Katalog

Lidia Peplińska, 2011-09-13
Łobżenica

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOOKRES STAŻU: od 1 września 2009r. do 31 maja 2012r.

mgr Lidia Peplińska
nauczyciel mianowany,

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Wiktorówku.
Wymagania kwalifikacyjne

Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

Paragraf 8 ust.2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.Paragraf 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

Paragraf 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć
dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć.Paragraf 8 ust.2 pkt.4a

Opracowanie
i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.

Paragraf 8 ust.2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Paragraf 8 ust.2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Paragraf 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.

2. Odbycie stażu dotyczącego własnego awansu zawodowego.


3. Uczestnictwo w tworzeniu dokumentacji związanej z realizacją podstawowych funkcji szkoły.4.Podnoszenie własnych kwalifikacji
i doskonalenie warsztatu pracy.


5. Analiza , określanie mocnych i słabych stron pracy własnej.
6. Praca z uczniem słabym, mającym trudności w nauce.7. Przygotowywanie koncertów,apeli, uroczystości szkolnych oraz przedstawień w języku niemieckim.
1. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej
z awansem zawodowym.

2. Korzystanie
z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji.


3. Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego
z wykorzystaniem komputera.

4. Wykorzystanie komputera do przygotowania pomocy na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne.


5. Publikacja na stronie internetowej szkoły informacji
o konkursach, wiadomości do konkursów międzyszkolnych, wyników konkursu, najlepszych prac.

6. Prowadzenie na stronie internetowej szkoły, komputerowej wersji szkolnej gazetki.
7. Wykorzystanie
w pracy magnetofonu, dvd, aparatu cyfrowego, dyktafonu.


8. Udział
w szkoleniach rozwijających umiejętności pracy
z komputerem.
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

2. Wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami.
3. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.4. Publikacja swoich dokonań na stronach internetowych.5. Przygotowanie pomocy dydaktycznych
i udostępnienie
ich w bibliotece szkolnej.

1. Opracowanie
programu Koła języka niemieckiego dla uczniów
klas IV-VI.
1.Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych
z języka niemieckiego.


2.Przygotowywanie uczniów do udziału
w Gminnych konkursach pięknego czytania oraz piosenki niemieckiej.3.Przygotowywanie inscenizacji oraz udział w konkursach pt. „Deutsch auf der Bühne”(Język niemiecki na scenie), odbywających
się w Trzciance.


4.Prowadzenie dodatkowych zajęć Kółka germanistycznego dla klas IV-VI.

5.Prowadzenie dodatkowych zajęć Kółka tanecznego dla klas I-III.


6.Prowadzenie zajęć Kółka redakcyjno – dziennikarskiego dla uczniów klas IV-VI.
7. Udział w „Białych Feriach” organizowanych na terenie szkoły.8. Włączenie się
w przygotowanie imprez środowiskowych, organizowanych przez szkołę (np. Wigilie szkolne, Sprzątanie świata, Festyny Rodzinne, Dzień Babci i Dziadka, itp.)
1. Nawiązanie współpracy
z redakcją miesięcznika nauczycieli
i wychowawców katolickich
pt. „Wychowawca”.
2. Współpraca
z Gminną Radą Kobiet – Koło
w Piesnach oraz sołtysem wsi.3. Współpraca
z lokalnymi redakcjami: „Głosu Góreckiego”, „Panoramy Łobżenicy” oraz „Posłańca Świętej Rodziny”.5. Nawiązanie współpracy z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Złotowie.6. Współpraca z Wydawnictwem Szkolnym PWN.

7. Współpraca
z Biblioteką Pedagogiczną
w Złotowie.
8. Nawiązanie współpracy
z Instytutem Goethego
w Poznaniu.


9. Współpraca
z chórem „Magnificat”
z Górki Klasztornej.10. Współpraca
z księżmi Misjonarzami Świętej Rodziny
z Górki Klasztornej.


1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
2. Ustalenie
i zastosowanie środków zaradczych.


Analiza aktów prawnych (czytanie literatury, korzystanie z Internetu, w szczególności z portali edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli).
Odbycie szkoleń związanych z uzyskiwaniem wiedzy o awansie nauczycielskim.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu.

Zespołowe prace nad planem wychowawczym, wizją i misją szkoły.
Opracowanie ewaluacji szkoły oraz innych dokumentów.
Opracowanie wraz zespołem nauczycieli scenariuszy festynów oraz uroczystości szkolnych.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach, kursach doskonalących, konferencjach adekwatnych do potrzeb własnych
i szkoły. Podjęcie studiów podyplomowych
o kierunku: logopedia szkolna.

Protokołowanie Rad Pedagogicznych.


Gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz dbałość o doposażenie i uzupełnienie bazy dydaktycznej szkoły z języka niemieckiego.

Studiowanie na bieżąco literatury metodycznej.

Badanie efektów pracy poprzez opracowanie własnych narzędzi badawczych. Przeprowadzenie ewaluacji zajęć otwartych, wycieczek, projektów. Przeprowadzenie badania przyrostu wiedzy z języka niemieckiego u dzieci z klas I-III.

Prowadzenie nieodpłatnych lekcji indywidualnych.Opracowanie scenariuszy uroczystości.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, słowników multimedialnych, stron różnych
wydawnictw językowych,
w przygotowaniu do zajęć.Tworzenie scenariuszy lekcji języka niemieckiego prowadzonych w sali komputerowej. Nawiązanie współpracy
z nauczycielem informatyki.

Przygotowywanie testów, sprawdzianów, ćwiczeń itp. Przygotowanie i aktualizacja planów pracy. Wykonanie scenariuszy zajęć, uroczystości, kart pracy ucznia, regulaminów konkursów, narzędzi badawczych, arkuszy diagnostycznych, dyplomów, materiałów dla rodziców itp.
Wymiana doświadczeń (np. na forach dla nauczycieli).Zbieranie i zamieszczanie wiadomości na stronie internetowej szkoły, współpraca
z informatykiem.
Przygotowanie podczas zajęć Kółka redakcyjnego, komputerowej wersji gazetki.

Nagrywanie różnych imprez, uroczystości, fotografowanie w celu stworzenia prezentacji multimedialnej itp.

Aktywny udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach, kursach doskonalących, konferencjach poszerzających wiadomości i umiejętności informatyczne.

Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli uczących w szkole.

Konsultacje
i rozmowy na temat realizacji programów nauczania, sposobów rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych, współpracy z rodzicami, organizacji imprez szkolnych i środowiskowych itp.


Przygotowywanie materiałów i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
Udział
w konferencjach
i szkoleniach organizowanych w szkole oraz w CDN
w Pile.

Opracowanie artykułów o tematyce pedagogicznej,
scenariuszy zajęć
i publikacja na stronach edukacyjnych.
Publikacje na stronie internetowej szkoły.


Opracowanie materiałów związanych z krajami niemieckojęzycznymi i utworzenie z nich wystawki.

Wdrożenie do realizacji programu zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną
i zatwierdzonego przez dyrektora placówki.

Przygotowanie regulaminów, scenariuszy.

Opracowanie ćwiczeń i zadań, które miałyby usprawnić umiejętności uczniów z zakresu 4 podstawowych umiejętności językowych.


Opracowanie scenariuszy przedstawień w języku niemieckim.
Prowadzenie prób oraz przygotowywanie scenografii.


Opracowanie programu oraz jego realizacja.Opracowanie scenariuszy zajęć. Przygotowywanie układów tanecznych
i przedstawianie podczas imprez szkolnych i środowiskowych.


Redagowanie papierowej oraz internetowej wersji szkolnej gazetki. Wyjazdy na warsztaty dziennikarskie.

Aktywne uczestnictwo
poprzez prowadzenie dodatkowych, bezpłatnych zajęć dla uczniów.

Przygotowywanie układów tanecznych, inscenizacji przedstawień, dekoracji, loterii fantowych, zabaw, konkursów itp.

Pisanie artykułów
i scenariuszy
o tematyce pedagogiczno – psychologicznej.Przygotowywanie inscenizacji przedstawień oraz dekoracji do imprez odbywających się na terenie wsi.


Pisanie artykułów, relacji z wydarzeń. Przeprowadzanie wywiadów ze znanymi osobami.
Pisanie artykułów związanych tematycznie
z najstarszym Sanktuarium Maryjnym w Polsce.


Wyjazdy i udział
w imprezach organizowanych przez NKJO. Wymiana doświadczeń.


Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez wydawnictwo.

Organizowanie oraz udział w warsztatach dziennikarskich dla uczniów -uczestników Kółka redakcyjnego.


Realizacja projektu „Deutsch Wagen Tour” na terenie szkoły.Aktywne uczestnictwo
w realizacji działań chóru (udział w licznych występach
i imprezach odbywających się
na terenie Sanktuarium w Górce Klasztornej oraz powiatu pilskiego). Pisanie artykułów
nt. powstania,
działalności
i funkcjonowania chóru.


Przygotowywanie inscenizacji jasełek oraz przedstawień religijnych, odbywających się na terenie Sanktuarium.

Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.cały okres stażu;wrzesień 2009r.
cały okres trwania stażu;


podczas trwania stażu;

w trakcie trwania stażu;
podczas trwania stażu;
cały okres stażu;


na bieżąco;
jw.wrzesień 2010r – czerwiec 2011r.
w trakcie stażu;
okres stażu;


okres stażu;

jw.okres stażu;

podczas trwania stażu;


okres trwania stażu;

na bieżąco, według potrzeb;


podczas trwania stażu;
na bieżąco, wg potrzeb;

jw.w okresie stażu;


na bieżąco, wg potrzeb;podczas trwania stażu;

okres stażu;

na bieżąco, podczas trwania stażu;
okres stażu;

okres stażu;
w czasie stażu;


w czasie trwania stażu;jw.w trakcie stażu;
okres stażu;
jw.w trakcie stażu (ferie zimowe);
w okresie stażu;w trakcie trwania stażu;w trakcie trwania stażu;


w trakcie trwania stażu;w trakcie trwania stażu;
jw.


w trakcie trwania stażu;


październik 2011r.

przez cały okres trwania stażu;
podczas stażu;podczas stażu;
zaświadczenia, notatki;

plan rozwoju zawodowego;
dokumentacja;potwierdzenie dyrektora;
plan współpracy;
sprawozdania z działalności zespołu;
plany współpracy, scenariusze uroczystości;

dyplomy, zaświadczenia, świadectwa;

zaświadczenie
z uczelni o podjęciu studiów;potwierdzenie dyrektora;


potwierdzenie dyrektora;notatki osobiste;ankiety;
podsumowanie ankiet;
test;


wyniki ewaluacji;

potwierdzenie dyrektora placówki;
Scenariusze koncertów piosenki niemieckiej.
Scenariusze przedstawień
w j. niemieckim.

potwierdzenia dyrektora;
potwierdzenia dyrektora;
scenariusze zajęć;

kserokopie materiałów z zajęć;
scenariusze uroczystości;
potwierdzenie dyrektora;
plany pracy, sprawozdania;
teczka awansu zawodowego;notatki własne;
potwierdzenie dyrektora;
przykładowe
scenariusze zajęć;


przykładowe materiały, wykonane technologią komputerową;
stworzona dokumentacja pedagogiczna;


notatki osobiste;
potwierdzenie nauczycieli;
zdjęcia, nagrania;


zaświadczenia
lub
potwierdzenie nauczyciela prowadzącego szkolenie;
scenariusze zajęć;
potwierdzenia nauczycieli.scenariusze, konspekty, dokumenty szkolne;potwierdzenia nauczycieli lub dyrektora placówki;serwis edukacyjny:
edu.profesor.pl;
strona internetowa szkoły;Potwierdzenie dyrektora;notatki, konspekty spotkań z uczniami;Scenariusze inscenizacji przedstawień w języku niemieckim.


Program kółka;

Potwierdzenie dyrektora;- papierowa i elektroniczna wersja gazetki: ”Pora na przerwę”.
- potwierdzenie dyrektora lub innych nauczycieli;
- jw.

potwierdzenie redaktora naczelnego lub sekretarza redakcji;
- potwierdzenie przewodniczącej stowarzyszenia;

- potwierdzenia redaktorów naczelnych;- zaświadczenie dyrektora uczelni;


- zaświadczenia lub certyfikaty z odbytych szkoleń lub warsztatów;
- zaświadczenie od kierownika placówki;


- potwierdzeni lektora;

- potwierdzenie dyrygenta lub prezesa chóru;
- potwierdzenie proboszcza parafii;opis i analiza dwóch przypadków.
Wyświetleń: 1298


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.