Katalog

Magdalena Łukasik, 2011-07-02
Zaklików

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


mgr Magdaleny Łukasik

nauczyciela mianowanego
zatrudnionego w Zespole Szkół w Zdziechowicach
ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego
Data rozpoczęcia stażu: 03/09/2007
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31/05/2010

§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


LP Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli Sformułowanie wniosku
o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego IX 2007
2. Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły Analiza dokumentacji szkolnej:
- Statut Szkoły
- WSO
- Plan Rozwoju Szkoły
- Plan Wychowawczy Szkoły Znajomość dokumentacji
i wykorzystywanie jej w codziennych zajęciach IX – X 2007
3. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela
i szkoły Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach WDN lub ODN, studiowanie literatury fachowej Świadectwa ukończenia, dokumentacja z posiedzeń rad pedagogicznych, notatki Okres stażu

4. Organizowanie konkursów szkolnych
i międzyszkolnych Udział we współorganizowaniu szkolnych i gminnych konkursów z języka angielskiego Potwierdzenia udziału, sprawozdania
Zgodnie z harmonogramami konkursów
2007-2010
5. Przygotowanie uczniów i udział
w różnych konkursach
i olimpiadach Opracowanie planu przygotowań i prowadzenie kółka; rozmowy z dziećmi, próby, ćwiczenia (w czasie wolnym od zajęć) Zgłoszenia do konkursów, plan przygotowań
Okres stażu
6. Dokonanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego;
Określenie mocnych i słabych stron, wyciagnięcie wniosków do dalszej pracy Opracowane dokumenty VI 2009
7. Udział w pracach związanych
z nadaniem imienia Publicznemu Gimnazjum
w Zespole Szkół
w Zdziechowicach Udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu uroczystości Potwierdzenie dyrekcji szkoły r. szk. 2007-2008

§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnejLP Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
1. Stosowanie Internetu w życiu prywatnym
i zawodowym Pozyskiwanie niezbędnych informacji z Internetu, przygotowywanie dokumentów;
Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych oraz słowników na lekcjach i w życiu codziennym Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
Okres stażu
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły. Zaświadczenia, pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, testy, PRZ i sprawozdanie z jego realizacji
Okres stażu
3. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie Adres strony internetowej Do końca 2008
4. Utworzenie videoteki, fonoteki i CD- teki Zakup filmów, kaset magnetofonowych, płyt CD i DVD jako materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć języka angielskiego Spis dostępnych filmów, kaset
i płyt CD oraz DVD Okres stażu
5. Wykonywanie pomocy dydaktycznych przy użyciu technologii komputerowej Przygotowanie materiałów na gazetki klasowe oraz na korytarz;
Wykonanie pomocy dydaktycznych używanych
w metodach aktywizujących;
Przygotowanie materiałów do lekcji, konkursów, testów itp. Wykonane materiały

Wykonane pomoce

Ankiety, testy i inne pomoce wg potrzeb Okres stażu
6. Doskonalenie znajomości programów komputerowych przydatnych
w nauce języka angielskiego Wyszukiwanie i weryfikacja programów przydatnych na lekcji języka obcego (np. Power Point, Hot Potatoes), obsługa programów Wykaz używanych programów Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
Scenariusze, analizy
i sprawozdania
Okres stażu
2. Praca w komisjach szkolnych
i konkursowych Udział w pracach komisji zleconych przez dyrekcję szkoły, bądź na prośbę innych nauczycieli Potwierdzenie dyrektora szkoły Okres stażu
3. Opracowanie
i udostępnienie
w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, testów
i kart pracy.
Zamieszczenie
w Internecie planu rozwoju zawodowego Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej;


Zamieszczenie planu rozwoju w portalu edukacyjnym; Scenariusze, karty pracy, testyPotwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażuDo końca 2008
4. Współpraca
z nauczycielami innych przedmiotów Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów; Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości
i szkoleń Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych, projekty; Sprawozdanie i analiza wspólnych działań
Okres stażu
5. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów Konsultacje z innymi nauczycielami języków obcych, wymiana poglądów Notatki, opis działań Okres stażu
6. Prezentacja wyników egzaminu gimnazjalnego Zapoznanie nauczycieli z dokonaną analizą wyników egzaminu gimnazjalnego Opracowane dokumenty VI 2009

§ 8 ust.2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


1. Przygotowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć

Program, plan, sprawozdanie
Okres stażu
2. Współpraca
z rodzicami Przygotowanie i wdrożenie programu pedagogizacji, rozmowy indywidualne Program, sprawozdanie, zapis w dzienniku lekcyjnym
Okres stażu
3. Praca z uczniem zdolnym i słabym Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji
i zajęć wyrównawczych (dostosowanie wymagań do możliwości ucznia zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie koła języka angielskiego dla podniesienia efektywności pracy z uczniem zdolnym) Opis działań
Okres stażu
4. Opracowanie
i wdrażanie programów
i scenariuszy Opracowanie programu i regulaminu zajęć koła języka angielskiego uwzględniającego zainteresowania dzieci;

Opracowanie planu wychowawczego;

Opracowanie scenariusza pożegnania klas III gimnazjum Opracowany program, scenariusz, potwierdzenie dyrektora

r. szk. 2008-2009

5. Diagnozowanie potrzeb uczniów Ankietowanie Analiza ankiet
Wg potrzeb

§ 8 ust.2 pkt 4 b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta
komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy
do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych,
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także konsultanta współpracującego
z Centrum Edukacji Artystycznej.


1. Złożenie wniosku na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych Ukończenie szkolenia, wykonywanie zadań egzaminatora Potwierdzenie wykonywania pracy egzaminatora W wyznaczonym terminie§ 8 ust.2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie imprez oraz wycieczek szkolnych Opracowanie i realizacja planów wycieczek Karty wycieczek, karty pracy, sprawozdania i regulaminy
Okres stażu
2. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych Stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki i videoteki anglisty Spis książek, czasopism, kaset
i plansz
Okres stażu
3. Działania profilaktyczne Pogadanki, udział uczniów w spektaklach profilaktycznych Opis działań
Okres stażu
4. Prowadzenie koła zainteresowań z języka angielskiego Spotkania z dziećmi i młodzieżą w wyznaczonym czasie, przygotowanie do konkursów, poszerzanie wiedzy Potwierdzenie dyrektora, program zajęć Okres stażu
5. Organizowanie konkursów Prowadzenie konkursów na poszczególnych etapach: klasowym, szkolnym, międzyszkolnym Potwierdzenie dyrekcji Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca
z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Skierowania na badania, opinie, konsultacje
Zaświadczenia
Okres stażu
2. Współpraca
z Samorządem Uczniowskim Pomoc w organizowaniu dyskotek Potwierdzenie współpracy Okres stażu
3. Współpraca
ze Służbą Zdrowia Zaproszenie pielęgniarki na lekcje wychowawcze Notatki w dzienniku lekcyjnym Okres stażu
4. Współpraca
z Komendą Policji Zapraszanie funkcjonariuszy na pogadanki na temat bezpieczeństwa, w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, czy inne Notatki w dzienniku lekcyjnym Okres stażu
5. Współpraca z OPS Rozpoznanie sytuacji materialnej wychowanków Opis działań
Okres stażu
6. Współpraca
z wydawnictwami Stała współpraca z przedstawicielem wydawnictwa, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych; Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo Potwierdzenie współpracy, zaświadczenia o szkoleniach
Okres stażu
7. Udział
w ogólnoszkolnych akcjach Uczestniczenie w „Sprzątaniu Świata”, „Dniu Dziecka”, „Pierwszym Dniu Wiosny” Zapisy w dzienniku Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4 f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1.
Publikacje artykułów związanych
z wykonywaną pracąPublikacja artykułów w czasopiśmie pedagogicznym lub Internecie.

Potwierdzenie zamieszczenia tekstów artykułów w prasie
i w Internecie

Okres stażu2. Nagrody

Kserokopie nagród Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych

Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych; Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych; Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu Opis i analiza dwóch przypadków
Okres stażu
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja; Studiowanie literatury fachowej Kopia planu pracy wychowawcy klasy. Opis i wynik ewaluacji
Okres stażu

Zdziechowice 03.09.2007 Podpis nauczyciela

.................................................

Zatwierdzam do realizacji dn. ...........................................


Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

........................................................................
Wyświetleń: 1652


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.