Katalog

Janusz Kucia, 2011-11-30
Czechowice-Dziedzice

Historia, Sprawdziany i testy

Europa XVI - XVII wiek

- n +

Europa XVI – XVII w.
Test z historii. Poziom gimnazjum klasa II Grupa A

Nazwisko i imię………………………….. Klasa……………

1. Wyjaśnij pojęcie folwarku pańszczyźnianego.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Oceń prawda czy fałsz (podkreśl prawidłową odpowiedź).
a) Przywilej piotrkowski z 1469 r. ograniczył wolność osobistą chłopów, nie mogli opuszczać wsi bez zgody pana. Prawda - Fałsz
b) Przywilej toruński z 1520 r. określał minimum pańszczyzny na 1 dzień w tygodniu z każdego łana kmiecego. Prawda – Fałsz
c) Grupę społeczną w miastach pozbawioną praw miejskich było pospólstwo. Prawda - Fałsz

3. Uzupełnij tekst.

W XVI w. nastąpił na ziemiach polskich proces specjalizacji rzemiosła, wzrosła rola organizacji rzemieślniczych, czyli……………………. Bogaci mieszczanie uzyskali możliwość nadania szlachectwa, czyli…………………….. System rządów absolutnych zapoczątkował we Francji król…………………………… z dynastii………………………….
Nie zwoływał zgromadzenia przedstawicieli (trzy stany: arystokracja, kler, tzw. stan trzeci mieszczanie, rzemieślnicy, chłopi), które nosiło nazwę…………………………………
Po rewolucji angielskiej, władca z dynastii Stuartów, zgodził się w ……………… roku, że nikt z poddanych nie może być aresztowany bez pisemnego wyroku sądowego.

4. Na jakich zasadach odbywały się wolne elekcje w Polsce po śmierci ostatniego Jagiellona.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ułóż w kolejności chronologicznej władców elekcyjnych.
Michał Korybut – Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, Jan II Kazimierz, Henryk Walezy, Zygmunt III Waza, Stefan Batory, Władysław IV Waza.
1………………………2…………………………3………………………4………………… 5………………………6…………………………7……………………….
Europa XVI – XVII w.
Test z historii. Poziom gimnazjum klasa II Grupa B

Nazwisko i imię…………………………………… Klasa……………

1. Wyjaśnij pojęcie absolutyzmu jako formy władzy.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Oceń prawda czy fałsz (podkreśl prawidłową odpowiedź).
a) Oprócz danin na rzecz pana chłopi oddawali na utrzymanie Kościoła tzw. dziesięcinę.
Prawda – Fałsz
b) Wojna 30 – letnia zakończyła się pokojem podpisanym w Augsburgu w 1648 r. Prawda – Fałsz
c) W parlamencie angielskim izbą niższą jest Izba Lordów. Prawda – Fałsz

3. Uzupełnij tekst.

Henryk Walezy w ………… roku opuścił Polskę i udał się do Francji. W 1652 r. poseł Władysław Siciński po raz pierwszy w historii I Rzeczpospolitej jednoosobowo zerwał sejm walny, stosując zasadę……………………… Następuje proces upadku demokracji szlacheckiej, do głosu dochodzą wielcy posiadacze ziemscy (magnateria), i zmienia się forma władzy na tzw………………………. Coraz częściej zwoływane są…………………….. czyli związki szlachty powoływane do określonych celów politycznych, które mogły przekształcić się w formę otwartego buntu przeciw monarsze, czyli…………………………. Powiedzenie „Państwo to ja” przypisuje się władcy Francji…………………………………

4. Jakie były przyczyny wybuchu wojny 30 – letniej.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Do podanych władców Francji, dopisz ich ministrów
a) Ludwik XIII – ……………………………………………
b) Ludwik XIV –……………………………………………
Ministrowie: Juliusz Mazanin, Armad Richelieu, Jean Baptiste Colbert
Wyświetleń: 6401


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.