Katalog

Jadwiga Niedbalska, 2011-11-16
Jelenia Góra

Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

Roczny plan pracy Bursy Szkolnej Nr 4 w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2008/2009

- n +

Roczny plan pracy Bursy Szkolnej Nr 4 w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2008/2009

I. Cele i zadania

1. Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej.
2. Wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej, udzielanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce i kontaktach rówieśniczych itp.
3. Kształtowanie właściwej postawy moralnej, wyrabianie właściwych cech
charakteru.
4. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
5. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, bursie, i w swoim środowisku.
6. Rozwijanie u wychowanków samorządności i samodzielności oraz poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.
7. Przy gotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.
8. Współpraca z rodzicami wychowanków, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.
9. Poznanie praw człowieka, ucznia, wychowanka.

II. Zadania programowe: wychowawczo-opiekuńcze. Wyrabianie u wychowanków samorządności i samodzielności

Środki i formy realizacji

1 .Organizacja zespołu bursy.
Przygotowanie pomieszczeń bursy dla wychowanków Zakwaterowanie wychowanków bursy Zapoznanie się z sytuacją domową wychowanków Wypełnianie karty wychowanka
Zapoznanie z prawami człowieka, wychowanka, ucznia Termin realizacji: Wrzesień 2008

2.Wyrabianie poczucia współgospodarzenia i współodpowiedzialności poprzez:
-właściwe użytkowanie powierzonego sprzętu -dbanie o estetyczny wygląd i porządek w bursie -opiekę nad wyposażeniem i aktualnym wystrojem.
Termin realizacji: Cały rok (według potrzeb)

3.Udział wychowanków w organizowaniu uroczystości bursy.
Termin realizacji: Wg kalendarza imprez

4.Upowszechnienie samorządności jako metody wychowawczej.
Termin realizacji: Cały rok

5.Upowszechnienie wypoczynku i rozrywki, - umiejętne zagospodarowanie wolnego czasu.
Termin realizacji: Cały rok

6.Organizowanie dyżurów i prac porządkowych w bursie.
Termin realizacji: W miarę potrzeb

III. Zadania programowe: przygotowanie do udziału w życiu społecznym

Środki i formy realizacji

1.Poznawanie środowiska lokalnego, krajobrazu i przyrody poprzez organizowanie wycieczek Zorganizowanie grupy LOP
Termin realizacji: 0 każdej porze roku

2.Zorganizowanie „WIECZORKÓW INTEGRACYJNYCH" dla mieszkańców bursy,
Termin realizacji: Wg. kalendarza

3.Poznawanie podstawowych zasad współżycia społecznego poprzez:
- wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego
- szanowanie wyposażenia pokoi i bursy
Termin realizacji: Cały rok

4. Wyrabianie u młodzieży poczucia godności, uczciwości, przyjaźni i życzliwości: -szacunek dla rodziców, osób starszych, swoich kolegów oraz samego siebie
Termin realizacji: Wg treści tematycznych

5.Wyrabianie u młodzieży wrażliwości na człowieka będącego w potrzebie, umiejętność dzielenia się z innymi
- zorganizowanie akcji okolicznościowych
Termin realizacji: Cały rok 2008, Listopad,Grudzień

ó.Zorganizowanie imprezy z okazji otrzęsin, Andrzejek, Mikołaja, Walentynek, Wielkanocy, Dnia Dziecka.
Termin realizacji: Grudzień Luty Kwiecień Czerwiec

7.Włączenie zespołu bursy do organizacji takich świąt jak: Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, i Konstytucji 3 Maja, Święto Ziemi, sprzątanie świata.
Termin realizacji: Wrzesień Październik Listopad Maj

8.Zorganizowanie otrzęsin dla kl. I
Termin realizacji: Październik

9.Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla młodzieży, pracowników i zaproszonych gości.
Termin realizacji: Grudzień 2008

10.Imprezy integrujące grupę (kulig, wycieczki).
Termin realizacji: Styczeń Luty 2009

IV. Rozwijanie zainteresowań, wychowanie w zdrowiu poprzez sport. Wdrażanie do przestrzegania zasad BHP, w bursie i poza terenem bursy.

Środki i formy realizacji

1. Rozwijanie zainteresowań:
- zachęcanie uczniów do zajęć twórczych tematycznych
- prowadzenie zajęć problemowych dramy przeciwko przemocy i agresji.
Termin realizacji: Cały rok

2. Zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa podczas pobytu e bursie. - wdrożenie zasad bezpiecznego zachowania na terenie bursy.
Termin realizacji: Cały rok

3. Włączenie młodzieży do współodpowiedzialności za utrzymanie higieny, ładu i porządku w bursie.
Termin realizacji: Cały rok

4. Prowadzenie zróżnicowanych gier i zabaw ruchowych. Termin realizacji: Cały rok

5. Zajęcia plastyczne i praktyczno-
techniczne ( służące wyrobieniu estetyki i sprawności manualnych- wystawy prac młodzieży)Zajęcia umysłowe- czytelnictwo prasy, książek.
Zajęcia rozrywkowe- gry i zabawy stolikowe i towarzyskie, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, oglądanie filmów video dla młodzieży.
Termin realizacji: Cały rok

6. Oglądanie telewizji satelitarnej, jak i korzystanie z globalnej sieci- internet, z uwrażliwieniem na zagrożenia wynikające z korzystania z zakazanych dla młodzieży stron. Zachęcanie do korzystania z różnych stron w celach edukacyjnych.

V. Uczestnictwo w kulturze.

Środki i formy realizacji

1. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych; - współpraca z biblioteką.
Termin realizacji: Cały rok

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz przygotowanie do aktywnego odbioru sztuki teatralnej i twórczości muzycznej:
- dbałość o wystrój i estetykę bursy
- organizowanie wystaw prac uczniów
- organizowanie wieczorków tematycznych
Termin realizacji: Cały rok

3. Uczestniczenie w konkursach
Termin realizacji: wg harmonogramu

4. Branie udziału w uroczystościach na forum miasta i bursy.
Udział w imprezach 900 lecia Jeleniej Góry i Września Jeleniogórskiego
Termin realizacji: W miarę potrzeb

VI. Wspomaganie procesu dydaktycznego wychowawczo- opiekuńczego bursy.

Środki i formy realizacji

1. Zapewnienie mieszkańcom warunków do odrabiania zadań domowych.
Termin realizacji: Cały rok

2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej. Ze szczególnym naciskiem na przedmioty przyrodnicze i matematykę.
Termin realizacji: W miarę potrzeb

3. Organizowanie pomocy dla wychowanków uzdolnionych, wskazanie źródeł rozwoju ich zainteresowań.
Termin realizacji: Cały rok

4. Współpraca z pedagogiem szkolnym
Termin realizacji: Cały rok

5. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów
Termin realizacji: Cały rok

6. Współpraca z pielęgniarką szkolną
Termin realizacji: Cały rok

7. Współpraca z biblioteką szkolną
Termin realizacji: Cały rok

8. Współpraca z Klubem Muflon
Termin realizacji: Cały rok

Opracowała
Mgr Jadwiga Niedbalska
Wyświetleń: 1217


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.