Katalog

Jarosław Gorzko, 2011-07-20
Bierzwnik

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela infomartki i techniki na nauczyciela mianowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGOJarosława Gorzko
Nauczyciela informatyki i techniki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Bierzwniku
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2008 r.

Przewidywane zakończenie stażu: 31.05. 2011 r.

Lp. Niezbędne wymagania
(zgodnie z § 7 ust 2 pkt 1-5 rozporządzenia) Działania podejmowane dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach - Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia) wrzesień 2008 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
- Systematyczna praca z opiekunem stażu; zawarcie kontraktu. Ustalenie harmonogramu spotkań. Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna. Obserwacja zajęć opiekuna oraz ich analiza. Cały okres stażu Kontrakt, Harmonogram spotkań, Scenariusze zajęć
- Pełnienie obowiązków administratora szkolnej sieci komputerowej; Kontrola zasobów i poprawności działania na poszczególnych stanowiskach oraz instalacja klientów sieci. Opieka nad pracowniami komputerowymi w szkole. Rozbudowa szkolnej sieci komputerowej. Instalacja programów do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych. Doradztwo w rozwiązywaniu problemów z obsługą komputera wśród nauczycieli.
Cały okres stażu Zaświadczenie Dyrektora szkoły, Lista programów
- Zaprojektowanie i systematyczna aktualizacja strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bierzwniku. Cały okres stażu Obecność strony w Internecie, adres internetowy strony.
- Sprawowanie opieki informatycznej w szkole; Opieka nad sekretariatem szkoły, wdrażanie programów wspomagających zarządzanie oświatą np. : plan lekcji, Hermes, SIO. Opracowanie arkuszy kalkulacyjnych (Excel) w celu usprawnienia i przyspieszenia klasyfikacji semestralnej i końcowo rocznej. Pomoc przy wprowadzaniu danych do programu drukującego świadectwa oraz przy drukowaniu. Pomoc przy opracowaniu dokumentów. Pomoc dla nauczycieli oraz uczniów w pracowni komputerowej Cały okres stażu Zaświadczenie dyrektora szkoły, przykłady arkuszy
- Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli; uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach Cały okres stażu Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy, protokoły
- Zdobywanie kwalifikacji; ukończenie studiów magisterskich o kierunku pedagogika. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach w szczególności dotyczących pracy wychowawcy klasowego, współpracy z rodzicami oraz podnoszących i aktualizujących zdobytą już wiedzę informatyczną. Cały okres stażu Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy.
2. Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - Sprawdzenie umiejętności uczniów ubiegających się o kartę motorowerową i rowerową; Przeprowadzenie egzaminu na podstawie którego wydaję się karty motorowerowe i rowerowe. Maj, Czerwiec Listy kandydatów, testy egzaminujące, protokoły z przeprowadzonych egzaminów
- Udział w przygotowaniu imprez i oprawa uroczystości szkolnych; Fotografowanie i filmowanie imprez i uroczystości, opieka nad sprzętem nagłaśniającym, Przygotowywanie okolicznościowych dyplomów, kartek, itp. Cały okres stażu Zaświadczenie dyrektora szkoły, wzory dyplomów, kartek, itp.
- Prowadzenie zajęć pozaszkolnych; Dyżury w pracowni komputerowej, konsultacje dla uczniów. Cały okres stażu Zaświadczenia dyrektora szkoły, program zajęć pozalekcyjnych
- Uwzględnienie w swojej pracy specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb Cały okres stażu
3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej; Prowadzenie zajęć z informatyki oraz techniki w szkole. Zaprojektowanie oraz aktualizacja szklonej witryny WWW. Umieszczanie w Internecie własnych opracowań i materiałów dydaktycznych, informacji dla rodziców. Wykorzystanie Internetu na lekcji informatyki i techniki, kształtowanie dzięki temu umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. Cały okres stażu Przykładowe wydruki i adresy stron. Lista adresów stron edukacyjnych
- Organizowanie oraz przeprowadzanie konkursów z wykorzystaniem technologii informatycznej Cały okres stażu Lista uczestników konkursów, zgłoszenia, prace konkursowe
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań - Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, aktywne poszukiwanie rozwiązań; Lektura czasopism fachowych. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Opracowanie i wykorzystanie na lekcjach informatyki i techniki własnych materiałów dydaktycznych, prezentacji, testów, sprawdzianów Cały okres stażu
Bibliografia, rejestr czasopism, strony WWW
zaświadczenia, świadectwa, dyplomy, Poświadczenia nauczycieli, przykłady materiałów
- Aktywny udział w zadaniach wychowawczych i opiekuńczych; spotkania z rodzicami, kontakty z pedagogiem szkolnym. Realizacja zadań ujętych w szkolnych programach wychowawczych i profilaktycznych. Pogadanki na temat uzależnień Cały okres stażu Wpisy do dziennika lekcyjnego
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż - Dogłębna analiza dokumentacji szkoły,
zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie szkoły ,przestrzeganie regulaminów i znajomość kompetencji rady pedagogicznej i rady szkoły Cały okres stażu
Bieżąca analiza zmian dokonywanych w dokumentacji szkolnej.
Gromadzenie najnowszych przepisów. Przegląd prasy nauczycielskiej.


Wyświetleń: 1856


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.