AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

JOANNA PASZKOWSKA, 2012-02-14
Biesiekierz

Plastyka, Program nauczania

Z PLASTYKĄ PRZEZ CZTERY PORY ROKU

- n +

„NAUKA MOŻE STAĆ SIĘ DLA DZIECI CIEKAWĄ I ZAJMUJĄCĄ,
JEŻELI BĘDZIE OPROMIENIONA JASNYM ŚWIATŁEM MYŚLI,
UCZUĆ, TWÓRCZOŚCI, PIĘKNA I ZABAWY”
W. SUCHOMLIŃSKI

ZAJĘCIA PLASTYCZNE W EDUKACJI UCZNIÓW
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM
W KLASIE GIMNAZJUMOpracowała:
Joanna Paszkowska
nauczyciel SOSW w Warninie

SIERPIEŃ 2011


SPIS TREŚCI


1. WSTĘP …………………………………………………………………….. 3
2. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU ……………………………………… 4
3. CELE ……………………………………………………………………………... 4
4. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU ……………………………………… 5
5. FORMY I METODY PRACY ……………………………………………… 5
6. SPOSOBY OCENIANIA ……………………………………………………… 8
7. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW ………………………………………. 8
8. TREŚCI EDUKACYJNE ……………………………………………………… 9
9. PRZEWIDYWANE POSTĘPY …………………………………………..…. 16
10. BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………….. 17


1. WSTĘP
J

EDNYM Z WIELU ZADAŃ SZKOŁY JEST STYMULOWANIE ROZWOJU TAKICH ZDOLNOŚCI UCZNIÓW, DZIĘKI, KTÓRYM KSZTAŁTUJĄ ONI SWOJĄ OSOBOWOŚĆ, ZWIĘKSZAJĄC SZANSĘ POWODZENIA W SZKOLE I ŻYCIU.
UNIWERSALNYM SPOSOBEM WSPOMAGAJĄCYM WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW, W TYM OSOBOWOŚĆ TWÓRCZĄ, SĄ ZAJĘCIA PLASTYCZNE. PODSTAWĄ DZIAŁAŃ PLASTYCZNYCH JEST RADOŚĆ, KTÓRĄ DAJE UCZNIOM TWORZENIE, DOTYKANIE, MANIPULOWANIE, OGLĄDANIE, DZIAŁANIE.
EKSPRESJA PLASTYCZNA UCZNIÓW JEST SPONTANICZNA I WYNIKA BEZPOŚREDNIO Z ICH PRZEŻYĆ, SPOSTRZEŻEŃ, WYZWALAJĄC WYOBRAŹNIĘ I FANTAZJĘ. POPRZEZ RÓŻNORODNOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ ZASTOSOWANYCH TECHNIK PLASTYCZNYCH MOŻEMY WPŁYWAĆ NA ROZWÓJ TEGO TYPU ZAINTERESOWAŃ U UCZNIÓW.
ĆWICZENIA PLASTYCZNE MAJĄ TAKŻE ZNACZENIE PRZY ROZWIJANIU DYSPOZYCJI PSYCHICZNYCH UCZNIÓW, TAKICH JAK: SAMODZIELNOŚĆ, WYTRWAŁOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆPLANOWANIA, DOKONYWANIA WŁAŚCIWYCH WYBORÓW ITP.
DZIAŁALNOŚĆ PLASTYCZNA POZWALA UCZNIOM NA NATURALNY SPOSÓB ODREAGOWANIA ZARÓWNO NEGATYWNYCH JAK I POZYTYWNYCH EMOCJI.
WŁAŚCIWIE ZORGANIZOWANA I POPROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ PLASTYCZNA UCZNIÓW PRZYCZYNIA SIĘ DO NIWELOWANIA LĘKÓW I ZAHAMOWAŃ, ROZWIJA PEWNOŚĆ SIEBIE, ODWAGĘ I WIARĘ WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI TWÓRCZE, SAMODZIELNE MYŚLENIE I DZIAŁANIE ORAZ ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW, CO JEST KONIECZNYM WARUNKIEM ZAISTNIENIA KREATYWNOŚCI.
POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ PLASTYCZNĄ UCZNIOWIE WYRAŻAJĄ SIEBIE, JEST TO NIEZWYKLE WAŻNY I „DROGOCENNY MOMENT” INFORMACJI O NICH SAMYCH, Z KTÓREGO KAŻDY NAUCZYCIEL POWINIEN KORZYSTAĆ JAK NAJCZĘŚCIEJ.
DZIAŁALNOŚĆ PLASTYCZNA, JAKO JEDNA Z FORM AKTYWNOŚCI POZOSTAWIA NA DŁUGO EFEKT DZIAŁANIA W POSTACI OBRAZU, RZEŹBY, CZEGOŚ, CO WIDAĆ, MOŻNA DOTKNĄĆ, POKAZAĆ LUB KOMUŚ PODAROWAĆ. ABY ZAJĘCIA PLASTYCZNE SPEŁNIAŁY SWOJĄ ROLĘ NIEZBĘDNE JEST ZAPEWNIENIE UCZNIOM ATMOSFERY CIEPŁA I ŻYCZLIWEJ APROBATY, CAŁKOWICIE WYKLUCZAJĄCEJ POŚPIECH, ZNIECIERPLIWIENIE, ZŁOŚLIWĄ KRYTYKĘ I SUGESTYWNOŚĆ A ZAPEWNIAJĄCEJ SPOKÓJ I POCZUCIE WOLNOŚCI. BEZ TEGO NIE MOŻE ZAISTNIEĆ PRAWDZIWE POROZUMIENIE MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIAMI.
TWORZĄC UCZNIOWE DOZNAJĄ JEDNOCZEŚNIE RÓŻNYCH WRAŻEŃ WYWOŁANYCH SAMYM TEMATEM, BARWAMI, RÓŻNORODNOŚCIĄ MATERIAŁU, KSZTAŁTÓW I FORM..
POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ PLASTYCZNĄ UCZNIOWIE TWORZĄC DZIEŁA SAMODZIALNIE, ODCZUWAJĄ NAMIASTKĘ SZTUKI W SOBIE, CZUJĄ SIĘ KIMŚ BARDZO WAŻNYM.


2. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

• USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ. U. Z 2004 ROKU NR 173, POZ. 1808 Z PÓŹŃ. ZMIANAMI)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008 R. W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ (DZ. U. Z 2009R., NR 4 POZ. 17)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 8 CZERWCA 2009 R. W SPRAWIE DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU W SZKOLE PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I PROGRAMÓW NAUCZANIA ORAZ DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO PODRĘCZNIKÓW (DZ. U. Z 2009R., NR 89 POZ. 730)


3. CELE

• CEL GŁÓWNY

- ROZBUDZANIE I ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ UCZNIA ORAZ JEGO INDYWIDUALNYCH ZDOLNOŚCI TWÓRCZYCH
- POBUDZANIE KREATYWNOŚCI UCZNIÓW, ODKRYWANIE PRZYJEMNOŚCI TWORZENIA, CIESZENIE SIĘ UZYSKANYM EFEKTEM
• CELE SZCZEGÓŁOWE

- ROZWIJANIE ZMYSŁU ESTETYKI I POTRZEBY TWORZENIA
- ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI, ZDOLNOŚCI WYOBRAŻANIA, WYMYŚLANIA I PRODUKOWANIA CZEGOŚ NOWEGO, ORYGINALNEGO
- ROZWIJANIE MOŻLIWOŚCI INNOWACYJNYCH POPRZEZ WYNAJDYWANIE RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH TEGO SAMEGO TEMATU
- ZAPOZNANIE Z RÓŻNYMI TECHNIKAMI I OBSERWOWANIE UZYSKANYCH EFEKTÓW
- ZAPOZNANIE Z KSZTAŁTEM, KOLOREM I BRYŁĄ POPRZEZ TWÓRCZE ZABAWY
- ROZWIJANIE WYOBRAŹNI POBUDZONEJ POZYTYWNYMI EMOCJAMI
- KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI WYRAŻANIA SWOICH PRZEŻYĆ I EMOCJI ZA POMOCĄ RÓŻNYCH ŚRODKÓW WYRAZU ARTYSTYCZNEGO
- INTEGRACJA UCZNIÓW Z INNYMI UCZESTNIKAMI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
- PARTNERSTWO Z OSOBAMI W NORMIE INTELEKTUALNEJ
- PRZYGOTOWANIE DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W KULTURZE ORAZ DO KORZYSTANIA Z OFERT INSTYTUCJI KULTURALNYCH
- PROMOWANIE PRAC I ICH AUTORÓW POPRZEZ UCZESTNICTWO W KONKURSACH PLASTYCZNYCH

4. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

- PROGRAM PRZEZNACZONY JEST DO REALIZACJI W KLASIE GIMNAZJUM W RAMACH PRZEDMIOTU - PLASTYKA
- TREŚCI PROGRAMOWE DOSTOSOWANE SĄ DO POTRZEB, ZAINTERESOWAŃ I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW
- DZIAŁANIA ZAWARTE W PROGRAMIE REALIZOWANE BĘDĄ W SZKOLE Z WYKORZYSTANIEM BAZY DYDAKTYCZNEJ TJ.: KLASA, ŚRODOWISKO NATURALNE OŚRODKA- PARK, OGRÓD
- PROGRAM PRZEZNACZONY JEST DO REALIZACJI PRZEZ NAUCZYCIELI KREATYWNYCH I TWÓRCZYCH, POTRAFIĄCYCH DOSTOSOWAĆ TREŚCI DO POZIOMU DZIECKA, DOKONYWAĆ ZMIAN, WDRAŻAĆ WŁASNE POMYSŁY, DOBIERAĆ TEMATYKĘ BLISKĄ DZIECKU


5. FORMY I METODY PRACY
• FORMY

- PRACA INDYWIDUALNA
- PRACA ZBIOROWA
- PRACA GRUPOWA
- ZAJĘCIA PLENEROWE
- WYSTAWY ARTYSTYCZNE NA TERENIE OŚRODKA
- CYKLICZNE ZAJĘCIA PLASTYCZNO – MUZYCZNE W FONOTECE KOSZALIŃSKIEJ

• METODY

- METODY SŁOWNE: POGADANKA, DYSKUSJA, ROZMOWA KIEROWANA
- METODY POKAZOWE: PRZEDSTAWIENIE TECHNIKI WYKONANIA, DEMONSTRACJA, INSTRUKTAŻ
- ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
- METODY AKTYWIZUJĄCE: POSZUKIWANIE, PRZEŻYCIA, DZIAŁANIE ARTYSTYCZNE
PROPOZYCJE TECHNIK PLASTYCZNYCH

1
WYCINANKA
WITRAŻOWA
NA KOLOROWYM PAPIERZE RYSUJEMY WZÓR, KTÓRY PO WYCIĘCIU PODKLEJAMY KOLOROWĄ BIBUŁĄ.

2 DMUCHANY OBRAZEK NA ZMOCZONY W AKWARELI, TUSZU LUB ATRAMENCIE PĘDZEL DMUCHAMY PRZEZ SŁOMKĘ.

3 KAPIĄCE KREDKI RYSUJEMY OBRAZEK ROZGRZANYMI NAD ŚWIECĄ KREDKAMI WOSKOWYMI, ZAŚ TŁO MALUJEMY FARBAMI AKWARELOWYMI.

4 NAKRAPIANKA
NAKRAPIAMY ZA POMOCĄ SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW, GRZEBIENIA ROZCIEŃCZONEJ FARBY PRZY NAKRAPIANIU MOŻEMY WYKORZYSTAĆ SZABLONY LUB GOTOWE PRZEDMIOTY NP. LIŚCIE.

5 BATIK
NA BIAŁYM KARTONIE WYKONUJEMY SZKIC. MALUJEMY RYSUNEK GĘSTĄ FARBĄ PLAKATOWĄ. TE MIEJSCA, KTÓRE MAJĄ BYĆ BIAŁE ZOSTAWIAMY NIEPOKRYTE FARBĄ. PO WYSCHNIĘCIU FARBY CAŁY RYSUNEK POKRYWAMY CZARNYM WODOODPORNYM TUSZEM.SUSZYMY, NASTĘPNIE DELIKATNIE ZMYWAMY CZARNY TUSZ WODĄ.

6 WYDRAPYWANKA
ARKUSZ PAPIERU MALUJEMY FARBAMI AKWARELOWYMI.
UŻYWAMY CZYSTYCH, WESOŁYCH KOLORÓW. SUCHĄ, POKRYTĄ KOLOROWYMI PLAMAMI KARTKĘ DOKŁADNIE NACIERAMY ŚWIECĄ. NASTĘPNIE ZAMALOWUJEMY JĄ CZARNYM TUSZEM (NAMYDLONYM PĘDZLEM). PO WYSCHNIĘCIU WYDRAPUJEMY RYSUNEK.

7 NIETYPOWY WITRAŻ
WYKONUJEMY RYSUNEK, SZKIC. WODOODPORNYMI MAZAKAMI WYPEŁNIAMY RYSUNEK. WATĄ NASĄCZONĄ OLIWKĄ SMARUJEMY TYLNĄ STRONĘ OBRAZKA TAK, ABY PAPIER STAŁ SIĘ PRZEZROCZYSTY.
CZYSTYM WACIKIEM ZBIERAMY NADMIAR OLIWKI. CZARNYM MAZAKIEM POPRAWIAMY LINIE NARYSOWANE OŁÓWKIEM.
ODWRACAMY OBRAZEK NA DRUGĄ STRONĘ I CZARNYM MAZAKIEM POPRAWIAMY NA NIEJ WSZYSTKIE LINIE.


8 GLINKA Z SOLI 2 SZKLANKI MĄKI MIESZAMY Z ¾ SZKLANKI SOLI. STOPNIOWO DODAJE-MY ¾ SZKLANKI GORĄCEJ WODY STALE MIESZAJĄC
9 MALOWANIE FARBAMI Z
PASTĄ
MALUJEMY FARBĄ POŁĄCZONĄ Z PASTĄ DO ZĘBÓW. PO
WYSCHNIĘCIU RYSUNEK MOŻEMY WZMOCNIĆ LAKIEREM DO WŁOSÓW.

10 MALOWANIE NA
MOKRYM PAPIERZE
MOCZYMY DOKŁADNIE ARKUSZ PAPIERU ZANURZAJĄC GO W WODZIE. NASTĘPNIE ZGNIATAMY W KULĘ I WYCISKAMY.
DELIKATNIE ROZKŁADAMY ZMOCZONY PAPIER NA FOLII. ROBIMY RYSUNEK MIĘKKIM PĘDZLEM FARBĄ PLAKATOWĄ LUB AKWARELOWĄ. PO WYSCHNIĘCIU POSTACIE I PRZEDMIOTY MOŻEMY OBRYSOWAĆ TUSZEM WYRAŹNĄ LINIĄ
11 MALOWANIE Z SOLĄ
KUCHENNĄ
MALUJEMY ROZCIEŃCZONYM TUSZEM. ZANIM TUSZ WYSCHNIE POSYPUJEMY GO KRYSZTAŁKAMI GRUBEJ, KUCHENNEJ SOLI.
STRZĄSAMY NIEPOTRZEBNE KRYSZTAŁKI SOLI. W TEN SPOSÓB MOŻEMY PRZYGOTOWYWAĆ TŁO DO RÓŻNYCH PRAC.
12 MALOWANIE GĄBKĄ,
WACIKAMI ITP.
Z GĄBKI O DUŻYCH OTWORACH WYCINAMY RÓŻNE KSZTAŁTY. NA GĄBKĘ NANOSIMY PĘDZLEM GĘSTĄ FARBĘ I ROBIMY NIĄ ODBITKI. NIEKTÓRE ELEMENTY MOŻEMY ODBIJAĆ PAŁECZKAMI
HIGIENICZNYMI, WACIKAMI.
13 MALOWANIE FARBĄ Z
PROSZKIEM
FARBY PLAKATOWE MIESZAMY Z PROSZKIEM DO PRANIA TAK, ABY POWSTAŁA GĘSTA MASA Z GRUDKAMI. MALUJEMY NIĄ TŁO ZA POMOCĄ GRUBEGO PĘDZLA. PO DOKŁADNYM WYSCHNIĘCIU TŁA RYSUNEK WYKONUJEMY FARBĄ PLAKATOWĄ.
14 MALOWANIE NA
PAPIERZE ŚCIERNYM MALUJEMY NA BARDZO DROBNYM PAPIERZE ŚCIERNYM KREDKĄ „BAMBINO” LUB PASTELAMI
15 MALOWANIE KREPINĄ WYKONUJEMY SZKIC. ZWIJAMY DROBNE KULKI Z KOLOROWEJ KREPINY I WYKLEJAMY NIMI RYSUNEK.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

• ARTYKUŁY PAPIERNICZE:
PAPIER KOLOROWY, BLOKI TECHNICZNE I RYSUNKOWE, PAPIER KOLOROWY, MAŁE KARTONIKI, SERWETKI PAPIEROWE, BIBUŁA, GUMKA, KLEJ, PĘDZLE, WAŁKI, PASTELE SUCHE I OLEJOWE, KREDKI OŁÓWKOWE, PISAKI, GAZETY ITP.

• MATERIAŁY MALARSKIE:
FARBY PLAKATOWE, AKRYLOWE, PĘDZLE, GĄBKI, STEMPLE
• MATERIAŁY NATURALNE:
SUSZONE KWIATY, SUSZONE LIŚCIE, SZYSZKI, MECH, KASZTANY, ŻOŁĘDZIE, LIŚCIE, GAŁĄZKI ITP.
• INNE MATERIAŁY:
WATA, SKRAWKI MATERIAŁU, WŁÓCZKI, WSTĄŹKI, PASTA DO ZĘBÓW, NAGRANIA Z ODGŁOSAMI PRZYRODY, NP. DESZCZ, SZUM FAL, GŁOSY PTAKÓW, WIATR I INNE
• MASY PRZEKSZTAŁCALNE
PLASTELINA, MODELINA


6. SPOSOBY OCENIANIA

O
CENIANIE BĘDZIE MIAŁO CHARAKTER WSPOMAGAJĄCY, CIĄGŁY I ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA BIEŻĄCO W KLASIE PODCZAS WIELOKIERUNKOWEJ DZIAŁALNOŚCI UCZNIA. NAUCZYCIEL BĘDZIE SPRAWDZAŁ WYKONYWANE PRACE, CHWALIŁ ZA WYSIŁEK, ZA CHĘCI, ZA PRACĘ, NAGRADZAŁ POCHWAŁĄ ORAZ WSKAZYWAŁ, CO UCZEŃ POWINIEN ZMIENIĆ, POPRAWIĆ CZY WYEKSPONOWAĆ. BĘDĄ STOSOWANE WSZYSTKIE DOSTĘPNE SPOSOBY OCENIANIA WSPOMAGAJĄCEGO TJ. OBSERWACJE UCZNIA I JEGO PRACY, ZAANGAŻOWANIE I AKTYWNOŚĆ POZNAWCZĄ ORAZ TWÓRCZĄ OPARTĄ O WIEDZĘ ZDOBYTĄ W CZASIE REALIZACJI PROGRAMU. SYSTEMATYCZNA OBSERWACJA POZWOLI NA STWORZENIE SWOISTEJ „BAZY DANYCH” DOTYCZĄCYCH KAŻDEGO UCZNIA. STANIE SIĘ ONA PODSTAWĄ SWORZENIA OCENY OPISOWEJ. DO OCENIANIA DZIAŁALNOŚCI UCZNIÓW ZOSTANIE TAKŻE WYKORZYSTANY ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY.
7. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW


D
ZIAŁANIA NAUCZYCIELA PRACUJĄCEGO Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE WYMAGAJĄ PRZEMYŚLANEGO DOBORU METOD I FORM PRACY. TAKIE PRZYGOTOWANIE METODYCZNE I MERYTORYCZNE POZWOLI PROWADZIĆ ZAJĘCIA Z CAŁĄ KLASĄ UWZGLĘDNIAJĄC JEDNOCZEŚNIE INDYWIDUALNY TOK PRACY KAŻDEGO UCZNIA. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE UCZNIOWIE RÓŻNIĄ SIĘ POZIOMEM SPRAWNOŚCI, POZIOMEM ROZUMIENIA POLECEŃ, TEMPEM PRACY, CZASEM KONCENTRACJI UWAGI I ZACIEKAWIENIA DANĄ CZYNNOŚCIĄ.
ZAJĘCIA MAJĄ STANOWIĆ FORMĘ ZABAWY POŁĄCZONĄ Z POZNANIEM NOWYCH TREŚCI, Z NABYWANIEM UMIEJĘTNOŚCI I SPRAWNOŚCI, Z POZNAWANIEM NOWYCH SYTUACJI. MAJĄ DOSTARCZAĆ WIELE POZYTYWNYCH PRZEŻYĆ, PRZYJEMNYCH DOZNAŃ I POKAZYWAĆ PIĘKNO OTACZAJĄCEGO NAS ŚWIATA. Z JEDNEJ STRONY MAJĄ SPRAWIĆ UCZNIOWI PRZYJEMNOŚĆ I DAWAĆ ZADOWOLENIE A Z DRUGIEJ WSPIERAĆ JEGO ROZWÓJ EMOCJONALNY, FIZYCZNY I PSYCHICZNY.
REALIZACJA TREŚCI KSZTAŁCENIA ZAMIESZCZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PROGRAMU NAUCZANIA POZWOLI OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONE CELE, JEŻELI PRZYJMIE SIĘ NASTĘPUJĄCE ZAŁOŻENIA:
• SYSTEMATYCZNOŚĆ W PRZEPROWADZANIU ZAJĘĆ,
• STWORZENIE PRZYJEMNEJ ATMOSFERY W CZASIE PRACY,
• STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ UŁATWIAJĄCYCH UCZNIOWI Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDÓW
RUCHU POSŁUGIWANIE SIĘ PRZYBORAMI PLASTYCZNYMI,
• ZGROMADZENIE CIEKAWYCH I RÓŻNORODNYCH MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW
PLASTYCZNYCH,
• ZGROMADZENIE ATRAKCYJNYCH ALBUMÓW, ZDJĘĆ, REPRODUKCJI,
• STOSOWANIE EFEKTOWNYCH, RÓŻNORODNYCH I LUBIANYCH PRZEZ UCZNIÓW TECHNIK
PLASTYCZNYCH,
• FORMUŁOWANIE PROSTYCH I ZROZUMIAŁYCH DLA UCZNIA POLECEŃ,
• PROPONOWANIE PRAC MOŻLIWYCH DO UKOŃCZENIA PRZEZ UCZNIA,
• STWORZENIE SWOISTEGO SYSTEMU NAGRADZANIA,
• BEZPOŚREDNI KONTAKT UCZNIA Z DZIEŁEM SZTUKI I Z JEGO TWÓRCĄ,
• UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH POZA SZKOŁĄ-PLENERY, WARSZTATY, ZAJĘCIA
INTEGRACYJNE ITP.,
• UDZIAŁ W KONKURSACH PLASTYCZNYCH,
• PREZENTOWANIE TWÓRCZOŚCI UCZNIA W SZKOLE, DLA RODZICÓW, W ŚRODOWISKU,

8. TREŚCI EDUKACYJNE

N
AUCZYCIEL ZNAJĄC MOŻLIWOŚCI POZNAWCZE UCZNIA, ZDOLNOŚCI TWÓRCZE, JEGO SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ, UMIEJĘTNOŚĆ OBSERWOWANIA I NAWIĄZANIA KONTAKTU I WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELEM ORAZ JEGO CHĘĆ DO PRACY, POTRAFI WYBRAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE DLA SWOJEJ KLASY. OSOBA PRACUJĄCA Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE WIE, ŻE DLA KAŻDEGO UCZNIA INDYWIDUALNIE DOBIERA SIĘ ZADANIA I WIADOMOŚCI ZRÓŻNICOWANE POD WZGLĘDEM STOPNIA TRUDNOŚCI. W PRZYPADKU JEDNYCH UCZNIÓW ZAMIERZONE EFEKTY MOŻNA OSIĄGNĄĆ STOSUJĄC SKOMPLIKOWANE TECHNIKI PLASTYCZNE, A W PRZYPADKU INNYCH ŁATWE I JESZCZE DODATKOWO UPRASZCZANE PRZEZ NAUCZYCIELA W TRAKCIE PRACY. PODOBNIE JEST Z PRZEKAZEM PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI O SZTUCE.DLA JEDNYCH UCZNIÓW BĘDZIE TO ZBYT TRUDNE I NIE WYKAŻĄ ZAINTERESOWANIA, ALE BĘDĄ TAKŻE TACY, KTÓRZY ŚWIETNIE OPANUJĄ ELEMENTARNE POJĘCIA PLASTYCZNE.
PROGRAM ZAWIERA TREŚCI BEZ PODZIAŁU NA POSZCZEGÓLNE LATA NAUKI. JEST TO PROPOZYCJA NA TRZY LATA. NAUCZYCIEL DECYDUJE, KTÓRE TREŚCI I W JAKIEJ KOLEJNOŚCI BĘDĄ REALIZOWANE. DOSTOSOWUJE JE DO UMIEJĘTNOŚCI I POTRZEB UCZNIA ORAZ MOŻLIWOŚCI PLACÓWKI.
TREŚCI PROGRAMOWE ZAWARTE ZOSTAŁY W 5 BLOKACH TEMATYCZNYCH:
1. ELEMENTARNE WIADOMOŚCI O PLASTYCE I KONTAKT ZE SZTUKĄ
2. TECHNIKI PLASTYCZNE
3. ŚRODKI WYRAZU W TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
4. ROZWIJANIE WYOBRAŹNI
5. TWÓRCZOŚĆ WŁASNA UCZNIA NA BAZIE OBSERWACJI OTOCZENIA

1. ELEMENTARNE WIADOMOŚCI O PLASTYCE I KONTAKT ZE SZTUKĄ

• ROZRÓŻNIANIE I NAZYWANIE DZIEDZIN SZTUK PLASTYCZNYCH - RZEŹBA, MALARSTWO,
FOTOGRAFIA ITP.
• W MALARSTWIE ODRÓŻNIANIE: AUTOPORTRET, PORTRET, MARTWA NATURA, PEJZAŻ
• W RZEŹBIE NAZYWANIE I ODRÓŻNIANIE MATERIAŁU RZEŹBIARSKIEGO-KAMIEŃ, DREWNO
• ZNAJOMOŚĆ I DEFINIOWANIE POJĘĆ MUZEUM, GALERIA, WYSTAWA
• ARCHITEKTURA WSI I MIASTA - ROZRÓŻNIANIE I WSKAZYWANIE
• SZTUKA UŻYTKOWA WOKÓŁ NAS-MEBLE, SZKŁO, BIŻUTERIA, STRÓJ ITP.,
• ZWIEDZANIE WYSTAW W GALERIACH, MUZEUM ITP.

2. TECHNIKI PLASTYCZNE

• RYSOWANIE I MALOWANIE
- RYSOWANIE OŁÓWKIEM, PISAKIEM, PALCAMI, PIÓRKIEM, WĘGLEM, PATYKIEM, KREDĄ, WĘGLEM, GĄBKĄ
- RYSOWANIE I MALOWANIE KREDKAMI OŁÓWKOWYMI, PASTELOWYMI, WOSKOWYMI, AKWARELOWYMI
- RYSOWANIE NA DUŻYCH I MAŁYCH PŁASZCZYZNACH PAPIEROWYCH, NA SZKLANYCH PŁYTKACH, TKANINIE,
- MALOWANIE FARBAMI AKWARELOWYMI, PLAKATOWYMI
- POSŁUGIWANIE SIĘ PĘDZLAMI OKRĄGŁYMI, PŁASKIMI, DO AKWARELI, WAŁKAMI MALARSKIMI, MALOWANIE DŁOŃMI I GĄBKAMI, MALOWANIE SPRAYEM.

• DRUK, POWIELANIE
- PALCE I DŁONIE, JAKO STEMPLE,
- DRUKOWANIE STEMPLAMI Z ZIEMNIAKA, KORKA, PLASTELINY, KLOCKA,
- ODBIJANIE WZORÓW TKANINĄ O WYRAŹNEJ FAKTURZE, SIATKĄ, SZNURKIEM, NICIĄ, ZGNIECIONĄ FOLIĄ, PAPIEREM,
- ODBIJANIE FRAGMENTÓW ROŚLINNYCH,

• MODELOWANIE
- MODELOWANIE PROSTYCH FORM Z MAS PLASTYCZNYCH /WAŁKI, KULKI/ I ODCISKANIE WZORÓW,
- PŁASKORZEŹBY Z PLASTELINY, MASY SOLNEJ, MASY PAPIEROWEJ ITP.- FIGURY
- MODELOWANIE FORM PRZESTRZENNYCH Z MAS NA STELAŻACH Z POJEMNIKÓW PLASTIKOWYCH, ROLEK KARTONOWYCH, KORKÓW, NAKRĘTEK ITP.

• MOZAIKA
- JEDNO I WIELOBARWNE MOZAIKI Z PAPIERU I FOLII SAMOPRZYLEPNEJ,
- MOZAIKI NA PODŁOŻU Z MASY SOLNEJ I GIPSU /KORALIKI, GUZIKI, MUSZELKI, SZKIEŁKA
- MOZAIKI Z TKANINY

• WYDZIERANKA I WYCINANKA
- JEDNOBARWNA Z PAPIERU KOLOROWEGO, SZAREGO PAPIERU PAKOWEGO I MALOWANEGO TUSZEM LUB FARBĄ
- WYDZIERANKA I WYCINANKA Z CZARNO-BIAŁEGO PAPIERU GAZETOWEGO
- WYDZIERANKA I WYCINANKA Z OZDOBNYCH PAPIERÓW PAKOWYCH, Z KOLOROWYCH GAZET, PAPIERU KOLOROWEGO
- WYCINANIE I WYDZIERANIE GOTOWYCH ELEMENTÓW Z KOLOROWYCH PISM I KATALOGÓW
- KOMPONOWANIE CAŁOŚCI Z WYCIĘTYCH ELEMENTÓW
- WYDZIERANKA I WYCINANKA Z BIBUŁY, KREPINY, OZDOBNYCH KARTONÓW, FOLII SAMOPRZYLEPNEJ

• TECHNIKI MIESZANE
- WYDRAPYWANKI W PODŁOŻU WOSKOWYM I Z FARBY KLEJOWEJ
- BATIKI MALOWANE KLEJEM I WOSKIEM
- FROTAŻ
- KOLAŻ

• ELEMENTY PAPIEROPLASTYKI
- ZAGINANIE, WYGINANIE, SKRĘCANIE I ZAWIJANIE PAPIERU
- ŁĄCZENIE PAPIERU PRZY UŻYCIU KLEJU, ZSZYWACZA BIUROWEGO, SPINACZY, SZYCIE IGŁĄ I NITKĄ
- TWORZENIE FORM PRZESTRZENNYCH – WALEC I STOŻEK
- PROSTE RZEŹBY Z PAPIERU NA BAZIE WALCA, STOŻKA
- ZABAWKI MOBILNE
- MASKI OKOLICZNOŚCIOWE I LAMPIONY
- OZDOBNE OPAKOWANIA NA PREZENTY3. ŚRODKI WYRAZU W TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

• O BARWIE
- ODRÓŻNIANIE, NAZYWANIE I WSKAZYWANIE BARW
- BARWA, JAKO SYMBOL DANEJ RZECZY CZY ZJAWISKA
- BARWY JASNE I CIEMNE
- ROZJAŚNIANIE I PRZYCIEMNIANIE BARW
- BARWY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PORY ROKU
- MIESZANIE BARW
- BARWA ODDAJĄCA NASTRÓJ

• LINIA W PLASTYCE
- LINIE POZOSTAWIONE PRZEZ RÓŻNE NARZĘDZIA - PATYK, OŁÓWEK, PIÓRKO, GĄBKA, PĘDZEL, ŚWIECA ITP.
- LINIE O RÓŻNYM KSZTAŁCIE –FALISTE, ŁAMANE, KRĘTE, PROSTE, GRUBE, CIENKIE
- KONTUR WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY
- KONTUROWANIE PRZEDMIOTÓW PŁASKICH I WYPUKŁYCH
- RYSOWANIE LINIĄ W RÓŻNORAKIM PODŁOŻU

• PLAMA W PLASTYCE
- ZAPEŁNIANIE KONTURÓW PLAMAMI
- KONTUROWANIE PLAM I ŁĄCZENIE TECHNIK
- PLAMY MALOWANE KREDKAMI, TUSZEM, FARBAMI

• FAKTURA PODKŁADU
- POKRYWANIE POWIERZCHNI KARTKI MASĄ SOLNĄ I PAPIEROWĄ
- OKLEJANIE POWIERZCHNI KREPINĄ LUB MIĘTYM PAPIEREM
- WYSYPYWANIE POWIERZCHNI PAPIERU MATERIAŁAMI SYPKIMI - RYŻ, KASZA

4. ROZWIJANIE WYOBRAŹNI

• UZUPEŁNIANIE CAŁOŚCI
- UZUPEŁNIANIE BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW W RYSUNKU KONTUROWYM
- DORYSOWYWANIE BRAKUJĄCYCH CZĘŚCI DO FRAGMENTU ILUSTRACJI, FOTOGRAFII I ODBITKI
- UZUPEŁNIANIE POLA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ KONTURÓW
- SYMETRYCZNE UZUPEŁNIANIE /WG OSI/ DRUGIEJ POŁOWY RYSUNKU
- KOŃCZENIE SZLACZKÓW RYSOWANYCH, MALOWANYCH, STEMPLOWANYCH, UKŁADANYCH
- DORYSOWYWANIE DO KLEKSÓW DOWOLNYCH ELEMENTÓW WYBRANĄ TECHNIKĄ

• KOLOR Z WYOBRAŹNI
- TWORZENIE GRUPY KOLORÓW CHARAKTERYZUJĄCEJ DANE ZJAWISKO /NOC, ŁĄKA, OWOCE
- WŁASNY KOLOROWY OBRAZEK OPARTY NA OBSERWACJI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ
- ZAGADKI O KOLORACH

• ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI KARTKI
- LEWY I PRAWY, GÓRNY I DOLNY BRZEG KARTKI
- ZAGINANIE KARTKI WZDŁUŻ OSI I PRZEKĄTNYCH
- USTALANIE ŚRODKA KARTKI
- KOMPOZYCJE GEOMETRYCZNE WZDŁUŻ BRZEGÓW, OSI, PRZEKĄTNYCH ORAZ NA ŚRODKU KARTKI
- KOMPOZYCJE GEOMETRYCZNE NA KWADRATOWYCH I OWALNYCH POWIERZCHNIACH

• KOMPOZYCJE
- KOMPOZYCJA RYTMICZNA W SZTUCE LUDOWEJ I ZDOBNICTWIE
- SZLACZKI I PASY OZDOBNE
- KOMPOZYCJA JEDNOOSIOWA-WYCINANKI LUDOWE, WYCINANKI I KLEKSY Z KARTKI ZŁOŻONEJ NA POŁOWĘ,
- KOMPOZYCJA WIELOOSIOWA - SERWETKI, ŚNIEŻYNKI.

5. TWÓRCZOŚĆ WŁASNA UCZNIA NA BAZIE OBSERWACJI OTOCZENIA

• PRZEDSTAWIENIE POSTACI LUDZKIEJ NA PŁASZCZYŹNIE,
• PRZEDSTAWIANIE ZWIERZĄT I ROŚLIN NA PŁASZCZYŹNIE,
• PRZEDSTAWIANIE POSTACI W FORMACH PRZESTRZENNYCH,
• ELEMENTY PEJZAŻU Z UWZGLĘDNIENIEM FORM ARCHITEKTONICZNYCH,
• MARTWA NATURA,
• FORMY ABSTRAKCYJNE,
• ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE I ZMIANY PÓR ROKU,
• ILUSTROWANIE TREŚCI BAJKI, OPOWIADANIA, WIERSZA,
• PRACE O CHARAKTERZE DEKORACYJNYM I UŻYTKOWYM - KARTKI, RAMKI, OPAKOWANIA, LAURKI, OZDOBY ŚWIĄTECZNE I OKOLICZNOŚCIOWE, ITP.

W PRACY Z UCZNIAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE NADRZĘDNYM CELEM WSZELKICH DZIAŁAŃ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZYCH JEST WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW, ROZWIJANIE ICH ZAINTERESOWAŃ OTOCZENIEM ORAZ UZYSKIWANIE NIEZALEŻNOŚCI OD INNYCH OSÓB W FUNKCJONOWANIU W CODZIENNYM ŻYCIU.
JEDNYM ZE SPOSOBÓW REALIZACJI TEGO CELU SĄ ZAJĘCIA PLASTYCZNO – TEMATYCZNE, KTÓRE ZMIERZAJĄ DO STWORZENIA INDYWIDUALNEJ JAK I WSPÓLNEJ PRACY PLASTYCZNEJ. ZAJĘCIA TE MOGĄ BYĆ PROWADZONE PRZEZ CAŁY ROK, PONIEWAŻ TEMATEM PRACY BĘDĄ ZMIENIAJĄCE SIĘ CZTERY PORY ROKU. ICH ZALETĄ JEST RÓWNIEŻ TO, ŻE MOŻNA TAK ROZPLANOWAĆ ZAJĘCIA, ABY KAŻDY UCZEŃ BRAŁ W NICH CZYNNY UDZIAŁ I MIAŁ DO SPEŁNIENIA JAKĄŚ WAŻNĄ FUNKCJĘ DOSTOSOWANĄ DO JEGO STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I SPRAWNOŚCI MANUALNEJ.
ZAJĘCIA MOŻNA ZAPLANOWAĆ TAK, ABY ICH SCHEMAT DLA POSZCZEGÓLNYCH PÓR ROKU MÓGŁ ZAWIERAĆ PEWNE STAŁE ELEMENTY:
• OMÓWIENIE CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DANEJ PORY ROKU LATO, JESIEŃ, ZIMA, WIOSNA
• ŚWIĘTA PRZYPADAJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH PORACH ROKU: WIELKANOC, BOŻE NARODZENIE, ŚWIĘTO ZMARŁYCH, DZIEŃ KOBIET, WALENTYNKI, MIKOŁAJKI ITP.
• ZAPLANOWANIE ELEMENTÓW PRACY PLASTYCZNEJ CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DANEJ PORY ROKU I ROZPLANOWANIE ICH NA PŁASZCZYŹNIE PRACY
• OMÓWIENIE I PRZYGOTOWANIE POTRZEBNYCH POMOCY I MATERIAŁÓW
• ROZPLANOWANIE PRACY DLA KAŻDEGO UCZNIA Z UWZGLĘDNIENIEM JEGO MOŻLIWOŚCI MANUALNYCH I INTELEKTUALNYCH
• SŁUCHANIE I NAUKA PIOSENEK DOTYCZĄCYCH DANEJ PORY ROKU

PROPOZYCJE ZAGADNIEŃ DO OMÓWIENIA W POSZCZEGÓLNYCH PORACH ROKU:

LATO
• BOGACTWO KOLORÓW LATA
• CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: MARZENIA I PLANY DOTYCZĄCE WAKACYJNEGO WYPOCZYNKU
• BOGACTWO ZABAW NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• DARY NATURY: OWOCE, WARZYWA, ZBOŻA
• TEMPERATURA I STOSOWNY UBIÓR
• ZBIORY I PAMIĄTKI Z MIEJSC WYPOCZYNKU - KAMYKI, MUSZELKI, PIASEK Z NAD MORZA ITP.
• DZIEŃ OJCA,JESIEŃ
• KOLORY JESIENI: ZIELONY, CZERWONY, RUDY, ŻÓŁTY, BRĄZOWY
• CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: UTRATA LIŚCI PRZEZ DRZEWA
• BOGACTWO DARÓW PRZYRODY: OWOCE, WARZYWA, GRZYBY, KOLOROWE LIŚCIE, SZYSZKI, SUCHE TRAWY
• ZMIANY TEMPERATURY I TROSKA O ZDROWIE - DOBÓR UBIORU
• JESIENNE PRACE W OGRODZIE
• ODLOT PTAKÓW, PRZYGOTOWANIA ZWIERZĄT DO SNU ZIMOWEGO
• DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, ŚWIĘTO ZMARŁYCH, ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, ANDRZEJKI, MIKOŁAJKI

ZIMA
• KOLORY ZIMY: SZARY, CZARNY, BIAŁY
• CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: ŚNIEG, MRÓZ, SZADŹ, SZRON, SOPLE
• BOGACTWO ATRAKCYJNYCH TYLKO DLA TEJ PORY ROKU ZABAW: LEPIENIE ZE ŚNIEGU, JAZDA NA SANKACH, NARTACH, ŁYŻWACH, KULIG
• PREZENTACJA PRZEMIANY WODY W LÓD, TOPNIENIE ŚNIEGU, LODU
• TEMPERATURA I STOSOWNY STRÓJ
• PTAKI PRZYLATUJĄCE NA ZIMĘ – DOKARMIANIE PTAKÓW, ZWIERZĘTA PRZESYPIAJĄCE ZIMĘ
• BOŻE NARODZENIE, DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA, SYLWESTER, WALENTYNKI, DZIEŃ KOBIET
WIOSNA
• KOLORY WIOSNY: ZIELEŃ, BIEL, ŻÓŁTY, LILIOWY, RÓŻOWY
• CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: PRZYRODA BUDZI SIĘ DO ŻYCIA
• PIERWSZE WIOSENNE KWIATY, BAZIE, KWITNĄCE DRZEWA I KRZEWY
• PRZYLOTY PTAKÓW I ICH ODGŁOSY - BOCIAN, JASKÓŁKA, SKOWRONEK
• TEMPERATURA I STOSOWNY UBIÓR
• ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, WIOSENNE PRACE W OGRÓDKU
• DZIEŃ ZIEMI, ŚWIĘTA WIELKANOCNE, DZIEŃ FLAGI, ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA, DZIEŃ MATKI, DZIEŃ DZIECKA

WYŻEJ WYMIENIONA PROPOZYCJA JEST TYLKO OGÓLNYM ZARYSEM MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJĄ NAM TEGO TYPU ZAJĘCIA W WIELOKIERUNKOWYM USPRAWNIANIU DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. PLANUJĄC POSZCZEGÓLNE ZAJĘCIA NALEŻY ZADBAĆ, ABY PRZEKAZYWANE TREŚCI TEORETYCZNE, BYŁY ZAWSZE POPARTE JAKIMIŚ BODŹCAMI FIZYCZNYMI. DLATEGO OLBRZYMIĄ ROLĘ DO SPEŁNIENIA MAJĄ TU SPACERY, WYCIECZKI, ZABAWY CZY PRACE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU ORAZ PROSTE DOŚWIADCZENIA FIZYCZNE, CZY BODŹCE SŁUCHOWE, ZAPACHOWE, SMAKOWE, DOTYKOWE ITP.

PROPOZYCJA TEMATÓW PRAC PLASTYCZNYCH Z PODZIAŁEM NA PORY ROKU:

LATO
• KOLOROWE MOTYLE
• WIEJSKI PEJZAŻ – TECHNIKA NAKRAPIANIA
• BIBUŁOWA ŁĄKA
• SPRZĄTANIE ŚWIATA - PLAKAT

JESIEŃ
• JESIENNY LIŚĆ - FROTAŻ
• CIEKAWE DRZEWO – MALOWANIE NA PAPIERZE ŚCIERNYM
• BARWA, JAKO ŚRODEK WYRAZU ARTYSTYCZNEGO – RODZAJE BARW, ZABAWA KOLORAMI
• LUDZIKI, STWORKI I ZWIERZĄTKA – DARY JESIENI

ZIMA
• ZIMOWY KRAJOBRAZ – MALOWANIE PASTĄ DO ZĘBÓW NA KOLOROWYM PAPIERZE
• KOLOROWE BOMBKI – OZDOBY ŚWIĄTECZNE
• MASKI KARNAWAŁOWE
• WALENTYNKOWE SERCE – ZDOBIENIE ODLEWU GIPSOWEGO

WIOSNA
• IDZIE PANI WIOSNA – MALOWANIE PEJZAŻU W TERENIE
• ŚMIECI MNIEJ, ZIEMI LŻEJ - PLAKAT
• KARCZOCHOWE PISANKI – STROIK WIELKANOCNY
• WIOSENNE KWIATY – ORIGAMI

9. PRZEWIDYWANE POSTĘPY

P
RZEWIDYWANE TREŚCI PROGRAMOWE I ICH REALIZACJA ZMIERZAJĄ W KIERUNKU OSIĄGNIĘCIA PRZEZ UCZNIA NASTĘPUJĄCYCH REZULTATÓW:

• NA MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI UCZEŃ WYKONUJE PRACĘ, TROSZCZY SIĘ O JEJ, JAKOŚĆ
• KONCENTRUJE UWAGĘ NA OKREŚLONYM TEMACIE, ZADANIU
• PRZEWIDUJE KOLEJNE CZYNNOŚCI, NARZĘDZIA I MATERIAŁY
• STOSUJE RÓŻNE TECHNIKI, SAMODZIELNIE WZBOGACA WARSZTAT TECHNIK, POSZUKUJE NOWE ROZWIĄZANIA
• ODKRYWA WŁASNE MOŻLIWOŚCI I UZDOLNIENIA ARTYSTYCZNE
• CHĘTNIE WŁĄCZA SIĘ DO WSPÓŁDZIAŁANIA W GRUPIE
• DOSTRZEGA W OTACZAJĄCYM ŚWIECIE, PRZEDMIOTACH WARTOŚCI ESTETYCZNE
• POSZUKUJE INSPIRACJI W OTACZAJĄCYM ŚWIECIE, POZYTYWNYCH EMOCJACH
• ODCZUWA RADOŚĆ I SATYSFAKCJĘ Z DZIAŁAŃ PLASTYCZNYCH
• BIERZE UDZIAŁ PODCZAS WYKONYWANIA PRAC DEKORACYJNYCH OŚRODKA ORAZ DEKOROWANIU OKOLICZNOŚCIOWYM
• AKTYWNIE UCZESTNICZY W ŻYCIU KULTURALNYM RÓŻNYCH PLACÓWEK
• ZNA RÓŻNE INSTYTUCJE KULTURALNE ORAZ KORZYSTA Z ICH OFERTY


10. BIBLIOGRAFIA

1. BARFF U. BURGHARDT I. – „KAŻDE DZIECKO TO POTRAFI”, WARSZAWA 1992.
2. BUTTERFIELD M – „ŚWIAT WOKÓŁ NAS – PRAKTYCZNE RADY DLA MŁODYCH MALARZY”, WARSZAWA 1998.
3. DASZYŃSKI M – „MALARSKIE TECHNIKI DEKORACYJNE”, WARSZAWA 1992.
4. GARDA-ŁUKASZEWSKA J., SZPERKOWSKI T. – „WSPÓŁTWORZENIE – ZAJĘCIA
PLASTYCZNE Z OSOBAMI UPOŚLEDZONYMI UMYSŁOWO”, WSIP, WARSZAWA 1997.
5. JABŁOŃSKA A. – „ZABAWY PLASTYCZNE”, WARSZAWA 1997.
6. JĄDER MARIOLA – „TECHNIKI PLASTYCZNE ROZWIJAJĄCE WYOBRAŹNIĘ”, OFICYNA
WYDAWNICZA IMPULS, KRAKÓW 2007
7. PISZCZEK M., „TERAPIA ZABAWĄ – TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ”, CMPP – MEN, WARSZAWA
1997.
8. PIOTROWSKA MARIA –„PROGRAM NAUCZANIA PLASTYKI DLA KLAS IV – VI SZKOŁY
PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM” NR DOPUSZCZENIA DKW – 4014 – 190/99, WYDAWNICTWO
KOREPETYTOR, PŁOCK 1999.
Wyświetleń: 4753


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.