Katalog

Katarzyna Bochniarz, 2012-02-06
Lublin

Język angielski, Program nauczania

Kółko języka angielskiego dla maturzystów

- n +

Program kółka języka angielskiego dla klas maturalnych

Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: IV klasa technikum
Typ zajęć: pozalekcyjne koło zainteresowań
Ilość godzin tygodniowo: 1

Geneza programu:
Niniejszy program został opracowany z myślą, aby wzbogacić ofertę programową szkoły oraz stanowić skuteczne narzędzie w przygotowywaniu uczniów do egzaminu maturalnego.
Uczniowie będą mieli okazję oswoić się z wymaganiami egzaminacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zasad nowej matury ustnej w 2012r. oraz utrwalić i poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności z zakresu gramatyki i leksyki języka angielskiego, a przy okazji wzbogacić swoją wiedzę dotyczącą kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych.
Program autorski koła języka angielskiego dla maturzystów oparty jest na podstawie programowej i programie nauczania DKOS-4015-152/02 oraz standardach egzaminacyjnych.


Opracowała: Katarzyna Bochniarz
Cele:
A) ogólne:
• zapoznanie uczniów ze strategiami pomocnymi w nauce;
• wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności i aktywowanie posiadanej już wiedzy;
• podniesienie poziomu kompetencji językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania;
• poszerzanie zasobu słownictwa oraz lepsze opanowanie wybranych zagadnień gramatycznych;
• rozbudzanie w uczniach zainteresowania z zakresu wiedzy o krajach anglojęzycznych;
• kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych narodów i kultur;
• przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego;
• zachęcanie do nawiązania współpracy międzynarodowej w ramach korespondencji z rówieśnikami z krajów anglojęzycznych;
B) szczegółowe:
• uczeń potrafi wykazać się znajomością:
a) różnorodnych środków językowych umożliwiających formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym i leksykalnym,
b) rutynowych zachowań językowych w szerokim kontekście sytuacyjnym,
c) zasad konstruowania różnych form prostych wypowiedzi i zastosowania odpowiednich środków stylistycznych dla osiągnięcia danego celu komunikacyjnego,
d) różnych realiów socjokulturowych danego obszaru językowego z elementami np. tradycji i zwyczajów, literatury;

• uczeń potrafi stosować posiadaną wiedzę w celu:
a) zrozumienia ogólnego sensu i głównych punktów autentycznego tekstu, zawierającego słownictwo lub struktury gramatyczne na poziomie podstawowym, rozróżniania poszczególnych jego części i rozpoznawania związków między nimi,
b) wyszukania szczegółowych informacji w autentycznym tekście zawierającym słownictwo lub struktury gramatyczne na poziomie podstawowym,
c) posługiwania się zróżnicowanymi strukturami leksykalno-gramatycznymi, pozwalającymi na osiągnięcie wskazanych celów komunikacyjnych,
d) nadania właściwej formy budowanej przez siebie wypowiedzi z uwzględnieniem rejestru językowego, stylu formalnego i nieformalnego;

• wykorzystując posiadaną wiedzę uczeń potrafi wykazać się umiejętnością:

a) przedstawienia ogólnych i szczegółowych informacji i intencji zawartych w autentycznym tekście przeczytanym lub usłyszanym,
b) prowadzenia rozmowy z zastosowaniem zróżnicowanych środków językowych odpowiednio do funkcji komunikacyjnych,
c) budowania spójnych wypowiedzi z zastosowaniem odpowiednich i różnorodnych form językowych,
d) analizowania i przetwarzania dostarczonych informacji stosownie do celu komunikacyjnego (np. zmiana formy ustnej na pisemną, stylu formalnego na nieformalny);

• uczeń potrafi wykazać się umiejętnością wykorzystania własnych doświadczeń i przeżyć w różnych zadaniach komunikacyjnych, a w szczególności do:
a) formułowania, uzasadniania i obrony własnych opinii,
b) prowadzenia prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
c) wykorzystania wiedzy o krajach danego obszaru językowego oraz o kraju ojczystym w sytuacjach komunikacyjnych,
d) wykorzystania tekstu lub swoich doświadczeń do tworzenia spójnej i uargumentowanej wypowiedzi.

Metody:
• metoda komunikacyjna, z naciskiem na wyrażanie własnych opinii;
• metoda audiowizualna;
• techniki aktywizujące uczniów, np. praca indywidualna, w parach, grupach, dyskusja, prezentacjaFormy pracy:
W celu jak największej aktywizacji uczniów na zajęciach będą stosowane różnorodne formy pracy , od pracy indywidualnej poprzez pracę w parach i grupach, do pracy z całą grupą uczniów. Ważnym elementem będzie wizualizacja stosowana zarówno przy wprowadzaniu nowego słownictwa, objaśnieniach gramatycznych jak również przy ćwiczeniach rozwijających cztery podstawowe sprawności językowe.

Techniki:
• słuchanie nagrań prezentujących różne akcenty i tempo wypowiedzi;
• słuchanie wypowiedzi, komentarzy, poleceń nauczyciela i kolegów;
• powtarzanie za wzorcem;
• zadawanie pytań do tekstu i odpowiadanie na nie;
• formułowanie wypowiedzi zgodnie z intencją;
• uczestniczenie w spontanicznej komunikacji;
• czytanie w celu ogólnego zrozumienia, wyszukiwanie danych w tekście;
• tłumaczenie struktur;
• przepisywanie, zapisywanie wypowiedzi;
• rozwiązywanie ćwiczeń gramatycznych, rebusów, krzyżówek;
• odgrywanie ról w różnych sytuacjach, inscenizacja;
• prowadzenie korespondencji w języku angielskim.

Rozkład materiału:
1. The UK – podstawowe elementy wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
*rozwiązując quiz uczniowie sprawdzają swoją wiedzę na temat podstawowych zagadnień dotyczących historii i geografii Wielkiej Brytanii;
*uczniowie wspólnie z nauczycielem omawiają najmniej znane zagadnienia a następnie opowiadają o swoich doświadczeniach z kulturą Wielkiej Brytanii;
2. Relative Clauses – użycie zdań przydawkowych.
*uczniowie zapoznają się z zasadami tworzenia zdań przydawkowych w języku angielskim;
*uczniowie potrafią uzupełnić teksty zaimkami: who, which, where, that
3. The UK – zagadnienia kulturowe.
*uczniowie potrafią wyjaśnić w języku angielskim pojęcie kultury;
*uczniowie potrafią prawidłowo połączyć ze sobą fotografie przedstawiające elementy kultury angielskiej z szablonami zawierającymi opisy do fotografii;
*uczniowie znają i stosują w wypowiedziach ustnych różne spójniki i potrafią prawidłowo argumentować swoje wypowiedzi;
4. Pisanie krótkiej formy użytkowej - pocztówka.
*uczniowie zapoznają się z zasadami pisania pocztówek;
*uczniowie potrafią znaleźć i poprawić błędy w przykładowej pocztówce;
*uczniowie potrafią sformułować pocztówkę na temat udanego i nieudanego pobytu na wakacjach;
5. Ćwiczenie sprawności mówienia - zestawy do matury ustnej z języka angielskiego.
*uczniowie przypominają sobie formę egzaminu ustnego z języka angielskiego a następnie losują zestawy i odgrywają rozmowę egzaminacyjną z nauczycielem;

6. Reported Speech – mowa zależna w zdaniach twierdzących.
*uczniowie zapoznają się z zasadami tworzenia mowy zależnej w zdaniach twierdzących w języku angielskim;
*uczniowie potrafią prawidłowo przekształcić zdania na mowę zależną;
7. Reported Speech – mowa zależna w pytaniach i poleceniach / prośbach.
*uczniowie zapoznają się z zasadami tworzenia mowy zależnej w pytaniach i poleceniach / prośbach w języku angielskim;
*uczniowie umieją prawidłowo przekształcić pytania i polecenia / prośby na mowę zależną a także odtworzyć oryginalne wypowiedzi;
8. Zwroty i wyrażenia w listach prywatnych.
*uczniowie zapoznają się z formą listu prywatnego;
*uczniowie piszą pod kierunkiem nauczyciela list do kolegi / koleżanki;
9. Notes, advertisements – pisanie notatek i ogłoszeń.
*uczniowie zapoznają się ze zwrotami typowymi dla tych krótkich form pisemnych;
*uczniowie formułują pisemną notatkę do współlokatora oraz ogłoszenie o zgubionym portfelu;
10. Czasy teraźniejsze – ćwiczenia.
*uczniowie przypominają sobie zasady użycia dwóch czasów teraźniejszych: Present Simple i Present Continuous;
*uczniowie umieją uzupełniać zdania poprawnymi formami czasów teraźniejszych;
*uczniowie umieją opowiadać o rutynie dnia codziennego, o bieżących zajęciach i planach na bliską przyszłość wykorzystując właściwe czasy teraźniejsze;
11. Invitations, wishes - pisanie zaproszeń i życzeń.
*uczniowie zapoznają się z krótkimi formami pisemnymi;
*uczniowie formułują zaproszenie na przyjęcie urodzinowe, a następnie piszą życzenia z okazji narodzin dziecka;
12. „The British image abroad” – ćwiczenie sprawności czytania i mówienia.
*uczniowie zapoznają się z tekstem dotyczącym znanych osobistości brytyjskich oraz brytyjskiego sposobu życia, nadają poszczególnym paragrafom tytuły oraz dopasowują do nich dodatkowe informacje;
*uczniowie robią listę 10 ulubionych Brytyjczyków ze świata sportu, muzyki, kina itp. i uzasadniają swój wybór. Następnie porównują swoją listę z listami pozostałych uczniów i słuchają ich wypowiedzi;
13. Arkusz do matury pisemnej z języka angielskiego – rozumienie tekstu słuchanego.
*uczniowie rozwiązują pierwszą część arkusza maturalnego a następnie omawiają wyniki z nauczycielem;
14. Arkusz do matury pisemnej z języka angielskiego – rozumienie tekstu czytanego.
* uczniowie czytają trzy teksty z arkusza maturalnego i rozwiązują polecenia. Następnie omawiają wyniki z nauczycielem;
15. Vocabulary practice – szkoła i praca.
*uczniowie rozwiązują krzyżówkę i uzupełniają zdania związane ze szkołą i pracą (wybieranie właściwych określeń; dopasowywanie terminów do definicji; tłumaczenie fragmentów zdań; uzupełnianie tekstu wyrazami z ramki);
*uczniowie rozmawiają o zaletach i wadach bycia uczniem i pracownikiem;
16. Zwroty i wyrażenia w listach formalnych.
*uczniowie zapoznają się z formą listu formalnego;
*uczniowie piszą pod kierunkiem nauczyciela list z reklamacją;
17. Conditionals – przypomnienie okresów warunkowych.
*na podstawie przykładów uczniowie odświeżają sobie zasady tworzenia 0, I, II oraz III okresu warunkowego w języku angielskim;
*uczniowie potrafią zastosować zasady gramatyczne w ćwiczeniach zawierających okresy warunkowe;
18. Arkusz do matury pisemnej z języka angielskiego – krótka i dłuższa forma użytkowa.
*uczniowie piszą krótką oraz dłuższą formę użytkową zgodnie z poleceniami umieszczonymi w arkuszu. Wyniki omawiają na następnych zajęciach;
19. Vocabulary practice – życie rodzinne i towarzyskie.
*uczniowie rozwiązują ćwiczenia na słownictwo związane z życiem rodzinnym i towarzyskim (dopasowywanie słów do ilustracji; uzupełnianie zdań; grupowanie wyrazów w kolumnach; uzupełnianie mapki skojarzeń; wybieranie właściwej odpowiedzi);
20. Ćwiczenie sprawności mówienia - zestawy do matury ustnej z języka angielskiego.
*uczniowie losują zestawy i odgrywają rozmowę egzaminacyjną z nauczycielem;
21. Truly British? - stereotyp Brytyjczyka w Polsce.
*uczniowie zapisują na arkuszach papieru typowe stereotypy obrazu Brytyjczyka w Polsce;
*uczniowie porównują zebrane stereotypy ze stereotypem Polaka w Wielkiej Brytanii;
22. We are looking for penpals abroad – pisanie e-maila.
*uczniowie pod kierunkiem nauczyciela piszą wspólnie list w formie e-maila do uczniów szkół średnich w Wielkiej Brytanii w celu nawiązania kontaktu korespondencyjnego;
23. Zdania czasowe ze spójnikami: when, as soon as, before, after.
*uczniowie zapoznają się z zasadami tworzenia zdań czasowych w języku angielskim;
*uczniowie potrafią zastosować zasady gramatyczne w ćwiczeniach zawierających zdania czasowe;
24. „Come to my Party!” – przysłówki miejsca.
*uczniowie czytają list w celu ogólnego zrozumienia oraz wyszukania danych w tekście;
*uczniowie streszczają poszczególne paragrafy listu;
*na podstawie informacji zawartych w liście uczniowie rysują trasę na mapkach a następnie uzupełniają zdania przysłówkami miejsca;
*uczniowie potrafią udzielić wskazówek dotyczących różnych miejsc oraz zapytać o drogę.
25. Vocabulary practice – żywienie i zakupy.
*uczniowie dopasowują nazwy towarów do sklepów;
*uczniowie słuchają dialogów w sklepach i uzupełniają zdania;
*uczniowie potrafią zapytać o towar, przymierzalnię, cenę, formę zapłaty, wymianę itp. Ćwiczą dialogi w parach;
26. Czasy przeszłe – ćwiczenia.
*uczniowie przypominają sobie zasady użycia poszczególnych czasów przeszłych: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous;
*uczniowie umieją uzupełniać zdania poprawnymi formami czasów przeszłych;
*uczniowie umieją relacjonować wydarzenia wykorzystując właściwe czasy przeszłe;
27. Zwroty i wyrażenia w listach formalnych.
*uczniowie przypominają sobie formę listu formalnego;
*uczniowie piszą pod kierunkiem nauczyciela list motywacyjny;
28. Vocabulary practice – podróżowanie i turystyka.
*uczniowie rozmawiają o zaletach i wadach różnych środków transportu;
*uczniowie rozwiązują ćwiczenia związane z podróżowaniem i turystyką (dopasowywanie obrazków do pojęć; uzupełnianie tabelki podanymi wyrażeniami; uzupełnianie zdań właściwymi wyrażeniami; wyjaśnianie różnic pomiędzy parami wyrazów);
29. Arkusz do matury pisemnej z języka angielskiego – rozumienie tekstu słuchanego.
*uczniowie rozwiązują pierwszą część arkusza maturalnego a następnie omawiają wyniki z nauczycielem;
30. Arkusz do matury pisemnej z języka angielskiego – rozumienie tekstu czytanego.
* uczniowie czytają trzy teksty z arkusza maturalnego i rozwiązują polecenia. Następnie omawiają wyniki z nauczycielem;
31. Czasy przyszłe - ćwiczenia.
*uczniowie przypominają sobie zastosowanie poszczególnych czasów przyszłych (Future Simple, Future Continuous jak również Present Simple i Present Continuous oraz konstrucję be going to) na podstawie ilustrowanych wypowiedzi;
*uczniowie odpowiadają na pytania o swoje plany na bliską i dalszą przyszłość oraz tworzą przewidywania dotyczące sytuacji na świecie;
*uczniowie potrafią uzupełnić teksty właściwymi formami czasów przyszłych;
32. Arkusz do matury pisemnej z języka angielskiego – krótka i dłuższa forma użytkowa.
*uczniowie piszą krótką oraz dłuższą formę użytkową zgodnie z poleceniami umieszczonymi w arkuszu. Wyniki omawiają na następnych zajęciach;
33. Ćwiczenie sprawności mówienia - zestawy do matury ustnej z języka angielskiego.
*uczniowie losują zestawy i odgrywają rozmowę egzaminacyjną z nauczycielem;
34. Describing pictures – ćwiczenia.
*uczniowie opisują wylosowane ilustracje i opisują trzy podstawowe elementy (Kto?, Gdzie?, Co robi?). Następnie odpowiadają na pytania nauczyciela;
35. Do’s and Don’ts – czasowniki modalne.
*uczniowie dopasowują nakazy i zakazy do ilustracji przypominając sobie jednocześnie użycie poszczególnych czasowników modalnych;
*uczniowie tworzą własne nakazy, zakazy oraz porady do podanych sytuacji;
*uczniowie umieją połączyć hipotezy do rezultatów tworząc pełne zdania z wykorzystaniem czasowników modalnych;
36. Vocabulary practice - sport i zdrowie.
*uczniowie rozmawiają o tym jak dbają o swoją kondycję fizyczną i co uważają za zdrowy styl życia;
*uczniowie wykonują ćwiczenia utrwalając słownictwo związane ze sportem i zdrowiem (uzupełnianie informacji dziennikarskich podanymi wyrazami z ramki; wybieranie właściwej odpowiedzi; dopasowywanie opisów do rysunków; tłumaczenie fragmentów zdań);
37. „Shorts, vests and biscuits” – podstawowe różnice pomiędzy amerykańskim i brytyjskim angielskim.
*uczniowie czytają tekst poruszający kwestię różnic pomiędzy amerykańskim i brytyjskim angielskim;
*uczniowie dzielą się na dwie grupy: „the Americans” i „the Brits” i wybierają z tekstu słowa pasujące do konkretnej grupy. Następnie tworzą dialogi w oparciu o jak największą ilość wyrazów;
*uczniowie wykonują ćwiczenia na słownictwo amerykańskie i brytyjskie;
38. Vocabulary games – praca ze słownictwem.
*uczniowie rozwiązują quizy, rebusy i krzyżówki na słownictwo z zakresu 15 obszarów leksykalnych, obowiązujących na egzaminie maturalnym.

Ewaluacja

Program kółka z języka angielskiego przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych. Nie przewiduje on sprawdzania umiejętności uczniów poprzez ocenianie. Kompetencje uczniów sprawdzane są przy wykonywaniu zadań praktycznych. Formą oceny programu z punktu widzenia przydatności i atrakcyjności jest ankieta przeprowadzona po pierwszym semestrze nauki oraz, oczywiście, wyniki maturalne uczniów.

Bibliografia:
• “Reading and Writing Targets” , V. Evans, J. Dooley, Express Publishing, 1998
• “Test Your Vocabulary”, P. Watcyn-Jones, Penguin Books, 2000
• „Culture Vulture”, P. Whiley, Macmillan Polska Sp. z o.o., 2001
• “Macmillan English Grammar In Context”, S. Clarke, Macmillan Polska Sp. z o.o., 2008
• “Revise ForMatura repetytorium” , M. Smolik, A. Mędela, E. Mańko, Macmillan Polska Sp. z o.o., 2010
• „Zestawy do matury ustnej z języka angielskiego. Matura od 2012 roku”, H.Q. Mitchell, M. Emanowicz, A. Szyrwińska, MMPublications, 2011
• materiały z Internetu (zaczerpnięte ze stron wydawnictw językowych)
Autor: Katarzyna Bochniarz
Wyświetleń: 2900


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.