AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Angelika Pawlak, 2011-12-27
Andrespol

Język niemiecki, Recenzje

RECENZJA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STUDENTA

- n +

RECENZJA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STUDENTA


We wrześniu 2011 r. Pani ................. odbywała praktyki pedagogiczne ciągłe w Gimnazjum w Wiśniowej Górze.
Na początku naszej współpracy omówiłyśmy plan zajęć języka niemieckiego z uwzględnieniem, kto i które lekcje będzie prowadził. Przez pierwsze dwa tygodnie Pani .......... obserwowała lekcje prowadzone przeze mnie. W tym czasie miala okazję poznać zespoły klasowe, poziom zaawansowania grup, mocne i słabe strony poszczególnych uczniów, sposób organizacji zajęć, stosowane na lekcjach metody i techniki pracy, pomoce dydaktyczne, sposób angażowania uczniów do pracy oraz formy bieżącego oceniania uczniów. Poza tym praktykantka zapoznała się z najważniejszymi dokumentami obowiązującymi w szkole: WZO, programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, dziennikiem lekcyjnym, dziennikiem elektronicznym librus, poznała treść podstawy programowej, program nauczania, dokumentację nauczyciela (PZO, kontrakt przedmiotowy, plany dydaktyczne dla poszczególnych klas), nową formułę egzaminu gimnazjalnego, podręczniki oraz zasoby pracowni językowej.
W drugiej połowie praktyk studentka zaczęła prowadzić lekcje j. niemieckiego w oparciu o samodzielnie przygotowane konspekty, konsultowane i zatwierdzane wcześniej przez opiekuna. Pani ..................... prowadziła lekcje w sposób przemyślany i uporządkowany. Prawidłowo określała cele lekcji, fazy lekcji, odpowiednio dobierała potrzebne materiały, stosowała różnorodne formy, metody i techniki pracy. Dodatkowo samodzielnie opracowywała karty pracy i kartkówki korzystając z techniki komputerowej. Podczas zajęć dbała o tempo pracy. Jasno formułowała polecenia, upewniała się, czy uczniowie rozumieją prezentowane treści. Indywidualizowała proces dydaktyczny wspierając dodatkowo uczniów słabszych i zlecając trudniejsze zadania uczniom zdolniejszym. Miała dobry kontakt z wychowankami, na lekcjach panowała pozytywna, życzliwa atmosfera.
Lekcje prowadzone przez praktykantkę były hospitowane, omawiane i oceniane. Wymieniając opinie na temat przeprowadzonych zajęć starałam się skłonić studentkę do refleksji na temat różnego poziomu i tempa pracy poszczególnych grup uczniowskich. Praktykantka bardzo trafnie określała możliwości uczniów i adekwatnie dobierała stopień trudności przewidzianych dla nich zadań.
Pani ..................... prowadziła na bieżąco dokumentację szkolną, kontrolowała prace wykonywane przez uczniów pisemnie, prowadziła również zajęcia pozalekcyjne (Koło Języka Niemieckiego oraz fakultet przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego), poznała zasoby biblioteki szkolnej i czynnie uczestniczyła w dyżurach mających miejsce w bibliotece, w trakcie których wypożyczała uczniom książki, dokonywała akcesji nowych czasopism, wprowadzała nowe pozycje książkowe do księgi inwentarzowej itp.
Praktykantka dała się poznać jako osoba zaangażowana, pracowita, sumienna i życzliwa. Wykazywała się dużą samodzielnością, ale z uwagą przyjmowała wszelkie wskazówki opiekuna i uwzględniała je w dalszej praktyce. Z poczynionych przeze mnie obserwacji wynika, że Pani ............... posiada predyspozycje do pracy w zawodzie nauczyciela. Zarówno stopień przygotowania merytorycznego, jak i stosunek studenta do obowiązków oceniam jako bardzo dobry (5).


Opiekun praktyk: Angelika Pawlak
Wyświetleń: 1460


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.