AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Juszczyk, 2011-10-25
kraków

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Ocena za okres stażu na nauczyciela mianowanego

- n +

 
OCENA OPIEKUNA STAŻU NAUCZYCIELA STAŻYSTY
mgr ..................................................
wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Na podstawie Karty Nauczyciela proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego.


Uzasadnienie


Pani ..................... nauczyciel stażysta, odbywała staż                                        w Szkole Podstawowej ...... w Krakowie od 01.09.2008r. do 31.05.2011r.

         We wrześniu 2008 roku zostały ustalone zasady współpracy między opiekunem stażu i stażystką. Pozwoliło to w jasny i w przejrzysty sposób realizować założenia stażu.
     Jako opiekun stażu w tym czasie miałam możliwość poznać bliżej pracę kol. ................... poprzez odbywane hospitacje, prowadzone obserwacje, spotkania konsultacyjne  i informacyjne. W mojej ocenie i w ocenie środowiska, tj. nauczycieli, rodziców  i uczniów jej osiągnięcia oraz niezwykłe zaangażowanie w procesie nauczania                                                    i wychowywania zasługują na najwyższe wyróżnienie.
      Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, stażystka:
1. Poznała organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, przepisy prawa oświatowego, przepisy prawne dotyczące min. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.  Potrafiła szczegółowo zaplanować oraz skutecznie realizować indywidualny plan rozwoju zawodowego, doskonalić swój warsztat pracy, dokonywać na bieżąco ewaluacji własnych działań, oraz skuteczności ich realizacji poprzez samoocenę. 
2. Kol. mgr ......... przez cały okres stażu tworzyła i doskonaliła swój warsztat pracy nauczyciela we wszystkich jego aspektach.                                                                                                               Uczestniczyła jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Czynnie poznała pracę nie tylko w klasach IV-VI , ale również w edukacji wczesnoszkolnej oraz w świetlicy szkolnej. Zapoznała się z funkcjonowaniem Samorządu Uczniowskiego oraz  obserwowała działania wychowawców  klas, zasięgając ich  rady                   i opinii  w różnych sytuacjach.
 Prowadziła lekcje w obecności Dyrektora, opiekuna stażu, opiekunów praktyk studenckich oraz sama obserwowała zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Każde zajęcia omawiała  z hospitującym. Prawidłowo dokonywała analizy obserwowanej lekcji zgodnie z założeniami celu hospitacji i włączała wyniesione informacje w tok własnych działań.  Wyciągała wnioski z wynikłych trudności, wykorzystując je przy realizacji następnych zadań.  Zdaniem obserwujących jej pracę  kol. ...........  wykazała niezwykłe  zaangażowanie w procesie nauczania i wychowywania. Zajęcia prowadzone  przez nią były zgodne  z metodyką, wyróżniały się  atrakcyjnymi  metodami i formami pracy, w tym zastosowaniem  nowoczesnych technologii komputerowych. Stwarzała sytuacje edukacyjne oraz atmosferę mobilizującą uczniów do indywidualnego zaangażowania się w proces uczenia się. Formułowanie przez nią poleceń, zadawanie pytań oraz udzielanie uczniom bieżącej informacji zwrotnej sprzyjały dynamice procesu nauczania i uczenia się. Stosowane na zajęciach metody i techniki aktywizujące sprzyjały doskonaleniu umiejętności pracy w grupie, precyzyjnego formułowania myśli, wyrażania
swojego zdania. Rozwijały twórcze myślenie i wyobraźnię. Pozwalały na zaangażowanie każdego ucznia w przebieg lekcji, co wpływało pozytywnie na proces przyswajania przez niego wiedzy. Na uwagę zasługuje również bardzo dobry kontakt nauczyciela                              z wychowankami, indywidualne traktowanie uczniów, dostrzeganie ich  problemów, zachęcanie, mobilizowanie i motywowanie ich do większego zaangażowania się                            i wysiłku.
     Wysokie efekty pracy kol. mgr .............. są widoczne                                     i potwierdzone wynikami pomiarów osiągnięć, jakie uzyskiwali jej uczniowie, zajmując  czołowe miejsca oraz zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach na szczeblu rejonowym  i wojewódzkim.   Odzwierciedleniem jej sukcesów dydaktyczno – wychowawczych, niezwykłego zaangażowania i wkładu pracy jest Nagroda ......... za sukcesy dydaktyczno – wychowawcze oraz Nagrody Dyrektora Szkoły.
3. Kol. ........ przez cały okres stażu systematycznie poszerzała własną wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szkoleniach, warsztatach, konferencjach  szkoleniowych,  posiedzeniach Rady Pedagogicznej z  zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki. W przejrzysty sposób dokumentowała swoje działania, gromadząc zaświadczenia z kursów, dyplomy,  scenariusze, karty pracy, sprawdziany, ankiety i zdjęcia.                                                                                                                           Przez cały okres stażu poznawała fachową literaturę.
Sumiennie wywiązywała się ze wszystkich swoich obowiązków wynikających z pełnienia funkcji nauczyciela i członka Rady Pedagogicznej, w tym Zespołu Humanistów. Jest protokolantką posiedzeń Rady Pedagogicznej, kronikarzem życia szkoły, koordynatorem edukacji kulturalnej, współorganizatorem  imprez  szkolnych, przewodniczącą jednej                     z komisji Egzaminacyjnej  nadzorującej prawidłowy przebieg Sprawdzianu w klasach VI.
4.Podczas stażu pełniła funkcję wychowawcy klasy. W rezultacie jej ogromnego  zaangażowania,  podjętych wielowymiarowych  działań szkolnych i pozaszkolnych zespół, którego była opiekunem – wychowawcą był znakomicie zintegrowany, nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych, osiągnął najwyższe wyniki w nauce - ogólną średnią 5,4; wyróżniał się licznymi osiągnięciami pozaszkolnymi. ............ jako wychowawca poprzez wspaniały kontakt i współpracę   z rodzicami wpłynęła na ich aktywne  zaangażowanie się w życie klasy i szkoły. Wspierała  czynnie rodziców w procesie podejmowania decyzji związanych ze specyficznymi potrzebami uczniów; W opinii społeczności szkolnej, tj nauczycieli, rodziców i wychowanków kol. ............. jest wspaniałym wychowawcą zasługującym na szczególnie wyróżniającą ocenę.

Pani mgr ......... przez cały czas trwania stażu dbała o prawidłową organizację                  i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych  działań, a także oceniania ich skuteczności poprzez  samoocenę.  Aktywnie współpracowała                       z gronem pedagogicznym, dbała o dobre imię szkoły. Zdaniem środowiska jest  bardzo dobrą koleżanką,  nauczycielem lubianym, szczerze podziwianym  i szanowanym przez całą społeczność szkolną, zarówno grono pedagogiczne, jak również rodziców i uczniów za swoją osobowość, postawę,  niezwykłe zaangażowanie  i pracowitość.
Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że kol. mgr.......... zrealizowała postawione w planie dorobku zawodowego zadania w stopniu wyróżniającym.                                                                      Dorobek zawodowy kol. mgr ............................... w okresie stażu posłużył nie tylko do rozwoju zawodowego jej samej, ale także znacząco przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły. Uważam, że może się stać wzorem dla innych.   
 Zgłoś błąd    Wyświetleń: 22696


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.