AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Krawczyk, 2012-02-08
Pabianice

Religia, Konspekty

Jan Chrzciciel - prorok wzywający do pokuty i nawrócenia

- n +

Cele:
dydaktyczne:
– zapoznanie z osobą św. Jana Chrzciciela,
– zrozumienie wołania o nawrócenie.
wychowawczy:
– nawrócenie i wdzięczność Bogu za możliwość powrotu do Niego.
operacyjne:
– uczeń określi pojęcia: prorok, pokuta, nawrócenie;
– poda najważniejsze fakty z życia Jana Chrzciciela;
– wymieni, co pomaga, a co przeszkadza w nawróceniu;
– potrafi wskazać na mapie Palestyny miejsca związane z Janem Chrzcicielem (Ain Karim, Jordan, Pustynia Judzka, Betania, twierdza Macheront);
– wyraża pragnienie udziału w rekolekcjach adwentowych i przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

Metody:
– oparte na słowie (opowiadanie, rozmowa kierowana)
– oparte na działaniu praktycznym (analiza tekstów biblijnych w grupach, praca z mapą Palestyny)
– techniki aktywizujące (schemat, mapa)

Formy organizacyjne: jednostka lekcyjna – 45 min; zajęcia odbywają się w klasie.

Pomoce dydaktyczne: teksty z Pisma Św. o życiu i działalności Jana Chrzciciela; ścienna mapa Palestyny, 5 map dla uczniów, kartki samoprzylepne, arkusze ze schematem.


Przebieg katechezy:

1. Powitanie uczniów, modlitwa.

2. Sprawdzenie obecności i pracy domowej. Podanie tematu katechezy.

3. Opowiadanie wprowadzające: O pokucie i nawróceniu.

Pewnego wieczoru dwie małe siostry - Janina i Cecylia - pokłóciły się i bez pojednania poszły spać. Cecylia jednak nie mogła zasnąć. W ciemności wstała i w nocnej koszuli podeszła do łóżka siostry. „Janka, czy mi wybaczysz?” - zapytała. „Tak - odpowiedziała siostra - bo i ja nie jestem bez winy i też nie mogłam zasnąć”. Uścisnęły się a potem usnęły spokojnie, z radością w duszy, jakiej doznawały niezbyt często. Rankiem, opowiadając wszystko mamie, na nowo przeżywały radość. Pokuta i nawrócenie nie muszą być przykre i bolesne (wg C. Mina, Sul treno della mia vulle, Roma 1970).

Pytania do tekstu:
- Dlaczego Cecylia nie mogła zasnąć?
- Na czym polegało nawrócenie Cecylki i Janiny?
- Co to znaczy się nawracać?
- Na czym polega nasze codzienne nawracanie się?

Krótkie podsumowanie treści płynących z opowiadania.

4. Wprowadzenie w temat katechezy:
Pan Bóg przez długie wieki przygotowywał ludzi do przyjęcia Zbawiciela. Pouczał przez proroków, co należy robić, jak się przygotować oraz jak rozpoznać Mesjasza, gdy przyjdzie. Ustami proroków nawoływał do przemiany serca i nawrócenia oraz pokuty za grzechy. Ostatnim prorokiem wzywającym do nawrócenia i przygotowania na przyjęcie Zbawiciela był Jan Chrzciciel.

5. Praca z tekstem biblijnym i mapą.
Podział uczniów na 5 grup.
Każda grupa opracowuje inny fragment z Pisma Świętego, mówiący o życiu i działalności Jana Chrzciciela.
Zadaniem każdej z grup jest także odnalezienie na mapie podanego w tekście biblijnym miejsca związanego z Janem Chrzcicielem.
(teksty w załączeniu)

6. Przedstawiciel każdej grupy, odpowiadając na pytania katechety, prezentuje zdobytą wiedzę na temat życia i działalności Jana Chrzciciela oraz na mapie ściennej zaznacza miejsce z nim związane.

7. Katecheta przypina na tablicy graficzne przedstawienie grzesznego życia (np. kilkanaście linii krzyżujących się ze sobą, stwarzających wrażenie chaosu), a na drugim kartonie prezentuje życie z Bogiem po nawróceniu (np. dwie równoległe linie skierowane w górę, tworzące drogę do nieba). Uczniowie przerysowują schemat do zeszytu i zastanawiają się:
- czym różni się grzeszne życie od życia z Bogiem?
- czym jest nawrócenie?
- kto pomaga grzesznikowi się nawrócić?

Następnie katecheta przypina między planszami symbol Jezusa i prosi uczniów o odpowiedź na pytania:
- Dlaczego Jezus pragnie naszego nawrócenia?
- W jaki sposób w Adwencie możemy przeżyć nawrócenie?
- Dlaczego Adwent jest tak ważnym okresem w naszym życiu?
- Czego nas uczy w Adwencie Jan Chrzciciel?

8. Podsumowanie i zadanie pracy domowej.

Praca domowa: napisz samodzielnie krótką notatkę o Janie Chrzcicielu (kim był Jan Chrzciciel, imiona jego rodziców, do czego wzywał i na przyjście kogo przygotowywał ludzi, jak zginął).Teksty biblijne z pytaniami:

1. Zapowiedź narodzenia Jana (Łk 1, 5-8, 11-16, 24-25)

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.
Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem […] ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich. […]
Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy. «Tak uczynił mi Pan - mówiła - wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi».

Nawiedzenie (Łk 1, 39-45)

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy*. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

* Dzisiejsze Ain-Karim, 7 km na zachód od Jerozolimy.

- Gdzie mieszkali rodzice Jana Chrzciciela?
- Jak mieli na imię?
- Dlaczego, choć oboje byli w podeszłym wieku, nie mieli jeszcze dzieci?
- Kto oznajmił Zachariaszowi, że Elżbieta urodzi mu syna?
- Jakim człowiekiem miał być Jan?
- Jak zareagowała brzemienna Elżbieta na odwiedziny Maryi?

2. Jan Chrzciciel (Mt 3,1-6)

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!
Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.

- Kim był Jan Chrzciciel?
- Do czego wzywał?
- Gdzie nauczał?
- Jak się ubierał i czym żywił?

3. Chrzest Jezusa (Mt 3, 13-17)

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

- Kto przyszedł do Jana Chrzciciela nad Jordan?
- O co poprosił Jezus Jana Chrzciciela?
- Jak zareagował Jan Chrzciciel na prośbę Jezusa?

4. Świadectwo Jana Chrzciciela (J 1, 19-28)

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie!» Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

- O co pytają kapłani i lewici Jana Chrzciciela?
- W jaki sposób Jan Chrzciciel wypowiada się o sobie?
- Co Jan Chrzciciel mówi o Chrystusie?
- Gdzie Jan Chrzciciel daje świadectwo?

5. Śmierć Jana Chrzciciela (Mk 6, 17-29)

Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu*, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: «Nie wolno ci mieć żony twego brata». A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.
Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: «Proś mię, o co chcesz, a dam ci». Nawet jej przysiągł: «Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa». Ona wyszła i zapytała swą matkę: «O co mam prosić?» Ta odpowiedziała: «O głowę Jana Chrzciciela». Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: «Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela». A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

* Najprawdopodobniej mowa o fortecy Macheront Heroda Wielkiego usytuowanej na szczycie pustynnego wzgórza na wschód od Morza Martwego (739 m n.p.m.). Arabska nazwa fortecy („forteca ścięcia”) jest odwołaniem do przypuszczalnego miejsca męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

- Kto i dlaczego uwięził Jana Chrzciciela?
- Gdzie znajdowało się to więzienie?
- O co poprosiła na uczcie u Heroda córka Herodiady?
- Jak zginął Jan Chrzciciel?

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3648


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.