AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ilona Pełka, 2011-11-15
Warszawa

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Szkoła Podstawowa Nr 340 im. B. Molskiego ul. E. Lokajskiego 3 w WarszawiePLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Ilona PełkaRozpoczęcie stażu: 1 września 2009 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2012 r.
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.

2.
3.
4.

5.


6.


7.

8.


9.


10.
11.


12.


13.14.
Studiowanie literatury fachowej.
Udział w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych.

Zapoznanie się z dokumentacją szkoły.


Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi dzieci.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Współpraca z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami.Udział w komisjach dotyczących życia szkoły.Organizacja warsztatu pracy kierownika świetlicy
Opracowanie ankiety mającej na celu udoskonalenie pracy świetlicy.Organizowanie akcji charytatywnych uczniów naszej szkoły.

Organizacja wewnątrzszkolnych konkursów wiedzy, konkursów plastycznych, muzycznych.

Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych i świetlicowych.Aktywna realizacja zadań dydaktyczno- wychowawczych wynikających z planu pracy świetlicy.Organizowanie różnych form zainteresowań

- Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

-Systematyczne czytanie literatury, biuletynów, czasopism o tematyce pedagogicznej.


Branie udziału w szkoleniach na temat procesu awansu zawodowego nauczycieli oraz w innych szkoleniach fachowych.


Poznanie statutu Szkoły Podstawowej Nr 340,planów wychowawczo- dydaktycznych, programu rozwoju szkoły.


- Wykształcenie partnerskiego stylu współpracy z rodzicami w procesie wychowawczym dziecka.

- Organizowanie i przeprowadzanie zebrań informacyjnych dla rodziców na temat funkcjonowania świetlic.

- Rozmowy indywidualne z rodzicami.

- Włączanie rodziców w organizowanie uroczystości świetlicowych.

Wdrożenie stałej współpracy w celu
organizowania pomocy uczniom potrzebującym.Rozmowy mające na celu organizowanie bezpiecznego funkcjonowania dzieci w szkole.


- Udział w Komisji do spraw socjalnych uczniów.

- Udział w zespole wychowawczym monitorującym bezpieczeństwo w szkole.

- Udział w zespole aktualizującym statut szkoły

- Opracowanie rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczego świetlicy, tygodniowych cykli tematycznych oraz harmonogramu imprez i uroczystości świetlicowych.

- Sporządzenie semestralnych sprawozdań z działalności świetlicy szkolnej.

- Dbałość o estetyczny wygląd sal świetlicowych, tablic. Zaopatrzenie świetlicy w pomoce dydaktyczne, gry i potrzebne sprzęty.


Opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród rodziców i dzieci dotyczącej funkcjonowania świetlicy.

Wdrażanie dzieci do niesienia pomocy osobom potrzebującym.


Branie udziału w organizacji różnego rodzaju konkursów wewnątrzszkolnych w celu podniesienia jakości pracy szkoły.

Udział w organizowaniu imprez i uroczystości takich jak: Wigilia, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka.

W ramach godzin dydaktycznych planuję wspomagać pracę szkoły poprzez zajęcia uwzględniające różne metody i formy pracy.


Organizowanie różnego rodzaju kółek zainteresowań: muzyczno- wokalne, manualne, taneczne, myślenia twórczego, czytelnicze, teatralne itp.

Na bieżąco w okresie stażu

Okres stażu


Okres stażu
wrzesień 2009Okres stażu


Okres stażu

Na bieżąco w okresie stażu


Na bieżąco w okresie stażuNa bieżąco w okres stażu

Na bieżąco w okresie stażu

Okres stażu

Wrzesień 2009,2010, 2011


Koniec I i II sem. podczas trwania stażu.Okres stażuOkres stażu


Okres stażu
Okres stażu


Okres stażu


Okres stażuOkres stażu

Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.


Wykaz pozycji


Zaświadczenia, potwierdzeniaPotwierdzenia
Potwierdzenie


Sprawozdania

NotatkiPotwierdzenie, zdjęciaPotwierdzenie


Potwierdzenie


Potwierdzenie

Plany pracy
Sprawozdania

PotwierdzenieAnkieta


Potwierdzenie
Potwierdzenie


Potwierdzenia, zdjęcia

Sprawozdanie, zapisy w dziennikach

Sprawozdanie, zapisy w dziennikach
§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.


2.

3.
Prowadzenie dokumentacji związanej z pracą kierownika świetlicy.Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciela.
Wykorzystanie Internetu do celów uzyskania potrzebnych informacji oraz jako narzędzie porozumiewania się.
-Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji kierownika świetlicy w formie elektronicznej:
plany pracy opiekuńczo- wychowawczej, sprawozdania semestralne z działalności świetlicy, kart zgłoszenia dziecka do świetlicy, listy dzieci, harmonogramy, ogłoszenia, opracowania materiałów w formie wydruków komputerowych.

- Graficzna prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców i dzieci.

Prowadzenie dokumentacji własnej związanej z procedurą awansu zawodowego nauczyciela, np. pomocy dydaktycznych, konspektów zajęć,
artykułów i referatów własnych.

-Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych. Pobieranie informacji pedagogicznych oraz ciekawych materiałów związanych z pracą kierownika świetlicy i z pracą z dziećmi.
Korzystanie z programów multimedialnych podczas zajęć z dziećmi.

- Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

-Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz publikowanie innych opracowanych materiałów na edukacyjnej stronie


internetowej www.Profesor.pl

-Przesyłanie materiałów i informacji drogą elektroniczną oraz wymiana informacji z
innymi nauczycielami poprzez strony internetowe.

Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu
Wzory dokumentów

Wzory dokumentów
Opracowane materiały, wykazy stron internetowych.

8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.2.3.4.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Opracowanie i publikacja materiałów pedagogicznych.

Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.

Prowadzenie warsztatów samokształceniowych dla nauczycieli.
W roku szkolnym 2009/2010 pełnienie opieki nad nauczycielem stażystą. Pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego, konspektów i scenariuszy lekcji. Hospitowanie zajęć oraz ich omówienie.

- Opracowanie, wygłoszenie i publikacja referatów o tematyce pedagogicznej w bibliotece szkolnej na użytek grona pedagogicznego.

Prowadzenie zajęć
otwartych, imprez i uroczystości świetlicowych dla innych nauczycieli. Publikacja scenariuszy z zajęć otwartych.

Wewnątrzszkolne prowadzenie zajęć dla nauczycieli dotyczące tematów przydatnych w codziennej pracy, np. przeciwdziałanie agresji i przemocy u dzieci, dziecko krzywdzone, dziecko z ADHD.

Na bieżącoOkres stażuOkres stażuOkres stażu
Pismo Dyrektora,
karty hospitacyjne, harmonogram zajęć, konspekty, ocena dorobku zawodowego nauczyciela.


Scenariusze zajęć, referaty


Scenariusze zajęć,
imprez świetlicowych, potwierdzenie.Potwierdzenie§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.Opracowanie i wdrożenie w świetlicy własnego programu zajęć dydaktyczno- wychowawczych i wychowawczo- opiekuńczych.

Przewiduję wprowadzenie co najmniej dwóch programów o tematyce patriotycznej i przyrodniczej.


Okres stażu

Program zajęć


.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji


1.


2.
3.4.


Udział w organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka.
Współpraca z seniorami z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Organizowanie świetlicowych uroczystości i imprez.
Aktywna i systematyczna współpraca ze środowiskiem.
Integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację i udział w festynie.

Zgodnie z tradycją przygotowanie wieczoru wigilijnego, wystawienie teatrzyku i przygotowanie prezentów świątecznych dla seniorów.
Organizowanie uroczystości świetlicowych z udziałem rodzin dzieci, np. spotkanie wigilijne, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka.
- Współpraca z Ogrodem Botanicznym w Powsinie.
- Współpraca z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.
-Współpraca z Natolińskim Ośrodkiem Kultury.

- Współpraca z teatrzykiem objazdowym „Jaś”

Maj 2009,2010.2011

Grudzień 2009,2010,2011Okres stażuOkres stażu


Potwierdzenia, zapisy w dziennikach
Potwierdzenia, zapisy w dziennikach

Potwierdzenie, zapisy w dziennikach.

Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej, dokumenty potwierdzające współprace.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.

2.

3.


4.5.
Współpraca ze strukturami samorządowymi.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.Uczestniczenie w konkursach międzyszkolnych i międzyświetlicowych.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Nawiązanie współpracy z Powiatowym Zespołem Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Konstancinie- Jeziornie.Współpraca z przedstawicielami Gminy Warszawa Ursynów.


Współorganizowanie koncertu charytatywnego na rzecz szkoły misyjnej na Madagaskarze.
Udział w międzyświetlicowym konkursie plastycznym „ Wieczór nad Ursynowem”.


Organizowanie dzieciom spotkań z policjantem, aktorem, lekarzem w celu poszerzenia ich wiedzy na konkretny temat.

Współpraca mająca na celu wzbudzenie u dzieci chęci niesienia pomocy i wsparcia dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Na bieżąco

Okres stażu

Styczeń 2010


Okres stażuOkres stażu
Dokumenty potwierdzające, sprawozdania.Potwierdzenie

Dokumenty potwierdzające

Zapisy w dziennikach


Potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.


Okres stażuOpis i analiza przypadków.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 940


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.