Katalog

Anna Jabłońska, 2011-06-16
Lublin

Religia, Konspekty

Bóg dzieli się mocą stwórczą - lekcja otwarta dla nauczycieli religii

- n +

Konspekt lekcji otwartej w klasie IV dla nauczycieli religii
Prowadząca: mgr Anna Jabłońska


Temat: Bóg dzieli się mocą stwórczą

Cele:
Uczeń:
- wie, że Bóg powierzył nam przetwarzanie świata i uzdolnił nas do tego zadania,
- rozumie, że dar współtworzenia świata musi być mądrze wykorzystany,
- potrafi w oparciu teksty biblijne określić możliwości twórcze człowieka i w odpowiedzialny sposób korzystać z darów Boga.

Pomoce:
karty pracy, kartki z zapisem tekstu z lukami, prace dzieci przedstawiające wygląd świata i warunki życia ludzi na przestrzeni wieków, podręcznik.

Metody:
rozmowa kierowana, pokaz, analiza tekstu – alternatywne tytuły, uzupełnianie tekstu, praca z podręcznikiem.


PRZEBIEG KATECHEZY:
- powitanie z dziećmi i gośćmi;
- modlitwa rozpoczynająca katechezę ( Dekalog )
1.Wprowadzenie do tematu
Rozmowa na temat rozwoju człowieka i cywilizacji z wykorzystaniem ekspozycji prac (wykonanych przez klasy piąte) pokazujących jak zmieniał się świat na przestrzeni wieków. Wskazanie na ingerencję człowieka w przyrodę, przetwarzanie, ulepszanie świata.
- Świat jest taki piękny, dlaczego człowiek coś w nim zmieniał i zmienia i skąd wie, że może to robić? Dzisiaj poszukamy na to pytanie odpowiedzi.
2. To mówi Pan
- Podział klasy na grupy ( grupy czteroosobowe powstałe z połączenia osób siedzących w dwóch sąsiadujących ławkach).
- W grupach dzieci pracują nad tekstem biblijnym, który otrzymały na kartach
Rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym (…) Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną.(…) Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę "istota żywa". I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu”

a) wymyślają jak największej tytułów do tekstu,
b) wybierają jeden tytuł – ten, który najbardziej się im spodobał,
c) prezentacja na forum – każda grupa czyta wszystkie „wymyślone” tytuły, a na koniec wskazuje wybrany za najlepszy.

3. Zapis do zeszytu:
- temat dzisiejszej katechezy
- tytuł danej perykopy jaki został uzgodniony w danej grupie ( kolorowym długopisem)

4. Moja odpowiedź
Po wysłuchaniu odpowiedzi i zapisie w zeszycie, wspólna modlitwa słowami psalmu, który znajduje się w podręczniku (Jedno z dzieci odczytuje z podręcznika - str.71 po jednym zdaniu psalm, pozostali uczniowie odpowiadają w zależności od sensu wypowiedzianego zdania:
- „ przepraszamy Cię Boże”, a następnie „ prosimy Cię Boże” ).

Katecheta uwrażliwia uczniów na to, że Bóg w swej dobroci dzieli się światem z ludźmi, ucząc nas przez to dzielenia się z innymi, tym co mamy. Przypominamy sobie o tym w każdą niedzielę w czasie Mszy świętej, kiedy spotykamy przy jednym stole, do którego zaprasza Jezus Chrystus. Przecież nie wszystkich znamy z imienia i nazwiska, ale pamiętamy, że to nasi bracia.

Dzisiaj już wiemy, że człowiek powinien panować nad światem w sposób odpowiedzialny.
W jaki sposób powinniśmy wypełniać to zadanie?
Poszukamy podpowiedzi w podręczniku, str. 70 – 71; w czasie kiedy dzieci czytają katecheta rozdaje kartki z tekstem, który należy uzupełnić:

Bóg powołał człowieka do…………………… . Człowiek zmienia świat: rozwija naukę, kulturę,………………………………, aby ułatwić sobie……………… i
…………………….. Postęp nie może jednak niszczyć………… i ……………………
ludzi. Ja również jestem odpowiedzialny za świat. W szkole na lekcjach z różnych ………………… przygotowuję się do …………………. ……………. Uczę się pilnie i systematycznie, aby…………………………… .
( kartki z uzupełnionym tekstem uczniowie wklejają do zeszytów)

5. Modlitwa
Przypomnienie uczniom, że nie zawsze musimy modlić się słowami modlitw, których kiedyś uczyliśmy się na pamięć, modlitwa „ swoimi słowami” jest również bardzo ważna. Taką modlitwę dzieci pisały jako pracę domową ( modlitwę do Anioła Stróża), dzisiaj poprosimy właśnie Anioła Stróża, aby pomagał nam wypełniać zadanie o którym mówiliśmy. ( wybrane chętne dziecko odczytuje swoją modlitwę )

Za aktywność na katechezie uczniowie otrzymują kolorowe kwadraciki „plusy”


6. Praca domowa
Każdy uczeń otrzymuje zaadresowaną kopertę z pracą domową i niespodzianką. Koperta zawiera kartę z krótką pochwałą oraz polecenie pracy domowej:
Napisz opowiadanie o tym, czym Bóg obdarza cię każdego dnia. (jeżeli wystarczy czasu dzieci otwierają koperty będąc jeszcze w sali)

Pożegnanie gości: „ Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”
Wyjście na przerwę.
Wyświetleń: 1752


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.