AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Justyna Socha, 2011-10-03
poznań

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie 2

- n +

Plan pracy wychowawczej w klasie 2
na rok szkolny 2010/2011


I. Organizacja zespołu klasowego

1. Powitanie nowych uczniów, integracja klasy – gry i zabawy.
2. Pomiar uczniów, przyporządkowanie odpowiedniego krzesła i stolika(zgodnie ze wzrostem).
3. Przydział i ustalenie obowiązków dyżurnych klasowych.
4. Rozbudzanie szacunku dla pracowników szkoły, wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych.
5. Wyrabianie więzi koleżeńskich między uczniami (np. składanie życzeń solenizantom, niesienie pomocy słabszym itp.)

II. Sala lekcyjna miejscem pracy

1. Systematyczne uzupełnianie kącika prac plastyczno-technicznych.
2. Ustalenie miejsca i sposobu przechowywania niektórych podręczników, materiałów i przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, obuwia na zmianę.
3. Dekoracja klasy – gazetki, dbanie o kwiaty doniczkowe.
4. Porządkowanie, odnoszenie na miejsce pomocy dydaktycznych po zakończeniu zajęć przez dyżurnych lub inne wyznaczone osoby.

III. Zgodne współżycie i współpraca w grupie.


1. Przypomnienie reguł i zasad obowiązujących podczas zajęć, przerw w grach i zabawach.
2. Wyrabianie tolerancji dla innych i akceptacja własnej osoby.
3. Dokonywanie oceny własnych zachowań, wskazywanie ich skutków.
4. Wspólne omawianie i rozstrzyganie konfliktów.
5. Opanowywanie negatywnych emocji, wyjaśnianie nieporozumień bez stosowania agresji i przemocy.
6. Określenie i przestrzeganie zasad pracy w grupie.
7. Stosowanie zwrotów grzecznościowych na co dzień.
8. Wzajemne okazywanie sobie życzliwości, uznania w różnych sytuacjach.
9. Wspólne przygotowywanie imprez i uroczystości klasowych.
10. Wykonywanie prac na rzecz klasy.

IV. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią
1. Przestrzeganie prawidłowej postawy ciała podczas pisania, czytania, ćwiczeń ruchowych.
2. Respektowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na drodze.
3. Przestrzeganie regulaminu zachowania się w środkach komunikacji podczas szkolnych wycieczek.
4. Przestrzeganie sposobu poruszania się po budynku szkolnym z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i kolegów.
5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas gier i zabaw w sali gimnastycznej, na boisku, na terenie wokół szkoły i poza nią, systematyczne ich przypominanie i dbałość o ich przestrzeganie.

V. Uczestniczymy w życiu kulturalnym

1. Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.
2. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych:
- klasowy dzień chłopaka
- ślubowanie klas pierwszych
- zabawa andrzejkowa
- spotkanie z Mikołajem
- wigilia klasowa
- Dzień Babci i Dziadka
- Powitanie wiosny
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
- Festyn Szkolny
- zakończenie roku szkolnego
3. Wycieczki do teatru, muzeum.
4. Udział w konkursach klasowych szkolnych i pozaszkolnych.

VI. Znamy swój kraj

1. Wyrażanie szacunku wobec symboli narodowych (postawa, zachowanie).
2. Poznawanie elementów kultury regionalnej (herb, opowiadania, legendy związane ze swoim miastem, wybrane zabytki).
3. Rozwijanie szacunku dla tradycji i obrzędowości, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodu, państwa.
4. Wycieczka na cmentarz, zapalenie zniczy na grobie patrona szkoły, oddawanie czci poległym za wolność ojczyzny.
5. Poznawanie utworów literackich zawierających treści patriotyczne.

VII. Dbamy o zdrowie higienę własną i otoczenia.

1. Przestrzeganie prawidłowej postawy ciała.
2. Przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania, walorów odżywczych mleka, warzyw i owoców, ograniczenie spożywania słodyczy.
3. Przestrzeganie porządku w szatni.
4. Wymiana obuwia po przyjściu i przed wyjściem ze szkoły.
5. Dbanie o higienę osobistą i estetykę otoczenia, higienę jamy ustnej.
6. Przestrzeganie zasad racjonalnego korzystania z telewizji i komputera.
7. Docenianie wartości pracy innych, a także pracy własnej.
8. Dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych.

VII. Dbamy o środowisko przyrodnicze.

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w najbliższym otoczeniu.
2. Poszukiwanie informacji przyrodniczych w różnych źródłach.
3. Poznawanie przykładów roślin i zwierząt chronionych.
4. Poznanie i stosowanie w szkole i poza nią sposobów oszczędzania wody, energii elektrycznej, papieru.
5. Popularyzowanie idei ochrony środowiska.

VIII. Rodzice w życiu klasy.

1. Stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji rodziny ze szkołą:
- wzajemne wspomaganie się w realizacji funkcji opiekuńczej i wychowawczo-dydaktycznej
- indywidualne kontakty z rodzicami; wzajemna wymiana informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów
- zebrania z rodzicami
- pedagogizacja rodziców
- włączenie rodziców w organizację zabaw, wycieczek, uroczystości klasowych i szkolnych
- angażowanie rodziców do prac na rzecz klasy i szkoły
- prezentowanie umiejętności dzieci podczas zajęć z udziałem rodziców.

J. Socha
Wyświetleń: 1805


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.