AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Kociel, 2011-10-31
Serokomla

Wychowanie fizyczne, Plany wynikowe

Plan wynikowy z przedmiotu Wychowanie Fizyczne dla klasy VI

- n +


Dział programowy Temat Liczba godzin Wymagania Kompetencje kluczowe
Podstawowe Ponadpodstawowe
1. Bezpieczeństwo na zajęciach wychowania fizycznego. 1 - zna zasady obowiązujące na wf oraz wymagania programowe - zna i przestrzega zasad obowiązujących
na zajęciach wf, wymagania na poszczególne oceny. Umiejętność uczenia się.
Lekko- atletyka
12 godz. 1. Pokonujemy naturalne przeszkody w biegu terenowym 1 - uczestnictwo w grach
i zabawach - uczeń sam wymyśla zabawę lub tor przeszkód Bezpieczeństwo
w czasie ćwiczeń terenowych.
2. Doskonalenie umiejętności orientowania się w terenie. 1 - poprawnie wykonuje ruchy ramion i nóg - pokonuje dystans z max. zaangażowaniem
- swobodnie wykonuje ruchy ramion i nóg Wdrożenie
do przestrzegania zasad
higieny i bezpieczeństwa.
3. Doskonalimy start niski
z biegiem na odcinku startowym. 1 - zna komendy do startu niskiego - umie zastosować odpowiednie pozycje startowe
do poszczególnych komend Wdrożenie
do czynnego wypoczynku.
4. Sprawdzamy postęp szybkości wg M.T.Spr. Fiz. 1 - pokona dystans z max. zaangażowaniem - pokona dystans w bardzo dobrym czasie Wdrożenie
do czynnego wypoczynku w czasie wolnym.
5. Doskonalimy skok w dal sposobem naturalnym. 1 - wykona prawidłowo skok w dal z pełnego rozbiegu - z pełnym zaangażowaniem wykona skok w dal Dbałość
o bezpieczeństwo, niesienie pomocy innym.
6.Organizujemy zawody klasowe w skoku w dal. 1 - wykona prawidłowo skok w dal
- będzie umiał uczestniczyć w zawodach klasowych - będzie rzetelny
i uczciwy w sędziowaniu Współpraca w zespole.
7. Sprawdzamy swoją siłę – rzut piłką lekarską na odległość 2 - wykona rzut piłką lekarską w tył - wykona rzut poprawny technicznie i na dużą odległość Zapoznanie z zasadami walki „fair play”.
8. Doskonalimy rzut piłeczką palantową 2 - wykona ćwiczenia poprawiające technikę rzutu,
- wykona rzut piłeczką palantową - swobodnie wykona rzut piłeczką palantową
na dużą odległość Dbałość o bezpieczeństwo, niesienie pomocy innym.
9. Sprawdzamy swoją siłę – rzut piłeczką palantową na odległość 1 - wykona rzut z max. zaangażowaniem - wykona rzut poprawny technicznie i na dużą odległość Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
10. Doskonalimy przekazywanie pałeczki sztafetowej 1 - wykona przekazanie pałeczki sztafetowej w marszu w biegu, wymaga korekty n-la - wykona dokładne
i swobodne przekazanie pałeczki w szybkim tempie Współpraca w zespole w duchu „ fair play”.
11. Kształtujemy swoją wytrzymałość – bieg na
900 m. 1 - przebiegnie dystans - przebiegnie dystans
z max. zaangażowaniem w dobrym czasie Współpraca w grupie podczas biegu
Gimnastyka podstawowa
10godz. 1. Ćwiczenia kształtujące wolne z przyborem
i współćwiczącym 1 - wykona ćwiczenia kształtujące rr, nn, tułowia. - sam dokładnie wykona ćwiczenia kształtujące oraz poprowadzi rozgrzewkę dla współćwiczących Prawidłowa
postawa przy wykonywaniu ćwiczeń.
2. Uczymy się przewrotu
w przód z naskoku 1 - wykona przewrót w przód z naskoku - samodzielnie wykona przewrót w przód z naskoku przez 3 części skrzyni Prawidłowa
postawa przy wykonywaniu ćwiczeń.
Samoasekuracja
3. Doskonalimy przewrót w tył o nogach prostych 1 - wykona przewrót z niewielką pomocą n-la - wykona precyzyjnie przewrót w tył Odpowiedzialność
za samorozwój.
4. Doskonalimy stanie na rękach dowolnym sposobem 2 - poprawnie wykona stanie na rękach z pomocą nauczyciela - sam dokładnie wykona stanie na rękach Odpowiedzialność
za bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.
5. Pokonujemy ścieżkę zwinnościową 1 - pokona ścieżkę zwinnościową - w szybkim tempie
i dokładnie pokona ścieżkę zwinnościową Kształtowa-nie wzajemnej pomocy.
6. Doskonalimy skok kuczny przez skrzynię 2 - poprawnie wykona ćwiczenia do skoku
- swobodnie wykona skok kuczny przez skrzynie Motywacja do ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych.
7. Tworzymy małe układy gimnastyczne 1 - wykonuje elem.układu, wymaga korekty n-la - dokładnie i swobodnie wykona elementy układu Zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.
8. Doskonalimy technikę wykonywania poznanych elementów gimnastycznych 1 - wykona poznane elementy gimnastyczne, wymaga korekty n-la - wykona dokładne i swobodne poznane elementy gimnastyczne Odpowiedzialność
za bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.
Mini piłka nożna
36 godz. 1.Nauka i doskonalenie zabawy „Żonglerz” 2 - wykona prawidłowo żonglowanie piłki - będzie umiał uczestniczyć w zabawie Dyscyplina podczas zajęć.
2. Doskonalimy prowadzenie piłki nogą lewą i prawą – podania w dwójkach 4 - wykona prowadzenie
oraz podanie piłki, wymaga korekty n-la - wykona dokładnie prowadzenie piłki, wykona prawidłowe podanie piłki do współćwiczącego Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry.
3. Doskonalimy strzały
z różnych pozycji i
w określone miejsce 4 - wykona strzały, wymaga korekty n-la - wykona celne strzały Samoocena stopnia opanowania umiejętności
4. Doskonalimy przyjęcie, prowadzenie i uderzenie piłki 4 - wykona przyjęcie, prowadzenie i uderzenie piłki, technika wymaga korekty n-la - swobodnie przyjmie, poprowadzi i uderzy piłkę Dyscyplina podczas zajęć.
5.Prowadzenie piłki zewnętrznym
i wewnętrznym podbiciem
4 - wykona prowadzenie piłki zewn. i wewn. podbiciem, technika wymaga korekty
n-la - samodzielnie wykona prowadzenia piłki zewn.
i wewn. podbiciem Umiejętność zachowania się kulturalnie podczas oglądania meczu piłki nożnej
6.Podania, uderzenia, zwody pojedyncze – ćwiczenia we fragmentach gry
6 - wykona uderzenie, zwód pojedynczy, technika wymaga korekty n-la - wykona uderzenie piłki oraz prawidłowy zwód pojedynczy Higiena po lekcji wychowania fizycznego

7. Doskonalimy podstawowe elementy piłki nożnej 6 - poprawnie wykona ćwiczenia z piłką - samodzielnie zaproponuje nowe ćwiczenia z piłką Wdrożenie do roli zawodnika i kibica.
8. Wykorzystujemy poznane elementy techniczne w grze 6 - uczestniczy w grze - pomaga w organizacji gry Współdziałanie
w zespole.
Mini piłka siatkowa
12godz. 1. Doskonalimy zabawę „Piłka siatkowa rzucana” i „Do dziesięciu odbić” 1 - bierze udział w zabawach - pomaga w organizacji lekcji Wdrożenie do rekreacji piłki siatkowej
2. Odbicia piłki oburącz sposobem górnym
1 - wykona odbicia piłki oburącz sposobem górnym - poprawnie wykona odbicia piłki oburącz sposobem górnym Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry.
3. Doskonalenie odbić piłki sposobem dolnym 1 - wykona odbicia piłki oburącz sposobem dolnym - poprawnie wykona odbicia piłki oburącz sposobem dolnym Najczęstsze kontuzje wynikające
z uprawiania piłki siatkowej
4. Łączenie odbić piłki sposobem górnym i dolnym
2 - wykona odbicia piłki oburącz sposobem górnym i dolnym - poprawnie wykona odbicia piłki oburącz sposobem górnym
i dolnym Współdziałanie
w zespole.
5. Doskonalimy zagrywkę sposobem górnym 2 - wykona zagrywkę, wymaga korekty n-la - poprawnie wykona zagrywkę Samoocena stopnia opanowania umiejętności
6. Doskonalimy odbiór piłki po zagrywce 2 - odbierze piłkę po zagrywce - swobodnie odbierze piłkę po zagrywce
i swobodnie skieruje ją
w określone miejsce Aktywizacja do rozwoju sprawności
i poszerzania wiedzy.
7. Doskonalimy poznane elementy techniczne w grze 3 - uczestniczy w grach i zabawach - samodzielnie zaproponuje zabawę lub grę Współdziałanie
w zespole.
Mini piłka ręczna
14godz. 1. Gry i zabawy rzutne
z wykorzystaniem piłki ręcznej
1 - uczestniczy w zabawach, chętnie wykonuje ćwiczenia - pomaga w organizacji gier i zabaw Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry.
2. Doskonalimy podania i chwyty 3 - poprawnie wykona padania i chwyty - porusza się swobodnie, nie ma problemu z koordynacją ruchową Samoocena stopnia opanowania umiejętności
3. Kozłujemy piłkę ze zmianą kierunku i ręki kozłującej 3 - wykona kozłowanie
w wolnym tempie ze zmianą kierunku i ręki - poprawnie wykona kozłowanie w szybkim tempie ze zmianą kierunku i ręki Motywacja do samodoskonalenia się.
4. Doskonalimy prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach zakończone rzutem na bramkę 3 - prowadzi piłkę w dwójce
i trójce w wolnym tempie
- wykona rzut na bramkę, wymaga korekty n-la - prowadzi piłkę w dwójce w szybkim tempie
- poprawnie wykona rzut na bramkę Współdziałanie
w zespole.
5. Doskonalimy poznane elementy techniczne w grze 4 - uczestniczy w grze - podejmuje próbę sędziowania Aktywizacja
do rozwoju sprawności
i poszerzania wiedzy.
Mini piłka koszykowa
36godz. 1. Podania i chwyty piłki ze zmianą ręki, tempa i kierunku biegu
3 - wykona podania i chwyty piłki, wymaga korekty n-la - prawidłowa wykona podania i chwyty piłki ze zmianą ręki, tempa i kierunku biegu Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry.
2. Doskonalimy kozłowanie piłki ze zmianą kierunku, ręki kozłującej i tempa biegu 4 - wykona kozłowanie ze zmianą kierunku i ręki kozłującej w wolnym tempie - wykona kozłowanie ze zmianą kierunku i ręki kozłującej w szybkim tempie Samokontrola
i samoocena techniki kozłowania.
3. Doskonalimy rzut do kosza z biegu po kozłowaniu 4 - poprawnie wykona dwutakt w wolnym tempie, - wykona dwutakt z biegu Aktywizacja
do pokonywania własnych słabości
4. Prowadzenie piłki
w dwójkach i trójkach zakończone rzutem do kosza 4 - wykona podanie i chwyt
w wolnym tempie - wykona podanie i chwyt w szybkim tempie
- nie ma problemu
z koordynacją wzrokowo – ruchową Udzielanie pomocy
i wsparcia słabszym.
5. Doskonalimy podania
z biegu i po kozłowaniu
5 - potrafi kozłować piłkę ręką lewą i prawą oraz wykonać podanie, wymaga korekty n-la -panuje nad piłką
- nie ma problemu z koordynacją wzrokowo – ruchową Dbałość
o bezpieczeństwo własne i współćwiczących.
6. Doskonalimy obronę indywidualną „każdy swego” 4 - potrafi kryć przeciwnika sposobem „każdy swego”

- skutecznie kryje przeciwnika sposobem „każdy swego” Współdziałanie
w grupie.
8. Rzucamy do kosza
z różnych pozycji 4 - potrafi wykonać rzut
do kosza - potrafi wykonać rzut do kosza z każdej pozycji Wpływ psychiki
na skuteczność w sytuacjach decyd.
9. Wykorzystujemy poznane elementy techniczne w grze 8 - bierze udział w grze - pomaga sędziować, pomaga w organizowaniu gry Współdziałanie
w zespole.
Sporty zimowe
2 godz. 1. Bawimy się na śniegu i ze śniegiem 1 -uczestniczy w grach
i zabawach - pomaga w organizacji gier i zabaw Dbałość
o bezpieczeństwo własne
i współćwiczących.
2. Organizujemy zabawy, konkursy i gry na śniegu 1 -uczestniczy w grach
i zabawach - proponuje nowe zabawy Dbałość
o bezpieczeństwo własne
i współćwiczących.

Rekreacja ruchowa
10 godz. 1Bezpieczne ferie i wakacje. Gry i zabawy rekreacyjne. 1 - uczestniczy w grze - podejmuje próbę samodzielnego sędziowania Rola wypoczynku czynnego i biernego
2. Organizujemy gry i zabawy wg własnych pomysłów
z wykorzystaniem sprzętu sportowego (np. Dwa ognie, Unihokej) 7 - uczestniczy w zajęciach - samodzielnie przeprowadza swoje wymyślone zabawy
- zna przepisy gry i potrafi stosować się do nich Kształtowanie kultury gracza, kibica
oraz umiejętności organizatora.
3. Poznajemy i organizujemy zawody klasowe w „Ringo” 2 - uczestniczy w zawodach w pojedynczych rolach - pomaga w organizowaniu zawodów, pełni różne funkcje Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Tenis stołowy
5 godz. 1Ćwiczenia oswajające z rakietką i piłeczką. 1 -poprawnie wykona ćwiczenia oswajające -poprawnie technicznie wykona wybrane ćwiczenia i skutecznie stosuje je w grze. Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
2.Doskonalenie serwu, prawidłowa praca nóg. 1 -poprawnie wykona zagrywkę. -wykona zagrywkę z nadaniem rotacji. Samokontrola
i samoocena
umiejętności.

3.Turniej wewnątrzklasowy. 1 -bierze czynny udział
w zajęciach. -właściwie i skutecznie wykorzystuje elementy techniczne. Zna zasady sędziowania. Poszanowanie przeciwnika w grze, zasady „fair play”.
4. Rozgrywki klasowe i szkolne. 1 -bierze czynny udział
w zajęciach. -właściwie i skutecznie wykorzystuje elementy techniczne. Zna zasady sędziowania. Kształtowanie kultury kibica.
5. Gra deblowa. 1 - poprawnie wykona odbicia podczas gry z kolegą - zna przepisy gry i potrafi stosować się do nich Samokontrola
i samoocena
umiejętności.


Siłownia
5 godz.
1.Utrwalenie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała. 1 - przyjmuje prawidłową postawę ciała po korekcje nauczyciela - przestrzega regulaminu ćwiczeń na siłowni
- samodzielnie przyjmuje prawidłową postawę ciała Samokontrola
i samoocena.
2.Rozwijanie mięśni ramion. 1 - wykona ćwiczenia wskazane przez nauczyciela - wie jakie partie mięśni rozwija się na poszczególnych przyrządach Samokontrola
i samoocena.
3.Rozwijanie mięśni nóg. 1 - wykona ćwiczenia wskazane przez nauczyciela - wie jakie partie mięśni rozwija się na poszczególnych przyrządach Samokontrola
i samoocena.
4.Rozwijanie mięśni tułowia. 1 - wykona ćwiczenia wskazane przez nauczyciela - wie jakie partie mięśni rozwija się na poszczególnych przyrządach Samokontrola
i samoocena.
5.Wybrane próby wg K. Zuchory. 1 - wykona próby
wg wskazanego testu - prawidłowo wykona próby wskazane przez nauczyciela i osiąga najwyższe wyniki Dyscyplina podczas zajęć.

Rytm – muzyka – taniec
2godz.
1.Ćwiczenia kształtujące przy muzyce. 1 - potrafi naśladować ruchy nauczyciela - prawidłowo wykonuje wszystkie zadania ruchowe w rytm muzyki Prawidłowa
postawa przy wykonywaniu ćwiczeń przy muzyce.
2.Ćwiczenia rytmiczno – taneczne. 1 -wykonuje zadania pod kierunkiem nauczyciela - poprawnie wykonuje wszystkie zadania, koryguje błędy. Wdrożenie do czynnego wypoczynku w czasie wolnym.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1179


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.