AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Gola, 2011-11-28
Kępno

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOImię i nazwisko : MAŁGORZATA GOLA
Placówka : Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Kępnie
Termin rozpoczęcia stażu : 01 września 2008r
Termin zakończenia stażu : 31 maja 2011r
Okres stażu : 2 lata i 9 miesięcy
Podstawa prawna :

1. Karta Nauczyciela (Dz.U.Nr 118 z 2003r,z poz.1112 z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie MEN z dnia 01 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.PLANOWANIE DZIAŁANIA I ZADANIA W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU SŁUŻĄ
ROZWOJOWI KOMPETENCJI NAUCZYCIELA , WSPIERAJĄ ROZWÓJ
PRZEDSZKOLA ORAZ SŁUŻĄ WSZECHSTRONNEMU
ROZWOJOWI DZIECKA.

CEL GŁÓWNY :
• Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
CELE POŚREDNIE :
• Pogłębienie wiedzy metodycznej ,pedagogicznej i psychologicznej
• Doskonalenie warsztatu i metod pracy
• Stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego dzieci w wieku przedszkolnym
• Promocja przedszkola w środowisku lokalnym


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
§ 8 ust.2 pkt 1
,,uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.Poznanie procedu-ry awansu zawodowego nauczycieli -Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli,
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awan-
su zawodowego nauczycieli
-Śledzenie zmian dokonywanych w Prawie Oświatowym,
Karta Nauczyciela oraz Ustawa o Systemie Oświaty Sierpień 2007


Okres stażu Wniosek o rozpoczęcie
Stażu
Plan rozwoju zawodo-
wego
Doskonalenie
warsztatu i metod
pracy nauczyciela Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i
przedszkola
-Samokształcenie : pogłębianie wiedzy pedagogicznej
Poprzez czytanie literatury fachowej oraz gromadzenie
literatury metodycznej i pomocy naukowych niezbędnych
do pracy na zajęciach Okres stażu Zaświadczenia potwier-
dzające uczestnictwo
Rozwijanie zain-
teresowań dzieci - Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w organizowanych
Konkursach plastycznych i innych
-Przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnym kon-
kursie recytatorskim
-Przygotowanie do udziału w przedszkolnym konkursie
piosenki , w Konkursie Piosenki Integracyjnej oraz
Konkursie Piosenki Religijnej w Mikorzynie Okres stażu Zdjęcia , sprawozdania ,
dyplomy lub zapisy z
protokołów
Dbałość o wygląd
placówki - Zdobywanie sponsorów
-Współorganizowanie pikników i kiermaszy
-Wzbogacanie bazy materialnej i dydaktycznej przed-
szkola
-Organizowanie i przeprowadzenie różnorodnych akcji
np. zbierania surowców wtórnych, sprzedaż stroików
i kart świątecznych
-Organizowanie dni otwartych przedszkola dla przyszłych
Przedszkolaków Okres stażu Zaświadczenia
Potwierdzenia dyrektora
Współpraca z
rodzicami -organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościo-
wych dla rodziców i dziadków ( Mikołajki , wigilia , Dzień
Babci i Dziadka , festyn „Mama , Tata i ja ‘’ )
- współudział w organizowaniu wycieczek przedszkolnych
-redagowanie i wydawanie przedszkolnego czasopisma
„Okienko”
-udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom’’ – przez zapra-
szanie rodziców do czytania dzieciom
- opracowanie narzędzi badawczych
- diagnozowanie dzieci
- Ewaluacja Według kalen –
darza imprez

Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

X 2008
I ,VI każdego
roku Przykładowe scena-
Riusze ,zdjęcia!

Potwierdzenia, zdjęcia
Przykładowe gazetki

zdjęcia

Przykładowe narzędzia
badawcze
Sprawozdanie
Analiza -raport

§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Stosowanie technologii komputerowej -opracowywanie dokumentacji
-przygotowywanie materiałów do zajęć, konstruowanie
kart pracy , dyplomów
-skanowanie i obróbka zdjęć i tekstów m.in. do gazetki
Przedszkolnej „Okienko’’ Okres stażu Przykładowe dokumen-
ty i pomoce wykonane
techn. komputerową
Przykładowe wydania
gazetki
Wykorzystanie
w pracy technologii
informacyjnej -Pozyskiwanie z Internetu informacji potrzebnych
nauczycielowi Okres stażu Wykaz najczęściej wy –
korzystywanych stron
internetowych
-Opublikowanie Planu Rozwoju w Internecie Okres stażu Strona internetowa


§8 ust.2 pkt 3
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć ‘’
Współpraca z
nauczycielami
na terenie własnej
placówki -Prowadzenie zajęć otwartych , koleżeńskich

-Przygotowywanie referatów na posiedzenia Rady
Pedagogicznej Okres stażu

Okres stażu Potwierdzenia
dyrektora
referaty ,potwierdzenia
dyrektora

Dzielenie się swoją wiedzą i do-
świadczeniem
z szerszym gronem nauczycieli
-Współorganizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych w ramach WDN Okres stażu Referat

§8 ust.2 pkt 4 a
,,Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych , opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich ‘’
Rozwijanie zainte-
resowań i indywi-
dualnych uzdol-
nień dzieci - Udział w kursach i warsztatach związanych z twórczością dziecięcą
- Przygotowanie i prowadzenie przedstawień teatralnych
- Opracowanie programu autorskiego zajęć teatralnych
pt: „ Bawimy się w teatr ‘’.
Okres stażu

Okres stażu


Okres stażu Zaświadczenia

Zdjęcia ,scenariusze


Program autorski§ 8 ust.2 pkt 4 c
„poszerzenie zakresu działań przedszkola , a w szczególności działań przedszkola
dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych’’
Praca indywidual –
na z dzieckiem
zdolnym - Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plas-
tycznych :
„Kępno moich marzeń’’, „Świat muzyką malowany’’
i innych
- Prowadzenie kółka plastycznego na terenie przedszkola- zajęcia dodatkowe
- Opracowanie harmonogramu zajęć kółka plastycznego
- Organizowanie kiermaszów świątecznych wyrobów
dziecięcych Okres stażu


XI –XII 2008 r


Okres stażu Zaświadczenia
Dyplomy
Zdjęcia
Zaświadczenie
Zdjęcia
Plan kółka plastycznego
Zdjęcia
Potwierdzenie
dyrektora
Współorganizowanie
Imprez okoliczno-
ściowych wg kalen-
darza imprez: Jasełka , Dzień Babci
i Dziadka , Festyn Rodzinny ‘’ -Opracowanie scenariusza imprezy
- Przygotowanie dzieci
- Pozyskiwanie rodziców do pomocy w organizacji Każdego roku
wg harmonogra-
mu imprez Kronika przedszkolna
Podejmowanie
działań mających
na celu promocję
przedszkola - Współorganizowanie uroczystości dla społeczności
lokalnej „Dni Kępna’’ , „Prezentacja przedszkoli’’
-Promocja przedszkola w gazecie lokalnej
- Organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci
w Klubie Nauczyciela z udziałem dzieci i ich rodziców Okres stażu


Okres stażu Kronika ,zdjęcia
Zaświadczenia

Zaświadczenia , zdjęcia
-Współpraca z Biblioteką Publiczną ( przystąpienie do
Klubu Czytających Przedszkoli )
- Współpraca z Policją , Strażą Pożarną i Pogotowiem
Ratunkowym
- Współorganizowanie wycieczek przedszkolnych Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Zaświadczenie
Zdjęcia
Zaświadczenie

Potwierdzenie dyrektora , zdjęcia

§8 ust.2 pkt 4 e
„wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami
lub innymi podmiotami’’
Współpraca z
Biblioteką Powiatową - Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom ‘’
- Spotkania w Bibliotece podczas organizowanych Kon-
kursów , wystaw plastycznych , urodzin Kubusia Pu –
chatka ‘’ oraz innychOkres stażu Zaświadczenia
Zdjęcia
Współpraca z
Biblioteką MiejskąWspółpraca z
Policją


Współpraca ze
Strażą PożarnąWspółpraca z
KOSiR-em i Kinem
„Sokolnia ‘’w
Kępnie


Współpraca ze
Szkołą Podstawową Nr 1 w Kępnie

Udział w akcji „ Cała
Polska czyta dzieciom --Udział w wystawach i konkursach „Świąteczna kartka ‘’
„Świąteczny stroik ‘’-Zapraszanie funkcjonariuszy na pogadanki na temat
bezpieczeństwa


- Poznanie pracy Strażaka
- Organizowanie spotkań z przedstawicielami Straży Po –
żarnej poświęconych profilaktyce zagrożeń


-Udział w konkursach , Gali Tanecznej Przedszkolaka
- Korzystanie z oferty kina – filmy ,przedstawienia tea –
tralne w wykonaniu aktorów Teatru- Wizyty w szkole w klasie I-Zapraszanie przedstawicieli różnych instytucji do czytania dzieciom w przedszkolu
- Propagowanie czytania poprzez codzienne czytanie dzieciom Okres stażu
Okres stażuOkres stażu
Okres stażu

Okres stażuOkres stażu Zaświadczenia
Dyplomy , ZdjęciaPoświadczenia
Zdjęcia


Poświadczenia
ZdjęciaPoświadczenia
Zdjęcia
ZdjęciaZdjęcia
Zaświadczenia
Artykuły z gazety
lokalnej

§8 ust . 2 pkt 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych ,
wychowawczych lub innych , z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły ,
w której nauczyciel jest zatrudniony ‘’
Rozpoznawanie i
rozwiązywanie
problemów wycho –
wawczych - Opis i krótka charakterystyka problemuOkres stażu Opis i analiza przypadku

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1133


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.