Katalog

Anna Królik, 2011-10-25
Ryki

WOS, Sprawdziany i testy

Test " Człowiek w społeczeństwie"

- n +

…………………………………………………..
( imię i nazwisko ucznia)

TEST” CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE”

1. Wymień 3 cechy człowieka, wyróżniające go od świata zwierzęcego.
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………
2. Połącz w pary:
a. socjalizacja - grupa ludzi o podobnym statusie społecznym
i majątkowym
b. asertywność - proces nabywania umiejętności związanych
ze społeczeństwem
c. klasa społeczna - zmiana zachowania danej osoby spowodowana
naciskiem innych
- umiejętność wyrażania własnych emocji, uczuć
i opinii

3. Podaj 2 przykłady grupy społecznej:

- małej
………………………………………………………………………………
- nieformalnej …………………………………………………………………………………….

4. Uzupełnij luki w tekście.

Bardzo często, gdy nie słuchamy drugiej osoby i niepotrzebnie podnosimy głos dochodzi do
……………………………. . W celu rozwiązania często potrzebna jest trzecia osoba zwana ………………………….. Osoba ta pomaga nam znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obydwie strony konfliktu. W czasie sporu ważne jest by nie używać,……………………………………, ……………………………….
Innym sposobem rozwiązania sporu są ……………………………………, jest to proces wzajemnego poszukiwania rozwiązania sprawy. Ważne jest aby każda ze stron konfliktu umiała zrezygnować z wygórowanych wymagań. Obie strony muszą osiągnąć …………………………………. , tym sposobem zażegnujemy konflikt.

5. Podaj różnicę między klasą społeczną a warstwą społeczną
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Podaj 5 funkcji jakie pełni rodzina:
- …………………………………………………….
- …………………………………………………….
- ……………………………………………………
- …………………………………………………….
- ……………………………………………………
7. Komunikacja werbalna to sposób porozumiewania się za pomocą:

a. gestów
b. mimiki
c. słów
d. tonu głosu

8. Na podstawie poniższego tekstu odpowiedz na pytania

Przynależność klasowa a styl życia
Różne klasy naszego społeczeństwa żyją w odmienny sposób w sensie ilościowym, lecz także w sensie jakościowym. Socjolog wart swego wynagrodzenia, jeśli podać mu dwa podstawowe wskaźniki przynależności klasowej człowieka, takie jak dochód i zawód, potrafi zestawić długa listę innych jego przewidywanych cech, nawet jeśli nie otrzyma żadnych dalszych informacji. (…) Zaopatrzony w te dwie informacje o danej jednostce, socjolog potrafi snuć przenikliwe domysły co do dzielnicy, w której ona mieszka, jak i co do rozmiarów i wyglądu jej domu. Potrafi również opisać ogólne wnętrze tego domu i domyśli się stylu obrazów na ścianach oraz rodzaju książek i czasopism, których można się spodziewać na półkach salonu. Co więcej, potrafi odgadnąć, jakiego rodzaju muzyki ta osoba lubi słuchać, oraz czy chodzi w tym celu na koncerty ,słucha płyt czy też radia.(…)
Wiele tu z wymienionych elementów jest w środowisku każdej z klas społecznych wymuszanych przez zewnętrzne presje. Tak więc dyrektor korporacji, który ma „zły” adres i „ złą” żonę, zostanie poddany poważnym naciskom, aby zmienił jedno i drugie.(…) Albo też dziecko z klasy niższej- średniej gustującej w muzyce kameralnej( poważnej) spotka się z silnymi naciskami, aby zmieniło tę aberację ( nieprawidłowości, odchylania od normy) na zainteresowania muzyczne bardziej zgadzające się z upodobaniami jego rodziny i przyjaciół.
( Tekst, P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, przekład J. Stawiński)

a. Wymień 2 czynniki decydujące o przynależności do określonej klasy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Odpowiedz, na jakie dziedziny życia zdaniem autora ma wpływ przynależność klasowa
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

,……………………………………………………………………………………………………
c. W jaki sposób otoczenie klasowe wymusza na jednostce określone postępowanie, podaj dwa przykłady
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Krytyczny stosunek do zasad obowiązujących w grupie to;

a. Konformizm
b. Nonkonformizm
c. Arbitraż
………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko ucznia)


TEST” CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE”
1. Wymień 3 cech wrodzone człowieka
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
2. Połącz w pary ;
a. społeczeństwo - grupa ludzi, których łączy styl życia,
wykształcenie, poglądy, wartości
b. warstwa społeczna - naśladowanie , uleganie wpływą grupy
utożsamianie się z grup,
c. konformizm - umiejętność wyrażania własnych emocji
uczuć i opinii
- ukształtowana historycznie, terytorialnie
zbiorowość połączona wspólnymi
instytucjami
3. Podaj 2 przykłady grupy społecznej
- pierwotnej
………………………………………………………………………………………………………………………..
- formalnej
………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Wymień 5 zasad skutecznego porozumiewania się
- ……………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………..

5. Uzupełnij luki w tekście
Człowiek jest istotą …………………………………….. należąca do świata przyrody i od niej uzależnioną. Jednakże różni się od świata zwierząt, ……………………………., …………………………………. . Z tego powodu mówimy, że człowiek jest istotą ………………………………. Człowiek jest też świadom swego istnienia, od urodzenia pozostaje ścisłych związkach z otaczającym światem i ludźmi. Mówimy wtedy że człowiek jest istotą ……………………………………. Bez ludzi nie może żyć, wszystkich umiejętności uczy się z otoczenia w procesie …………………………………..

6. Podaj przykład zachowania konformistycznego i nonkonformistycznego
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


7. Komunikacja niewerbalna to sposób porozumiewania się za pomocą:
a. słów
b. mowy ciała( gesty, mimika, ton głosu)
c. telewizji
d. internetu

8. Na podstawie poniższego tekstu odpowiedz na pytania

Czym jest rola społeczna?
Rola dostarcza wzorca, zgodnie z którym jednostka ma działać w konkretnej sytuacji.(…) Spójrzmy na przykład na role zawodowe: w roli śmieciarza kryje się luźny wzorzec, natomiast lekarze, duchowni czy oficerowie muszą przyswoić cały repertuar charakterystycznych manier, zwyczajów językowych i ruchowych, takich jak: żołnierska postawa, świętoszkowaty sposób wysławiania się czy niosące pokrzepienie podejście do chorego. (…)
Role pociągają za sobą zarówno pewne działania, jak i uczucia oraz postawy odnoszące się do tych działań. Profesor czyniąc coś, co uchodzi za mądre, czuje się mądry. Kaznodzieja znajduje w sobie wiarę w to co głosi. Żołnierz odkrywa w swej piersi podniecenie bojowe, gdy wkłada mundur. W każdym razie, jeśli nawet emocje lub postawy są obecne przed podjęciem danej roli, to ostatnia nieuchronnie wzmacnia to, co już było przedtem.
( Tekst, P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, przekład J. Stawiński)

a. Wyjaśnij , czym różnią się między sobą role społeczne
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Podaj przykład w jaki sposób rola społeczna oddziałuje na emocje, przekonania, postawy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Na podstawie tekstu określ wzór jednej z wymienionych w nim ról społecznych
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Umiejętność wyrażania własnych emocji , uczuć i opinii w sposób otwarty to:
a. uległość
b. komunikacja
c. asertywność
d. aberracja
Wyświetleń: 30362


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.