Katalog

Elżbieta Żywicka, 2012-04-16
Głogów

WOS, Sprawdziany i testy

sprawdzian WOS - prawo

- n +

1. Wymienione niżej prawa człowieka podziel na generacje, wpisując w wyznaczonym miejscu odpowiednią liczbę:
A) prawo do życia ……………….
B) prawo do pracy ………………
B) prawo do czystego powietrza, …………….
C) prawo do wypoczynku, ………………
D) prawo do nietykalności osobistej………….
E) prawo do wolności wyznania i przekonań………….
F) prawo narodów do samostanowienia………………..
2.Wpisz w tabeli obok definicji prawa jego nazwę;
Definicja rodzaju prawa Nazwa rodzaju prawa
1 Jest to zbiór norm postępowania powszechnie obowiązujący na terytorium danego państwa, ustanowiony przez kompetentne organy władzy
2 Nie jest wytworem zamierzonej działalności człowieka, traktuje się je jako zbiór norm wyższego rzędu, stojący ponad innymi rozwiązaniami prawnymi
3 Jest to zbiorcze określenie rodziny systemów prawnych państw anglosaskich, w których brak jest oddzielenia stosowania prawa od jego stanowienia.

3. Po przedłożeniu w Sejmie projektu ustawy jest ona rozpatrywana przez Sejm w trzech czytaniach, następnie projekt ustawy trafia do Senatu.

Senat może podjąć następujące działania:

1
2 3
Skutki podjętych działań Senatu

1

2 3

4.. Wpisz w odpowiednich miejscach nazwy opisanych organów publikacyjnych
Opis nazwa
1 Są w nim zamieszczone niektóre uchwały Sejmu, Senatu, Zgromadzenia Narodowego i zarządzenia prezydenta oraz premiera
2 Są w nim zamieszczone konstytucje, ustawy, rozporządzenia rządowe oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
3 SA w nim wyroki NSA dotyczące aktów prawa miejscowego oraz zarządzenia wojewodów
4 Są w nim rozporządzenia Prezydenta RP dotyczące wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu wojennego oraz orzeczenia Sądu Najwyższego stwierdzające ważność przeprowadzonych wyborów

5. Wymień 5 rodzajów kar stosowanych w Polsce
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Wymień cztery rodzaje przestępstw za które w myśl prawa polskiego osoba powyżej 15 lat może być sądzona tak jak osoba pełnoletnia.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. wykonaj polecenia wykorzystując informacje zawarte w tekstach oraz wiedzę pozaźródłowa.
Obywatel Polski , Jan K, niekarany, lat 19 , uszkodził flagę stanów Zjednoczonych wystawioną publicznie przed ambasadą tego państwa w Warszawie. Przyznał, że chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko interwencji amerykańskiej w Iraku. Władze amerykańskie zażądały ekstradycji, aby został osądzony przez sąd amerykański.
Kodeks karny
Art.137. § 1 Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Tej samej karze podlega , kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy uszkadza lub usuwa godło, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicieli tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.
Konstytucja RP
Art. 54. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Art. 55
1. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana.
2. Zakazana jest ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych.

Napisz, który przepis prawny naruszył Jan K.
………………………………………………………………………………………….
Napisz, czy czyn którego się dopuścił Jan K. jest przestępstwem, czy wykroczeniem. Odpowiedź uzasadnij.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Napisz jaka kara grozi Janowi K. jeśli będzie sądzony w Polsce
…………………………………………………………………………………………
Sprawę Jana K. powinien rozpatrzyć sąd:
a)sąd powszechny c) sąd administracyjny
b)sąd wojskowy d) Sąd Najwyższy

Podaj po dwa argumenty prawne, którymi mógłby się posłużyć adwokat Jana K. zabiegając o:
1. łagodny wymiar kary ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. niedopuszczenie do ekstradycji
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wyświetleń: 22524


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.