AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bogdan Siwiec, 2011-09-26
Kraków

Historia, Plany wynikowe

Plan wynikowy z realizacji programu historii rok I semestr II Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych

- n +

Opracował:
Dr Bogdan Piotr Siwiec
bsiwiec@op.pl


Cele:
Kształtowanie szacunku dla różnorodności kulturowej państwa polskiego.


I.
T. Znaczenie unii w dziejach Polski średniowiecznej.
Zagadnienia; stosunki polsko-węgierskie, znaczenie rządów Andegawenów w Polsce, problemy dynastyczne, geneza unii polsko-litewskiej, ewolucja związku polsko-litewskiego, Jagiełło na tronie polskim-okoliczności zawarcia unii, skutki polityczne, społeczne, kulturowe unii.
Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom podstawowy
Słuchacz:

• wyjaśnia pojęcie unii w epoce średniowiecza i porównuje z dzisiejszym,
• lokuje w czasie unię polsko-węgierską i przedstawia jej główne założenia,
• wymienia dynastie panujące w Europie Środkowej i Wschodniej,
• omawia rządy Andegawenów w Polsce,
• charakteryzuje zasady unii polsko-litewskiej.
• wyjaśnia przyczyny unii polsko-litewskiej.

Planowane osiągnięcia, poziom ponadpodstawowy
Słuchacz:
• rozwija umiejętności analizy porównawczej przekazów źródłowych,
• rozumie na czym polega polityka dynastyczna,
• przedstawia okoliczności zawarcia unii Polski z Litwą w XIV w.,
• dokonać bilansu kosztów i zysków związku polsko-litewskiego,
• wykazuje w szerszym zakresie zainteresowanie dziejami państw i narodów, które współtworzyły dzieje Polski.
II.
T. Jagiellonowie wobec wyzwań epoki.
Zagadnienia; problem krzyżacki w polskiej polityce zagranicznej od XIII-XVI wieku i jego rozwiązanie, wojna trzynastoletnia, pokój toruński, polityka dynastyczna w XV wieku. Rozwój kulturowy i gospodarczy Polski u schyłku średniowiecza. Ewolucja ustrojowa państwa polskiego; monarchia patrymonialna-monarchia stanowa. Kształtowanie się stanów w Polsce.
Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom podstawowy
Słuchacz:
• przedstawia rolę rządów Jadwigi Andegaweńskiej w polityce Polski XIV wieku,
• ocenia rządy i wkład Władysława Jagiełły w proces umacniania państwa polskiego,
• definiuje pojęcie polityki dynastycznej,
• analizuje stosunki polsko-krzyżackie,
• ocenić traktat toruński pierwszy i drugi
• przedstawić główne zasady ewolucji ustrojowej Rzeczypospolitej u schyłku średniowiecza.

Planowane osiągnięcia słuchacza ponadpodstawowy
Słuchacz:
• dokonuje oceny skuteczności polityki dynastycznej Jagiellonów,
• potrafi na mapie zrekonstruować przebieg Wielkie Wojny z Zakonem i zmiany terytorialne w wyniku wojny trzynastoletniej,
• ustalać związki pokrewieństwa na podstawie tablic genealogicznych,
• scharakteryzować przemiany w dziejach państwa i społeczeństwa polskiego w okresie późnego średniowiecza.

III.
T. Kultura średniowiecza jako odzwierciedlenie poglądu chrześcijańskiego.
Zagadnienia; rozwój miast i uniwersytetów, nowe typy zakonów żebrzących, kultura i sztuka okresu pełnego średniowiecza, architektura gotycka, kryzys Kościoła w XIV wieku i jego przezwyciężenie. Literatura i sztuka schyłku średniowiecza, literatura w językach narodowych.
Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom podstawowy
Słuchacz:
• wyjaśnia czynniki, które wpłynęły na rozwój kultury średniowiecza,
• omawia rozwój i przemiany chrześcijaństwa,
• przedstawia rolę zakonów żebrzących,
• przedstawia rolę uniwersytetów w tworzeniu średniowiecznej kultury,
• korzystając z tekstów źródłowych opisuje średniowieczne wyobrażenia idealnego władcy oraz idealnego społeczeństwa,
• wyjaśnia znaczenie terminów; scholastyka, waldensi, inkwizycja, rycerz, style romański, gotycki, asceza, hagiografia.

Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom ponadpodstawowy
Słuchacz:
• ocenia rolę Kościoła katolickiego w kształtowaniu kultury średniowiecznej Europy,
• wskazuje na mapie zabytki sztuki romańskiej i gotyckiej w Polsce,
• na podstawie tekstu źródłowego charakteryzuje życie polskiego dworu książęcego w XII w.,
• wyjaśnia znaczenie terminów; eschatologia, euhemeryzm, zakony żebrzace (mendykanckie), zakony kontemplacyjne, transept, apsyda,
• wymienia symboliczne daty wyznaczające epoki średniowiecza.

IV.
T. Poszerzenie horyzontu geograficznego na przełomie XV i XVI wieku.
Zagadnienia; wielkie odkrycia geograficzne , naukowe i techniczne przesłanki odkryć geograficznych. Europa wobec odkrytych cywilizacji, nowożytny podział świata. Wzrost znaczenia Hiszpanii. Rywalizacja habsbursko-francuska. Wzrost zagrożenia tureckiego. Kulturowe i ekonomiczne znaczenie odkryć geograficznych. Upadek cywilizacji amerykańskich (Majów, Azteków, Inków).
Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom podstawowy
Słuchacz:
• wyjaśnia dlaczego w XV wieku wzrosło zainteresowanie podróżami i odkrywaniem świata i ich znaczenie dla ukształtowania nowej epoki,
• charakteryzuje polityczne, społeczne, religijne i kulturowo-cywilizacyjne wielkich odkryć,
• wskazuje na mapie trasy podróży Kolumba, Vasco da Gamy i Magellana oraz terytoria zdobyte przez Portugalczyków i Hiszpanów ,
• omawia formy narzucania zwierzchnictwa przez Europejczyków nowo odkrytym terenom,
• wskazuje na mapie państwa: Inków, Majów, Azteków i omawia przyczyny zagłady tych cywilizacji.

Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom ponadpodstawowy
Słuchacz:
• omawia najważniejsze poglądy starożytnych geografów na temat kulistego kształtu Ziemi,
• wskazuje na mapie trasę podróży i omawia znaczenie wyprawy Marco Polo,
• na podstawie zebranych materiałów charakteryzuje cywilizacje Inków, Azteków i Majów oraz wyprawy konkwistadorów,
• przedstawia przyczyny dominacji Europejczyków w Nowym Świecie i nad wielkimi imperiami Dalekiego Wschodu.

V.
T. Dualizm w rozwoju społeczno-gospodarczym Europy w XVI i XVII w.
Zagadnienia; wpływ odkryć geograficznych na przemiany gospodarcze Europy, rola Polski w gospodarce europejskiej. Stany społeczne i ich funkcje. Szlachta i jej warstwy, status prawny szlachty, funkcje polityczne i ekonomiczne. Mieszczanie- rozwój miast i ich struktura społeczna, prawa miejskie, rzemiosło i handel. Wygląd miast i warunki życia. Gospodarka wiejska.
Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom podstawowy
Słuchacz:
• wyjaśnia na czym polega dualizm gospodarczy Europy,
• omawia rolę pieniądza w gospodarce,
• charakteryzuje pozycję ekonomiczną Holandii (ze szczególnym uwzględnieniem Antwerpii i Amsterdamu) oraz Rzeczypospolitej i Gdańska,
• charakteryzuje pozycję społeczną szlachty, mieszczaństwa, chłopw, mniejszości etniczno-stanowych,
• omawia funkcjonowanie systemu folwarczno-pańszczyźnianego,
• wymienia przyczyny kryzysu gospodarczego Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w.

Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom ponadpodstawowy
Słuchacz:
• analizuje przyczyny przesunięcia centrum gospodarczego Europy z południa na północ,
• omawia przyczyny intensywnego rozwoju Niderlandów Północnych i regresu gospodarki holenderskiej w XVIII w.,
• charakteryzuje rozwój Amsterdamu i objaśnia zasadę „więcej i taniej”,
• omawia innowacje zastosowane przez Holendrów w transporcie,
• omawia przyczyny kryzysu Włoch w XVII w. oraz przyczyny awansu gospodarczego Szwecji,
• omawia skutki wydania przywilejów dla szlachty przez polskich władców.

VI
T. Renesans europejski. Humanizm a odrodzenie.
Zagadnienia; nowa koncepcja człowieka i świata, wizerunek świata w twórczości artystycznej. Wybitni artyści i ich dzieła. Nowe style w architekturze i sztuce. Środowiska humanistyczne we Włoszech i na zachodzie Europy. Rozprzestrzenianie się myśli humanistycznej. Kontakty Polaków z humanistami europejskimi. Cudzoziemscy humaniści w Polsce. Uczeni polscy. Architektura i sztuka polskiego Renesansu.
Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom podstawowy
Słuchacz:
• objaśnia genezę renesansu,
• umiejscawia renesans w dziejach kultury europejskiej,
• omawia cechy odrodzenia,
• wymienia nowe elementy wprowadzone przez humanizm do kultury umysłowej i duchowej,
• wymienia przedstawicieli odrodzenia i ich dzieła,
• omawia wkład polskich przedstawicieli humanistów i uczonych w kulturę europejską.

Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom ponadpodstawowy
Słuchacz:
• porównuje średniowiecze i renesans,
• charakteryzuje humanizm i wskazuje jego wpływ na twórców renesansowych,
• umiejętnie ocenia myśl humanistyczną na podstawie zabytków architektury, sztuki, literatury tego okresu,
• objaśnia zasady manieryzmu,
• objaśnia i ocenia rozwój szkolnictwa, nauki, astrologii i medycyny.

VII.
T. Rozłam chrześcijaństwa zachodniego.
Zagadnienia; reformacja a reforma katolicka, wojny religijne w Europie. Kryzys Kościoła katolickiego, społeczne, ideologiczne i polityczne podłoża reformacji. Wystąpienie Lutra i jego wyzwanie. Religijny podział Niemiec (pokój w Augsburgu 1555 r.), wojny religijne we Francji. Edykt nantejski, protestantyzm w krajach skandynawskich, państwie polsko-litewskim. Zerwanie Anglii z Kościołem katolickim. Reforma Kościoła katolickiego-kontrreformacja.
Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom podstawowy
Słuchacz:
• wymienia najważniejsze przyczyny rozłamu w Kościele zachodnim,
• wyjaśnia rolę humanizmu w kształtowaniu podstaw reformacji,
• wymienia nazwiska najwybitniejszych reformatorów Kościoła zachodniego,
• określa i wskazuje na mapie terytorialny zasięg rozwoju reformacji i wojny religijne w Niemczech,
• wymienia działania podjęte przez Kościół rzymskokatolicki wobec reformacji,
• wymienia najważniejsze postanowienia soboru trydenckiego,
• zna okoliczności i datę wydania konfederacji warszawskiej, główne jej postanowienia, wyjaśnia znaczenie uchwalenia tego aktu,
• wyjaśnia znaczenie terminów odpust, sekularyzacja, noc św. Bartłomieja, Kościół anglikański, kontrreformacja, inkwizycja
• omawia sytuację polityczną i religijną we Francji i Anglii w XVI w.

Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom ponadpodstawowy
Słuchacz:
• porównuje przyczyny i przebieg reformacji reformacji w Niemczech, Francji, Anglii,
• na podstawie mapy określa zasięg i kierunki reformacji w Polsce,
• objaśnia, dlaczego w Rzeczypospolitej w XVI-XVII w. nie doszło do wojen religijnych i prześladowań na tle wyznaniowym,
• dostrzega rolę kultu maryjnego w działaniach kontrreformacji,
• wyjaśnia przyczyny rozpowszechniania się reformacji w krajach europejskich,
• wymienia i wskazuje na mapie kraje, które oparły się nowinkom religijnym i wyjaśnia przyczyny takiego stanu.

VIII.
T. Mapa polityczna nowożytnej Europy.
Zagadnienia; polityka dynastyczna Jagiellonów i Habsburgów, zagrożenia tureckie, wojna trzydziestoletnia. Diaspora żydowska i jej kultura. Wzrost znaczenia sąsiadów Rzeczypospolitej. Rosja- stosunki z Moskwą-zagrożenie moskiewskie. Kształtowanie się absolutyzmu we Francji. Absolutyzm Ludwika XIV. Rewolucja w Anglii. Oliwer Cromwel Lordem protektorem. Podwaliny pod budowę Wielkiej Brytanii.
Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom podstawowy
Słuchacz:
• wymienia kręgi cywilizacyjne istniejące w Europie nowożytnej,
• omawia powstanie silnych monarchii narodowych w XVI wieku, Rzeczypospolita Obojga Narodów, Czechy, Węgry- Jagiellonów, Habsburgowie na europejskich tronach,
• wyjaśnia system organizacji francuskiej monarchii absolutnej oraz system rządów Ludwika XIV,
• zna przyczyny i skutki wojny trzydziestoletniej
• wyjaśnia dlaczego Turcję nazywano imperium na trzech kontynentach,
• opisuje posługując się mapą rozwój terytorialny państwa moskiewskiego i ekspansję prawosławia,
• wymienia charakterystyczne cechy ustroju państwa rosyjskiego w XVII w.,
• wyjaśnia rolę parlamentu w systemie politycznym Wielkiej Brytanii,
• wymienia przyczyny osiedlenia się Żydów w Rzeczypospolitej,
• charakteryzuje najważniejsze elementy kultury i obyczajowości społeczności żydowskiej,
• wymienia najważniejsze zmiany ustrojowe, które dokonały się w Anglii w XVII w.

Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom ponadpodstawowy
Słuchacz:
• wymienia najważniejsze elementy kultury islamu,
• wymienia charakterystyczne cechy ustroju państwa tureckiego
• wyjaśnia przyczyny migracji Żydów po Europie,
• wymienia postanowienia brytyjskiej Karty Praw z 1689 r.
• wyjaśnia istotę rządów parlamentarno-gabinetowych w Wielkiej Brytanii,
• wymienia inne przykłady monarchii absolutnych w ówczesnej Europie,
• porównuje nowożytną monarchię konstytucyjną z monarchią absolutną,
• porównuje europejski absolutyzm z rosyjskim samodzierżawiem.


IX.
T. Rzeczypospolita Obojga Narodów.
Zagadnienia: Sejm lubelski 1569 rok, unia lubelska (zacieśnienie unii Polski z Litwa. Rzeczypospolita jako kraj wielu kultur i religii. Kształtowanie się parlamentaryzmu polskiego w XV i XVI wieku( ukonstytuowanie się izby poselskiej w sejmie (1493 r.), Konstytucja nihil novi (1505 r.). Ruch egzekucyjny; egzekucja dóbr i egzekucja praw. Główni przedstawiciele obozu szlacheckiego. Położenie państwa w czasach panowania Jana Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta I, Zygmunt August na tronie-koniec dynastii. Henryk Walezy, Stefan Batory, Wazowie na tronie polskim. Wolne elekcje w Polsce. Sejmy konwokacyjne i elekcyjne.
Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom podstawowy
Słuchacz:
• wymienia i wskazuje na mapie ziemie wchodzące w skład Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego przed i po 1569 roku.,
• wyjaśnia na czym polegał proces ewolucji ustrojowej państwa polskiego za panowania Jagiellonów,
• wymienia instytucje ustrojowe stanowiące podstawę polskiego parlamentaryzmu,
• wyjaśnia genezę i wymienia najważniejsze postanowienia artykułów henrykowskich,
• wymienia kultury współistniejące na ziemiach polsko-litewskiej Rzeczypospolitej,
• wyjaśnia znaczenie pierwszych wolnych elekcji dla dalszej ewolucji ustrojowej Rzeczypospolitej,
• wymienia kolejne przywileje nadane szlachcie przez królów polskich,
• wyjaśnia genezę przywilejów szlacheckich oraz ich znaczenie dla przemian ustrojowych w państwie Jagiellonów,
• omawia sytuację Rzeczypospolitej w okresie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta,
• wyjaśnia znaczenie terminów; interreks, elekcja, konfederacja, liberum veto,
• wyjaśnia na czym polegał federacyjny charakter Rzeczypospolitej Obojga Narodów,

Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom ponadpodstawowy
Słuchacz:
• charakteryzuje funkcjonowanie głównych elementów systemu politycznego Rzeczypospolitej,
• ocenia zalety i wady systemu politycznego polsko-litewskiego państwa,
• porównuje system polityczny Rzeczypospolitej z istniejącymi wówczas w innych krajach Europy,
• wymienia najważniejsze elementy ideologii społeczno-politycznej szlachty,
• charakteryzuje proces ewolucji instytucji ustrojowych.


X.
T. Znaczenie wojen XVII-wiecznych w historii Polski.
Zagadnienia; Zygmunt III Waza- perspektywy unii ze Szwecją. Walki polsko-szwedzkie (najazd Szwedzki w 1655 r., Ujście, Kiejdany. Pierwsza i druga „dymitriada”, wojna obronna w drugiej płowie XVII wieku. Wzrost zagrożenia tureckiego. Próby wzmocnienia władzy królewskiej, rokosz Zebrzydowskiego. Konflikty z Kozakami (unia brzeska i jej skutki)Wybuch i przebieg powstania. Ugoda w Perejasławiu. Wkroczenie wojsk rosyjskich. Unia w Hadziaczu i wznowienie wojny z Rosją. Rozejm w Andruszowie-podział Ukrainy. Pokój Grzymułkowskiego. Zagrożenie tureckie. Sytuacja wewnętrzna i pokój w Buczaczu. Drugi Chocim. Jan III na tronie. Kontynuacja walki z Turcją i próba reorientacji polityki polskiej (traktat w Jaworowie). Odsiecz wiedeńska. Liga antyturecka.
Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom podstawowy
Słuchacz:
• wyjaśnia na czym polegało załamanie pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej w dobie Potopu szwedzkiego i jego następstwa
• omawia przebieg wielkiej smuty w Rosji i wojnę Rzeczypospolitej z Rosją w pierwszej połowie XVII w.,
• rozumie znaczenie terminów; wielka smuta, dymitriada, lisowczycy, husaria, atamani, Kazacy,
• przedstawia stosunki polsko-tureckie w pierwszej i drugiej połowie XVII w.,
• charakteryzuje sytuację Kozaków na Ukrainie w XVI w. i pierwszej połowie XVII w.,
• omawia znaczenie odsieczy wiedeńskiej dla dziejów ówczesnej Europy i Rzeczypospolitej,
• omawia przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego i kolejne etapy wojny z Kozakami i Rosją w XVII w.,

Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom ponadpodstawowy
Słuchacz:
• przedstawia chronologię konfliktów zbrojnych Rzeczypospolitej w XVII w.,
• wskazuje na mapie zmiany terytorialne związane z prowadzonymi wojnami,
• zna próby reform militarnych Władysława IV,
• charakteryzuje politykę dynastyczną polskich Wazów,
• wymienia główne założenia polityki zagranicznej Jana III Sobieskiego,
• wyjaśnia charakter ewolucji ustrojowej Rzeczypospolitej od pierwszej wolnej elekcji do końca XVII w.


XI.
T. Człowiek i kultura baroku.
Zagadnienia; kultura w służbie religii, nowa wrażliwość estetyczna epoki (zmysłowość kultury baroku0, style w sztuce, barokowa architektura. Wielcy artyści osiągnięcia naukowe. Polski barok i sarmatyzm jako polski wkład w kulturę baroku.
Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom podstawowy
Słuchacz:
• przedstawia osiągnięcia naukowe XVII w. i ich wpływ na postrzeganie świata,
• wskazuje cechy sztuki XVII w. przykładzie dzieła malarskiego, rzeźby, architektury,
• omawia rolę Kościoła katolickiego w promowaniu sztuki baroku,
• rozumie i dostrzega specyfikę sarmackiej kultury polskiej w XVII w.,
• charakteryzuje barok dworski i barok katolicki,

Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom ponadpodstawowy
Słuchacz:
• porównuje barok katolicki, barok dworski, barok mieszczański,
• przedstawia osiągnięcia naukowe baroku i ich wpływ na postrzeganie świata,
• wyjaśnia znaczenie terminów; barok, rokoko, realizm, kształty rubensowskie,
• dostrzega kulturotwórczą rolę dworu; szerzenie obyczajów i mody cudzoziemskiej oraz kultury zachodniej,
• omawia rozwój sztuki, literatury, publicystyki, drukarstwa i szkolnictwa w Rzeczypospolitej tego okresu,
• wymienia i wyjaśnia uwarunkowania zmian ideologii sarmatyzmu.

XII.
T. Rzeczypospolita oświeconych Kryzys państwa polskiego w XVIII wieku i jego upadek.
Zagadnienia; wzrost znaczenia sąsiadów Polski w XVIII w. Polska za czasów Sasów. Ograniczenie suwerenności państwa, koncepcje reform, I rozbiór Polski. Panowanie króla Stanisława Augusta, Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja. Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski. Ziemie polskie po upadku niepodległości.

Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom podstawowy
Słuchacz:
• wyjaśnia na czym polegała zmiana układu sił na arenie międzynarodowej w XVIII w.,
• wymienia okoliczności sprzyjające narastaniu obcej interwencji w wewnętrzna sprawy Rzeczypospolitej,
• charakteryzuje sytuację polityczną Rzeczypospolitej w czasach rządów saskich,
• wymienia przemiany cywilizacyjne, jakie dokonały się w Rzeczypospolitej w czasach Stanisława Augusta,
• wymienia reformy Sejmu Wielkiego i podstawowe założenia ustrojowe sformułowane w Konstytucji 3 Maja 1791 r.
• zna główne założenia reformy szkolnictwa- KEN.
• wyjaśnia przyczyny i następstwa insurekcji kościuszkowskiej,
• wymienia daty kolejnych rozbiorów i wskazuje na mapie terytoria włączone do sąsiednich państw.

Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom ponadpodstawowy
Słuchacz:
• przedstawia założenia reform Rzeczypospolitej w czasach saskich
• wyjaśnia znaczenie i zasięg przemian cywilizacyjnych w dobie stanisławowskiej,
• wskazuje przykłady ingerencji obcych państw w wewnętrzne sprawy polski,
• wymienia najważniejsze przejawy narastającego kryzysu suwerenności Rzeczypospolitej,
• porównuje zasięg aneksji oraz charakteryzuje poszczególne zabrane obszary pod względem rozwoju gospodarczego,
• omawia główne trendy w sztuce okresu Oświecenia, klasycyzm, malarstwo, teatr,
• definiuje zasadę równowagi sił w Europie oraz wyjaśnia jakie działania podejmowąły państwa europejskie w celu utrzymania tej zasady,
• wyjaśnia uwarunkowania międzynarodowe i wewnętrzne kolejnych rozbiorów.

XIII.
T. Świat i Europa w okresie Oświecenia.
Zagadnienie; umysłowość oświecenia, myśl społeczna i polityczna. Rewolucja amerykańska- podłoże społeczne, polityczne i ideowe, powstanie Stanów Zjednoczonych. Rewolucja francuska.
Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom podstawowy
Słuchacz:
• wyjaśnia w jaki sposób eksplozja demograficzna stymulowała rozwój gospodarki europejskiej w XVIII w.,
• wymienia i wyjaśnia najważniejsze pojęcia epoki Oświecenia: postęp, natura, prawa naturalne, religia naturalna, deizm, ateizm,
• wskazuje przyczyny wybuchu wojny o niepodległość kolonii brytyjskich w Ameryce,
• potrafi określić na mapie położenie 13 kolonii brytyjskich, które podjęły walkę o niepodległość,
• wymienia bezpośrednie i długofalowe przyczyny wybuchu rewolucji w 1789 r. oraz jej główne etapy,
• wymienia główne założenia ideowe rewolucji francuskiej oraz jej podstawowe zdobycze
• wyjaśnić na czym polegało zróżnicowanie społeczne-polityczne kolonii brytyjskich w Ameryce,
• wymienić datę i główne postanowienia Deklaracji Niepodległości,
• rozumie znaczenie rewolucji francuskiej dla historii Europy.

Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom ponadpodstawowy
Słuchacz:
• wyjaśnia jakie idee Oświecenia legły u podstaw Deklaracji Niepodległości,
• porównuje charakter i tempo zmian demograficznych w różnych regionach Europy w XVIII w.,
• analizuje w jaki sposób myśl oświecenia wpłynęłą na treść konstytucji amerykańskiej.
• charakteryzuje sytuację społeczno-polityczną we Francji przed rewolucją,
• ocenia wprowadzenie republiki i ścięcia króla dla dalszych losów rewolucji francuskiej,
• porównuje zasady ujęte w Deklaracji praw człowieka i obywatela z rzeczywistymi rządami sprawowanymi w kolejnych etapach rewolucji,
• wymienia główne założenia ekonomicznych koncepcji Adama Smitha,
• wymienia główne założenia teorii Monteskiusza na temat organizacji władzy w państwie.


XIV.
T. Europa i Polska w epoce napoleońskiej.
Zagadnienie; Reformy napoleońskie we Francji, cesarstwo, supremacja Francji w Europie, koalicje antynapoleońskie, sprawa polska w polityce napoleońskiej, udział Polaków w kampaniach napoleońskich. Polacy w walce o odbudowę państwa- utworzenie Księstwa Warszawskiego. Klęska Napoleona i jego upadek.
Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom podstawowy
Słuchacz:
• wymienia przyczyny przejęcia władzy we Francji przez Napoleona,
• wyjaśnia charakter ewolucji ustrojowej Francji za Napoleona- od konsulatu do cesarstwa,
• wskazuje na mapie zasięg podbojów napoleońskiej Francji,
• przedstawia okoliczności utworzenia Księstwa Warszawskiego i zasady nadanej mu konstytucji.
• wylicza elementy ustrojowe Księstwa Warszawskiego nawiązujące do tradycji Pierwszej Rzeczypospolitej
• zna genezę i dzieje Legionów Polskich we Włoszech,
Planowane osiągnięcia słuchacza, poziom ponadpodstawowy
Słuchacz:
• wyjaśnia przyczyny, dla których wszystkie warstwy społeczne poparły dyktaturę Napoleona,
• wymienia główne zasady zawarte w Kodeksie Cywilnym Napoleona,
• analizuje przyczyny klęski Napoleona w kampanii moskiewskiej
• wymienia nowe rozwiązana i wprowadzone do ustroju Księstwa Warszawskiego, nawiązujące do wzorów i zdobyczy rewolucji francuskiej.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1926


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.