AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Paulina Marciniak, 2011-07-20

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

Plan Rozwoju Zawodowego
________________________________________________________________________________________________________________


*PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO*


Imię i nazwisko:
Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne w Stęszewie
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:


Plan Rozwoju zawodowego obejmuje okres od 01.09.2008 – 31.05.2011 r.

Na podstawie rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr.260, poz. 2593) oraz rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580) ubiegam się o stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie diagnozy dokonanej poprzez:
● analizę potrzeb dotyczących własnych umiejętności;
● zapoznanie się z wymaganiami na kolejny stopień awansu zawodowego;
● rozmowę z nauczycielami i dyrektorem wyznaczam sobie następujące cele:
1. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych.
2. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.
3. Zapoznawać się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej.
Plan Rozwoju Zawodowego Paulina Marciniak
____________________________________________________________________________________________________________________


L.p. Kierunki rozwoju Zadania Termin realizacji.
Osoby wspierające Sposób
dokumentowania
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
§ 7.1 pkt.1 1. Udział w szkoleniowych radach wewnątrz przedszkolnych.
2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
● Mikołajki;
● Gwiazdka;
● Jasełka;
● Dzień Babci i Dziadka;
● Balik;
● Zajączek;
● Dzień Dziecka
● Święto Rodziny.
3. Tworzenie miesięcznych planów pracy.
4. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dzieci – test.
5. Nawiązanie współpracy z psychologiem, pedagogiem i logopedą.
6. Budowanie poprawnych relacji z rodzicami.
7. Przygotowanie rocznego sprawozdania z pracy wychowawczo-dydaktycznej.


W okresie stażu

W okresie stażu

Co miesiąc
W okresie stażu


W okresie stażu Protokół

Scenariusze

Plany miesięczne
Wnioski z przeprowadzonego testu.
Adnotacje w dzienniku.


Sprawozdanie2. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe.
§ 7.1 pkt.2 1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
kursy, warsztaty.
- udział w pracach zespołu samokształceniowego.
2. Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach edukacyjnych. W okresie stażu

W okresie stażu
Zaświadczenia
Własne notatki
Zaświadczenia
Własne notatki3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej.
§ 7.1 pkt.3 1. Analiza dokumentacji.
Prawo oświatowe:
- rozporządzenie MEN i Sportu z dnia1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) obowiązujące z dniem ogłoszenia tj. od 8 grudnia 2004r.
- rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 14 listopada 2007r zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580) obowiązujące od dnia 1 grudnia 2007r.
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)- rozdział 3A Awans zawodowy nauczycieli.
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
3. Udział w konferencjach o systemie oświaty.
4. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. W okresie stażu
Systematycznie Na bieżąco
Spis bibliograficznyZaświadczenie
Własne notatki
4. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także ocenianie skuteczności i dokonywanie stosownych korekt w tym działaniu.
§ 7.2 pkt.1 1. Rozpoczęcie współpracy z opiekunem stażu.
- zawarcie kontraktu;
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć.
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć.
3. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności - analiza SWOT.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
● stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
● wzbogacanie prowadzonych zajęć o:
- różne rodzaje muzyki (relaksacyjnej, poważnej, wielokulturowej);
- różne pomoce dydaktyczne;
- ciekawe pozycje książkowe.
5. Publikowanie własnych prac.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www;
- publikacja scenariuszy zajęć.
6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej - wpisy do dziennika. Wrzesień 2008r
Wrzesień 2008 r

Wrzesień 2008r
Wrzesień 2008r
Raz w miesiącu
Według harmonogramu hospitacji.

W okresie stażu

W okresie stażu


W trakcie stażu

Systematycznie Kontrakt
Harmonogram spotkań z opiekunem.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Scenariusze zajęć

Własne notatki

Scenariusze zajęć
Potwierdzenie przeprowadzenia zajęcia aktywizującą metodą nauczania.


Publikacje w Internecie.

Dzienniki zajęć
5. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7.2 pkt.2 1. Poznanie sytuacji rodzinnej dziecka poprzez rozmowy z rodzicami.
2. Prezentacja przedstawień, organizowanie wystaw.
3. Założenie i redagowanie gazetki przedszkolnej dla rodziców i dzieci.
4. Udział w różnego rodzaju konkursach.
5. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy i nie tylko: wyjścia do parku, na cmentarz, do kina, Biblioteki, Straży Pożarnej, Apteki, Muzeum itp.
6. Zaproszenie rodziców na zajęcia otwarte.W okresie stażu

W okresie stażu

Notatki własne

Scenariusze do przedstawienia.
Egzemplarz gazetki
Sprawozdania z konkursów i wycieczek.
Scenariusz zajęć otwartych.


6. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. § 7. 2 pkt.3 1. Wykorzystywanie komputera do tworzenia wszelkiego rodzaju pism, wniosków, planów, sprawozdań, scenariuszy.
2. Wykonywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych np. zaproszenia, dyplomy.
3. Drukowanie tekstów piosenek, wierszy, opowiadań.
4. Korzystanie z Internetu – ściąganie plików muzycznych.
5. Założenie własnej strony internetowej.W trakcie stażu


Na bieżącoW okresie stażu

W okresie stażuPrzygotowane materiały.


Karty pracy, dyplomy, zaproszenia itp.
Teksty piosenek, wierszy i opowiadań.
Płyty muzyczne

Strona www


7. Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych.
§7. 2 pkt.4 1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin. Systematycznie


Systematycznie
Własne notatki
Zaświadczenie

Własne notatki
8. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi prze-pisami.
§ 7.2. pkt.5 1. Analiza dokumentacji:
- Ustawy o systemie oświaty;
- Karty Nauczyciela;
- Programu Wychowawczego Przedszkola;
- Statutu Przedszkola.
2. Śledzenie zmian zachodzących w przepisach oświatowych. W okresie stażu
W okresie stażu
Umiejętność korzystania z przepisów prawnych.………………………………………
Data i podpis dyrektora ……………………………………………. ……………………………………
Zatwierdzam do realizacji Data i podpis nauczycielaPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciel kontraktowy


Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2008

Data zakończenia stażu: 31 maj 2011(Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu).
________________________________________________________________________________________________
Stęszew, 11 września 2008
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2263


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.