Katalog

Ewelina Motyka, 2011-07-20
Jastrzębie Zdrój

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomwanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

realizowany od dnia 1.09.2008 do 31.05.2011 r.

mgr Ewelina Motyka

nauczycielka informatyki

Gimnazjum nr 10 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu Zdroju
Czynności organizacyjne
L.p. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury
awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia). VIII/IX 2008 Analiza rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.;
Przegląd stron internetowych pod kątem informacji dotyczących awansu zawodowego nauczyciela mianowanego www.men.waw.pl, www.eduseek.pl, www.edukator.pl, www.codn.pl.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Analiza dokumentacji: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania. IX/X 2008 Statut szkoły;
Regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
Program rozwoju szkoły.
3. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Przedstawienie planu do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, programów, nagrań, zdjęć, itp. Na bieżąco Gromadzenie pomocy dydaktycznych do nauczanego przedmiotu.
5. Przygotowanie projektu sprawozdania. Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju Na bieżąco Wnioski, refleksje, sprawozdanie.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach; Na bieżąco Zaświadczenie.
2. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów. Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania;
Pogłębianie wiedzy na temat oceniania kształtującego. Na bieżąco Ankiety, opracowane wyniki.
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwania rozwiązań. Udział w sesjach naukowych i metodycznych, dyskusjach. Na bieżąco Refleksje, wdrażanie „nowości” literatury naukowej do procesu dydaktycznego.
4. Wdrażanie innowacyjnych metod pracy na lekcji. Korzystanie z prezentacji multimedialnych;
Wykorzystywanie filmów multimedialnych;
Korzystanie z internetu w celu wyszukiwania informacji;
Rozwiązywanie interaktywnych testów publikowanych w internecie;
Tworzenie własnych prezentacji multimedialnych;
Opracowywanie prezentacji multimedialnych do innych przedmiotów; Na bieżąco Scenariusze.
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.2 pkt.2).
1. Prezentacja własnych osiągnięć i wizerunku w internecie. Opublikowanie własnego planu rozwoju;
Publikowanie scenariuszy zajęć i prezentacji; Na bieżąco Zaświadczenie.
2. Sprawne posługiwanie się technologią komputerową i informacyjną w pracy pedagogicznej. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych , internetu, encyklopedii multimedialnych; wykorzystanie komputera do opracowywania testów i innych pomocy dydaktycznych; wykonywanie różnorodnych prac graficznych, okolicznościowych druków szkolnych; wykorzystywanie komputera do komunikacji z uczniami. Na bieżąco Programy edukacyjne i multimedialne.
3. Promocja szkoły. Współtworzenie szkolnej strony internetowej;
Zamieszczenie bieżących informacji o podejmowanych działaniach i sukcesach szkoły;
Włączenie do pracy uczniów koła informatycznego;
Na bieżąco Adres strony internetowej.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
(§ 8 ust.2 pkt.3).
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Służenie pomocą i rozwiązywanie problemów związanych z obsługą komputera innym nauczycielom; udostępnianie opracowanych materiałów oraz zasobów własnej bibliotecznych. Na bieżąco Strona internetowa szkoły, materiały własne, scenariusze zajęć.
2. Wdrażanie nauczycieli innych przedmiotów do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem komputera. Dobór oprogramowania multimedialnego;
Koordynowanie pracy nad wdrażaniem TI. Na bieżąco Scenariusze, przykładowe prezentacje multimedialne.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Udział w pracach zespołu matematyczno - przyrodniczego, uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach. Na bieżąco Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy ukończenia.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą pomocą społeczną lub postępowaniu w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4 a).
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. Opracowanie programu działań koła Informatyka – wiedzieć więcej.
IX/X 2008 Program zajęć koła dla ucznia zdolnego.Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4 c).
1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji Ukończenie studiów podyplomowych Dyplom ukończenia studiów
2. Wychodzenie naprzeciw potrzebom ucznia. Prowadzenie zajęć dla uczniów mających trudności w nauce informatyki. Na bieżąco Potwierdzenie dyrekcji szkoły.
3. Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów. Prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych. Na bieżąco Potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Udział i organizacja konkursów z zakresu wiedzy informatycznej. Przygotowanie i uczestnictwo uczniów w konkursach z zakresu wiedzy informatycznej. Na bieżąco Zaświadczenia
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt.4 e).
1. Współpraca z wydawnic-twami w celu pozyskiwa-nia dodatkowych mate-riałów i pomocy dydak-tycznych.
Pozyskiwanie pomocy w postaci podręczników, planszy, płyt CD. Na bieżąco Potwierdzenie dyrektora
2. Współpraca z innymi szkołami, instytucjami. Nawiązanie współpracy z organizacjami pożytku publicznego niosących pomoc potrzebującym; z innymi szkołami; Na bieżąco Potwierdzenie dyrektora.

Wyświetleń: 1501


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.