Katalog

Dariusz Napierała, 2011-11-08
Czarnków

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

- n +

Dariusz Napierała
nauczyciel mianowany
języka angielskiego i chemii
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JĘDRZEJEWIE


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu:
1 września 2010 r.
Data zakończenia stażu:
31 maja 2013 r.
Data złożenia planu:
09 września 2010 r.PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3 a Awans zawodowy nauczycieli)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
z uwzględnieniem:
• Statutu Zespołu Szkół w Jędrzejewie
• Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Zespołu Szkół w Jędrzejewie
• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp. Zadania do wykonania Forma realizacji Wypracowane dokumenty, przewidywane efekty Termin realizacji
1. Doskonalenie kompetencji zawodowych. 1. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego. 1. . Zaświadczenie o udziale w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach
2. Wzrost kwalifikacji nauczyciela.
3. Podniesienie jakości pracy szkoły. Cały okres stażu
2. Analiza dokumentacji szkolnej. 1. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów szkolnego systemu oceniania itp. 1. Znajomość dokumentacji i wykorzystanie jej w codziennych zajęciach.
2. Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkolnymi. Cały okres stażu
3 Praca w zespole do spraw analizy egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej i językowej. 1. Analiza egzaminu gimnazjalnego z części językowej. 1. Wnioski wypracowane na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych z części matematyczno-przyrodniczej i językowej. Cały okres
stażu
4. Opracowanie programu zajęć z języka angielskiego– praca z uczniem zdolnym. 1. Opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu zajęć z j. angielskiego
2. Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów. 1. Opis działania. Wrzesień 2011
5 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego. 1. Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy – podsumowanie dotychczasowej pracy.
2. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu: za-świadczenia, dyplomy, itp. 1. Zgromadzona dokumentacja. Cały okres stażu
6 Organizacja imprez, uroczystości i apeli szkolnych.
Dbanie o poszanowanie tradycji i ceremoniału szkolnego. 1. Organizowanie imprez, apeli i uroczystości szkolnych. 1. Zdjęcia, scenariusze, potwierdzenia dyrektora szkoły. Cały okres stażu
7 Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 1. Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami w organizowaniu imprez okolicznościowych -przedsięwzięć artystycznych i sportowych. 1. Artykuły w prasie, zdjęcia, scenariusze, potwierdzenia dyrektora szkoły. Cały okres stażu
8 Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz artykułów w czasopismach pedagogicznych. 1. Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych.
1. Notatki własne. Cały okres stażu
9 Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych zadań szkoły. 1. Organizowanie konkursów szkolnych – szkolny konkurs chemiczny,uczestnictwo w ogólnopolskim teście j. angielskiego „Oxford”.
2. Praca w zespole przedmiotowym
3. Aktywny udział w radach pedagogicznych 1. Potwierdzenia dyrektora, protokoły z narad, analiza egzaminów zewnętrznych. Cały okres stażu
10 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. 1. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Autorefleksja.

3. Wnioski do dalszej pracy. 1. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Maj 2013 r.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania do wykonania Forma realizacji Wypracowane dokumenty, przewidywane efekty Termin realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. 1. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu, wykorzystanie komputera podczas zajęć edukacyjnych.
2. Zapisy planów pracy, , testów, sprawdzianów i sprawozdań w formie elektronicznej.
3. Wykorzystywanie Internetu w codziennym warsztacie pracy jako źródła cennych informacji. 1. Spis wykorzystanych programów i encyklopedii, testy, sprawdziany, plany pracy.
2. Potwierdzenie dyrektora szkoły. Cały okres stażu
2. Stosowanie techniki komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, pomocy dydaktycznych, sprawdzianów i scenariuszy. 1. Wykorzystanie komputera do pisania sprawdzianów i scenariuszy zajęć.
1. Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane techniką komputerową.
Cały okres stażu
3. Publikacje prac, scenariuszy lekcji i uroczystości w Internecie. 1. Zamieszczanie scenariuszy zajęć i uroczystości na edukacyjnych stronach internetowych. 1. Potwierdzenia publikacji. Cały okres stażu
4. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie. 1. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie. 1. Adres strony internetowej. 2010/2011

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Lp. Zadania do wykonania Forma realizacji Wypracowane dokumenty, przewidywane efekty Termin realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. 1. Prowadzenie lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
2. Publikowanie swoich prac na stronach internetowych.
3. Opracowanie konspektów zajęć, scenariuszy imprez i planów pracy. 1. Potwierdzenia dyrektora szkoły, scenariusze zajęć, publikacje internetowe. Cały okres stażu
2. Współpraca nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego 1. Organizowanie spotkań zespołu, wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji.
1. Analiza egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. Cały okres stażu
3. Konsultacje z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych. 1. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami . 1. Notatki własne. Cały okres stażu
4. Udostępnianie opracowanych materiałów. 1. Dzielenie się przygotowanymi materiałami, sprawdzianami itp. 1. Potwierdzenia nauczycieli. Cały okres stażu§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Lp. Zadania do wykonania Forma realizacji Wypracowane dokumenty, przewidywane efekty Termin realizacji
1. Wdrażanie nowych procesów metodycznych z języka angielskiego. 1. Adaptowanie nowoczesnych programów metodycznych do nauki języka angielskiego z uwzględnieniem dodatkowych godzin.
2. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla gimnazjum. 1. Podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego w szkole.
2. Podniesienie jakości pracy szkoły. Cały okres stażu
2. Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów mających trudności w nauce. 1. Opracowanie programu pracy z języka angielskiego dla uczniów mających trudności w nauce. 1. Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce.
2. Dokumentacja własna.
3. Dziennik zajęć dodatkowych. Cały okres stażu
3. Opracowanie programu pracy dla ucznia z opinią/orzeczeniem poradni pedagogiczno-psychologicznej. 1. Opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu pracy dla ucznia z opinią o dostosowaniu wymagań lub z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym. 1. Program. Cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp. Zadania do wykonania Forma realizacji Wypracowane dokumenty, przewidywane efekty Termin realizacji
1. Udział w kursach doskonalących, konferencjach i warsztatach metodycznych. 1. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, gromadzenie materiałów. 1. Zaświadczenia o odbytych kursach i uczestnictwie w warsztatach. Cały okres stażu
2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów – rywalizacja w szkole i klasie.. 1. Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych.
1. Potwierdzenie dyrektora szkoły, dyplomy. Cały okres stażu
3. Podejmowanie zadań dodatkowych. 1. Projekt aktywizacji uczniów poprzez korespondencje w języku angielskim z uczniami z innych krajów.
1. Prezentacje multimedialne.
2.Pisanie listów
Cały okres stażu
4. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych. 1.Udział w konkursie Oxford
2. Konkurs języka angielskiego.
1. Protokoły konkursowe. Cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Lp. Zadania do wykonania Forma realizacji Wypracowane dokumenty, przewidywane efekty Termin realizacji
1. Współpraca ze strukturami samorządowymi np. w zakresie organizacji międzyszkolnego konkursu piosenki angielskiej 1. Współpraca z przedstawicielami samorządu, pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych. 1. Potwierdzenia dyrektora. Cały okres stażu
2. Współpraca z lokalnymi mediami. 1. Zamieszczanie w prasie artykułów dotyczących ważnych wydarzeń z żucia szkoły 1. Artykuły prasowe. Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania do wykonania Forma realizacji Wypracowane dokumenty, przewidywane efekty Termin realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. 1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych:
- wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej,
- wyodrębnienie konkretnych problemów,
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych 1. Opis i analiza przypadków.Cały okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami.
Dariusz Dariusz NapierałaZatwierdzam do realizacji

…………………………………… ………………………………………..
Miejscowość, data Podpis i pieczęć dyrektora
Wyświetleń: 1177


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.