Katalog

Małgorzata Szałas, 2011-12-30
Sobków

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

mgr Małgorzata Szałas
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2014r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Podstawą opracowania planu rozwoju zawodowego są:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
2. Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. nowelizująca Kartę Nauczyciela
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Cele:
1.Podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy zgodnie z potrzebami szkoły
2.Podniesienie jakości pracy szkoły oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku
3.Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

&8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ar.9e ust.1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji
Analiza przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczyciela Analiza dokumentów prawa oświatowego
Śledzenie stron internetowych MENiS
Założenie teczki tematycznej “Awans zawodowy nauczyciela”
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego IX.2011r.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, służących własnemu rozwojowi i podniesieniu poziomu jakości pracy szkoły
Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach metodycznych w szczególności dotyczących zagadnień związanych z:
- techniką origami
- umiejętnościami wychowawczymi
- pedagogiką zabawy.
- papieroplastyką
Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy
Okres stażu
Doskonalenia zawodowe w ramach WDN. Uczestniczenie w szkoleniach w ramach WDN-u.
Uczestniczenie w szkoleniowych spotkaniach Rady Pedagogicznej
Uczestniczenie w spotkaniach Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Świetlicy Okres stażu
“STOP AGRESJI ”- badanie zachowań uczniów metodą sondażu diagnostycznego Zajęcia z uczniami klas trzecich i czwartych, opracowanie scenariuszy zajęć: - diagnozowanie środowiska uczniów - opracowanie narzędzia badawczego, analiza i ewaluacja wyników badań, Rok szkolny 2011/2012

Organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów Współudział w organizowaniu cyklicznego Międzyświetlicowego Konkursu Piosenki : opracowanie regulaminu konkursu, przeprowadzenie konkursu i wyłonienie zwycięzców
Zorganizowanie konkursów plastycznych, przeprowadzenie i wyłonienie zwycięzców
Okres stażu
Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych Zapoznanie się z regulaminami konkursów
Przygotowanie uczniów do wzięcia udziału w konkursach Okres stażu
Promocja szkoły w środowisku Współorganizowanie imprezy okolicznościowej ,,Spotkanie pokoleń” Maj 2012r., 2013r., 2014r.
Współpraca z rodzicami Uczestniczenie w zebraniach z rodzicami
Stałe kontakty indywidualne dotyczące zachowania się dziecka w świetlicy szkolnej
Badanie roli świetlicy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym Okres stażu2013r.
Stosowanie w pracy metod aktywizujących Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących:
- burza mózgów,
- metoda projektu, - mapa skojarzeń
Okres stażu
Udział w realizacji programu w ramach projektu ,,Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” Prowadzenie zajęć plastycznych w ramach programu 2 godz. dydaktyczne raz w tygodniu przez 2 lata
Prowadzenie Świetlicowego Koła Plastycznego Prowadzenie koła plastycznego z uczniami ze świetlicy Okres stażu
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i metodycznej Gromadzenie i studiowanie książek i czasopism o tematyce pedagogicznej i metodycznej Okres stażu

& 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadanie Sposoby i formy realizacji Termin realizacji
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o pomoce przygotowane przy pomocy komputera

Tworzenie scenariuszy zajęć, dyplomów, referatów, zaproszeń, dokumentowanie awansu zawodowego

Przygotowanie rocznego planu pracy wychowawcy świetlicy

Przygotowanie prezentacji multimedialnych w programie Power Point Okres stażu
Korzystanie z zasobów Internetu, programów multimedialnych, programów edukacyjnych Systematyczne korzystanie z zasobów Internetu, słowników multimedialnych, programów edukacyjnych Okres stażu
Prowadzenie zajęć z tablicą interaktywną Przygotowanie zajęć w programie Smart Notebook Luty 2012
Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego w Internecie Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na edukacyjnych stronach internetowych Październik 2011r.

& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadanie Sposoby i formy realizacji Termin realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych
Udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz wychowawców świetlicy w ramach koleżeńskiej grupy wsparcia Okres stażu
Publikacja na stronie internetowej szkoły i stronach edukacyjnych wybranych scenariuszy zajęć i innych materiałów Udostępnienie scenariuszy zajęć świetlicowych z ciekawych imprez i uroczystości na stronach edukacyjnych
Zamieszczanie artykułów dotyczących pracy w świetlicy, prowadzenia zajęć plastycznych na szkolnej stronie internetowej
Okres stażu
Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli świetlicy Prezentowanie sprawozdań, referatów

Tworzenie narzędzi do badania na temat roli świetlicy w środowisku
Okres stażu
maj 2013r.
Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej ramach projektu ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” Przeprowadzenie i analiza ankiety XII. 2011r.
VI.2012r.


& 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadanie Sposoby i formy realizacji Termin realizacji
Praca z uczniem zdolnym
Zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie tworzenia programów autorskich Zbadanie potrzeb uczniów, utworzenie i wdrożenie programu Świetlicowego Koła Plastycznego
Wrzesień 2011r.
Praca z dziećmi w ramach projektu ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” Napisanie autorskiego programu zajęć Wrzesień 2011


& 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadanie Sposoby i formy realizacji Termin realizacji
Praca z uczniem z trudnościami w nauce Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie pracy z uczniem słabym
Prowadzenie zajęć z uczniem słabym Okres stażu
Poszerzanie zakresu swoich działań poprzez dokształcanie się Ukończenie kursu lub studiów podyplomowych umożliwiających podjęcie nowych działań wobec szkoły i uczniów Okres stażu
Akcje charytatywne Udział w akcji „Góra grosza” Inne akcje charytatywne


& 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zdanie Sposoby i formy realizacji Termin realizacji
Współpraca z Osiedlowym Klubem „Słoneczko” Uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Osiedlowy Klub „Słoneczko”, spotkaniach z autorami wystaw
Uczestniczenie w zabawie andrzejkowej i walentynkowej Według ustaleń klubu
Współpraca z Biblioteką Publiczną w Kielcach filia nr 4 Uczestniczenie zajęciach organizowanych przez bibliotekę Okres stażu
Zintegrowanie grupy rodziców, dziadków ze społecznością szkolną poprzez udział w imprezach świetlicowych Przygotowanie imprez świetlicowych dla rodziców, dziadków dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej Okres stażu
Współpraca z pedagogiem szkolnym Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych, diagnozowanie problemów, wdrażanie działań Okres stażu
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Kielcach Praca z uczniami według zaleceń wychowawcy i specjalistów Okres stażu
Współpraca z Towarzystwem ornitologicznym w Kielcach Organizowanie prelekcji Okres stażu

& 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych , z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Zadanie Sposoby i formy realizacji Termin realizacji
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych Samodzielne studiowanie literatury na temat studium przypadku
Wybór tematu do badania i analizy
Analiza problemu i opracowanie projektu dalszych działań w danym obszarze Okres stażuPrzewiduję możliwość wykonywania zadań, które nie zostały uwzględnione w planie lub wprowadzenie zmian założeń w nim zawartych. Wszystkie modyfikacje uzależniam od bieżących potrzeb ZSO nr 6 w Kielcach.


…………………………………
miejscowość i data

mgr Małgorzata Szałas
Zatwierdzam do realizacji:

…………………………………
podpis i pieczęć Dyrektora szkoły
Wyświetleń: 1670


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.