Katalog

Sylwia Jakubiak, 2012-04-27
Prusice

Religia, Konspekty

KIM JEST CZŁOWIEK ?

- n +

KONSPEKT Z LEKCJI RELIGII W KLASIE II


TEMAT KATECHEZY: Kim jest człowiek?


Cele:
- uczeń zna i rozumie, czym jest godność człowieka
- uczeń poznaje podstawowe treści dokumentów Kościoła
- uczeń potrafi dokonać oceny obrazu człowieka w nauczaniu Kościoła, jak również w przekazie medialnym oraz filozoficznym
- uczeń przyjmuje postawę miłości i szacunku dla drugiego człowieka, jako osoby posiadającej własną godność.

Metody: praca w grupach, plakat, pogadanka, metaplan, karuzela.

Środki dydaktyczne: Pismo św., teksty z wybranymi definicjami filozoficznymi, arkusze szarego papieru

I. Czynności wstępne:

1. Modlitwa na rozpoczęcie:

Nauczyciel prosi jednego z uczniów o odczytanie Psalmu 8, jako wprowadzenie do modlitwy dziękczynnej za fakt swego istnienia.
Modlitwa spontaniczna uczniów, jako odpowiedź na usłyszane Słowo Boże.

2. Sprawdzenie obecności
3. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej katechezy.

II. Zainteresowanie

Nauczyciel umieszcza na tablicy arkusz szarego papieru, podzielony na osiem części, w środku, którego znajduje się napis, będący jednocześnie tematem katechezy: Kim jest człowiek? ( Zał. 1).
Natomiast poszczególne części zawierają informacje na temat źródeł, z których będą korzystać uczniowie pracujący w zespołach.
Następnie nauczyciel dzieli klasę na sześć grup:
- Gr. I: Rdz 1, 26-29; Rdz 2,5-25; Jr 31, 31-34; Rz 8, 14-17; Ef 2, 1-10. 19-20
- Gr. II: KDK 12, 24, 26, 27, 40
- Gr. III: KKK 1699-1715
- Gr. IV: RH 13, 15-16
- Gr. V: Materiały prasowe przyniesione przez uczniów
- Gr. VI: Teologiczne wyjaśnienia aspektów godności człowieka
- Gr. VII: Wybrane definicje filozoficzne człowieka ( Zał. 2).

III. Rozwinięcie

Przedstawiciele poszczególnych grup relacjonują swoją pracę oraz zapisują wnioski w tabelce ( arkusz).
Nauczyciel podsumowuje wypracowane przez uczniów treści:
Proszę zwrócić uwagę na dysproporcje pomiędzy obrazem człowieka w nauczaniu Kościoła, niektórych nurtów filozoficznych a obrazem człowieka, jaki prezentują media. Trzeba podkreślić fakt posiadania godności osobowej człowieka z tej racji, że jest on podmiotem autonomicznym, rozumnym, wolnym, duchowym i transcendentnym. Widzimy, że na planszy znajduje się wolne okienko zatytułowane: A ja kim jestem?, dlatego teraz w chwili ciszy proszę odpowiedź na to pytanie.
Katecheta poleca uczniom metodą metaplanu wykonać zadanie, które polega na udzieleniu odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące poszanowania godności człowieka: „ Jak jest?; Jak być powinno?; Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?; Wnioski” ( Zał. 3).
W tym celu rozdaje każdej grupie arkusz szarego papieru. Uczniowie pracują w tych samych grupach, co poprzednio. Po skończonej pracy uczniowie metodą karuzeli przekazują sobie wypełnione arkusze, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, w celu zapoznania się z ich zawartością.

IV. Pogłębienie

Nauczyciel analizuje wnioski wypracowane przez uczniów:
Poszanowanie godności osoby jest fundamentalnym prawem i obowiązkiem każdego człowieka, ponieważ Dawcą i Gwarantem tejże godności jest sam Bóg. Poczucie własnej godności to cały zespół wymogów wobec siebie, wobec swoich zachowań i czynów. Człowiek, bowiem jest zobowiązany do postępowania w sposób odpowiadający jego godności we wszystkich warunkach i środowiskach życia. Każdy człowiek jest również zobowiązany do respektowania godności innych i zarazem uprawniony, by i jego godność była przez wszystkich respektowana. Człowiek posiada godność z tej racji, że jest osobą. Nie uzyskał jej ani woli społeczeństwa, dlatego państwo nie powinno pozbawiać człowieka, ani ograniczać jego możliwości prowadzenia życia w sposób odpowiadający jego godności. Ze względu na swoją godność człowiek powinien być zawsze wartością pierwszą i podstawową w całokształcie uwarunkowań współczesnej kultury i cywilizacji. Człowiek ma być zawsze „celem” nigdy „środkiem”.; „podmiotem:, nigdy „przedmiotem” we wszystkich programach i organizowaniu życia społecznego; w sferze nauki i kultury, w życiu gospodarczym. Szacunek dla człowieka i jego godności winien stanowić podstawowe kryterium rozstrzygania wszelkiego problemów, lecz zawsze w oparciu o poszanowanie jego podstawowych praw.

V. Modlitwa na zakończenie

Modlitwa tekstem Michela Quoist’a ( Zał. 4)Aneks

Załącznik 1

PISMO ŚWIĘTE:
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO :
DOKUMENTY SOBORU WATYKAŃSKIEGO II
TEOLOGIA:
FILOZOFIA:
PRASA, MEDIA:
A JA KIM JESTEM?

Załącznik 2

Wybrane definicje filozoficzne człowieka.

Protagoras: „Człowiek jest miarą wszechrzeczy – istniejących, że są nieistniejących – że nie są”.
Kant: „Człowiek jest bytem ku śmierci”.
Arystoteles: „Człowiek to zwierzę rozumne”.
Tales z Miletu: „Człowiek to mikrokosmos”.
Platon: „Człowiek to dwunóg – nieopierzony, jestestwo żywe – bezskrzydłe”.
Scheller: „Ens-amans- człowiek jest istota kochająca”.
Marks: „Człowiek jest istotą społeczną”
Otto: „Człowiek jest istotą religijną”.
Huyzing: „Człowiek to istota bawiąca się – ens ludens”.
Marcel: „Człowiek jest istotą w drodze – homo viator; staje się, doskonali”.
Hegel: „Człowiek to istota historyczna”.
Kierkegaard: „Człowiek to istota przeżywająca siebie”.
Sarte: „Człowiek to istota dramatyczna”.
Frankl: „Człowiek to istota odpowiedzialna”.
Pascal:” Człowiek to istota pełna sprzeczności”.
Św. Augustyn: „Człowiek to tajemnica”.
Jan Paweł II: „Człowiek to ktoś, które staje wobec czegoś; pełnia, której sednem jest jedyność i niepowtarzalność.”. „Ciało uduchowione, duch ucieleśniony”.

Załącznik 3

Jak jest ?
Jak być powinno?
Dlaczego tak nie jest? Co zrobić, aby tak było?

Załącznik 4

„Bliźni to ten, wobec którego będziesz sądzony.
Bliźni to ten, dzięki któremu wzrastasz, to poranek miłości Chrystusa.
Bliźni to wysłannik Ojca, dowód miłości Chrystusa.
Bliźni to ten, przez którego Bóg się wypowiada, przez którego Bóg wzywa, przez którego Bóg ubogaca, przez którego Bóg mierzy naszą miłość”.
Michel Quiost.
Wyświetleń: 3913


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.