Katalog

Romana Korytna, 2012-05-02
Gostyń

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO
W CELU UZYSKANIA AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOmgr Romana Korytna
nauczyciel języka niemieckiego

Wykształcenie: wyższe magisterskie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2011r.


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. nr 260 poz. 2593) oraz z 14 listopada 2007 r. (Dz. U. nr 214, poz. 1580)§ 8 ust. 2 pkt. 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJACYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

ZADANIA
I. Poznanie i pogłębianie wiedzy na temat procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
FORMY REALIZACJI
- analiza dokumentów prawa oświatowego
- konsultacje z doradcą metodycznym
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- projekt planu rozwoju
- sporządzenie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju

ZADANIA
II. Organizacja oraz ewaluacja własnego warsztatu pracy
FORMY REALIZACJI
- wyszukiwanie i tworzenie własnych pomocy dydaktycznych
- studiowanie literatury pedagogicznej
- opieka nad gabinetem języka niemieckiego
- praca w komisjach i zespołach w szkole
- przeprowadzenie ankiet i wywiadów wśród rodziców i uczniów
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- kartkówki foliogramy, sprawdziany
- zdjęcia
- potwierdzenie udziału
- analizy ankiet

ZADANIA
III. Poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły
FORMY REALIZACJI
- uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez ODN
- systematyczne monitorowanie ofert wydawniczych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- potwierdzenie udziału w kursach szkoleniowych

ZADANIA
IV. Doskonalenie umiejętności wychowawczych
FORMY REALIZACJI
- prowadzenie zajęć w celu pedagogizacji rodziców
- udział w wybranych szkoleniach
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- zaświadczenia
- pisemne potwierdzenie rodziców

ZADANIA
V. Realizacja zadań wpływających na podniesienie jakości szkoły
FORMY REALIZACJI
- organizacja wigilii klasowej
- organizacja różnych imprez szkolnych jako opiekun Samorządu Uczniowskiego
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych z języka niemieckiego ( rozwijanie zainteresowań uczniów językiem niemieckim
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- lista uczestników
(protokół), scenariusze

ZADANIA
VI. Współpraca z wychowawcami klas
FORMY REALIZACJI
- przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce oraz zachowania uczniów
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- pisemne potwierdzenia nauczycieli


§ 8 ust. 2 pkt. 2
WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

ZADANIA
I. Wykorzystanie technologii komputerowej
FORMY REALIZACJI
- opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych
- graficzne opracowanie zasad gramatycznych z języka niemieckiego dla uczniów (wizualizacje)
- przygotowanie dla rodziców arkusza informacyjnego o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- sprawdziany, testy, plany wynikowe


ZADANIA
II. Stosowanie internetu w życiu zawodowym
FORMY REALIZACJI
- wyszukiwanie aktów normatywnych dotyczących nauczanego przedmiotu, podstaw programowych, standardów wymagań egzaminacyjnych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- przykładowe adresy stron internetowych

ZADANIA
III. Zachęcanie uczniów do korzystania z internetu
FORMY REALIZACJI
- przekazywanie uczniom ciekawych adresów stron internetowych o tematyce związanej z krajami niemieckojęzycznymi
- przygotowanie przez uczniów wskazanych zadań domowych (analiza zgromadzonych przez uczniów materiałów na dany temat pod kątem ich przydatności do opracowania tematu – wybór istotnych treści)
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- przykładowe adresy stron internetowych

ZADANIA
IV. Wykorzystanie różnych źródeł komunikacji
FORMY REALIZACJI
- gromadzenie i wykorzystanie płyt CD, DVD tematycznie związanych z treściami zajęć
- wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multmedialnych (rzutnik, magnetofon)
- wykorzystanie innych źródeł komunikacji takich jak gazety, czasopisma
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- notatka

ZADANIA
V. Przygotowanie w programie PowerPoint prezentacji multimedialnej
FORMY REALIZACJI
- wykorzystanie przygotowanej prezentacji na lekcji wychowawczej i na lekcji języka niemieckiego

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- prezentacja


§ 8 ust.2 pkt.3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELMA, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, LUB PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

ZADANIA
I. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
FORMY REALIZACJI
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
- opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego projektu planu rozwoju
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- scenariusze zajęć
- przesłanie planu rozwoju zawodowego na stronę internetową
- prezentacja graficzna

ZADANIA
II. Praca w przedmiotowym zespole kształcenia języków obcych
FORMY REALIZACJI
- konsultowanie się z nauczycielami języka niemieckiego na temat przeprowadzenia lekcji na określony temat, dzielenie się informacjami na temat nowych pozycji książkowych
- udostępnianie przygotowanych własnoręcznie lub zakupionych pomocy dydaktycznych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- zaświadczenia

ZADANIA
III. Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
FORMY REALIZACJI
- przygotowanie raportu egzaminu maturalnego (wyniki, porównanie z innymi klasami maturalnymi, z okręgiem i krajem)
- wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- prezentacja graficzna

ZADANIA
IV. Współpraca z nauczycielami innych szkół ponadgimnazjalnych
FORMY REALIZACJI
- konsultacje dotyczące sposobu realizacji podstawy programowej z języka niemieckiego


§ 8 ust. 2 pkt.4b
WYKONYWANIE ZADAŃ DORADCY METODYCZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, EKSPERTA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ LUB EGZAMINACYJNEJ DL A NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS ZAWODOWY

ZADANIA
Zdobycie kwalifikacji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
FORMY REALIZACJI
- udział w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatora w zakresie egzaminów maturalnych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- certyfikat
§ 8 ust. 2 pkt.4c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

ZADANIA
I. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym
FORMY REALIZACJI
- organizowanie wyjazdów do kina, teatru
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- karta wycieczki

ZADANIA
II. Prowadzenie dodatkowych zajęć
FORMY REALIZACJI
- praca z przyszłymi maturzystami
(prowadzenie rozmów sterowanych z każdym indywidualnie na przykładowych zestawach maturalnych z języka niemieckiego)
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- lista uczestników

ZADANIA
III. Prace przy organizowaniu imprez szkolnych samodzielnie i przy współpracy Samorządu Uczniowskiego
FORMY REALIZACJI
- organizacja kiermaszu w szkole (sprzedaż podręczników używanych)
- organizowanie akademii szkolnych
- udział w akcjach charytatywnych
( przygotowanie wraz młodzieżą licytacji różnych gadżetów na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy)
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- lista uczestników
- zaświadczenia

ZADANIA
IV. Otoczenie szczególną opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, eurosierot
FORMY REALIZACJI
- pomoc
w uzyskaniu pomocy materialnej
- budowanie klimatu wzajemnego zaufania (przestrzeganie zasad dyskrecji)
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- rozmowy indywidualne

ZADANIA
V. Kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych, kulturalnych, społecznych
FORMY REALIZACJI
- wyrabianie motywacji do uczestnictwa w różnych formach działalności kulturalnej, społecznej
- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych
- kształtowanie nawyków troski o tradycje rodzinne
- nabywanie umiejętności kultury współżycia w rodzinie
- kształtowanie wrażliwości na los drugiego człowieka
- budzenie tolerancji i szacunku dla odmienności (kolor skóry, narodowość, przekonania


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYSTUCJAMI SAMORZADOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

ZADANIA
I. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną
FORMY REALIZACJI
- konsultacje dotyczące pomocy uczniom mającymi trudności w nauce
- realizacja zaleconych ćwiczeń
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- zaświadzenia

ZADANIA
II. Współpraca z pedagogiem szkolnym
FORMY REALIZACJI
- systematyczne spotkania, konsultacje

- podejmowanie wspólnych działań w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- Zapisy w dzienniku

ZADANIA
III. Współpraca z Samorządem
Uczniowskim

FORMY REALIZACJI
- opieka nad Samorządem
Uczniowskim

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- potwierdzenie współpracy

ZADANIA
IV. Współpraca z biblioteką.
FORMY REALIZACJI
- rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji wychowawczych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- wpisy w dzienniku

ZADANIA
V. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
FORMY REALIZACJI
- nawiązanie współpracy z powiatowym Urzędem Pracy w celu zdobycia informacji przez uczniów o potrzebach na rynku pracy
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- wpisy w dzienniku

ZADANIA
VI. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
FORMY REALIZACJI
- konsultowanie sposobów i form pomocy dla uczniów z rodzin z problemem alkoholowym
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Notatka

ZADANIA
VII. Współpraca z Bonifraterskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
FORMY REALIZACJI
- nawiązanie współpracy
- pedagogizacja rodziców na temat zakresu działań ośrodka
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Notatka


§ 8 ust. 2 pkt. 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

ZADANIA
I. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
FORMY REALIZACJI
- zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych; ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- opis przypadku

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)
Wyświetleń: 1374


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.