Katalog

Anna Występska, 2012-04-24
Łagiewniki Kościelne

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO zgodnie
z potrzebami szkoły i własnymi w trakcie trwania stażu)

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Występska
Pełnione funkcje: nauczyciel informatyki, bibliotekarz
Staż pracy pedagogicznej: 7 lat
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 roku
Data zakończenia stażu: 31 maja 2012 roku
Posiadane kwalifikacje:
Studia licencjackie na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze,
na kierunku matematyka;
Studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze,
na kierunku matematyka;
- Studia Podyplomowe w zakresie Informatyki i Technologii Informacyjnej dla Nauczycieli na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu;
- Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
Ukończone formy doskonalenia zawodowego:
- Kurs Administratora szkolnej pracowni internetowej opartej o system MS SBS 2003 – część I i II zorganizowany przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej w Poznaniu;
- Kurs na Kierownika wycieczek szkolnych zorganizowany przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego „Chronos” w Gnieźnie;
- Kurs instruktażowy dla kierowników, wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
Kurs instruktażowy dla kierowników, wychowawców wycieczek szkolnych i kierowników obozów wędrownych zorganizowanych
Cele:
1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych
2. Podniesienie jakości pracy szkoły
3. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Podstawy prawne:
- Karta Nauczyciela - ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 118, poz. 1112,
z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Wymagania kwalifikacyjne zgodne z zarządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa,
rozporządzenia) – wrzesień.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu do Dyrektora szkoły, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego.
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
4. Analiza dokumentacji: statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, dostosowanie
własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawy programowe, standardy wymagań, ocenianie) – cały okres stażu.
5. Doskonalenie umiejętności wychowawczych oraz aktywnych metod pracy przez
uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły – cały okres stażu.
Zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa ukończenia.
6. Samodzielne poszerzanie wiedzy poprzez studiowanie literatury pedagogicznej,
przeglądanie stron WWW, wymianę doświadczeń.
Poszukiwanie innych rozwiązań.
Śledzenie stron internetowych poświęconych doskonaleniu nauczycieli, prowadzenie dziennika lektur, systematyczne studiowanie czasopism pedagogicznych – cały okres stażu.
Zestawienie bibliograficzne.
7. Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych – sprawdzian po klasie VI.
Dokumentacja, potwierdzenia.
8. Włączanie rodziców do aktywnego udziału w życie szkoły.
Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami – podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców (pogadanki, referaty, szkolenia).
Współdziałanie w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, biwaków itp. – cały okres stażu.
§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Prowadzenie lekcji informatyki i lekcji bibliotecznych z wykorzystaniem komputera
i Internetu oraz wykorzystanie programów multimedialnych, opracowanie prezentacji multimedialnych, arkuszy kalkulacyjnych – cały okres stażu.
Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć.
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych, itp.) oraz prowadzenie dokumentacji
w formie elektronicznej.
Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły – cały okres stażu.
3. Opracowanie regulaminu pracowni komputerowej i biblioteki szkolnej.
4. Przygotowywanie ankiet dotyczących potrzeb czytelniczych oraz jakości pracy biblioteki, jak również ankiet badających poziom wiedzy i umiejętności informatycznych.
5. Pozyskiwanie informacji i materiałów zawartych w Internecie oraz gromadzenie ich na komputerze w bibliotece celem wykorzystania ich przez uczniów na lekcjach (plakaty, referaty, konkursy wiedzy, itp.) – przez cały okres stażu.
Korzystanie ze skanera, drukarki, rzutnika multimedialnego, aparatu cyfrowego.
6. Elektroniczne prowadzenie arkusza kalkulacyjnego w celu wykonywania podsumowań
i statystyk sprawdzianów, testów czy przeprowadzanych konkursów – cały okres stażu.
7. Prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej szkoły (www.splagiewniki.scholaris.pl) – na bieżąco, przez cały okres stażu.
8. Wykorzystanie Internetu – udział w życiu portali edukacyjnych i nauczycielskich itp.
(np. www.profesor.pl, www.literka.pl, www.awans.pl).
9. Utworzenie kółka dziennikarskiego celem rozszerzenia wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach języka polskiego i informatyki. Zaznajomienie z warsztatem pracy dziennikarza. Doskonalenie umiejętności pracy z komputerem (opracowywanie artykułów, szaty graficznej itp.). Rozbudzanie zainteresowania życiem szkolnym i społeczności lokalnej.
W ramach tych zajęć, tworzenie szkolnej gazetki „Prymus” – raz w tygodniu, przez cały okres stażu.
Papierowe i elektroniczne egzemplarze „Prymusa”. Artykuły prasowe i opracowania utworzone przez uczniów na komputerze.
10. Stworzenie i wydanie książki kucharskiej z ulubionymi potrawami dzieci (nazwa, okładka, wnętrze). Wykorzystanie do tego celu poznanych technik komputerowych. Próba nawiązania kontaktów z drukarnią, wydawcą – w trakcie stażu.
11. Wprowadzanie księgozbioru do katalogu komputerowego. Tworzenie elektronicznych kont czytelników.
Obsługa programu Bibliotekarz.Net – cały okres stażu.
12. Przygotowywanie materiałów do konkursów informatycznych i bibliotecznych (zestawy pytań, krzyżówki, itp.).
Projektowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń, ogłoszeń, itp. Obróbka zdjęć – na potrzeby szkoły i własne – cały okres stażu.
13. Zebranie przepisów prawa oświatowego w postaci elektronicznej (np. poprzez strony MEN).
Gromadzenie materiałów, aktualizacja dokumentów – na bieżąco, przez okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

1. Współpraca z innymi nauczycielami (działania interdyscyplinarne) np. wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, imprez, konkursów, planów wycieczek, biwaków, itp. – cały okres stażu.
2. Zajęcia otwarte (różne) prowadzone w ramach WDN (Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli) dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli – cały okres stażu.
3. Opracowywanie i udostępnianie innym nauczycielom własnych materiałów dydaktycznych, wychowawczych – cały okres stażu.
4. Udzielanie pomocy i wskazówek nauczycielom w zakresie technologii informacyjnej oraz korzystania ze sprzętu komputerowego itp. – cały okres stażu.
5. Prowadzenie szkoleń np. rady pedagogicznej – w trakcie stażu.§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych:
- Opracowanie i wdrożenie programu kółka dziennikarskiego dla klas IV-VI.
2. Opracowanie i wdrożenie programu konkursu przedmiotowego:
- Opracowanie i wdrożenie programu konkursu przedmiotowego z informatyki
dla klas IV-VI.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizacja imprez szkolnych: konkursów, wycieczek, biwaków, rajdów pieszych
i rowerowych.
2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – Kółko dziennikarskie.
3. Rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z biblioteką.
Przygotowywanie wystawek tematycznych, gazetek.
Organizacja konkursów czytelniczych, recytatorskich oraz pięknego czytania.
Udział w akcjach ogólnopolskich – akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.
4. Udział w komisjach konkursowych organizowanych w naszej szkole.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Radą Rodziców. Pomoc w organizacji imprez szkolnych – cały okres stażu.
Notatki w kronice szkolnej. Protokoły z posiedzeń Rady Rodziców. Zdjęcia.
2. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Kiszkowie i Biblioteką Uniwersytecką
w Poznaniu.


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły

1. Prezentacja przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjno-
wychowawczych.
Opis i analiza dwóch przypadków – cały okres stażu.
Dokumentacja.

Wyświetleń: 1328


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.