Katalog

Alicja Karczewska, 2011-07-13
Mąkoszyce

Zajęcia zintegrowane, Arkusze

Kwestionariusz oceny opisowej I półrocze kl. I - zgodny z nową podstawą

- n +

Kwestionariusz oceny opisowej
ucznia klasy I
po I półroczu

Imię i nazwisko…………………………………... Rok szkolny……………

Edukacja polonistyczna

Słucha i rozumie wypowiedzi innych.
Słucha i rozumie teksty czytane przez nauczyciela.
W miarę poprawnie gramatycznie wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń z życia, ilustracji, czytanych i słuchanych tekstów.
Stawia pytania, odpowiada wyrazami, całymi zdaniami, nie lubi się wypowiadać.
Czyta i rozumie zdania i proste, krótkie teksty.
Czyta płynnie, wyraziście, głoskami, sylabami, wyrazami, zdaniami; wolno, niewyraźnie, popełnia błędy.
Rozpoznaje w tekstach wszystkie poznane litery.
Pisze poprawnie litery, wyrazy, uwzględniając właściwy kształt liter, poprawne ich łączenie oraz równomierne położenie i jednolite pochylenie. Pisze po śladzie.
Przepisuje litery, sylaby, wyrazy, zdania zapisane za pomocą liter pisanych i drukowanych.
Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,
Uczestniczy w grach dramatycznych.
Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence.
Potrafi wyrecytować z pamięci krótki wiersz.

Edukacja muzyczna

Powtarza proste melodie.
Śpiewa poznane piosenki. Myli słowa i melodię niektórych piosenek.
Odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki reagując na zmianę tempa i dynamiki.
Wie, że muzykę można zapisać i odczytać.
Rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne.
Wie jak kulturalnie zachować się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu.

Edukacja plastyczna

Gromadzi i nazywa materiały oraz przybory do rysowania i malowania.
Sprawnie posługuje się przyborami i narzędziami.
Przedstawia w swoich pracach zjawiska i wydarzenia z otoczenia przyrodniczego i społecznego.
Chętnie podejmuje działania plastyczno-techniczne, inspirowany przeżyciami, marzeniami, utworem literackim, filmem, muzyką.
Wykonuje proste rekwizyty i wykorzystuje je w małych formach teatralnych.

Edukacja społeczna

Wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób.
Wykazuje poczucie przynależności do rodziny, społeczności szkolnej, lokalnej.
Wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o odda¬waniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich.
Potrafi kulturalnie i bezpiecznie zachowywać się w klasie, w szkole, podczas wycieczki.
Zna swoje podstawowe prawa i obowiązki.
Wie, że mieszka na wsi, potrafi podać nazwę swojej miejscowości.
Wie, czym zajmuje się policjant, strażak, lekarz, weterynarz, leśniczy, pielęgniarka; wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc.
Wie, że w sytuacji zagrożenia należy zadzwonić pod odpowiedni numer telefonu alarmowego i zawiadomić dorosłych.
Wie: jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Euro¬pie.
Zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn).

Edukacja przyrodnicza

Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole, sad, ogród i łąka.
Wie, jak zwierzęta zachowują się w poszczególnych porach roku np. : odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy.
Wie, że należy chronić przyrodę: nie śmiecić, szanować rośliny; zachowuje ciszę w lesie, wie, jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę.
Wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.
Nazywa zjawiska atmosferyczne w kolejnych porach roku, nie naraża się na niebezpieczeństwa wynikające ze zmian pogody.

Edukacja matematyczna

Układa różne elementy (np. liczmany) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera element w takiej serii, określa następne i poprzednie.
Dąży do wykonania zadania, w razie trudności zwraca się o pomoc do nauczyciela.
Rozumie i właściwie stosuje określenia: nad, pod, obok, na, w, miedzy, poza, w środku, wyżej, niżej, wewnątrz, na zewnątrz; czasem popełnia błędy.
Rozumie i właściwie stosuje określenia: prawa, lewa, w prawo, w lewo, na wprost; czasem popełnia błędy.
Dostrzega symetrię i rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularności w prostych motywach (np. szlaczki); nie zawsze robi to dokładnie.
Sprawnie liczy obiekty, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, a także liczy wspak (zakres do 10).
Dodaje i odejmuje w zakresie 10, manipulując obiektami lub licząc na zbiorach zastępczych, np. na palcach, liczmanach, liczydle.
Sprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie do 10.
Rozwiązuje zadania jednodziałaniowe z treścią.
Nazywa dni tygodnia i miesiące w roku; orientuje się do czego służy kalendarz.

Edukacja techniczna

Wie, jak bezpiecznie i rozsądnie korzystać z telewizji i komputera.
Wykazuje nawyk właściwego, oszczędnego wykorzystywania narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonania prac technicznych.
Umiejętnie organizuje swoje miejsce pracy.
Porządkuje miejsce pracy po zakończeniu działań.
We, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach i ko¬rzy¬stać ze środków komunikacji.

Edukacja ruchowa i zdrowotna

Potrafi współdziałać z kolegą i w grupie. Zgodnie bawi się z innymi dziećmi.
Respektuje przyjęte zasady w grach i zabawach.
Bierze aktywny udział w grach i zabawach ruchowych i właściwie reaguje na polecenia.
Potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć i kozłować piłkę.
Potrafi pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne.
Potrafi wykonywać ćwiczenia równo¬¬ważne.
Wie, jak należy prawidłowo siedzieć w ławce i jak nosić tornister.
Wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną.
Dba o czystość ciała, zęby, higienę osobistą.
Przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa w szkole, domu, na ulicy i w innych miejscach.
Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego.

Zajęcia komputerowe

Samodzielnie pisze litery, wyrazy i krótkie zdania korzystając z edytora tekstu w programie Microsoft Word.
Samodzielnie korzysta z podstawowych narzędzi z Przybornika w edytorze grafiki Point i wykonuje rysunki.
Wie, że za pośrednictwem komputera można korzystać z Internetu.
Dobrze zna regulamin obowiązujący w pracowni komputerowej i stosuje się do niego.

Religia: ……………………………………………………………

Zalecenia: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data............. Wychowawca................

Opracowała: Alicja Karczewska
Wyświetleń: 12352


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.