Katalog

Elżbieta Żywicka, 2012-04-16
Głogów

WOS, Sprawdziany i testy

WOS sprawdzian polityka dla liceum

- n +

1 Przyporządkuj do podanych typów doktryn właściwe charakterystyki:
A) konserwatyzm
B) liberalizm
C) chadecja
D) socjaldemokracja
1. Ideologia powstała na przełomie XVII i XVIII w., u podstaw której leżą m.in. indywidualizm, nadrzędność jednostki nad społeczeństwem, wolność człowieka
2. Ideologia powstała w 2 połowie XIX w., na gruncie krytyki kapitalizmu, opowiadająca się za równością społeczną i za aktywną rolą państwa w gospodarce..
3.Ideologia głosząca potrzebę obrony istniejącego porządku społeczno-gospodarczego oraz zachowania i umocnienia takich tradycyjnych wartości jak rodzina, naród, religia, państwo.
4 Ruch polityczny, pojawił się w 2 połowie XIX w., kwestionujący sens istnienia państwa.
5.Ideologia, której podstawą jest katolicka nauka społeczna, a nacisk kładzie się na godność i wolność człowieka
a)……….b)………..c)……….d)………

2. Spośród państw podkreśl te, które są państwami federalnymi
a. Francja e) Rosja
b. Wielka Brytania f) Hiszpania
c. Szwajcaria g) Węgry
d . Belgia h)Niemcy
przy nazwach państw o ustroju republikańskim postaw literę „R”, przy monarchiach „M


3. Napisz „P”, jeśli zdanie jest prawdziwe, „F”, jeśli zdanie jest fałszywe
W proporcjonalnym systemie wyborczym okręgi są jednomandatowe, a system ten przyczynia się do stabilności rządów w parlamencie
……………………..
Próg zaporowy to minimalna liczba głosów, jaką musi uzyskać partia, by wejść do parlamentu. W Polsce wynosi on 5%
…………………….
W Polsce obowiązuje proporcjonalny system wyborczy w wyborach do Senatu oraz większościowy w wyborach do Sejmu
………………………
Partia polityczna to przymusowa organizacja społeczna, której celem jest zabieganie o korzystne dla siebie rozstrzygnięcia.
…………………
Koalicja rządowa to porozumienie zawarte przez dwie lub kilka partii w celu połączenia swoich sił przeciwko rządzącej partii lub partiom.
………………
W proporcjonalnym systemie wyborczym podział mandatów dokonywany jest w myśl zasady: „zwycięzca bierze wszystko”
…………………

4. Wyjaśnij ,na czym polega zasada trójpodziału władzy i dlaczego jest uważana za kluczową zasadę demokratycznego państwa.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podaj nazwisko jednego z twórców koncepcji trójpodziału władzy …………………………………………………………………………………………………

5. W Polsce władzę ustawodawczą sprawują……………………i…………………..
Władzę wykonawczą ………………………i………………………,
a sądowniczą…………………i………………….

6.Podaj trzy cechy charakterystyczne dla państwa demokratycznego i trzy cechy charakterystyczne dla państwa totalitarnego
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Wyjaśnij pojęcia: „pluralizm polityczny,” „klauzula zaporowa”
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8
a).Funkcje głowy państwa i szefa rządu są rozdzielone. Większość parlamentarna powołuje rząd, który jest od niej zależny. Rząd ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem. Ustępuje po wotum nieufności.
b)Prezydent stoi na czele rządu. Prezydent i ministrowie nie są odpowiedzialni przed parlamentem. Odpowiadają za naruszenie konstytucji. Prezydent może być odwołany w przypadku złamania prawa.
Powyższe opisy dotyczą systemu rządów:
A) mieszanego
B) b) parlamentarno-komitetowego
C) parlamentarno-gabinetowego
D) prezydenckiego

a…………………………………… ..b……………………………….Wyświetleń: 9985


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.