AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Raj-Wróblewska, 2011-10-20
Łęczyca

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

- n +


PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko: mgr Magdalena Raj – Wróblewska
Placówka: Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęczycy
Specjalność: psycholog
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy


I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1).
Zadanie szczegółowe do realizacji
1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Formy realizacji :
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ( Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Karta Nauczyciela rozdział 3a, Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli);
• analiza nowych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej;
• konsultowanie kierunków własnej pracy z Dyrektorem poradni;
wymiana informacji na temat awansu z innymi nauczycielami.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Poprawne sformułowanie wniosku o otwarcie stażu, wszczęcie postępowania, wypisy z aktów prawnych.
2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej aktów prawnych regulujących pracę poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Formy realizacji :
• Zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi pracę poradni psychologiczno – pedagogicznej (statut, regulamin rady pedagogicznej, harmonogram, plan pracy);
• udział w radach pedagogicznych poradni.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Sprawozdania, protokolarz.

2. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
Formy realizacji :
• Hospitacje zajęć przez dyrektora;
• ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć;
analiza własnych osiągnięć.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Konspekty zajęć, arkusz hospitacji.
4. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Formy realizacji :
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego;
• realizacja zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego;
• dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: W ciągu stażu
Dowody realizacji: Plan rozwoju zawodowego, świadectwa, potwierdzenia, sprawozdania.
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji :
• Autorefleksja;
• Autoanaliza.
Termin realizacji: Maj 2014r.
Dowody realizacji: Sprawozdanie.
6. Poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Formy realizacji :
• Uczestnictwo w szkoleniach, kursach, warsztatach dotyczących metod wspomagania rozwoju dziecka z problemami rozwojowymi oraz wspomagających funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
• udział w szkoleniach pozwalających na zdobycie kwalifikacji do stosowania nowych narzędzi do badań psychologicznych;
• uczestnictwo w szkoleniach dotyczących metody krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu, upoważniających do samodzielnego posługiwania się tą metodą w pracy terapeutycznej - uzyskanie certyfikatu terapeuty krótkoterminowego;
• udział w szkoleniach dotyczących nowych zadań poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle znowelizowanego prawa oświatowego;
• udział w innych kursach, konferencjach, szkoleniach tematycznie zgodnych z bieżącymi potrzebami placówki.

Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Zaświadczenia, certyfikat, materiały szkoleniowe.
7. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, wymiana doświadczeń.
Formy realizacji :
• Studiowanie czasopism i specjalistycznej literatury psychologicznej;
• przeglądanie stron internetowych;
• wykorzystanie materiałów i zdobytej wiedzy do wykonywanej pracy;
• dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami, uczniami.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Wykaz przeczytanej literatury.
8. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy poradni.
Formy realizacji :
• Współtworzenie dokumentacji poradni;
• udział w posiedzeniach szkoleniowej rady pedagogicznej;
• udział w pracy komisji socjalnej;
• udział w pracach zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej;
• analiza wyników ewaluacji i uwzględnianie ich przy planowaniu dalszych działań;
• współtworzenie cyklów zajęć warsztatowych i programów profilaktyczno – edukacyjnych adekwatnie do możliwości organizacyjnych poradni
• przekazywanie Dyrektorowi poradni i innym nauczycielom posiadanych informacji na temat reformy oświaty, awansu zawodowego
• skonstruowanie kwestionariusza wywiadu dla rodziców
• opracowanie druku przebiegu terapii psychologicznej
• współudział w planowaniu działań innowacyjnych
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Protokolarz, scenariusze zajęć, potwierdzenia dyrektora, potwierdzenia nauczycieli, kwestionariusz wywiadu, druk przebiegu terapii.
II. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej ( § 8 ust.2 pkt 2).
Zadanie szczegółowe do realizacji
1. Zastosowanie technologii komputeroweji informacyjnej w pracy.
Formy realizacji:
• Wykorzystywanie komputera do przygotowywania opinii psychologicznych, orzeczeń, kart z przebiegu terapii, informacji do szkół;
• posługiwanie się komputerem w celu przygotowania scenariuszy zajęć, ankiet ewaluacyjnych, potrzebnych materiałów oraz pomocy dydaktycznych;
• przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, nauczycielami, narzędzi do diagnozy, zaleceń, itp.
• sporządzanie sprawozdań oraz innych dokumentów wynikających z bieżących potrzeb placówki;
• wykorzystanie programu do prezentacji multimedialnych;
• korzystanie z urządzeń audio – video podczas prowadzenia warsztatów z uczniami.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Opinie psychologiczne, orzeczenia, informacje, karty indywidualne, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, sprawozdania, dokumenty,wydruki, posiadane materiały.

2. Korzystanie z programów komputerowych w działalności diagnostycznej.
Formy realizacji:
• Wykorzystanie komputera jako narzędzia w pracy diagnostycznej z uczniami;
• zapoznanie się z komputerowymi programami dla dyslektyków;
• zachęcanie rodziców do prowadzenia z dziećmi pracy samokształceniowej z wykorzystaniem programów komputerowych dla dyslektyków.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Opinie, notatki w kartach indywidualnych.
3. Wykorzystanie stron internetowych do zamieszczania publikacji.

Formy realizacji:
• Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego;
tworzenie i zamieszczanie artykułów o tematyce psychologicznej na stronie poradni;
Termin realizacji: Pierwszy rok stażu ,w ciągu stażu.
Dowody realizacji: Wydruki.
4. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
Formy realizacji:
• wyszukiwanie informacji mających na celu poszerzenie, uzupełnienie i aktualizowanie posiadanej wiedzy psychologicznej;
• analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach ;
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Wydruki, notatki.
5. Kompleksowe opracowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Formy realizacji:
• Bieżące opracowywanie materiałów i dokumentacji związanych z awansem zawodowym.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Teczka z dokumentami.
6. Ukończenie kursu komputerowego
Formy realizacji: Udział w kursie doskonalącym umiejętność posługiwania się komputerem.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Zaświadczenie.
7. Współtworzenie i bieżące modyfikowanie strony internetowej poradni.
Formy realizacji:
• Umieszczanie na stronie internetowej treści dokumentów regulujących pracę poradni;
• współtworzenie i umieszczanie na stronie internetowej bieżącego rozkładu godzin pracy poszczególnych pracowników;
• wyszukiwanie i umieszczanie na stronie internetowej ciekawych artykułów i publikacji specjalistycznych;
bieżące modyfikowanie strony internetowej w zależności od potrzeb placówki i jej odbiorców.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Strona internetowa, wydruki.
III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć ( § 8 ust.2 pkt 3).
Zadanie szczegółowe do realizacji
1. Prowadzenie w ramach działalności informacyjno – szkoleniowej różnych form pomocy dla nauczycieli.
Formy realizacji:
• Prowadzenie rad szkoleniowych dla pracowników poradni oraz nauczycieli szkół powiatu łęczyckiego;
• konsultacje indywidualne z nauczycielami, pedagogami szkolnymi zgodne z bieżącymi potrzebami, sygnalizowanym problemem;
• wsparcie merytoryczne dla nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno –pedagogicznej w szkołach.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Scenariusze, prezentacje, sprawozdania, notatki, potwierdzenie dyrektora.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla praktykantów, nauczycieli.
Formy realizacji:
• Prowadzenie na terenie szkół zajęć otwartych dla studentów, nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych;
• prowadzenie na terenie poradni zajęć otwartych dla praktykantów.
Termin realizacji: W ciągu stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenia studentów i nauczycieli.
3. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk.
Formy realizacji:
• Nawiązanie współpracy ze studentem – praktykantem;
• opracowanie i zapoznanie praktykanta z programem praktyk;
• opracowanie i zawarcie kontraktu;
dokonanie oceny.
Termin realizacji: W zależności od potrzeb.
Dowody realizacji: Umowa, program praktyk, kontrakt, ocena.
4. Udział w tworzonych na terenie szkół zespołach ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Formy realizacji:
• Współpraca ze szkołami przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych i planów działań wspierających;
• Pomoc w realizowaniu form i sposobów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Termin realizacji: W zależności od potrzeb.
Dowody realizacji: Protokół z posiedzenia zespołu, karta indywidualnych potrzeb ucznia, IPET.
5. Współpraca z nauczycielami w ramach zespołów orzekających działających na terenie poradni.
Formy realizacji:
• Uczestniczenie w pracach zespołów orzekających;
• opracowywanie interdyscyplinarnych orzeczeń oraz opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju;
• wspólne rozwiązywanie problemów.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Protokoły z posiedzeń zespołów orzekających, orzeczenia i opinie.
6. Dzielenie się z innymi nauczycielami zdobytym doświadczeniem oraz zgromadzonym warsztatem pracy.
Formy realizacji:
• Opracowywanie i przekazywanie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, materiałów i pomocy dydaktycznych
• dzielenie się doświadczeniami uzyskanymi w czasie kursów oraz materiałami szkoleniowymi z innymi pracownikami poradni;
• umieszczanie w Internecie materiałów pochodzących z własnego warsztatu pracy;
prowadzenie konsultacji doradczych z innymi specjalistami poradni w zakresie diagnozy, terapii, opiniowania, orzecznictwa i innych sygnalizowanych problemów.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie nauczycieli o korzystaniu z materiałów, wydruki, notatki.
IV. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich ( § 8 ust.2 pkt 4a).
Zadanie szczegółowe do realizacji:
1. Podejmowanie na terenie szkół działań z zakresu profilaktyki uzależnień, promowania prozdrowotnego trybu życia.
Formy realizacji:
• Opracowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
• prowadzenie warsztatów profilaktyczno – edukacyjnych tematycznie korelujących z problematyką uzależnień oraz bieżącymi potrzebami uczniów.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Scenariusze, potwierdzenie dyrektora.
2. Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży.
Formy realizacji:
• Przygotowanie cyklów zajęć warsztatowych ukierunkowanych na kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwijanie konstruktywnych sposobów zmagania się z własnymi emocjami oraz rozwiązywanie konfliktów;
• prowadzenie na terenie szkół warsztatów sprzyjających kształtowaniu i wydobywaniu zasobów pomocnych w utrzymaniu równowagi psychicznej uczniów.

Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Programy, scenariusze, potwierdzenie dyrektora.
3. Prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb.
Formy realizacji:
• Opracowanie i wdrożenie planów pracy terapeutycznej;
• prowadzenie na terenie poradni indywidualnych zajęć terapeutycznych z uczniami.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Plany pracy terapeutycznej, scenariusze zajęć.

V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ( § 8 ust.2 pkt 4c ).
Zadanie szczegółowe do realizacji
1. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
Formy realizacji:
• Opracowanie materiałów informacyjno – szkoleniowych dla rodziców;
• prowadzenie na terenie szkół prelekcji dla rodziców tematycznie adekwatnych do bieżących potrzeb;
• pedagogizacja rodziców.

Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Scenariusze spotkań, prezentacje multimedialne, potwierdzenie dyrektora.
2. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
Formy realizacji:
• Opracowanie programu dla rodziców dzieci przewlekle chorych lub niepełnosprawnych;
• prowadzenie z rodzicami zajęć warsztatowych o charakterze psychoedukacyjnym, wspierającym.
Termin realizacji: W zależności od potrzeb.
Dowody realizacji: Program, ankiety ewaluacyjne uczestników warsztatów.
3. Poznanie sytuacji środowiskowej, rodzinnej i zdrowotnej uczniów objętych różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Formy realizacji:
• Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów;
• kontakty z pedagogami szkolnymi;
• kontakty z nauczycielami;
• konsultacje ze innymi specjalistami.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Notatki w kartach indywidualnych.
4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego w szkole ponadgimnazjlanej.
Formy realizacji:
• Nawiązanie współpracy z dyrektorem i kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku;
• systematyczne pełnienie dyżuru w szkole;
• udzielanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom;
• udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych;
• prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Sprawozdania, potwierdzenie dyrektora.
5. Uczestnictwo w cyklicznych działaniach na rzecz edukacji prozdrowotnej, profilaktyki, doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocy we wspieraniu dzieci i młodzieży.
Formy realizacji:
• Współorganizowanie i udział w Targach Edukacyjnych;
• promocja działalności poradni oraz prowadzenie porad psychologicznych w środowisku lokalnym poprzez udział w Majówce Zdrowia
Termin realizacji: Zgodnie z harmonogramem.
Dowody realizacji: Potwierdzenia.

VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami ( § 8 ust.2 pkt 4e).
1. Członkostwo w Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Formy realizacji:
• Systematyczne uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu;
• podejmowanie skoordynowanych działań skoncentrowanych na minimalizowaniu zjawiska przemocy w środowisku lokalnym.
Termin realizacji: W ciągu stażu,w zależności od potrzeb.
Dowody realizacji: Zarządzenie w sprawie powołania zespołu, protokoły ze spotkań zespołu.
2. Współpraca z Bursą Szkolną w Łęczycy.
Formy realizacji:
• Nawiązanie kontaktu i systematyczna współpraca z nauczycielami Bursy Szkolnej w Łęczycy;
• Prowadzenie zajęć warsztatowych, konsultacji indywidualnych i spotkań o charakterze terapeutycznych z wychowankami bursy.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie współpracy.
3. Współpraca z nauczycielem Przedszkola Specjalnego w Łęczycy.
Formy realizacji:
• Nawiązanie kontaktu i systematyczna współpraca z nauczycielem;
• dzielenie się wiedzą dotyczącą pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;
• pomoc w interpretowaniu opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie współpracy.
4. Współpraca z kuratorami dla nieletnich Sądu Rejonowego w Łęczycy.
Formy realizacji:
• Systematyczna współpraca ukierunkowana na podejmowanie działań diagnostycznych i terapeutycznych wobec uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie współpracy, orzeczenia, karty indywidualne.
5. Współpraca ze specjalistami z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.
Formy realizacji:
• Kierowanie dzieci i młodzieży na dodatkowe badania i konsultacje;
• wymiana informacji zwrotnych ze specjalistami;
• wskazywanie interdyscyplinarnych form pomocy dla uczniów oraz ich rodzin.
Termin realizacji: W zależności od potrzeb.
Dowody realizacji: Karty indywidualne, potwierdzenie współpracy.
6. Współpraca z innymi specjalistami poradni psychologiczno - pedagogicznej
Formy realizacji:
• Prowadzenie interdyscyplinarnej diagnozy uczniów;
• opracowywanie interdyscyplinarnych opinii wraz zaleceniam;
• i kierowanie uczniów w zależności od potrzeb na dodatkowe konsultacje pedagogiczne i logopedyczne
Termin realizacji: W zależności od potrzeb.
Dowody realizacji: Karty indywidualne, Opinie.
VII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony ( § 8 ust. 2 pkt.5 ).
1. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka.
Formy realizacji:
• wczesna diagnoza zaburzeń i odchyleń rozwojowych dzieci zgłaszanych do poradni;
• udzielanie porad, konsultacji i wsparcia rodzicom dzieci;
• udzielanie wskazówek terapeutycznych i zaleceń do pracy z dzieckiem w domu.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Karty indywidualne, opinie, orzeczenia, opis i analiza przypadku.
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci i młodzieży.
Formy realizacji:
• Badania diagnostyczne;
• indywidualne konsultacje;
• formułowanie zaleceń do pracy z dzieckiem w domu , przedszkolu, szkole.
Termin realizacji: W ciągu stażu.
Dowody realizacji: Karty indywidualne, opinie, opis i analiza przypadku.
Projekt planu rozwoju jest otwarty i może ulec zmianom.
Opracowała:
mgr Magdalena Raj – Wróblewska
Zatwierdzam do realizacji dnia………………………………

…………………………………………………………………
podpis i pieczęć dyrektora
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1722


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.