Katalog

Elżbieta Żywicka, 2012-04-16
Głogów

WOS, Sprawdziany i testy

Wos polityka - test dla liceum

- n +

1. zaznacz prawidłową odpowiedź; państwo to:
a) Państwo jest organizacją kontrolującą wszystkie dziedziny życia społecznego oraz wymuszającą oczekiwane przez siebie zachowania poszczególnych obywateli.

b) Państwo jest organizacją polityczną obejmującą zakresem swego działania ogół członków społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, mające suwerenność wewnętrzną i zewnętrzną

c) Państwo jest wtedy gdy istnieje możliwość tworzenia partii politycznych, związków zawodowych i grup nacisku. Istnieje wolność głoszenia swoich poglądów, oraz tworzenia opozycji wobec sił aktualnie sprawujących władzę.

2. Do podanych poniżej państw przyporządkuj formę sprawowania władzy.
a) Norwegia republika
b) Polska monarchia
c) Francja państwo federacyjne
d) USA państwo unitarne

3. Zaznacz w tabeli literą P zdanie prawdziwe, a literą F zdanie fałszywe.
a) Ograniczenie wolności osobistej i nietykalności może nastąpić tylko na podstawie orzeczenia sądu
b) Każdy obywatel swoje przekonania religijne, moralne musi podporządkować ideologii państwa
c) Obywatele polscy uzyskują czynne prawo wyborcze po ukończeniu 30-tego roku życia

4. Uzupełnij luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami z ramki.
Obywatelstwo nabywa człowiek na zasadach obowiązujących w danym państwie. Może to być zasada ............................. lub zasada ..............................

ziemi więzi krwi państwa
5. wyjaśnij pojęcie „partia polityczna” ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6. Z wymienionych poniżej cech, wypisz trzy cechy systemu totalitarnego, a następnie porównaj je z systemem demokratycznym.
a)
b)
c)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• struktura władzy skupiona w rękach jednostki lub grupy
• ujednolicenie aparatu kontroli i jego przenikanie do wszystkich dziedzin życia
• rozwój systemu reprezentacji
• powstanie i rozwój partii politycznych
• konstytucyjne zagwarantowanie praw obywatelskich
• rozbudowane techniki masowej propagandy
• ujednolicenie form życia społecznego
• rozwój prawa państwowego, jego kodyfikacja
• rozwój ideologii i doktryn politycznych
• rozbudowany system kontroli nad sferą zachowań, przekonań, poglądów i postaw
7. Przedstaw dwa argumenty za przyznaniem obywatelstwa polskiego człowiekowi innej narodowości.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. zaznacz literą „P” zdanie prawdziwe, literą „F” zdanie fałszywe

1 W większościowym systemie wyborczym okręgi są jednomandatowe, a system ten przyczynia się do stabilności rządów w parlamencie
2 Próg zaporowy to minimalna liczba głosów, jaką musi uzyskać partia, aby wejść do parlamentu. W Polsce wynosi on 6%
3 W proporcjonalnym systemie wyborczym podział mandatów dokonywany jest w myśl zasady „zwycięzca bierze wszystko”
4 W Polsce obowiązuje większościowy system wyborczy w wyborach do Sejmu i proporcjonalny w wyborach do Senatu

9. Każdy naród ma cechy pozytywne i negatywne. Wskaż dwie cechy negatywne większości Polaków i uzasadnij dlaczego tak uważasz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Przedstaw i uzasadnij swój pogląd na temat: czy mniejszości narodowe w Polsce będą maleć? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Która z podanych definicji nie dotyczy pojęcia państwa
a) Państwo jest organizacją kontrolującą wszystkie dziedziny życia społecznego oraz wymuszającą oczekiwane przez siebie zachowania poszczególnych obywateli.

b) Państwo jest organizacją polityczną obejmującą zakresem swego działania ogół członków społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, mające suwerenność wewnętrzną i zewnętrzną

c) Państwo jest wtedy gdy istnieje samowystarczalna forma życia zbiorowego ludzi, będąca historycznie ukształtowanym kompleksem zbiorowości i grup społecznych, charakteryzująca się poczuciem odrębności w stosunku do innych zbiorowości

2. Do podanych poniżej form państw przyporządkuj podane kraje
a) monarchia RFN
b) republika Wielka Brytania
c) państwo unitarne Czechy
d) państwo federacyjne Polska

3. Zaznacz w tabeli literą P zdanie prawdziwe, a literą F zdanie fałszywe.
a) Obywatel w demokratycznym państwie ma prawo do tworzenia organizacji społecznych i politycznych oraz wstępowania do nich
b) bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelom w Polsce po ukończeniu 25 roku życia
c) Wolność wyboru zawodu i miejsca pracy obywatela jest uzależniona od państwa

4. Uzupełnij luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami z ramki. Cudzoziemcy mogą zabiegać o przyznanie im obywatelstwa polskiego jeśli mieszkają w Polsce ponad................ lat. W Polsce obywatelstwo nadaje ..............................

3 5 Prezydent RP Senat RP
5. Wyjaśnij pojęcie „ Trójpodział władzy” .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Z wymienionych poniżej cech, wypisz trzy cechy systemu demokratycznego, a następnie porównaj je z systemem totalitarnym.

a)
b)
c)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• struktura władzy skupiona w rękach jednostki lub grupy
• ujednolicenie aparatu kontroli i jego przenikanie do wszystkich dziedzin życia
• rozwój systemu reprezentacji
• powstanie i rozwój partii politycznych
• konstytucyjne zagwarantowanie praw obywatelskich
• rozbudowane techniki masowej propagandy
• ujednolicenie form życia społecznego
• rozwój prawa państwowego, jego kodyfikacja
• rozwój ideologii i doktryn politycznych
• rozbudowany system kontroli nad sferą zachowań, przekonań, poglądów i postaw

7. Przedstaw dwa argumenty przeciwko przyznaniu obywatelstwa polskiego człowiekowi innej narodowości.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Zaznacz litera „P” zdanie prawdziwe, literą „F” zdanie fałszywe

1 W proporcjonalnym systemie wyborczym okręgi są jednomandatowe, a system ten przyczynia się do stabilności rządów w parlamencie
2 Próg zaporowy to minimalna liczba głosów, jaką musi uzyskać partia, aby wejść do parlamentu. W Polsce wynosi 5 %
3 W proporcjonalnym systemie wyborczym podział mandatów dokonywany jest w myśl zasady: „zwycięzca bierze wszystko”
4 W Polsce obowiązuje proporcjonalny system wyborczy w wyborach do Senatu oraz większościowy w wyborach do Sejmu

9. Każdy naród ma cechy pozytywne i negatywne. Wskaż dwie cechy pozytywne większości Polaków i uzasadnij dlaczego tak uważasz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10. Przedstaw i uzasadnij swój pogląd na temat: czy mniejszości narodowe w Polsce będą wzrastać?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wyświetleń: 12646


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.