Czy w terminie realizowałeś przyjęte zadania?

Z którym zadaniem były największe trudności?

Czy czułeś się włączony do pracy w grupie?

Co należałoby usprawnić w pracy grupy?

Jakie są korzyści pracy w zespole?
Jakie są wady?


Jak sie pracowało z dorosłymi?

Co zrobiłbyś inaczej, gdybyś zaczynał nowy projekt?Załącznik nr 8
KARTA EWALUACJI PROJEKTU
Uczestniczyłeś w projekcie. Zastanów się i oceń (w skali od 1-min do 6 – max,
stawiając znak X).
.
1. Czy interesował Cię temat realizowany w projekcie ?

1…… 2…… 3….. 4….. 5…… 6…..

2. W jakim stopniu Twoim zdaniem zostały zrealizowane cele projektu ?

1…… 2…… 3….. 4….. 5…… 6…..

3. Czy czas przeznaczony na realizację projektu był efektywnie wykorzystany ?

1…… 2…… 3….. 4….. 5…… 6…..

4. Na ile oceniasz nabyte w trakcie realizacji projektu nowe umiejętności ?

1…… 2…… 3….. 4….. 5…… 6…..

5. W jakim stopniu miałeś możliwość podawania własnych pomysłów projektu ?

1…… 2…… 3….. 4….. 5…… 6…..

6. Czy konsultacje prowadzone przez nauczycieli wystarczały, aby grupy mogły dobrze wykorzystywać przydzielone zadania ?

1…… 2…… 3….. 4….. 5…… 6…..

7. Jak ocenisz atmosferę panującą między uczestnikami projektu podczas jego realizacji?

1…… 2…… 3….. 4….. 5…… 6…..
8. Czy odpowiadał Ci system oceniania projektu ?

1…… 2…… 3….. 4….. 5…… 6…..

9. Czy chciałbyś uczestniczyć w realizacji kolejnych projektów ?

TAK NIE

10. Co szczególnie Cię zainteresowało?…………………………………………………… ………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..

11. Czy na przyszłość proponujesz jakieś zmiany w sposobie prowadzenia zajęć ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Czy uważasz, że tego rodzaju zajęcia powinny być częściej realizowane przez szkołę, do której uczęszczasz ?
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..Załącznik nr 9
GRUPY ZADANIOWE
ZADANIE FORMY REALIZACJI
Charakterystyka geograficzna Przełajki  Fotografia
 Połozenie i elementy krajobrazu (rzeka, staw,dopływ)-mapka
 Zróznicowanie terenu
 Rodzaje środowisk przyrodniczych
 Lokalizacja na mapie Polski, regionu,miasta
Kultura dzielnicy  Fotografia
 Przygotowanie mapy ze zdjęciami obiektów
 Stroje regionalne
 Obrzędy
 Potrawy
 Zabytki
 Legendy - Wywiady z mieszkańcami
Flora dzielnicy  Fotografie
 Rosliny uprawne (pola, ogrody) i ich wykorzystanie
 Rośliny środowisk naturalnych z uwzglednieniem roslin chronionych
 Zielnik, suszki, koszyk warzyw i owoców
Fauna dzielnicy  Zwierzeta chodowlane Przełajki i ich wykorzystanie
 Zwierzeta środowisk naturalnych z uwzglednieniem zwierząt chronionych
 Wywiady, fotografie
Stan środowiska przyrodniczego przełajki na tle miasta Siemianowic Śl.  Fotografie i doświadczenia
 Badanie stopnia zapylenia : Przełajka – Centrum
 Liście z taśmą, słoik z wodą(opadową) i odsączanie na bibule (filtr)
 Obserwacja nateżenia hałasu
 Obserwacja natęzenia ruchu o róznych porach dnia
 Porównanie i zestawienie wyników obserwcji (tabelarycznie)
Zespół techniczny  Łaczność z mediami – szkolna strona internetowa, gazeta UM
 Zaproszenia VIPów
 Ulotki
 Nadzorowanie prac wszystkich zespołow w ujeciu technicznym- fotografie, przygotowanie plakatów, mapek
 Przygotowanie prezentacji – ustwianie banerów
 Nagłosnienie i oświetlenie prezentacji projektu
 Dokumentacja fotograficznaprzebiegu i podsumowania projektu (prezentacji) w celu wykonania prezentacji multimedialnej
INSTRUKCJA PRACY GRUPY ZADANIOWEJ NR1.
Charakterystyka geograficzna Przełajki.

Zadania (co trzeba wykonać?):
 Dokumentuj pracę zespołu fotografiami.
 Określ położenie Przełajki względem innych dzielnic Siemianowic (miast sąsiednich) posługując się planem miasta Siemianowice Śl., a także położenie dzielnicy w regionie i Polsce.
 Wykonaj prostą mapkę Przełajki zaznaczając na niej elementy krajobrazu: rzekę, dopływ rzeki, pola, zarośla nadrzeczne, stawy, główne zabudowania, główne drogi.
 Na wykonanej mapce zaznacz najwyżej i najniżej położone punkty dzielnicy.
 Krótko opisz krajobraz Przełajki z uwzględnieniem wymienionych wyżej i zaznaczonych na mapce elementów. Zwróć uwagę na rolę jaką w tym krajobrazie pełni (i pełniła kiedyś) jedyna siemianowicka rzeka – Brynica.
 Krótko scharakteryzuj główne rodzaje środowisk przyrodniczych dzielnicy: pola, łąki, zarośla nadrzeczne, ogrody przydomowe, ugory itp.
Pomoce, z których możesz skorzystać:
 Plan miasta Siemianowice.
 Wszelkie przewodniki i inne książki opisujące nasze miasto. (sprawdź w bibliotece szkolnej).
 Kompas.
 Informacje z prasy lokalnej.
 Informacje pozyskane od mieszkańców Przełajki.
 Aparat fotograficzny.

INSTRUKCJA PRACY GRUPY ZADANIOWEJ NR 2.
Kultura dzielnicy.

Zadania (co trzeba wykonać?):
 Dokumentuj pracę zespołu fotografiami.
 Wykonaj fotografie najważniejszych i ciekawych obiektów Przełajki (kościół, kapliczki, krzyż przydrożny, resztki zabudowań młyna itp.).
We współpracy ze znajomymi z Przełajki lub Bańgowa (wywiady!), a także w oparciu o wiadomości
z publikacji książkowych i prasowych przygotuj informację o:
 Najstarszych zabytkach dzielnicy.
 Strojach regionalnych.
 Obrzędach i zwyczajach kultywowanych w Przełajce.
 Charakterystycznych potrawach.
 Legendach z Przełajki, Bańkowa i Michałkowic.
Pomoce, z których możesz skorzystać:
 Plan miasta Siemianowice.
 Wszelkie przewodniki i inne książki opisujące nasze miasto. (sprawdź w bibliotece szkolnej).
 Informacje z prasy lokalnej.
 Informacje pozyskane od mieszkańców Przełajki.
 Aparat fotograficzny.

INSTRUKCJA PRACY GRUPY ZADANIOWEJ NR 3.
Flora dzielnicy.

Zadania (co trzeba wykonać?):
 Dokumentuj pracę zespołu fotografiami.
W oparciu o źródła książkowe, a przede wszystkim o wiadomości uzyskane od mieszkańców Przełajki, Bańkowa i okolic, a także własne obserwacje przygotuj:
 Listę roślin, które stale, bądź okresowo uprawia się w Przełajce. Zwróć uwagę na podział na rośliny zbożowe i okopowe. Dowiedz się czym różnią się zboża jare od ozimych. Krótko scharakteryzuj na czym polega ich znaczenie dla człowieka.
 Uzyskane informacje postaraj się zaznaczyć na planie dzielnicy.
 Listę drzew i krzewów owocowych oraz warzyw tutaj uprawianych. Krótko scharakteryzuj na czym polega ich znaczenie dla człowieka.
 Listę najpopularniejszych roślin dziko rosnących - szczególnie wzdłuż rzeki Brynicy. Dowiedz się czy wśród roślin tu występujących można zobaczyć gatunki chronione.
 Zielnik obejmujący najważniejsze rośliny z tego terenu (zboża, drzewa i krzewy owocowe, pospolite rośliny dziko rosnące). Pamiętaj! Nie zbieraj roślin chronionych. Możesz przygotować także „suszki” roślin, koszyk warzyw i owoców, fotografie.
Pomoce, z których możesz skorzystać:
 Plan miasta Siemianowice.
 Wszelkie przewodniki i inne książki opisujące nasze miasto. (sprawdź w bibliotece szkolnej).
 Informacje z prasy lokalnej.
 Informacje pozyskane od mieszkańców Przełajki.
 Przewodniki do rozpoznawania pospolitych roślin.
 Strony internetowe z rysunkami i fotografiami roślin chronionych, zbóż, warzyw, drzew owocowych itp.
 Aparat fotograficzny.

INSTRUKCJA PRACY GRUPY ZADANIOWEJ NR 4
Fauna dzielnicy.

Zadania (co trzeba wykonać?):
 Dokumentuj pracę zespołu fotografiami.
 Dowiedz się, gdzie w Przełajce znajdują się ostatnie gospodarstwa rolne.
 W oparciu o informacje uzyskane od mieszkańców Przełajki i okolic sporządź listę zwierząt nadal tu hodowanych. Krótko scharakteryzuj na czym polega ich znaczenie dla człowieka.
 Na podstawie danych z literatury o Siemianowicach i obserwacji własnych (!) podaj przykłady zwierząt dziko tutaj żyjących. Zwróć uwagę na ptaki, ssaki i owady. Ustal, które z nich można w Siemianowicach zobaczyć tylko tutaj? Jaka może być przyczyna tego zjawiska?
 Dowiedz się, które ze zwierząt tu występujących podlegają ochronie gatunkowej.

Pomoce, z których możesz skorzystać:
 Plan miasta Siemianowice.
 Wszelkie przewodniki i inne książki opisujące nasze miasto. (sprawdź w bibliotece szkolnej).
 Informacje z prasy lokalnej.
 Przewodniki do rozpoznawania pospolitych zwierząt – owadów, ssaków, ptaków.
 Odpowiednie strony internetowe.
 Informacje pozyskane od mieszkańców Przełajki.
 Aparat fotograficzny.

INSTRUKCJA PRACY GRUPY ZADANIOWEJ NR 5
Stan środowiska przyrodniczego Przełajki na tle miasta Siemianowic Śl.

Zadania (co trzeba wykonać?):
 Dokumentuj pracę zespołu fotografiami.
 Wykonaj proste doświadczenia, które porównają stan zanieczyszczenia pyłem w przełajce i centrum Siemianowic (np. w miejscu Twojego zamieszkania).
1. Przykład doświadczenia:
Przygotuj 2 takie same słoiki. Oba napełnij do ½ wodą. Jeden z nich ustaw na parapecie okna swojego mieszkania, drugi ustaw – w podobnych warunkach – np. u swojego znajomego mieszkającego w Przełajce. Po 5 dniach przesącz wodę ze słoików przez filtry do kawy (wodę z każdego słoika osobno). Porównaj ilość zanieczyszczeń na obu filtrach.
2. Przykład doświadczenia:
Przygotuj taśmę klejącą. Przy pomocy taśmy zbierz zanieczyszczenia z kilku liści krzewów rosnących w centrum miasta i kilku liści krzewów rosnących w Przełajce. Otrzymane fragmenty taśmy klejącej
z zebranymi zanieczyszczeniami naklej na kartkę białego papieru. Porównaj ilość zebranych zanieczyszczeń z obu miejsc.
 Porównaj hałas w centrum Siemianowic i w Przełajce np. poprzez policzenie samochodów przejeżdżających koło obserwatora w ciągu 5 minut.
 Przedstaw uzyskane wyniki w postaci prostej tabeli.
Pomoce, z których możesz skorzystać:
 Plan miasta Siemianowice.
 Wszelkie przewodniki i inne książki opisujące nasze miasto. (sprawdź w bibliotece szkolnej).
 Informacje z prasy lokalnej.
 Słoiki, filtry do kawy, papier, taśma klejąca.
 Informacje pozyskane od mieszkańców Przełajki.
 Aparat fotograficzny.


INSTRUKCJA PRACY GRUPY ZADANIOWEJ NR 6.
Zespół techniczny.

Zadania (co trzeba wykonać?):
 Dokumentuj pracę zespołu fotografiami.
 Postaraj się zainteresować (we współpracy z nauczycielem przyrody) projektem administratora szkolnej strony internetowej, ewentualnie strony miejskiej, prasy lokalnej.
 Przygotuj zaproszenia na prezentacje podsumowującą projekt dla Ważnych Osób (listę uzgodnij z nauczycielem).
 Przygotuj ulotkę reklamującą projekt.
 Współpracuj, na bieżąco, z pozostałymi zespołami (fotografie, plakaty, mapki).
 Przygotuj scenografię sali, w której odbędzie się prezentacja projektu.
 Przygotuj sprzęt audio – video, nagłośnienie niezbędne do prezentacji projektu.
 Przygotuj dokumentację fotograficzną przebiegu i podsumowania projektu (prezentacji) w celu wykonania prezentacji multimedialnej.
Pomoce, z których możesz skorzystać:
 Plan miasta Siemianowice.
 Wszelkie przewodniki i inne książki opisujące nasze miasto. (sprawdź w bibliotece szkolnej).
 Informacje z prasy lokalnej.
 Sprzęt audio – video, sprzęt nagłaśniający.
 Materiały pozyskane od pozostałych zespołów (mapy, zielniki, warzywa, owoce, zielniki, fotografie, plakaty itp.)
 Aparat fotograficzny.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 877


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.